The Battle for Wesnoth Lithuanian translation
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

10229 lines
412 KiB

 1. # Copyright (C) Wesnoth development team, 2007-2019.
 2. # Translators:
 3. # Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>, 2007-2019.
 4. msgid ""
 5. msgstr ""
 6. "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 1.11\n"
 7. "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.wesnoth.org/\n"
 8. "POT-Creation-Date: 2020-01-25 18:18 UTC\n"
 9. "PO-Revision-Date: 2019-02-09 00:07+0000\n"
 10. "Last-Translator: Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>\n"
 11. "Language-Team: Lithuanian <wesnoth-lt@googlegroups.com>\n"
 12. "Language: lt\n"
 13. "MIME-Version: 1.0\n"
 14. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 15. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 16. "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n"
 17. "%100>=20) ? 1 : n%10==0 || (n%100>10 && n%100<20) ? 2 : 3);\n"
 18. "X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
 19. #. [campaign]: id=Northern_Rebirth
 20. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/_main.cfg:9
 21. msgid "Northern Rebirth"
 22. msgstr "Šiaurės atgimimas"
 23. #. [campaign]: id=Northern_Rebirth
 24. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/_main.cfg:10
 25. msgid "NR"
 26. msgstr "ŠA"
 27. #. [campaign]: id=Northern_Rebirth
 28. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/_main.cfg:17
 29. msgid "Challenging"
 30. msgstr "Iššaukiantis"
 31. #. [campaign]: id=Northern_Rebirth
 32. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/_main.cfg:17
 33. msgid "Spearman"
 34. msgstr "Ietininkas"
 35. #. [campaign]: id=Northern_Rebirth
 36. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/_main.cfg:18
 37. msgid "Difficult"
 38. msgstr "Sudėtingas"
 39. #. [campaign]: id=Northern_Rebirth
 40. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/_main.cfg:18
 41. msgid "Swordsman"
 42. msgstr "Kardininkas"
 43. #. [campaign]: id=Northern_Rebirth
 44. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/_main.cfg:19
 45. msgid "Nightmare"
 46. msgstr "Košmaras"
 47. #. [campaign]: id=Northern_Rebirth
 48. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/_main.cfg:19
 49. msgid "Royal Guard"
 50. msgstr "Karališkasis sargybinis"
 51. #. [campaign]: id=Northern_Rebirth
 52. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/_main.cfg:21
 53. msgid ""
 54. "For the people of Dwarven Doors the choice was stark: either drudge as "
 55. "downtrodden slaves for the orcs until the end of their brief and miserable "
 56. "lives, or risk all for freedom and rise up against their cruel overlords. "
 57. "Little did they suspect that their struggle would be the hinge of great "
 58. "events that might restore the Northlands to the glory they had once known.\n"
 59. "\n"
 60. msgstr ""
 61. "Dvarfų Durų žmonėms pasirinkimas buvo akivaizdus: arba iki savo trumpo ir "
 62. "apgailėtino gyvenimo galo lenkti nugarą kaip užguitiems orkų vergams, arba "
 63. "dėl laisvės surizikuoti viskuo ir sukilti prieš žiaurius tironus. Jie nė "
 64. "neįtarė, kad jų kova taps didžių įvykių, kurie gali grąžinti Šiaurinėms "
 65. "žemėms jų andai turėtą šlovę, ašimi.\n"
 66. "\n"
 67. #. [campaign]: id=Northern_Rebirth
 68. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/_main.cfg:23
 69. msgid "(Expert level, 13 scenarios.)"
 70. msgstr "(Eksperto lygis, 13 scenarijų.)"
 71. #. [about]
 72. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/_main.cfg:28
 73. msgid "Campaign Design"
 74. msgstr "Kampanijos kūrimas"
 75. #. [about]
 76. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/_main.cfg:34
 77. msgid "Artwork and Graphics Design"
 78. msgstr "Grafikos kūrimas"
 79. #. [about]
 80. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/_main.cfg:49
 81. msgid "Prose, Grammatical and WML Assistance"
 82. msgstr "Proza, gramatinė ir WML pagalba"
 83. #. [about]
 84. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/_main.cfg:55
 85. msgid "Code and Translation Assistance"
 86. msgstr "Kodo ir vertimo pagalba"
 87. #. [about]
 88. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/_main.cfg:64
 89. msgid "Campaign Maintenance"
 90. msgstr "Kampanijos priežiūra"
 91. #. [scenario]: id=01_Breaking_the_Chains
 92. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:5
 93. msgid "Breaking the Chains"
 94. msgstr "Grandinių sulaužymas"
 95. #. [part]
 96. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:18
 97. msgid ""
 98. "Far to the north of Wesnoth, and hard by the dwarven caves of Knalga, there "
 99. "was once a thriving mixed community known as Dwarven Doors. Food, wood, and "
 100. "cloth from all over Wesnoth and many elvish lands as well were brought here "
 101. "to be sold to the dwarves, while ores, metals and worked dwarven "
 102. "manufactures were bought here to be traded throughout the surface nations. "
 103. "Dwarves and humans worked and lived side by side; even the elves who came to "
 104. "trade mingled more with the other kindred races than was common elsewhere. "
 105. "Dwarven Doors grew populous and wealthy."
 106. msgstr ""
 107. "Toli į šiaurę nuo Vesnoto, šalia Knalgos dvarfų urvų, kadaise buvo klestinti "
 108. "mišri bendruomenė, žinoma kaip Dvarfų Durys. Maistas, mediena ir audiniai iš "
 109. "viso Vesnoto ir daugelio elfų kraštų čia atkeliaudavo prekybai su dvarfais, "
 110. "tuo tarpu rūda, metalai ir pabaigti dvarfų dirbiniai čia buvo parduodami "
 111. "paviršiaus gyventojams. Dvarfai su žmonėmis čia gyveno vieni šalia kitų ir "
 112. "net elfai, čia atvykę prekiauti mieliau nei kitur sugyveno su giminingomis "
 113. "tautomis. Dvarfų Durys augo ir klestėjo."
 114. #. [part]
 115. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:23
 116. #, fuzzy
 117. msgid ""
 118. "The dwarves of Knalga, cannily reckoning the gains from trade, built strong "
 119. "fortifications around Dwarven Doors. The people who called it home, dwarven "
 120. "and human alike, knew that the wealth of their city might arouse envy from "
 121. "afar — hence they kept their weapons sharp, and reckoned themselves well "
 122. "able to fight off any bandit gang or petty warlord that could arise in the "
 123. "thinly-settled Northlands."
 124. msgstr ""
 125. "Knalgos dvarfai, vertindami prekybos nešamą pelną, pastatė stiprius "
 126. "įtvirtinimus aplink Dvarfų Duris. Dvarfai ir žmonės, šią vietą vadinantys "
 127. "savo namais, žinojo, kad miesto gėrybės iš tolo kelia pavydą, tad ginklus "
 128. "laikė išgaląstus ir buvo pasiruošę atmušti bet kokią plėšikų gaują ar karo "
 129. "vaduką, galintį iškilti menkai apgyvendintose Šiaurinėse žemėse."
 130. #. [part]
 131. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:28
 132. msgid ""
 133. "For many years it was indeed so. Dwarven Doors was a peaceful and prosperous "
 134. "place. Until the orcs came..."
 135. msgstr ""
 136. "Daugelį metų taip išties ir buvo. Dvarfų Durys buvo taiki ir klestinti "
 137. "vieta. Kol neatėjo orkai..."
 138. #. [part]
 139. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:33
 140. msgid ""
 141. "The raids were mere probes, at first, and the orcs mere rabble. But they "
 142. "grew more numerous, and threatening, and the raiding parties became war-"
 143. "bands and then companies. Then there arose a great warlord among the Bloody "
 144. "Sword tribe, the chieftain called Khazg Black-Tusk; and he raised an army, "
 145. "and besieged Dwarven Doors."
 146. msgstr ""
 147. "Iš pradžių antpuoliai buvo varganos žvalgytuvės, o patys orkai palaida "
 148. "minia. Tačiau jų gretos vis gausėjo, darėsi grėsmingesnės, o užpuolikų "
 149. "grupelės virto karo būriais, o galiausiai ir pulkais. Ir tuomet Kruvinojo "
 150. "kardo gentyje iškilo didis karo vadas vadinamas Khazgu Juodąja iltimi; "
 151. "subūrė jis armiją ir apgulė Dvarfų Duris."
 152. #. [part]
 153. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:39
 154. msgid ""
 155. "It was a time of doom and great deeds, of fire and blood and slaughter. The "
 156. "men and dwarves of the city fought valiantly. But there were always, it "
 157. "seemed, more orcs to replace the slain, while the defenders could find no "
 158. "succor. Pleas for help went unheeded in other lands, for they were far away "
 159. "and felt unthreatened by the orcs, and were wrapped up in their own affairs "
 160. "and struggles."
 161. msgstr ""
 162. "Tai buvo pražūties ir didžių žygdarbių laikai, ugnies, kraujo ir skerdynių "
 163. "laikai. Miesto dvarfai ir žmonės kovėsi narsiai, tačiau atrodė, kad nukirstą "
 164. "orką pakeisdavo dar daugiau orkų, o gynėjai pagalbos rast negalėjo. Pagalbos "
 165. "prašymas kituose kraštuose liko neišgirstas, nes jie buvo toli ir nejautė "
 166. "grėsmės iš orkų, be to patys buvo įsipainioję į tarpusavio vaidus ir kovas."
 167. #. [part]
 168. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:44
 169. msgid ""
 170. "After a year and a day of grim battle the city fell. Its streets ran with "
 171. "gore. The dwarves were pushed back into the caverns of Knalga, while the "
 172. "humans of Dwarven Doors who survived the sack were enslaved by the orcs. Cut "
 173. "off from contact with the surface, the dwarves of Knalga fought on, but knew "
 174. "their utter subjugation could not be averted forever."
