The Battle for Wesnoth Lithuanian translation
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 

876 lines
30 KiB

# Copyright (C) Wesnoth development team, 2007-2019.
# Translators:
# Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>, 2007-2019.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 1.11\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.wesnoth.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2020-10-17 04:28 UTC\n"
"PO-Revision-Date: 2019-10-06 11:53+0100\n"
"Last-Translator: Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>\n"
"Language-Team: Lithuanian <wesnoth-lt@googlegroups.com>\n"
"Language: lt\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n"
"%100>=20) ? 1 : n%10==0 || (n%100>10 && n%100<20) ? 2 : 3);\n"
"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
#. [multiplayer]: id=multiplayer_A_New_Land
#: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:4
msgid "4p — A New Land"
msgstr "4ž — Nauja šalis"
#. [multiplayer]: id=multiplayer_A_New_Land
#: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:6
#, fuzzy
msgid ""
"This 4p survival scenario allows you to construct buildings and terraform "
"the land.\n"
"\n"
"For experienced players, it’s recommended to lower the starting gold to 75."
msgstr ""
"Šis 4 žaidėjų išlikimo scenarijus leidžia statyti pastatus ir keisti "
"vietovę. Rekomenduojama pradėti su 100 auksinių."
#. [part]
#: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:28
msgid ""
"In the aftermath of the great war the remnants of humanity fled to an "
"obscure secluded glen. Though they knew they could not hide from the mighty "
"armies that had crushed their homeland, the leaders of the resistance hoped "
"only for enough time to rebuild their forces."
msgstr ""
"Suvedus didžiojo karo pasekmes, žmonijos likučiai pabėgo į tolimą, mažai "
"žinomą slėnį. Nors ir suprato, kad nepasislėps nuo galingų jų gimtąsias "
"žemes sutriuškinusių armijų, pasipriešinimo vadai tikėjosi tik laimėti "
"pakankamai laiko atstatyti pajėgoms."
#. [side]
#: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:48
#: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:72
#: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:93
#: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:114
msgid "teamname^Settlers"
msgstr "Gyventojai"
#. [side]: type=Death Knight
#. [side]: type=Orcish Sovereign
#: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:139
#: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:172
#: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:205
#: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:238
msgid "teamname^Enemies"
msgstr "Priešai"
#. [side]: type=Death Knight
#: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:148
msgid "Mal Sevu"
msgstr "Mal Sevu"
#. [side]: type=Orcish Sovereign
#: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:181
msgid "Gol Goroth"
msgstr "Gol Gorotas"
#. [side]: type=Orcish Sovereign
#: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:214
msgid "Greg"
msgstr "Gregas"
#. [side]: type=Death Knight
#: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:247
msgid "Mal Shiki"
msgstr "Mal Šikis"
#. [side]
#: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:275
msgid "teamname^Prisoners"
msgstr "Kaliniai"
#. [side]
#: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:299
msgid "teamname^Monsters"
msgstr "Pabaisos"
#. [message]: speaker=narrator
#: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:498
msgid ""
"You destroy the mushroom mine. The northwest undead now have 10 less income."
msgstr ""
"Jūs sunaikinote grybų kasyklą. Šiaurės vakarų nemirėliai dabar turi 10 "
"mažesnes pajamas."
#. [message]: speaker=narrator
#: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:526
msgid ""
"You destroy the mushroom mine. The northeast orcs now have 10 less income."
msgstr ""
"Jūs sunaikinote grybų kasyklą. Šiaurės rytų orkai dabar turi 10 mažesnes "
"pajamas."
#. [message]: speaker=narrator
#: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:554
msgid ""
"You destroy the mushroom mine. The southwest orcs now have 10 less income."
msgstr ""
"Jūs sunaikinote grybų kasyklą. Pietvakariniai orkai dabar turi 10 mažesnes "
"pajamas."
#. [message]: speaker=narrator
#: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:582
msgid ""
"You destroy the mushroom mine. The southeast undead now have 10 less income."
msgstr ""
"Jūs sunaikinote grybų kasyklą. Pietrytiniai nemirėliai dabar turi 10 "
"mažesnes pajamas."
#. [message]: speaker=narrator
#: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:697
msgid ""
"One of your peasants has happened upon some spiders’ nests in the north and "
"south."
msgstr "Vienas iš valstiečių pastebėjo vorų lizdus šiaurėje ir pietuose."
#. [message]: type=Peasant
#: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:703
msgid ""
"I swear I saw somebody trapped in the spider’s web. Maybe we should rescue "
"him?"
msgstr ""
"Prisiekiu, mačiau kažką įsipainiojusį voratinklyje. Gal reiktų išgelbėti? "
#. [message]: speaker=narrator
#: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:725
msgid ""
"Move any unit next to these captives and they will join your side. The "
"spiders guarding each captive are currently wounded, the sooner you get "
"there the better chance you have of killing them."
msgstr ""
"Atveskite bet kurį dalinį greta kalinių ir jie prisijungs prie jūsų. "
"Kalinius saugantys vorai šiuo metu sužeisti, tad kuo greičiau iki ten "
"nusigausite, tuo lengviau bus juos užmušti."
#. [message]: speaker=narrator
#: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:737
msgid ""
"Your men report strange sounds coming from some caves to the east and west."
msgstr ""
"Vyrai praneša apie keistus garsus, sklindančius iš olų rytuose ir vakaruose."
#. [message]
#: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:743
msgid ""
"It would seem the enemy has built some underground mushroom mines nearby — "
"it must be where the mainstay of their resources are produced. If we could "
"destroy them our chances wouldn’t nearly be so slim."
msgstr ""
"Atrodo, priešas netoliese pasistatė kelias požemines grybų kasyklas. Ko "
"gero, iš ten gauna pagrindines savo pajamas. Jei tik jas sunaikintume, mūsų "
"šansai gerokai išaugtų."
#. [message]: speaker=narrator
#: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:765
msgid ""
"Move any unit onto these villages to destroy the mine. Each one you destroy "
"will reduce the enemy’s income by 10."
msgstr ""
"Užimkite šiuos kaimus bet kuriuo daliniu ir sunaikinsite kasyklą. Kiekviena "
"sunaikinta kasykla sumažina priešininkų pelną 10 auksinių."
#. [message]
#: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:778
msgid "This battle is nearly at an end. Victory is close at hand!"
msgstr "Mūšis beveik baigėsi. Pergalė pasiekiama ranka!"
#. [message]
#: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:790
msgid ""
"We have survived the onslaught! The tide of the battle has turned, victory "
"cannot elude us now!"
msgstr ""
"Išgyvenome pagrindinį spaudimą! Mūšio eiga sukasi, dabar pergalė mūsų "
"nebeaplenks!"
#. [message]: speaker=narrator
#: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:794
msgid "You have won the game, but you may continue if you wish..."
msgstr "Jūs laimėjote žaidimą, bet galite tęsti, jeigu norite..."
#. [message]: speaker=unit
#: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:810
msgid "I have fallen, but all is not lost!"
msgstr "Aš kritau, bet dar ne viskas prarasta!"
#. [message]: speaker=unit
#: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:823
msgid "I am done for, but we have yet to lose this battle!"
msgstr "Man galas, bet mūšis dar nepralaimėtas!"
#. [message]: speaker=unit
#: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:836
msgid "Comrades, avenge me!"
msgstr "Bendražygiai, atkeršykite už mane!"
#. [message]: speaker=unit
#: data/multiplayer/scenarios/4p_A_New_Land.cfg:849
msgid "Do not fear, there is hope for us still!"
msgstr "Nebijokite, mums vis dar yra vilties!"
#. [option]
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:5
msgid "Return to menu"
msgstr "Grįžti į meniu"
#. [message]: speaker=narrator
#. [option]
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:14
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:105
msgid "Peasants"
msgstr "Valstiečiai"
#. [message]: speaker=narrator
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:17
msgid ""
"Peasants are your workers. Depending on the terrain, right-clicking on a "
"peasant allows you to terraform the landscape and/or build castles, mines, "
"farms, villages and universities."
msgstr ""
"Valstiečiai – jūsų darbininkai. Priklausomai nuo žemės, paspaudus ant "
"valstiečio dešinį klavišą, galima perdirbti vietovę arba statyti pilis, "
"kasyklas, fermas, kaimus ir universitetus."
#. [message]: speaker=narrator
#. [option]
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:24
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:112
msgid "Mages"
msgstr "Magai"
#. [message]: speaker=narrator
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:26
msgid ""
"Mages are your wise men. They can study at universities, pursuing advances "
"in mining, farming and recruitment."
msgstr ""
"Magai – jūsų išmintis. Jie gali studijuoti universitetuose, ieškodami "
"kasybos, žemės ūkio arba karybos patobulinimų."