 175. msgstr ""
 176. "Po metus ir vieną dieną trukusio žiauraus mūšio miestas krito. Jo gatvėmis "
 177. "tekėjo kraujo upės. Dvarfai buvo nustumti atgal į Knalgos urvus, o Dvarfų "
 178. "Durų žmonės, išgyvenę plėšimus, buvo paversti orkų vergais. Atkirsti nuo "
 179. "paviršiaus Knalgos dvarfai tęsė kovą, tačiau žinojo, kad jų visiško "
 180. "pavergimo nepavyks išvengti amžiani."
 181. #. [part]
 182. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:49
 183. msgid ""
 184. "Dark years passed; human generations grew up in slavery, and came near to "
 185. "forgetting that their ancestors had been free — and might have completely "
 186. "forgotten were it not for a fateful day in 518YW. That day that changed the "
 187. "lives of the people of Dwarven Doors — forever."
 188. msgstr ""
 189. "Ėjo tamsūs metai; ištisos kartos žmonių augo vergijoje ir beveik užmiršo, "
 190. "kad jų protėviai buvo laisvi – ir būtų pamiršę, jei ne ta lemtinga diena 518-"
 191. "aisiais Vesnoto metais. Diena, visiems laikams pakeitusi Dvarfų Durų žmonių "
 192. "gyvenimus."
 193. #. [part]
 194. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:55
 195. msgid ""
 196. "It was an early spring day like any other; the humans — joyless beneath the "
 197. "orcish whip — were dispiritedly planting the yearly crop. All at once, the "
 198. "war-drums of the orcs began pounding; harsh war-cries sounded as orcs "
 199. "mustered to gather their weapons and man their posts. Startled, the peasants "
 200. "looked around in alarm, and that was when they saw him."
 201. msgstr ""
 202. "Tai buvo niekuo neišsiskirianti ankstyvo pavasario diena; žmonės, palinkę po "
 203. "orkų rimbu, be ūpo sėjo ankstyvuosius javus. Staiga ėmė dundėti orkų karo "
 204. "būgnai, suskambo šaižūs karo šūkiai, orkai suskubo prie ginklų ir puolė į "
 205. "savo postus. Apstulbę valstiečiai ėmė sunerimę dairytis ir tuomet jie pamatė "
 206. "jį."
 207. #. [part]
 208. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:60
 209. msgid ""
 210. "He came charging out of the woods, his cape streaming in the breeze, his "
 211. "sword flashing quicker than thought, and all around him, the hated orcs "
 212. "fell. To his right fought an elderly mage whose deep voice boomed "
 213. "incantations over the clamor of the battle while the very earth shook with "
 214. "the power of his spells. To his left, glowing with faerie fire, was a great "
 215. "lord of the elves. They were followed closely and supported by a small but "
 216. "powerful elvish army."
 217. msgstr ""
 218. "Jis puldamas išlėkė iš miško, jo apsiaustas plevėsavo vėjyje, jo kalavijas "
 219. "švytavo greičiau nei mintis, o nekenčiami orkai aplink jį krito nukauti. Jo "
 220. "dešinėje kovėsi pagyvenęs magas, kurio gilus balsas dudeno užkeikimus "
 221. "garsiau už mūšio triukšmą ir pati žemė drebėjo nuo jo burtų galybės. Jo "
 222. "kairėje švytėdamas elfų ugnimi kovėsi didysis elfų valdovas. O jiems iš "
 223. "paskos glaudžia greta sekė nedidelė bet galinga elfų armija."
 224. #. [part]
 225. #. tyrant -> Queen Asheviere from Heir to the Throne.
 226. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:66
 227. msgid ""
 228. "Word quickly spread among the humans that this hero was none other than "
 229. "Prince Konrad of Wesnoth, faring to the ruins of Knalga to retrieve the "
 230. "Sceptre of Fire and use it to save his homeland from the rule of a tyrant, "
 231. "and they stood, rooted to their places in awe."
 232. msgstr ""
 233. "Tarp žmonių greit pasklido žodis, kad tai šis didvyris buvo ne kas kitas, o "
 234. "Vesnoto princas Konradas, keliaujantis į Knalgos griuvėsius atgauti Ugnies "
 235. "skeptrą ir panaudoti jį gelbstint savo tėvynę nuo tirono valdžios. Ir jie "
 236. "stovėjo suakmenėję iš baimės."
 237. #. [part]
 238. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:71
 239. msgid ""
 240. "As quickly as it had begun, it was over. Konrad reached the entrance to the "
 241. "tunnels and ushered his men through. Then he turned one last time to face "
 242. "the peasants. Raising his sword in salute and farewell, he called out to "
 243. "them: <i>“Hold fast your hope, for one day you shall be free!”</i> Then he "
 244. "was gone."
 245. msgstr ""
 246. "Viskas pasibaigė taip pat staiga, kaip ir prasidėjo. Konradas pasiekė įėjimą "
 247. "į tunelius ir nuvedė savo vyrus vidun. Tuomet jis atsisuko į valstiečius "
 248. "paskutinį kartą. Iškėlęs kalaviją pasveikinimui ir atsisveikinimui, jis šiem "
 249. "sušuko: <i>„Laikykitės tvirtai savo vilties ir vieną dieną jūs būsite "
 250. "laisvi!“</i> Ir tuomet jis išėjo."
 251. #. [part]
 252. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:76
 253. msgid ""
 254. "After that day, nothing could be the same. Hope rose in their hearts like a "
 255. "flame long-smothered but rekindled. The brightest and boldest of them began "
 256. "to plan and to train in secret. And the orcish masters, grown stupid from "
 257. "their own arrogance, did not see."
 258. msgstr ""
 259. "Nuo tos dienos niekas nebegalėjo būti taip, kaip anksčiau. Viltis ruseno jų "
 260. "širdyse kaip ilgai slopinta, bet neužgesusia liepsna. Sumaniausieji ir "
 261. "drąsiausieji paslapčia ėmė regzti planus ir ruoštis. Valdovai orkai, iškvėšę "
 262. "nuo savo pačių pasipūtimo nieko nepastebėjo."
 263. #. [part]
 264. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:82
 265. msgid ""
 266. "There was one among these peasants named Tallin. He had been a little child, "
 267. "barely out of his mother’s arms, when Konrad broke the Orcish host. But he "
 268. "never forgot that day. His father was a weaponsmith, his family used less "
 269. "brutally than most because the orcish masters put more value on that craft. "
 270. "In secret, his mother even taught him letters. As the boy grew to young "
 271. "manhood, he could touch blades, and dream. And he did."
 272. msgstr ""
 273. "Buvo toks valstietis, vardu Talinas. Kuomet Konradas palaužė orkų valdžią "
 274. "jis buvo vos pradėjęs vaikščioti pyplys. Tačiau tos dienos jis niekada "
 275. "nepamiršo. Jo tėvas buvo ginklakalys, ir jo šeima buvo mažiau užguita nei "
 276. "kitos, nes orkai vertino šį amatą. Paslapčiomis motina vaikį net išmokė "
 277. "pažinti raides. Augdamas jaunuolis galėjo liesti ašmenis ir svajoti."
 278. #. [part]
 279. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:87
 280. msgid ""
 281. "Then one day Al’Tar, the current ‘master’ of Dwarven Doors, was attacked by "
 282. "a neighboring tribe of orcs. Tallin seized his moment. Using knowledge born "
 283. "of years of watching, listening and planning, he managed to steal a few "
 284. "weapons and a small amount of Al’Tar’s gold. He fled to an abandoned ruin in "
 285. "the forest to rally his fellow peasants."
 286. msgstr ""
 287. #. [side]
 288. #. [side]: type=Dwarvish Lord, id=Hamel
 289. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:102
 290. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:54
 291. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:100
 292. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:27
 293. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/03_To_the_Mines.cfg:32
 294. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_02_Dealings.cfg:37
 295. msgid "Rebels"
 296. msgstr "Sukilėliai"
 297. #. [unit]: type=Peasant, id=Zlex, role=Supporter
 298. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:111
 299. msgid "Zlex"
 300. msgstr "Zleksas"
 301. #. [side]: type=Orcish Warlord, id=Al'Tar
 302. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:129
 303. msgid "Al'Tar"
 304. msgstr "Al'Taras"
 305. #. [side]: type=Orcish Warlord, id=Al'Tar
 306. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:134
 307. msgid "Al’Tar"
 308. msgstr "Al’Taras"
 309. #. [side]: type=Orcish Warrior, id=Garrugch
 310. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:164
 311. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:169
 312. msgid "Garrugch"
 313. msgstr "Garrugčas"
 314. #. [objective]: condition=win
 315. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:213
 316. msgid "Defeat enemy leaders"
 317. msgstr "Nugalėkite priešų vadus"
 318. #. [objective]: condition=lose
 319. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:217
 320. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:250
 321. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/03_To_the_Mines.cfg:94
 322. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:209
 323. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:390
 324. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05b_Compelled.cfg:84
 325. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:269
 326. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06b_Slave_of_the_Undead.cfg:58
 327. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:341
 328. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:43
 329. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:301
 330. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:234
 331. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/09a_Introductions.cfg:404
 332. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/10a_Stolen_Gold.cfg:442
 333. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/10a_Stolen_Gold.cfg:713
 334. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/11a_The_Eastern_Flank.cfg:472
 335. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/12a_Get_the_Gold.cfg:476
 336. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/13a_Showdown.cfg:942
 337. msgid "Death of Tallin"
 338. msgstr "Talino mirtis"
 339. #. [message]: speaker=Tallin
 340. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:235
 341. msgid ""
 342. "This challenger has made the orcs careless — I managed to sneak in and filch "
 343. "the key to the storerooms. Come with me lads, and grab some weapons! Let "
 344. "them hack at each other, we can use this as our chance to get rid of this "
 345. "scum once and for all. Who's with me?"
 346. msgstr ""
 347. #. [message]: speaker=Zlex
 348. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:240
 349. msgid ""
 350. "Brave words, Tallin, but if I didn't know you better I'd say you were moon-"
 351. "touched. These are not weapons, just pitchforks and hunting bows. We have no "
 352. "armor, no training. Are we supposed to beat them with bad breath and "
 353. "colorful language?"
 354. msgstr ""
 355. #. [message]: speaker=Tallin
 356. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:245
 357. #, fuzzy
 358. msgid ""
 359. "Well, those things will certainly get their attention, and there’s nothing "
 360. "wrong with pitchforks. We easily outnumber the orcs, not to speak of the "
 361. "fact that they are killing each other."