#. [message]: speaker=narrator
#. [option]
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:33
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:119
msgid "Farms"
msgstr "Fermos"
#. [message]: speaker=narrator
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:35
msgid ""
"Farms can only be planted on grassland. Move a peasant onto a farm and he "
"will begin to automatically harvest the cash crop."
msgstr ""
"Fermas galima įkurti tik pievose. Bet kuris valstietis, būdamas fermoje, "
"automatiškai pradės gauti derlių, o už jį – auksą."
#. [message]: speaker=narrator
#. [option]
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:42
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:126
msgid "Villages"
msgstr "Kaimai"
#. [message]: speaker=narrator
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:44
msgid ""
"Villages can only be built on grassland. They provide income and healing as "
"usual. Right-click on a peasant in a village and you can establish a "
"university."
msgstr ""
"Kaimai gali būti statomi tik pievose. Jie suteikia pajamas ir gydymą kaip "
"įprasta. Paspaudę dešinį klavišą ant kaime esančio valstiečio, galite "
"įsteigti universitetą."
#. [message]: speaker=narrator
#. [option]
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:51
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:133
msgid "Mines"
msgstr "Kasyklos"
#. [message]: speaker=narrator
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:53
msgid ""
"Mines can be built on hills or mountains. A peasant on a mine will "
"automatically dig for gold at the start of your turn."
msgstr ""
"Kasyklas galima statyti kalvose arba kalnuose. Valstietis kasykloje "
"automatiškai kas auksą ėjimo pradžioje."
#. [message]: speaker=narrator
#. [option]
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:60
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:140
msgid "Universities"
msgstr "Universitetai"
#. [message]: speaker=narrator
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:62
msgid ""
"Any of the ‘Elvish’ style villages represent universities. At the start of "
"your turn, Mages in universities automatically add to the study progress of "
"your chosen research target. Right-click on a mage in a university to change "
"research target."
msgstr ""
"Bet kuris „elfiško“ stiliaus kaimas reiškia universitetą. Kiekvieno ėjimo "
"pradžioje, universitetuose esantys magai automatiškai prisideda prie jūsų "
"pasirinktų studijų progreso. Studijų tikslą galima pasirinkti paspaudus "
"dešinį klavišą ant universitete esančio mago."
#. [set_menu_item]: id=anl_diplomacy
#. [message]: speaker=narrator
#. [option]
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:69
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:147
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:217
msgid "Diplomacy"
msgstr "Diplomatija"
#. [message]: speaker=narrator
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:71
msgid ""
"Right-clicking on your leader when in a university allows you to select "
"special diplomatic options."
msgstr ""
"Paspaudę dešinį klavišą ant universitete esančio vado, galėsite pasirinkti "
"specialius diplomatinius veiksmus."
#. [set_menu_item]: id=anl_help
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:79
msgid "Help"
msgstr "Pagalba"
#. [message]: speaker=narrator
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:94
msgid "A New Land — Help"
msgstr "Nauja šalis – Pagalba"
#. [message]: speaker=narrator
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:95
msgid "Select a topic:"
msgstr "Pasirinkite temą:"
#. [option]
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_help.cfg:98
msgid "Done"
msgstr "Baigta"
#. [message]: speaker=unit
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:52
msgid "I hereby donate 20 gold to the coffers of $df_player_name|."
msgstr "$df_player_name|, tavo iždui dovanoju 20 auksinių."
#. [message]: speaker=unit
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:111
msgid ""
"$sf_player_name|, since our wisdom exceeds yours I have instructed my "
"scholars to further your understanding of agriculture."
msgstr ""
"$sf_player_name|, kadangi mūsų išmintis lenkia jūsiškę, paprašiau savo "
"mokslininkų pagilinti jūsų supratimą apie žemės ūkį."
#. [message]: speaker=unit
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:155
msgid ""
"$sm_player_name|, since the wisdom of my people exceeds yours I have "
"instructed my scholars to aid you in your efforts to learn the science of "
"mining."
msgstr ""
"$sm_player_name|, kadangi mūsų išmintis lenkia jūsiškę, paprašiau savo "
"mokslininkų pagelbėti jums kasybos mokslo studijose."
#. [message]: speaker=unit
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:204
msgid ""
"You know worryingly little about the arts of war, $sw_player_name|. I feel "
"an obligation to instruct you in this vital matter."
msgstr ""
"$sw_player_name|, tu bauginančiai mažai išmanai apie karo meną. Jaučiu "
"pareigą pagelbėti tau šiame gyvybiškai svarbiame reikale."