 362. msgstr ""
 363. "Nematau nieko blogo šakėse. Aš mielai išdalinsiu orkiškus ginklus bet kuriem "
 364. "norintiems jais kautis vyrams, o pats kausiuosi jomis. Mes stipriai lenkiame "
 365. "orkus skaičiumi, jau neminint to, kad šiuo metu jie žudo vieni kitus."
 366. #. [message]: speaker=Zlex
 367. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:250
 368. msgid ""
 369. "But their wolves run faster than we can walk, and their swords are sharper "
 370. "than these farm tools."
 371. msgstr ""
 372. "Bet jų vilkai bėga greičiau nei mes vaikštome, ir jų kalavijai yra aštresni "
 373. "už šiuos ūkininkavimo įrankius."
 374. #. [message]: speaker=Tallin
 375. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:255
 376. #, fuzzy
 377. msgid ""
 378. "Our numbers are our strength. Stay shoulder-to shoulder with the man next to "
 379. "you; never get isolated, especially not on open ground. Swarm them — "
 380. "surround them, five or six to one, and they will go down."
 381. msgstr ""
 382. "Mes turime išnaudoti savo kiekybinę persvarą. Stokit petys petin su greta "
 383. "esančiuoju, niekuomet nesileiskite atskiriami, ypač atviroje vietovėje. "
 384. "Užspieskite juos – apsupkite, penkiese, šešiese prieš vieną – ir jie kris."
 385. #. [message]: speaker=Zlex
 386. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:260
 387. msgid "But still, Tallin, this is going to be a slaughter."
 388. msgstr "Vis dėlto, Talinai, tai bus skerdynės."
 389. #. [message]: speaker=Tallin
 390. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:265
 391. #, fuzzy
 392. msgid ""
 393. "But, but, but... Are you full of nothing but doubts? (<i>Sigh</i>) Yes, it "
 394. "will be a massacre. But would you rather live as slaves to the orcs forever?"
 395. msgstr ""
 396. "(<i>Atodūsis</i>) Taip, aš tai puikiai suprantu. Bet... negi jūs verčiau "
 397. "amžinai liksite vergauti orkams?"
 398. #. [message]: speaker=Zlex
 399. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:270
 400. msgid "Never! I would rather die!"
 401. msgstr "Niekada! Geriau mirsiu!"
 402. #. [message]: speaker=Tallin
 403. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:275
 404. msgid ""
 405. "Then what choice do we have? This may be the only chance we ever get, it’s "
 406. "time to fight!"
 407. msgstr ""
 408. #. [message]: speaker=Al'Tar
 409. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:280
 410. #, fuzzy
 411. msgid ""
 412. "You dare greatly, you miserable excuse for an orc! How dare you step onto my "
 413. "land!"
 414. msgstr "Tu, mėšlo gabale! Kaip drįsti žengti į mano žemę?"
 415. #. [message]: speaker=Garrugch
 416. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:286
 417. #, fuzzy
 418. msgid ""
 419. "Idle threats. Time as a slavemaster has made you weak. You have the strength "
 420. "of a goblin, and the brains to match. This land now belongs to my master. "
 421. "Surrender now and he might let you be (<i>his</i>) slave."
 422. msgstr ""
 423. "Tu, nupiepėli, šios žemės nuo šiol priklauso mano valdovui! Pasiduok dabar "
 424. "ir galbūt jis leis tau būti jo vergu."
 425. #. [message]: speaker=Al'Tar
 426. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:292
 427. #, fuzzy
 428. msgid ""
 429. "Pah! Grunts, attack! Whoever brings me the head of Garrugch will be rewarded "
 430. "in gold!"
 431. msgstr ""
 432. "Pff! Pėstininkai, atakon! Kas atneš man Garrugcho galvą gaus penkis kaimus!"
 433. #. [message]: speaker=second_unit
 434. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:308
 435. #, fuzzy
 436. msgid "Ack! These bloody slaves are always getting in the way. Cut them down!"
 437. msgstr ""
 438. "Fui, tie prakeikti vergai visuomet painiojasi po kojomis. Prilupkime juos!"
 439. #. [message]: speaker=Garrugch
 440. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:313
 441. #, fuzzy
 442. msgid ""
 443. "Look at that, the weakling Al’Tar can’t even keep his slaves under control. "
 444. "This will prove easier than I thought!"
 445. msgstr ""
 446. "Cha Cha! Vaikinai, pažiūrėkit, tas nususęs Al'Taras net savo vergų sužiūrėt "
 447. "nesugeba."
 448. #. [message]: speaker=unit
 449. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:327
 450. msgid "This is one of the entrances to the dwarven caves."
 451. msgstr "Tai yra vienas iš įėjimų į dvarfų urvus."
 452. #. [message]: speaker=unit
 453. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:333
 454. msgid "Aaaaah! Trolls! The caves are infested with trolls!"
 455. msgstr "Aaaaa! Troliai! Šiuose urvuose pilna trolių!"
 456. #. [message]: speaker=Tallin
 457. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:355
 458. msgid "<i>Yes</i>! We did it! We are free!"
 459. msgstr "<i>Taip</i>! Mes tai padarėme! Mes laisvi!"
 460. #. [unit]: type=Orcish Grunt, id=Khrulg
 461. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:367
 462. msgid "Khrulg"
 463. msgstr "Khrulgas"
 464. #. [message]: speaker=Khrulg
 465. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:375
 466. msgid ""
 467. "Garrugch failed in mission, but Al’tar dead by peasant slaves. Better tell "
 468. "the Master."
 469. msgstr ""
 470. "Garrugchas sužlugdė misiją, bet Al'taras žuvo nuo vergų rankų. Reikia "
 471. "pranešti Valdovui."
 472. #. [message]: speaker=Khrulg
 473. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:380
 474. msgid "Master needs more meat for wolves. Peasants good meat."
 475. msgstr "Valdovui reikia daugiau mėsos vilkams. Valstiečiai gera mėsa."
 476. #. [message]: speaker=Tallin
 477. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:408
 478. #, fuzzy
 479. msgid ""
 480. "I die now, you orcish scum, but I die free! More will come after me. We will "
 481. "rise again until our vengeance has wiped your stain from our land!"
 482. msgstr ""
 483. "Aš dabar mirštu, tu orkų padugne, tačiau aš mirštu laisvas. Bus daugiau "
 484. "tokių kaip aš. Mes vis sukilsime ir sukilsime, tol, kol tau bus tinkamai "
 485. "atkeršyta."
 486. #. [message]: speaker=Al'Tar
 487. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:420
 488. msgid "Pah! Grunts, put the rest of those peasant rabble back in chains."
 489. msgstr "Pf! Pėstininkai, sukiškite šią krūvą valstiečių atgal į grandines."
 490. #. [message]: speaker=unit
 491. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:436
 492. #, fuzzy
 493. msgid "What the...? (<i>Gurgle</i>) Killed... by... slaves?"
 494. msgstr "Kas per...? (<i>Krenkščia</i>) Ei! Žiū... vergai... sukilo!"
 495. #. [message]: speaker=second_unit
 496. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:441
 497. #, fuzzy
 498. msgid "(<i>Stab</i>)"
 499. msgstr "(<i>Persmeigia</i>)"
 500. #. [message]: speaker=unit
 501. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:446
 502. msgid "Ugh!"
 503. msgstr "Ghr!"
 504. #. [message]: speaker=second_unit
 505. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:458
 506. msgid "Not a very bright one, was he?"
 507. msgstr "Ne per daug protingas, ar ne?"
 508. #. [message]: speaker=unit
 509. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:470
 510. msgid "No! I have failed in my mission!"
 511. msgstr "Ne! Aš neįvykdžiau pareigos!"
 512. #. [message]: speaker=second_unit
 513. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:482
 514. msgid "Mission? What mission?"
 515. msgstr "Pareigos? Kokios pareigos?"
 516. #. [scenario]: id=02_01_Infested_Caves
 517. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:5
 518. #, fuzzy
 519. msgid "Infested Caves"
 520. msgstr "Knibždantys urvai"
 521. #. [part]
 522. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:19
 523. msgid ""
 524. "Ill-armed and untrained though they were, the people of Dwarven Doors rose "
 525. "against the Orcs. Although their losses had been tremendous, never once did "
 526. "they break or falter. In the end, the orcish host was smashed and the "
 527. "survivors sent scurrying for their lives."
 528. msgstr ""
 529. "Nors prastai ginkluoti ir nemokantys kautis, Dvarfų Durų žmonės sukilo prieš "
 530. "orkus. Ir nors jų nuostoliai buvo milžiniški, jie nė karto nesusvyravo ir "
 531. "nepalūžo. Galiausiai orkų valdžia buvo sutriuškinta, o išlikusieji "
 532. "išsilakstė gelbėdami savo gyvastis."
 533. #. [part]
 534. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:22
 535. msgid ""
 536. "Grief for the fallen could not suppress the people’s joy in their newfound "
 537. "freedom. They ransacked the orcish storehouses, sang, danced and drank with "
 538. "abandon. New-fledged warriors boasted of their deeds in the battle, while "
 539. "the women and children looked on with awe."
 540. msgstr ""
 541. "Sielvartas dėl žuvusiųjų negalėjo užgožti žmonių džiaugsmo dėl atkurtos "
 542. "laisvės. Orkų sandėliai buvo išplėšti, visi dainavo, šoko ir gausiai "
 543. "puotavo. Naujai iškepti kariai puikavosi savo žygiais mūšyje, o moterys ir "
 544. "vaikai žvelgė į juos su pasigėrėjimu."
 545. #. [part]
 546. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:25
 547. msgid ""
 548. "Amidst all the revelry, Tallin alone remained grave. He knew it likely that "
 549. "the orcs would return with a vengeance and slaughter every last one of them. "
 550. "The following morning, he gathered the cooler heads about him so they could "
 551. "set their next course. How might they, untrained in the art of war and "
 552. "without expectation of aid from the prosperous human lands of the south, "
 553. "defend themselves?"
 554. msgstr ""
 555. "Šios puotos apsupty vienintelis Talinas liko niūrus. Jis žinojo, kad orkai "
 556. "greičiausiai grįš ištroškę keršto ir visus iki vieno išskers. Kitą rytą jis "
 557. "susikvietė šviesiausias galvas aptarti ateities planų. Kaip gi jiems, "
 558. "nemokytiems karo meno, be galimybės sulaukti pagalbos iš klestinčių pietinių "
 559. "žmonių žemių, reikės apsiginti?"
 560. #. [part]
 561. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:28
 562. #, fuzzy
 563. msgid ""
 564. "The war council’s thoughts quickly turned to the dwarves, close allies in "
 565. "the past. However, nobody knew the state of things in the Knalgan tunnels. "
 566. "The bravest of scouts found in there the spoor of many trolls, and of "
 567. "creatures darker than trolls. It was even rumored that the dwarven dead from "
 568. "the invasion of Knalga had risen in unlife, roaming the tunnels to slay the "
 569. "living. Fighting through all manner of unknown monsters in the mere hope of "
 570. "finding surviving dwarves held but little appeal."
 571. msgstr ""
 572. "Karo tarybos mintys greitai ėmė linkti link dvarfų, kadaise buvusių artimais "
 573. "sąjungininkais. Deja, niekas nežinojo, kas dabar dedasi Knalgos tuneliuose. "
 574. "Patys drąsiausi žvalgai rado gausybės trolių bei daug už juos tamsesnių "
 575. "padarų pėdsakus. Netgi sklido gandai, kad įsiveržimo į Knalgą metu žuvę "
 576. "dvarfai prisikėlė ir klajoja po tunelius žudydami gyvuosius. Prasimušti jėga "
 577. "pro visokius nežinomus siaubūnus esant menkai vilčiai rasti išlikusių dvarfų "
 578. "išliko, bet nedžiugino."
 579. #. [part]
 580. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:32
 581. msgid ""
 582. "So the matter lay, and the peasants dithered from one suggested plan of "
 583. "action to the next, never arriving at any conclusion. In the meantime, some "
 584. "help, unlooked for, arrived in the form of a small band of woodsrunners — "
 585. "escapees from the orcs, grown wood-wise and crafty, and in contact with "
 586. "larger bands of poachers and outlaws roaming the night. Embassies were sent; "
 587. "agreements made. A handful of experienced fighters, scarred and "
 588. "closemouthed, came to Dwarven Doors to find and train the most willing in "
 589. "their rugged fighting style."
 590. msgstr ""
 591. "Taip susiklosčius situacijai, valstiečiai mėtėsi nuo vieno veiksmų plano "
 592. "prie kito niekaip neprieidami jokios išvados. Tuo tarpu netikėta pagalba "
 593. "apsireiškė nedidelės miškinių gaujos pavidalu. Pabėgeliai nuo orkų, perpratę "
 594. "mišką ir nagingi, bei palaikantys ryšį su didesnėm naktimis klajojančių "
 595. "brakonierių ir atskalūnų gaujomis. Buvo išsiųsti pasiuntiniai, sudarytos "
 596. "sutartys. Saujelė patyrusių kovotojų, randuotų ir nekalbių, atvyko į Dvarfų "
 597. "Duris išmokyti norinčiuosius savo grubaus kovos būdo."
 598. #. [part]
 599. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:36
 600. msgid ""
 601. "A fortnight after their victory, the town was awakened from slumber in the "
 602. "dead of night by the distant booming of orcish drums. Scouts training with "
 603. "the nightrunners returned to cry the news that a strong orcish company was "
 604. "approaching. Frightened as they had never been before, the folk of Dwarven "
 605. "Doors looked to Tallin for guidance."
 606. msgstr ""
 607. "Praėjus porai savaičių po pergalės, vidur nakties miestas iš snaudulio buvo "
 608. "pažadintas tolimo orkų būgnų dundesio. Žvalgai, treniruojami naktinių "
 609. "plėšikų, grįžo su žinia, kad artinosi stiprus orkų būrys. Persigandę kaip "
 610. "niekada iki šiol, Dvarfų Durų liaudis žvelgė į Taliną laukdami jo vadovavimo."
 611. #. [part]
 612. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:39
 613. msgid ""
 614. "Faced with certain destruction at the hands of the orcs, or a fate unknown "
 615. "in the caves of Knalga, Tallin chose the latter. The people quickly gathered "
 616. "together and collected whatever food and weapons they could and plunged into "
 617. "the darkness of the caves."
 618. msgstr ""
 619. #. [side]: type=Troll Warrior, id=Tor
 620. #. [side]: type=Troll Hero, id=Bor
 621. #. [side]: type=Troll Rocklobber, id=Oof
 622. #. [side]: type=Troll Hero, id=Glu
 623. #. [side]: type=Troll, id=Knash
 624. #. [side]: type=Troll, id=Krog
 625. #. [side]: type=Troll Warrior, id=Thung
 626. #. [side]: type=Troll, id=Franik
 627. #. [side]: type=Troll, id=Henie
 628. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:71
 629. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:85
 630. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:158
 631. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05b_Compelled.cfg:57
 632. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05b_Compelled.cfg:70
 633. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/10a_Stolen_Gold.cfg:199
 634. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/10a_Stolen_Gold.cfg:217
 635. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/10a_Stolen_Gold.cfg:234
 636. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/10a_Stolen_Gold.cfg:251
 637. msgid "Trolls"
 638. msgstr "Troliai"
 639. #. [side]: type=Troll, id=Knash
 640. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:75
 641. msgid "Knash"
 642. msgstr "Knašas"
 643. #. [side]: type=Troll, id=Krog
 644. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:89
 645. msgid "Krog"
 646. msgstr "Krogas"
 647. #. [side]: type=Dwarvish Lord, id=Hamel
 648. #. [unit]: type=Dwarvish Lord, id=Hamel
 649. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:105
 650. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:48
 651. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/03_To_the_Mines.cfg:42
 652. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_02_Dealings.cfg:56
 653. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/13a_Showdown.cfg:305
 654. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/utils/utils.cfg:96
 655. msgid "Hamel"
 656. msgstr "Hamelis"
 657. #. [side]: type=Ancient Lich, id=Malifor
 658. #. [side]: type=Draug, id=Thorin
 659. #. [side]: type=Draug, id=Herlin
 660. #. [side]: type=Draug, id=Fervin
 661. #. [side]: type=Draug, id=Hellian
 662. #. [side]: type=Death Knight, id=Mal Barath
 663. #. [side]: type=Death Knight, id=Delzath
 664. #. [side]: type=Death Knight, id=Mal Tath
 665. #. [side]: type=Death Knight, id=Hettel
 666. #. [side]: type=Death Knight, id=Tervor
 667. #. [side]: type=Death Knight, id=Author
 668. #. [side]: type=Death Knight, id=Boblin
 669. #. [side]: type=Death Knight, id=Antrasis
 670. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:142
 671. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:186
 672. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:203
 673. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:44
 674. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:70
 675. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:94
 676. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:119
 677. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:145
 678. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:48
 679. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:109
 680. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:131
 681. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:155
 682. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:188
 683. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:209
 684. msgid "Undead"
 685. msgstr "Nemirėliai"
 686. #. [side]: type=Death Knight, id=Mal Barath
 687. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:147
 688. msgid "Mal Barath"
 689. msgstr "Mal Baratas"
 690. #. [side]: type=Troll Warrior, id=Thung
 691. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:162
 692. msgid "Thung"
 693. msgstr "Tungas"
 694. #. [side]: type=Death Knight, id=Delzath
 695. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:191
 696. msgid "Delzath"
 697. msgstr "Delzatas"
 698. #. [side]: type=Death Knight, id=Mal Tath
 699. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:208
 700. msgid "Mal Tath"
 701. msgstr "Mal Tatas"
 702. #. [objective]: condition=win
 703. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:229
 704. msgid "Find the dwarves"
 705. msgstr "Raskite dvarfus"
 706. #. [objective]: condition=win
 707. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:239
 708. #, fuzzy
 709. msgid "Move Tallin to the dwarvish area to meet with Lord Hamel"
 710. msgstr "Nuveskite Taliną iki kelrodžio šiaurėje"
 711. #. [objectives]
 712. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:248
 713. msgid "Clear the caves"
 714. msgstr "Išvalykite urvus"
 715. #. [objective]: condition=lose
 716. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:254
 717. #, fuzzy
 718. msgid "The dwarves are defeated"
 719. msgstr "Fiu, pagaliau jie nugalėti."
 720. #. [message]: role=Supporter
 721. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:280
 722. msgid "So here we are..."
 723. msgstr "Na štai, atėjom..."
 724. #. [message]: role=Supporter
 725. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:285
 726. msgid "(<i>Trip</i>) <i>Oof!</i>"
 727. msgstr "(<i>Klūpt</i>) <i>Uff!</i>"
 728. #. [message]: role=Supporter
 729. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:290
 730. msgid "Great idea, Tallin, I probably couldn’t even fight a bat down here."
 731. msgstr ""
 732. "Puiki mintis, Talinai, aš čia tikriausiai nė šikšnosparnio nenukaučiau."
 733. #. [message]: type=Blood Bat
 734. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:304
 735. msgid "Neep Neep!"
 736. msgstr "Cyp cyp!"
 737. #. [message]: role=Supporter
 738. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:309
 739. msgid "Ahhhh!"
 740. msgstr "Aaaa!"
 741. #. [message]: speaker=Tallin
 742. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:314
 743. msgid ""
 744. "Calm down. Come what may, we’ll handle them. Come on now, let’s find those "
 745. "dwarves!"
 746. msgstr ""
 747. "Nurimk. Kas mus beužpultų, susitvarkysim. Eime, suraskime tuos dvarfus!"
 748. #. [message]: speaker=Camerin
 749. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:350
 750. msgid "<i>Prepare to die, you foul orc!</i>"
 751. msgstr "<i>Pasiruošk mirti, niekingas orke!</i>"
 752. #. [message]: speaker=unit
 753. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:355
 754. msgid "Hold it! I am no orc, I am a human!"