#. [set_variable]
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:266
msgid ""
"<span color='green'>$player_name</span>\n"
"Share knowledge of agriculture"
msgstr ""
"<span color='green'>$player_name</span>\n"
"Dalintis žemdirbystės žiniomis"
#. [set_variable]
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:273
msgid ""
"<span color='green'>$player_name</span>\n"
"Share knowledge of mining"
msgstr ""
"<span color='green'>$player_name</span>\n"
"Dalintis kalnakasybos žiniomis"
#. [set_variable]
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:280
msgid ""
"<span color='green'>$player_name</span>\n"
"Share knowledge of warfare"
msgstr ""
"<span color='green'>$player_name</span>\n"
"Dalintis karinėmis žiniomis"
#. [message]: speaker=unit
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:310
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:348
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:393
msgid "Diplomatic Options"
msgstr "Diplomatinės galimybės"
#. [message]: speaker=unit
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:313
msgid "What shall I do?"
msgstr "Ką aš turiu daryti?"
#. [option]
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:319
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:48
msgid "Nothing"
msgstr "Nieko"
#. [option]
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:332
msgid ""
"<span color='green'>Donate Funds</span>\n"
"Give 20 gold to another player"
msgstr ""
"<span color='green'>Finansinė pagalba</span>\n"
"Padovanokite kitam žaidėjui 20 auksinių"
#. [message]: speaker=unit
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:351
msgid "Who will you donate funds to?"
msgstr "Kam dovanosite auksą?"
#. [option]
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:354
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:399
msgid "Back"
msgstr "Atgal"
#. [option]
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:377
msgid ""
"<span color='green'>Share Knowledge</span>\n"
"Help an ally with their research"
msgstr ""
"<span color='green'>Dalintis žiniomis</span>\n"
"Padėkite sąjungininkui su jo tyrimais"
#. [message]: speaker=unit
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:396
msgid "Who will you share knowledge with?"
msgstr "Su kuo jūs dalinsitės žiniomis?"
#. [option]
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:435
msgid ""
"<span color='green'>Negotiate with the Dwarves</span>\n"
"Lets you recruit a Dwarvish unit\n"
"Negotiation Progress: $player_$side_number|.leader_option_1.progress|/"
"$player_$side_number|.leader_option_1.target"
msgstr ""
"<span color='green'>Derybos su dvarfais</span>\n"
"Leidžia samdyti dvarfų dalinį\n"
"Derybų progresas: $player_$side_number|.leader_option_1.progress|/$player_"
"$side_number|.leader_option_1.target"
#. [option]
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:491
msgid ""
"<span color='green'>Negotiate with the Elves</span>\n"
"Lets you recruit an Elvish unit\n"
"Negotiation Progress: $player_$side_number|.leader_option_2.progress|/"
"$player_$side_number|.leader_option_2.target"
msgstr ""
"<span color='green'>Derybos su elfais</span>\n"
"Leidžia samdyti elfų dalinį\n"
"Derybų progresas: $player_$side_number|.leader_option_2.progress|/$player_"
"$side_number|.leader_option_2.target"
#. [message]: speaker=narrator
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:559
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:591
msgid "Negotiation Complete"
msgstr "Derybos baigtos"
#. [message]: speaker=narrator
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:562
msgid ""
"Our talks are complete — the Dwarves will gladly fight by your side. Which "
"of our brethren do you want to recruit?"
msgstr ""
"Baigėme derybas – dvarfai mielai prie jūsų prisijungs. Ką iš mūsų brolių "
"norėtumėte samdyti?"
#. [message]: speaker=narrator
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_leader_options.cfg:594
msgid ""
"Our talks are complete — the Elves shall aid you in this battle. Which our "
"of kin do you wish to recruit?"
msgstr ""
"Baigėme derybas – elfai pagelbės jums šiame mūšyje. Ką iš mūsų tautiečių "
"norėtumėte samdyti?"