 755. msgstr "Ramiai! Aš ne orkas, aš žmogus!"
 756. #. [message]: speaker=Camerin
 757. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:360
 758. msgid "A human! Amazing, I haven’t seen a human ever since the orcs attacked."
 759. msgstr "Žmogus! Nuostabu, nemačiau žmogaus nuo to laiko, kai užpuolė orkai."
 760. #. [message]: speaker=unit
 761. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:365
 762. msgid "How have you managed to survive all this time?"
 763. msgstr "Kaip sugebėjai išgyventi visą šį laiką?"
 764. #. [message]: speaker=Camerin
 765. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:370
 766. msgid ""
 767. "By frying every orc, troll or skeleton I come across. Duh! Those monsters "
 768. "desecrated my life’s work, now I shall not rest till I send every last one "
 769. "of them to hell! Oh, and just between me and you, it is actually good fun — "
 770. "more fun anyway than sitting on your backside studying all day..."
 771. msgstr ""
 772. "Iškepdamas kiekvieną sutiktą orką, trolį ar skeletą, nu! Tie pabaisos "
 773. "sugadino mano viso gyvenimo darbą, tad dabar aš nenurimsiu kol nenudanginsiu "
 774. "pragaran jų visų iki vieno! A, ir dar, tarp mūsų kalbant, tai gana smagu — "
 775. "na, bent jau smagiau, nei visą dieną trinti suolą ir mokytis..."
 776. #. [message]: speaker=unit
 777. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:375
 778. msgid "... Uh, sure!"
 779. msgstr "... Ėėė, žinoma!"
 780. #. [message]: speaker=Camerin
 781. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:380
 782. msgid ""
 783. "But silly me, where are my manners? Would you like to come inside for tea?"
 784. msgstr "Bet kur gi mano mandagumas? Ar norėtumėte užeiti puodeliui arbatos?"
 785. #. [message]: speaker=unit
 786. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:385
 787. msgid ""
 788. "Um... err... well actually we are presently busy fighting our way through "
 789. "hordes of trolls and skeletons trying to find the dwarves... if there are "
 790. "any left."
 791. msgstr ""
 792. "Na.. Ee... Šiaip tai mes dabar užsiėmę, stengiamės prasibrauti pro trolių ir "
 793. "skeletų ordas ir rasti dvarfus. Jeigu tik tokių liko...."
 794. #. [message]: speaker=Camerin
 795. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:390
 796. msgid "Hordes of trolls and skeletons! Where?! Let’s go burn ’em all!"
 797. msgstr "Trolių ir skeletų ordos! Kur?! Sudeginkim visus!"
 798. #. [message]: speaker=unit
 799. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:396
 800. #, fuzzy
 801. msgid "Er... let’s go..."
 802. msgstr "Ėėė... gerai..."
 803. #. [message]: speaker=unit
 804. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:401
 805. msgid "whisper^Is it safe to have this lunatic with us?"
 806. msgstr "O mums saugu vestis su savimi šitą kvanką?"
 807. #. [message]: speaker=Camerin
 808. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:419
 809. msgid "<i>Burn, you disgusting filth!</i>"
 810. msgstr "<i>Dek, niekinga šiukšle!</i>"
 811. #. [message]: speaker=second_unit
 812. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:423
 813. msgid "Ahhh! Fire!"
 814. msgstr "Aaaa! Ugnis!"
 815. #. [message]: speaker=Camerin
 816. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:436
 817. msgid "<i>Yeah! Die, scum, die!</i>"
 818. msgstr "<i>Taip! Mirk, padugne, mirk!</i>"
 819. #. [message]: speaker=unit
 820. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:453
 821. msgid "This tunnel keeps on going..."
 822. msgstr "Tunelis eina vis tolyn..."
 823. #. [message]: speaker=Tallin
 824. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:458
 825. msgid ""
 826. "I think we should finish searching this part of Knalga first before we go "
 827. "deeper into the caves."
 828. msgstr ""
 829. "Manau, kad prieš leidžiantis giliau į tunelius, reiktų gerai apieškoti šitą "
 830. "Knalgos dalį."
 831. #. [message]: role=Supporter
 832. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:474
 833. msgid "Grim Gods of Darkness, what are those things!"
 834. msgstr "O, rūstieji tamsos dievai, kas čia per padarai?!"
 835. #. [message]: speaker=Tallin
 836. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:479
 837. msgid "Skeletons!"
 838. msgstr "Skeletai!"
 839. #. [message]: role=Supporter
 840. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:484
 841. msgid ""
 842. "Look at the axes they bear. At one time those skeletons must have been "
 843. "dwarves!"
 844. msgstr ""
 845. "Pažvelkit į kirvius, kuriuos nešasi skeletai. Kadaise jie tikriausiai buvo "
 846. "dvarfai!"
 847. #. [message]: speaker=Tallin
 848. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:489
 849. msgid ""
 850. "Stand firm, men. The dwarven defenders of Knalga rise again. Now it remains "
 851. "to be seen whether or not they recognize us as friends."
 852. msgstr ""
 853. "Laikykitės tvirtai, vyrai. Knalgos dvarfai vėl stoja gynybon. Dabar ir "
 854. "sužinosime, ar jie mums pripažins savo draugais."
 855. #. [message]: role=Supporter
 856. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:505
 857. msgid "They are attacking us!"
 858. msgstr "Jie mus puola!"
 859. #. [message]: speaker=Tallin
 860. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:510
 861. msgid "Destroy them!"
 862. msgstr "Sunaikinkite juos!"
 863. #. [message]: speaker=unit
 864. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:532
 865. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:664
 866. msgid ""
 867. "Hey look, it’s an ancient door. It seems the trolls were too stupid to find "
 868. "how to open it."
 869. msgstr ""
 870. "Pažvelkit, čia senovinės durys. Regis, troliams pritrūko protelio joms "
 871. "atidaryti."
 872. #. [message]: speaker=unit
 873. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:540
 874. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:670
 875. msgid ""
 876. "Hey look, it’s an ancient door. It seems the skeletons were too stupid to "
 877. "find how to open it."
 878. msgstr ""
 879. "Pažvelkit, čia senovinės durys. Regis, skeletams pritrūko protelio joms "
 880. "atidaryti."
 881. #. [message]: speaker=Tallin
 882. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:549
 883. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:677
 884. msgid "Well, let’s see what’s behind it."
 885. msgstr "Nagi, pažiūrėkime kas už jų."
 886. #. [message]: speaker=unit
 887. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:554
 888. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:682
 889. msgid ""
 890. "All right. (<i>Grunt... strain...</i>) It’s not moving. It seems to be stuck."
 891. msgstr "Nagi. (<i>Mmmh... Eeeh...</i>) Nejuda. Regis, užstrigę."
 892. #. [message]: speaker=Tallin
 893. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:559
 894. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:687
 895. msgid "Well, just kick it down then."
 896. msgstr "Na, tuomet išspirk jas."
 897. #. [message]: speaker=unit
 898. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:564
 899. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:692
 900. msgid "... Right."
 901. msgstr "... Žinoma."
 902. #. [message]: speaker=narrator
 903. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:599
 904. msgid "The old door crumbles away, revealing an old tunnel on the other side."
 905. msgstr ""
 906. #. [message]: speaker=unit
 907. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:619
 908. msgid "On the end of the passage is another door. I try to open it."
 909. msgstr ""
 910. #. [message]: speaker=unit
 911. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:625
 912. msgid "Here is a similar door as the one before. I try to open it."
 913. msgstr ""
 914. #. [message]: speaker=narrator
 915. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:710
 916. msgid "A large section of wall crumbles away."
 917. msgstr ""
 918. #. [message]: role=Supporter
 919. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:720
 920. msgid ""
 921. "Tallin, this situation is hopeless — there are endless monsters swarming "
 922. "from all directions!"
 923. msgstr "Talinai, padėtis beviltiška — iš visų pusių renkasi begalės monstrų!"
 924. #. [message]: speaker=Tallin
 925. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:725
 926. msgid ""
 927. "We are in a dire situation indeed — but just see — the trolls and the "
 928. "skeletons are also attacking each other. We must all stay together in one "
 929. "group; let each man support the man next to him. If our ranks are imposing "
 930. "enough the monsters may shy away from us in favor of easier prey."
 931. msgstr ""
 932. "Mes išties nepavydėtinoj padėty — bet pažvelkit — troliai ir skeletai puola "
 933. "ir vieni kitus. Mums reikia laikytis kartu, vienoje krūvoje; tegul "
 934. "kiekvienas vyras palaiko gretimą. Jeigu mūsų gretos atrodys pakankamai "
 935. "tvirtos, gal monstrai nusisuks link lengvesnio grobio."
 936. #. [message]: role=Supporter
 937. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:730
 938. msgid ""
 939. "But still, Tallin, we will take losses, and for each one of us, there is no "
 940. "replacement — whereas for every monster we kill, it seems that two more come "
 941. "to take its place!"
 942. msgstr ""
 943. "Vis tiek, Talinai, mes turėsim aukų, o nė vieno iš mūsų nėra kuo pakeisti. "
 944. "Tuo tarpu atrodo, kad vietoj kiekvieno užmušto monstro į jo vietą stoja du!"
 945. #. [message]: speaker=Tallin
 946. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:735
 947. msgid ""
 948. "Which is why we must make haste to find the dwarves. Dwarves are hardy "
 949. "creatures and they know their caves backwards and forwards — so I am sure at "
 950. "least some must have survived! Indeed, this is our only hope for otherwise, "
 951. "be it on the surface or be it down here, any way we turn we face certain "
 952. "destruction!"
 953. msgstr ""
 954. "Todėl mes turime kuo skubiau surasti dvarfus. Dvarfai yra ištvermingi "
 955. "padarai ir savo urvus jie pažįsta kaip savo penkis pirštus – aš įsitikinęs, "
 956. "kad bent keli jų išgyveno. Tiesą sakant, tai yra mūsų vienintelė viltis, nes "
 957. "priešingu atveju tiek čia, tiek paviršiuje mūsų laukia garantuota pražūtis."
 958. #. [message]: speaker=unit
 959. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:876
 960. msgid "Stand where ye be, you... Och! A human!"