#. Part of the scenario objectives
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_objectives.cfg:5
msgid "In this scenario you build up an economy"
msgstr ""
#. Part of the scenario objectives
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_objectives.cfg:9
msgid "Move any unit next to captives and they will join your side"
msgstr ""
#. Part of the scenario objectives
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_objectives.cfg:13
msgid "Right-click on a leader to read about the game mechanics"
msgstr ""
#. Part of the scenario objectives
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_objectives.cfg:17
msgid "Rules:"
msgstr "Taisyklės:"
#. Part of the scenario objectives
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_objectives.cfg:21
msgid "Goal:"
msgstr "Tikslas:"
#. Part of the scenario objectives
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_objectives.cfg:25
msgid "Hint:"
msgstr "Patarimas:"
#. Part of the scenario objectives
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_objectives.cfg:29
msgid "Hints:"
msgstr "Patarimai:"
#. Part of the scenario objectives
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_objectives.cfg:33
msgid "Defeat all enemy leaders"
msgstr "Nugalėkite visus priešų vadus"
#. Part of the scenario objectives
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_objectives.cfg:37
msgid "You must survive until turn 25"
msgstr "Išgyvenkite iki 25 ėjimo"
#. [set_menu_item]: id=anl_choose_new_recruit
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:45
msgid "Choose New Recruit"
msgstr "Pasirinkite naują dalinių tipą"
#. [message]: speaker=unit
#. [message]: speaker=narrator
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:69
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:207
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:239
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:266
msgid "Study Complete"
msgstr "Tyrimas baigtas"
#. [message]: speaker=unit
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:70
msgid "Which type of unit would you like to be able to recruit?"
msgstr "Kokio tipo dalinį jūs norėtumėte galėti samdyti?"
#. [set_menu_item]: id=anl_oversee_research
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:93
msgid "Oversee Research"
msgstr "Prižiūrėti tyrinėjimus"
#. [message]: speaker=unit
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:124
msgid "Research"
msgstr "Tyrinėjimai"
#. [message]: speaker=unit
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:126
msgid ""
"We are currently studying $player_$side_number|.research."
"target_language_name|. To which end would you have our scholars devote their "
"minds?\n"
"\n"
"Our farms produce $player_$side_number|.farming.gold|g\n"
"Our mines produce $player_$side_number|.mining.gold|g\n"
msgstr ""
"Šiuo metu tyrinėjame $player_$side_number|.research.target_language_name|.. "
"Kur pasiūlytumėte mūsų mokslininkams nukreipti savo protus?\n"
"\n"
"Mūsų fermos gamina $player_$side_number|.farming.gold|a\n"
"Mūsų kasyklos gamina $player_$side_number|.mining.gold|a\n"
#. [option]
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:134
msgid "Continue as before"
msgstr "Tęsti kaip anksčiau"
#. [option]
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:144
msgid ""
"<span color='green'>Agriculture</span>\n"
"Farmers produce +1 gold\n"
"Study Progress: $player_$side_number|.farming.progress|/$player_"
"$side_number|.farming.target"
msgstr ""
"<span color='green'>Žemdirbystė</span>\n"
"Žemdirbiai pagamins +1 aukso\n"
"Studijos pasistūmėjo: $player_$side_number|.farming.progress|/$player_"
"$side_number|.farming.target"
#. [research]
#. [command]
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:148
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_special_macros.cfg:99
msgid "agriculture"
msgstr "žemdirbystė"
#. [option]
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:156
msgid ""
"<span color='green'>Mining</span>\n"
"Miners produce +1 gold\n"
"Study Progress: $player_$side_number|.mining.progress|/$player_$side_number|."
"mining.target"
msgstr ""
"<span color='green'>Kasyba</span>\n"
"Kalnakasiai iškas +1 aukso\n"
"Studijos pasistūmėjo: $player_$side_number|.mining.progress|/$player_"
"$side_number|.mining.target"
#. [command]
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:160
msgid "mining"
msgstr "kalnakasyba"
#. [option]
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:168
msgid ""
"<span color='green'>Warfare</span>\n"
"Allows you to recruit a new type of unit\n"
"Study Progress: $player_$side_number|.warfare.progress|/$player_"
"$side_number|.warfare.target"
msgstr ""
"<span color='green'>Karyba</span>\n"
"Leidžia samdyti naują dalinių tipą\n"
"Studijos pasistūmėjo: $player_$side_number|.warfare.progress|/$player_"
"$side_number|.warfare.target"
#. [command]
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:179
msgid "warfare"
msgstr "karyba"
#. [message]: speaker=narrator
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:209
msgid ""
"$player_$side_number|.name|’s farms now produce $player_$side_number|."
"farming.gold gold."
msgstr ""
"$player_$side_number|.name| fermos dabar pagamina $player_$side_number|."
"farming.gold aukso."
#. [message]: speaker=narrator
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:241
msgid ""
"$player_$side_number|.name|’s mines now produce $player_$side_number|.mining."
"gold gold."
msgstr ""
"$player_$side_number|.name| kasyklos dabar iškasa $player_$side_number|."
"mining.gold aukso."