 961. msgstr "Stovėk kur stovi, tu... O! Tai žmogus!"
 962. #. [message]: speaker=Tallin
 963. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:881
 964. msgid "Greetings from the people of Dwarven Doors, friend."
 965. msgstr "Sveikinimai nuo Dvarfų vartų tautos, drauge."
 966. #. [message]: speaker=unit
 967. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:886
 968. msgid ""
 969. "Dwarven Doors? I thought ye surface humans had been enslaved or slain by the "
 970. "orcs years ago."
 971. msgstr ""
 972. "Dvarfų vartų? Maniau jus, paviršiaus žmones, prieš daug metų įkalino ar "
 973. "išskerdė orkai."
 974. #. [message]: speaker=Tallin
 975. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:891
 976. msgid ""
 977. "Yes, we were enslaved, but we rose against Al’Tar and defeated his warband. "
 978. "In order to stay free, we seek help and equipment from our old allies, the "
 979. "dwarves."
 980. msgstr ""
 981. "Taip, mes buvome pavergti, tačiau mes sukilome prieš Al'Tarą ir nugalėjome "
 982. "jo karo būrį. Tam, kad išliktume laisvi, mes ieškome pagalbos iš savo senų "
 983. "sąjungininkų dvarfų."
 984. #. [message]: speaker=unit
 985. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:896
 986. msgid ""
 987. "Och, the dwarves of Knalga are themselves in desperate straits — but we "
 988. "havena’ forgotten the old bonds. Be welcome to our keep. Aye, and have "
 989. "speech with our chieftain, the Lord Hamel."
 990. msgstr ""
 991. "Och, ir pačių Knalgos dvarfų padėtis beviltiškai kebli, tačiau senų ryšių "
 992. "mes nepamiršome. Būkite pasveikinti mūsų tvirtovėj. Ajo, ir perkalbėkit su "
 993. "mūsų vadu, valdovu Hameliu."
 994. #. [message]: speaker=Tallin
 995. #. [message]: speaker=unit
 996. #. [message]: speaker=Father Morvin
 997. #. [message]: speaker=Ro'Arthian
 998. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:901
 999. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1323
 1000. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2306
 1001. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2424
 1002. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2477
 1003. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2522
 1004. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:619
 1005. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:918
 1006. msgid "Very well."
 1007. msgstr "Labai gerai."
 1008. #. [message]: speaker=Hamel
 1009. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:927
 1010. msgid "Well met, Tallin. My men have told me of your victory against Al’Tar."
 1011. msgstr ""
 1012. "Gera susitikti, Talinai. Mano vyrai pranešė apie tavo pergalę prieš Al’Tarą."
 1013. #. [message]: speaker=Tallin
 1014. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:932
 1015. msgid ""
 1016. "Thank you and well-met indeed, Lord Hamel. I must say, this place is "
 1017. "interesting."
 1018. msgstr ""
 1019. "Ačiū, lorde Hameli, išties gera susitikti. Turiu pasakyti, kad ši vieta "
 1020. "įdomi."
 1021. #. [message]: speaker=Hamel
 1022. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:937
 1023. #, fuzzy
 1024. msgid ""
 1025. "This is how we get our food, me lad. Since we are a tad close to the surface "
 1026. "here, some sunlight shines down through the cracks in the roof. If we baby "
 1027. "the plants, we can usually get enough. They taste unco’ foul but that’s how "
 1028. "we ha’ survived all these long years. But come, let us talk!"
 1029. msgstr ""
 1030. "Taip mes gauname maistą, bičiuli. Kadangi čia mes esame visai šalia "
 1031. "paviršiaus, šiek tiek šviesos patenka pro plyšius lubose. Jei mes popinam "
 1032. "augalus, paprastai gauname pakankamai. Skonis kai' reta šlykštus, bet taip "
 1033. "mes išgyvenom visus tuos metus."
 1034. #. [message]: role=Supporter
 1035. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:942
 1036. msgid "Whew, we did it!"
 1037. msgstr "Uff, pasiekėm savo!"
 1038. #. [message]: speaker=Camerin
 1039. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:947
 1040. msgid "Awww! Are we done already?"
 1041. msgstr "Ooo... Negi jau baigėm?"
 1042. #. [message]: speaker=Tallin
 1043. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:969
 1044. msgid ""
 1045. "Good, we managed to clear the caves... for now, anyway. Now let’s get to the "
 1046. "dwarven keep and dicker for better weapons."
 1047. msgstr ""
 1048. "Gerai, pavyko išvalyti urvus... Bent kol kas. Dabar eime pas dvarfus, "
 1049. "pasiderėsime dėl geresnių ginklų."
 1050. #. [message]: speaker=Tallin
 1051. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:975
 1052. msgid ""
 1053. "Good, there are no more monsters lurking in these parts of the tunnels. I "
 1054. "think I can hear the clamor of dwarves just ahead. Come on men, let’s go "
 1055. "meet them."
 1056. msgstr ""
 1057. "Gerai, daugiau nebeliko monstrų aplinkiniuose tuneliuose. Atrodo, priešais "
 1058. "girdėt dvarfų knibždesys. Pirmyn, vyrai, eime su jais susitikti."
 1059. #. [message]: role=Messenger
 1060. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:1006
 1061. msgid ""
 1062. "Tallin, we have just received the news that the dwarvish Lord Hamel has just "
 1063. "been slain. We are too late!"
 1064. msgstr ""
 1065. "Talinai, ką tik gavome žinią, kad dvarfų valdovas Hamelis žuvo. Mes "
 1066. "pavėlavom!"
 1067. #. [message]: speaker=Tallin
 1068. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:1011
 1069. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/utils/herodeaths.cfg:62
 1070. msgid "No! Without the dwarvish weapons we have no hope!"
 1071. msgstr "Ne! Be dvarfų ginklų mes neturime vilties!"
 1072. #. [message]: speaker=Camerin
 1073. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:1046
 1074. msgid "Hey, what’s going on in here?"
 1075. msgstr "Ei, kas čia vyksta?"
 1076. #. [message]: role=Admirer
 1077. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:1086
 1078. msgid "We are killing lots of trolls and skeletons."
 1079. msgstr "Mušame daugybę trolių ir skeletų."
 1080. #. [message]: speaker=Camerin
 1081. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:1091
 1082. msgid "Really! Did you save any for me?"
 1083. msgstr "Tikrai! Ar palikai kažkiek man?"
 1084. #. [message]: role=Admirer
 1085. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:1096
 1086. msgid "Uh, not really..."
 1087. msgstr "Mmm, tiesą sakant, ne..."
 1088. #. [message]: speaker=Camerin
 1089. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:1101
 1090. msgid "Awww!"
 1091. msgstr "Och!"
 1092. #. [message]: role=Admirer
 1093. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:1106
 1094. msgid ""
 1095. "But hey, if you want to join us, I am sure we will be fighting a lot more "
 1096. "orcs, trolls and skeletons in the near future."
 1097. msgstr ""
 1098. "Ei, bet jeigu nori, gali prisijungti. Neabejoju, kad greitu metu kausimės su "
 1099. "daug daugiau orkų, trolių ir skeletų."
 1100. #. [message]: speaker=Camerin
 1101. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:1111
 1102. msgid "Really! Oh yeah, I am in!"
 1103. msgstr "Tikrai? O taip, noriu!"
 1104. #. [message]: speaker=Tallin
 1105. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:1116
 1106. msgid "... That was rather odd. Who is this guy?"
 1107. msgstr "... Gana neįprasta. Kas jis toks?"
 1108. #. [message]: speaker=Hamel
 1109. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:1121
 1110. msgid ""
 1111. "Oh, dinna’ mind him, that’d be Camerin. He used to be yer usual scholarly "
 1112. "mage, and he moved awa’ up here to be alone and study. But then when the "
 1113. "orcs invaded he went a little loony. My guess is that some roving orcs "
 1114. "ransacked his place and burnt his notes or something. Whatever it was, he "
 1115. "couldna’ take it and became fey. Ever since he has been roving these caves "
 1116. "destroying any manner of monster that he comes across. They all give him a "
 1117. "very wide berth by now. So just be polite, give him some room and you’ll "
 1118. "find he is relatively harmless..."
 1119. msgstr ""
 1120. "Oi, nesuk galvos, tai Kamerinas. Buvo jis anksčiau jūsiškas įprastas "
 1121. "mokslinis magas ir atsibeldė čionais tyrinėti vienumoje. Bet kai įsiveržė "
 1122. "orkai, jis kvanktelėjo. Aš spėju, kad besibastantys orkai apiplėšė jo "
 1123. "buveinę ir supleškino užrašus, ar kažką. Kaip ten bebuvo, jam to buvo per "
 1124. "daug ir jis pasidarė keistuolis. Nuo tados jis blūdija po šiuos urvus ir "
 1125. "naikina visas baidykles kurios pasitaiko kelyje. Šiuo metu jos jam palieka "
 1126. "platų praėjimą. Tad tiesiog būkit mandagūs, duokit jam erdvės ir pamatysit, "
 1127. "kad jis santykinai nekenksmingas..."
 1128. #. [scenario]: id=02_02_Meeting_With_Dwarves
 1129. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:5
 1130. msgid "Meeting With Dwarves"
 1131. msgstr "Susitikimas su dvarfais"
 1132. #. [part]
 1133. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:18
 1134. #, fuzzy
 1135. msgid ""
 1136. "After reaching the dwarvish keep and tending to their wounded, the humans "
 1137. "led by Tallin and the dwarves led by Lord Hamel hurried deeper into the "
 1138. "caverns for a hasty council."
 1139. msgstr ""
 1140. "Pasiekę dvarfų pilį ir pasirūpinę sužeistaisiais, Talino vadovaujami žmonės "
 1141. "ir valdovo Hamelio vadovaujami dvarfai surengė tarybą."
 1142. #. [side]: type=Dwarvish Lord, id=Hamel
 1143. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:43
 1144. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_02_Dealings.cfg:51
 1145. msgid "Dwarves"
 1146. msgstr "Dvarfai"
 1147. #. [message]: speaker=Hamel
 1148. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:81
 1149. msgid ""
 1150. "Be welcome to the Southern Tunnels, friends... or at least, what’s left o’ "
 1151. "them."
 1152. msgstr ""
 1153. "Sveiki atvykę į Pietinius tunelius, draugai... Ar bent jau į tai, kas iš jų "
 1154. "liko."
 1155. #. [message]: speaker=Tallin
 1156. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:86
 1157. msgid ""
 1158. "Thank you, Lord Hamel. Though Knalga lies in chaos, it is a great relief to "
 1159. "see that at least some dwarves have survived."
 1160. msgstr ""
 1161. "Ačiū, lorde Hameli. Nors Knalga ir apimta chaoso, mums didžiai palengvėjo "
 1162. "sužinojus, kad bent dalis dvarfų išgyveno."
 1163. #. [message]: speaker=Camerin
 1164. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:91
 1165. msgid "And I, don't forget me!"
 1166. msgstr ""
 1167. #. [message]: speaker=Hamel
 1168. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:96
 1169. #, fuzzy
 1170. msgid ""
 1171. "Thank you, human. And you, Camerin. It is likewise a great relief to see "
 1172. "that our allies of old have managed to break their bonds, and live as free "
 1173. "men once again."
 1174. msgstr ""
 1175. "Ačiū, žmogau. Mums taip pat gera matyti senus bendražygius nusikračiusius "
 1176. "pančius ir vėl gyvenančius laisvėje."
 1177. #. [message]: speaker=Tallin
 1178. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:101
 1179. msgid ""
 1180. "Yes, that touches on the main reason for our visit. We have broken free, but "
 1181. "to stay free we need better weapons and armor. Clubs and pitchforks will not "
 1182. "carry us through the long run."
 1183. msgstr ""
 1184. "Taip, ir tai glaudžiai susiję su pagrindiniu mūsų apsilankymo tikslu. Mes "
 1185. "išsivadavome, bet, kad išliktume laisvi, mums reikia geresnių ginklų ir "
 1186. "šarvų. Su vėzdais ir šakėmis toli nenueisim."
 1187. #. [message]: speaker=Tallin
 1188. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:106
 1189. msgid ""
 1190. "Dwarves are known to be the finest metalworkers and weapon-smiths. We were "
 1191. "hoping that you would be able to help us."
 1192. msgstr ""
 1193. "Dvarfai garsėja kaip geriausi kalviai ir ginklakaliai. Tikėjomės, kad "
 1194. "galėsite mums pagelbėti."
 1195. #. [message]: speaker=Hamel
 1196. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:111
 1197. msgid ""
 1198. "Aye, our craft is great... but we dinna’ ha’ much of weapons and armor "
 1199. "ourselves. We’re but a remnant that survived the orcs’ in-taking of these "
 1200. "caves. There may be other remnants; but if there are, we dinna’ yet ken of "
 1201. "them."
 1202. msgstr ""
 1203. "Ajo, mūsų dirbiniai puikūs... bet ginklų ir šarvų mes nebais' daug turim ir "
 1204. "patys. Mes tik likučiai, kurie išgyveno orkų įsikraustymą į šituos urvus. "
 1205. "Gali būt ir kitų grupelių; bet jei jų ir yra, mes jų kol kas neaptikom."
 1206. #. [message]: speaker=Tallin
 1207. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:116
 1208. msgid ""
 1209. "If you don’t mind me asking, Lord Hamel, how exactly did you manage to "
 1210. "survive the orcish invasion? And since it was the orcs who reduced Knalga to "
 1211. "this sorry state — where are they now? From what I have seen, it is mostly "
 1212. "trolls and skeletons who lately haunt these caves."
 1213. msgstr ""
 1214. "Jei galiu paklausti, valdove Hameli, kaip jūs konkrečiai sugebėjote "
 1215. "išgyventi orkų įsiveržimą? Ir kadangi būtent orkai Knalgą privedė iki šios "
 1216. "apgailėtinos būsenos – kur gi jie yra dabar? Iš to, ką aš mačiau, šiuose "
 1217. "urvuose pastaruoju metu lankosi tik troliai ir skeletai."
 1218. #. [message]: speaker=Hamel
 1219. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:121
 1220. #, fuzzy
 1221. msgid ""
 1222. "Oh, there are orcs enough down here, but ye’ll not likely see them; they "
 1223. "hide from us like vermin. You see, lad, in these caves there is no more "
 1224. "fearsome a foe than a dwarf. Not only do we move through the caves swiftly, "
 1225. "but we know them like the backs of our hands. The orcs did indeed manage to "
 1226. "swamp our defenses with their sheer numbers all those long years ago, but "
 1227. "not before we surprised and slew their leader — the cursed Khazg Black-Tusk. "
 1228. "Since then, although the orcs still foul these caves with their stench, "
 1229. "their attacks have been uncoordinated and erratic, wi’ the orcs as likely to "
 1230. "attack each other as they are to attack us."
 1231. msgstr ""
 1232. "Ah, orkų čia pilna, bet mažai tikėtina, kad juos pamatysite; nuo mūsų jie "
 1233. "slepias kaip kirminai. Matai, bičiuli, šiuose urvuose nėr baisesnio kario "
 1234. "kaip dvarfas. Mes ne tik judame urvais greitai, bet ir juos pažįstame kaip "
 1235. "savo penkis pirštus. Andai orkai išties sugebėjo nunešti mūsų gynybą gryn "
 1236. "savo skaitlingumu, bet ne anksčiau nei mes pričiupom ir nugalabijom jų vadą "
 1237. "- tą prakeiktą Khazgą Juodąją ietį. Nuo tados, nors orkai ir smardina šiuos "
 1238. "urvus savo dvoku, jų išpuoliai tapo neorganizuoti ir padriki, o kad orkai "
 1239. "užpuls orkus tiek pat tikėtina, kaip kad mus."
 1240. #. [message]: speaker=Hamel
 1241. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:126
 1242. msgid ""
 1243. "In more recent years, however, I ha’ noticed that there have been fewer orcs "
 1244. "and more skeletons around. The orcs seem to fear them and shy away from them "
 1245. "whenever possible, but their troll allies are another matter. Yon trolls "
 1246. "actually seem to take great pleasure out of crushing the skeletons to the "
 1247. "dust and sucking any marrow that remains in their bones..."
 1248. msgstr ""
 1249. "Tačiau pastaraisiais metais ašai užmačiau, jog aplink orkų tapo mažiau, o "
 1250. "skeletų daugiau. Orkai rods ėmė jų bijoti ir sprunka nuo jų kai tik gali, "
 1251. "bet jų sajungininkai troliai yr kitas reikalas. Jauni troliai rods jaučia "
 1252. "didį malonumą trindami sketus į dulkes bei iščiulpdami užsilikusias kaulų "
 1253. "smegenis."
 1254. #. [message]: speaker=Tallin
 1255. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:131
 1256. msgid ""
 1257. "What is the story with those skeletons anyway? They look like they were "
 1258. "dwarves when they lived, but now they just seem to be mindless killers, "
 1259. "attacking anyone and anything."
 1260. msgstr ""
 1261. "O iš kur išvis atsirado tie skeletai? Atrodo, kad gyvenime jie buvo "
 1262. "dvarfais, o dabar jie elgiasi kaip nemąstantys žudikai, puldinėja bet ką "
 1263. "aplinkui."
 1264. #. [message]: speaker=Hamel
 1265. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:136
 1266. msgid ""
 1267. "In truth, we ha’ no idea. They just started appearing one day some years "
 1268. "after we were trapped here — by ones and twos in the beginning, and now by "
 1269. "the hordes. We were fair frightened when we first encountered them, but we "
 1270. "soon discovered they fell to our hammers just as readily as the orcs fell to "
 1271. "our axes. So, it is not their existence I fear — for we have faced far worse "
 1272. "trials — but their rising numbers gives cause for worry..."
 1273. msgstr ""
 1274. "Tiesą s'kant, mes nė nenutuokiam. Praėjus keliems metams nuo to, kai mes čia "
 1275. "užstrigom, vieną dieną jie tiesiog ėmė rastis – po vieną-du iš pradžių, o "
 1276. "dabar jau ordomis. Pirmo susidūrimo metu mes buvome neblogai įbauginti, bet "
 1277. "greit atradom, kad nuo kūjų jie krent' taip pat sėkmingai kaip orkai nuo "
 1278. "kirvių. Tad ne jų buvims mane baugina – esam susidūrę su daug sunkesniais "
 1279. "išmėginimais – o jų kiekio augimas neramina mane..."
 1280. #. [message]: speaker=Tallin
 1281. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:141
 1282. msgid ""
 1283. "Well, we are here with you now Lord Hamel, and in exchange for proper "
 1284. "weapons, we will gladly assist you in clearing these caves of monsters."
 1285. msgstr ""
 1286. "Na, dabar mes čia su jumis, lorde Hameli, ir mainais į tikrus ginklus, "
 1287. "mielai padėsime jums išvalyti šiuos urvus nuo monstrų."
 1288. #. [message]: speaker=Hamel
 1289. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:146
 1290. msgid ""
 1291. "That is the problem lad, we ha’ been stranded in these tunnels for years "
 1292. "now, almost completely cut off from sources of food or metals or tools. It "
 1293. "ha’ been as much as we could do to survive. We’ll get more food again now "
 1294. "that we can reach the surface, and tools aplenty there are in the stores "
 1295. "where we couldna’ reach while the orcs and trolls held them. But metal will "
 1296. "be scarce for a while yet; ore will have to be brought in for smelting, "
 1297. "first."
 1298. msgstr ""
 1299. "Bėda tame, bičiuli, kad mes šiuose tuneliuose palikti likimo valiai metų "
 1300. "metus, praktiškai atkirsti nuo maisto, metalo ir įrankių šaltinių. Su tuo ką "
 1301. "turime vos galėjome išgyventi. Dabar, kai galime pasiekti paviršių, galėsime "
 1302. "prasimanyti daugiau maisto, o sandėliuose, kuriuos buvo užgrobę orkai ir "
 1303. "troliai gausu įrankių. O vat su metalu kol kas bus bėdos, pirma teks "
 1304. "parsigabenti rūdos lydymui."