#. [message]: speaker=narrator
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_research_options.cfg:268
msgid ""
"$player_$side_number|.name|, we have finished researching warfare. Right-"
"click on a mage in a university to select a unit to recruit."
msgstr ""
"$player_$side_number|.name|, mes pabaigėme tyrinėti karybą. Paspauskite "
"dešinį klavišą ant mago universitete ir pasirinkite naują dalinio tipą."
#. [message]: speaker=unit
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_special_macros.cfg:196
msgid "Let’s cut you free!"
msgstr "Išlaisvinkime tave!"
#. [message]: speaker=narrator
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_special_macros.cfg:201
msgid "You release the creature from the web and it agrees to help you."
msgstr "Jūs išlaisvinote būtybę iš voratinklio ir ji sutinka jums padėti."
#. [set_menu_item]: id=anl_get_to_work
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:6
msgid "Get to Work!"
msgstr "Prie darbo!"
#. [message]: speaker=unit
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:45
msgid "What shall I do my liege?"
msgstr "Ką paliepsite, valdove?"
#. [option]: description=<span size='small'>
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:64
msgid "Convert to Grassland"
msgstr ""
#. [option]: description=<span size='small'>
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:65
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:84
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:369
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:582
msgid "Cost: 0g"
msgstr "Kaina: 0a"
#. [option]: description=<span size='small'>
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:83
msgid "Plant Farm"
msgstr "Pasodinti fermą"
#. [option]: description=<span size='small'>
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:99
msgid "Build Village"
msgstr "Pastatyti kaimą"
#. [option]: description=<span size='small'>
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:100
msgid "Cost: 15g"
msgstr "Kaina: 15a"
#. [option]: description=<span size='small'>
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:123
msgid "Build Castle"
msgstr "Pastatyti pilį"
#. [option]: description=<span size='small'>
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:124
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:529
msgid "Cost: 6g"
msgstr "Kaina: 6a"
#. [option]: description=<span size='small'>
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:146
msgid "Flood the Field"
msgstr "Užlieti lauką"
#. [option]: description=<span size='small'>
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:147
msgid "Cost: 4g"
msgstr "Kaina: 4a"
#. [option]: description=<span size='small'>
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:171
msgid "Plant Saplings"
msgstr "Pasodinti medelius"
#. [option]: description=<span size='small'>
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:172
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:394
msgid "Cost: 1g"
msgstr "Kaina: 1a"
#. [option]: description=<span size='small'>
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:199
msgid "Chop Down Forest"
msgstr "Iškirsti mišką"
#. [option]: description=<span size='small'>
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:200
msgid "Earns: 1g"
msgstr "Uždirba: 1a"
#. [option]: description=<span size='small'>
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:255
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:282
msgid "Build Mine"
msgstr "Statyti kasyklą"
#. [option]: description=<span size='small'>
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:256
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:283
msgid "Cost: 25g"
msgstr "Kaina: 25a"
#. [option]: description=<span size='small'>
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:309
msgid "Make a Ford"
msgstr "Padaryti brastą"
#. [option]: description=<span size='small'>
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:310
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:450
msgid "Cost: 3g"
msgstr "Kaina: 3a"
#. [option]: description=<span size='small'>
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:337
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:393
msgid "Landfill"
msgstr "Užpilti žeme"
#. [option]: description=<span size='small'>
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:338
msgid "Cost: 5g"
msgstr "Kaina: 5a"
#. [option]: description=<span size='small'>
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:368
msgid "Destroy the Ford"
msgstr "Sunaikinti brastą"
#. [option]: description=<span size='small'>
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:424
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:449
msgid "Smash Cave Floor"
msgstr "Sudaužyti grindis"
#. [option]: description=<span size='small'>
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:425
msgid "Cost: 2g"
msgstr "Kaina: 2a"
#. [option]: description=<span size='small'>
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:474
msgid "Harvest Mushrooms"
msgstr "Rinkti grybus"
#. [option]: description=<span size='small'>
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:475
msgid "Earns: 3g"
msgstr "Uždirba: 3a"
#. [option]: description=<span size='small'>
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:528
msgid "Build a Keep"
msgstr "Pastatyti bokštą"
#. [option]: description=<span size='small'>
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:554
msgid "Establish University"
msgstr "Įkurti universitetą"
#. [option]: description=<span size='small'>
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:555
msgid "Cost: 7g"
msgstr "Kaina: 7a"
#. [option]: description=<span size='small'>
#: data/multiplayer/scenarios/ANL_utils/ANL_worker_options.cfg:581
msgid "Clear the Ground"
msgstr "Išvalyti žemę"