 1305. #. [message]: speaker=Tallin
 1306. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:151
 1307. msgid "So, is there not any source of good ores nearby?"
 1308. msgstr "O negi nėra kur netoliese gauti geros rūdos?"
 1309. #. [message]: speaker=Hamel
 1310. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:156
 1311. msgid ""
 1312. "Aye, there is. A few miles north of here is the place where we mined many of "
 1313. "our raw metals. However, that place also seems to be where all those "
 1314. "skeletons are coming from. For all that we have managed to hold the "
 1315. "skeletons off in our own keep, I dare not venture right into their lair. To "
 1316. "go there would mean certain death."
 1317. msgstr ""
 1318. "Ajo, yr'. Už kelių mylių šiaurėj yra vieta, kur mes kasdavome daugelį metalų "
 1319. "rūdų. Ale ten rodos taip pat yra ir vieta iš kur ateina visi tie skeletai. "
 1320. "Kadangi viskas ką mes galim tai yra atmušti skeletus savo pačių tvirtovėj, "
 1321. "ašai nedrįstau veržtis tiesiai į jų irštvą. Eiti ten būtų užtikrinta mirtis."
 1322. #. [message]: speaker=Tallin
 1323. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:161
 1324. msgid ""
 1325. "With all respect, my Lord Hamel, we the people from Dwarven Doors have faced "
 1326. "certain death many times now. Rising up against the orcs was said to be "
 1327. "certain death. Plunging headfirst into these bleak caves was said to be "
 1328. "certain death. If our fate is death then so be it. Until that time comes, my "
 1329. "people will fight and I will lead them to fight!"
 1330. msgstr ""
 1331. "Su visa pagarba, mano valdove Hameli, mes, Dvarfų Durų žmonės, į užtikrintą "
 1332. "mirtį ėjome jau daug kartų. Sukilimas prieš orkus vadintas užtikrinta "
 1333. "mirtimi. Nusileidimas į šiuos niūrius urvus buvo vadintas užtikrinta "
 1334. "mirtimi. Tad jei mūsų lemtis yra mirtis, tebūnie. Ir kol šis laikas ateis, "
 1335. "mano žmonės kausis, o aš juos vesiu ton kovon!"
 1336. #. [message]: speaker=Hamel
 1337. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:166
 1338. msgid ""
 1339. "Och, human though ye be, ye speak very like a dwarf, lad. Form up, men! To "
 1340. "the mines! Let the guardsmen stay behind along with the noncombatants — for "
 1341. "their safety and to hold the keep."
 1342. msgstr ""
 1343. "Och, nors žmogus esi, kalbi kaip tikras dvarfas, bičiuli. Rikiuokitės, "
 1344. "vyrai! Į kasyklas! Tegu sargybiniai lieka kartu su nekovojančiaisiais – jųjų "
 1345. "saugumui ir tvirtovės išlaikymui."
 1346. #. [message]: speaker=Camerin
 1347. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:171
 1348. msgid "Ahahahaha! Yes, smash the skeletons! Smash them!"
 1349. msgstr ""
 1350. #. [message]: role=Supporter
 1351. #. [message]: speaker=Tallin
 1352. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:176
 1353. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06b_Slave_of_the_Undead.cfg:184
 1354. msgid "..."
 1355. msgstr "..."
 1356. #. [scenario]: id=03_To_the_Mines
 1357. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/03_To_the_Mines.cfg:5
 1358. msgid "To the Mines"
 1359. msgstr "Į kasyklas"
 1360. #. [part]
 1361. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/03_To_the_Mines.cfg:19
 1362. msgid ""
 1363. "Hoping to bypass the monsters which seemed to lurk at every corner in the "
 1364. "caves, the humans and the dwarves returned to the surface hoping to speedily "
 1365. "reach the mines. However, once they left the caves they found that they "
 1366. "faced a new threat."
 1367. msgstr ""
 1368. "Tikėdamiesi apeiti monstrus, kurie urvuose tykojo rodos už kiekvieno kampo, "
 1369. "ir greitai pasiekti kasyklas, žmonės ir dvarfai grįžo į paviršių. Tačiau, "
 1370. "vos tik palikę urvus, jie susidūrė su nauja grėsme. "
 1371. #. [side]: type=Direwolf Rider, id=Pruol
 1372. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/03_To_the_Mines.cfg:60
 1373. msgid "Goblins"
 1374. msgstr "Goblinai"
 1375. #. [side]: type=Direwolf Rider, id=Pruol
 1376. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/03_To_the_Mines.cfg:65
 1377. msgid "Pruol"
 1378. msgstr "Pruolas"
 1379. #. [objective]: condition=win
 1380. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/03_To_the_Mines.cfg:89
 1381. msgid "Enter the mines"
 1382. msgstr "Įženkite į asyklas"
 1383. #. [objectives]
 1384. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/03_To_the_Mines.cfg:92
 1385. msgid "Eliminate the wolf riders"
 1386. msgstr ""
 1387. #. [objective]: condition=lose
 1388. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/03_To_the_Mines.cfg:98
 1389. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:213
 1390. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/13a_Showdown.cfg:954
 1391. msgid "Death of Hamel"
 1392. msgstr "Hamelio mirtis"
 1393. #. [message]: speaker=Pruol
 1394. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/03_To_the_Mines.cfg:116
 1395. msgid "Hey look, there is our meat! Come on, boys, lunchtime!"
 1396. msgstr "Pažiūrėkit, ten mūsų mėsa! Pirmyn, vyručiai, pietų metas!"
 1397. #. [message]: role=Supporter
 1398. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/03_To_the_Mines.cfg:121
 1399. msgid "I don’t think so, buddy."
 1400. msgstr "Nemanau, drauguži."
 1401. #. [message]: speaker=Pruol
 1402. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/03_To_the_Mines.cfg:135
 1403. #, fuzzy
 1404. msgid "Argh! They are stronger than we thought. Someone go tell the Master..."
 1405. msgstr "Ach! Jie stipresni, nei manėme. Kas nors praneškite valdovui..."
 1406. #. [message]: role=Supporter
 1407. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/03_To_the_Mines.cfg:140
 1408. msgid "What’s with this ‘Master’ business? It’s starting to make me nervous."
 1409. msgstr "Kas gi tas „valdovas“? Jis pradeda mane erzinti."
 1410. #. [message]: speaker=Tallin
 1411. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/03_To_the_Mines.cfg:167
 1412. msgid "Here is the entrance to the dwarven mines. In we go!"
 1413. msgstr "Čia yra įėjimas į dvarfų kasyklas. Eime į vidų!"
 1414. #. [message]: speaker=Pruol
 1415. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/03_To_the_Mines.cfg:172
 1416. #, fuzzy
 1417. msgid ""
 1418. "Hey, there goes our lunch! Hmmm, they are stronger than we thought, let’s go "
 1419. "tell Master."
 1420. msgstr ""
 1421. "Ei, mūsų pietūs pabėga! Hm, jie stipresni nei manėm. Eime, pranešime "
 1422. "valdovui."
 1423. #. [message]: role=Supporter
 1424. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/03_To_the_Mines.cfg:177
 1425. msgid ""
 1426. "What’s with this whole ‘Master’ business? It’s starting to make me nervous."
 1427. msgstr "Kas gi tas „valdovas“? Jis pradeda mane erzinti."
 1428. #. [scenario]: id=04_Clearing_the_Mines
 1429. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:5
 1430. msgid "Clearing the Mines"
 1431. msgstr "Kasyklų valymas"
 1432. #. [part]
 1433. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:18
 1434. #, fuzzy
 1435. msgid "When the party finally reached the mines, they were not disappointed."
 1436. msgstr "Kai keliauninkai pagaliau pasiekė kasyklas, jie nenusivylė."
 1437. #. [side]
 1438. #. [side]: type=Lieutenant, id=Tallin
 1439. #. [side]: type=Dwarvish Lord, id=Hamel
 1440. #. [side]: type=Elvish Avenger, id=Sisal
 1441. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:29
 1442. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:32
 1443. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/10a_Stolen_Gold.cfg:162
 1444. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/10a_Stolen_Gold.cfg:269
 1445. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/10a_Stolen_Gold.cfg:283
 1446. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/11a_The_Eastern_Flank.cfg:36
 1447. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/11a_The_Eastern_Flank.cfg:143
 1448. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/12a_Get_the_Gold.cfg:107
 1449. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/12a_Get_the_Gold.cfg:121
 1450. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/12a_Get_the_Gold.cfg:251
 1451. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/12a_Get_the_Gold.cfg:266
 1452. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/13a_Showdown.cfg:46
 1453. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/13a_Showdown.cfg:291
 1454. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/13a_Showdown.cfg:313
 1455. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/13a_Showdown.cfg:364
 1456. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/14a_Epilogue.cfg:29
 1457. msgid "Alliance"
 1458. msgstr "Sąjunga"
 1459. #. [side]: type=Ancient Lich, id=Malifor
 1460. #. [unit]: type=Ancient Lich, id=Malifor
 1461. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:49
 1462. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:53
 1463. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06b_Slave_of_the_Undead.cfg:249
 1464. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:108
 1465. msgid "Malifor"
 1466. msgstr "Maliforas"
 1467. #. [side]: type=Draug, id=Thorin
 1468. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:75
 1469. msgid "Thorin"
 1470. msgstr "Torinas"
 1471. #. [side]: type=Draug, id=Herlin
 1472. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:99
 1473. msgid "Herlin"
 1474. msgstr "Herlinas"
 1475. #. [side]: type=Draug, id=Fervin
 1476. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:124
 1477. msgid "Fervin"
 1478. msgstr "Fervinas"
 1479. #. [side]: type=Draug, id=Hellian
 1480. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:139
 1481. msgid "Hellian"
 1482. msgstr "Helianas"
 1483. #. [objective]: condition=win
 1484. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:205
 1485. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/10a_Stolen_Gold.cfg:428
 1486. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/10a_Stolen_Gold.cfg:435
 1487. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/11a_The_Eastern_Flank.cfg:468
 1488. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/13a_Showdown.cfg:938
 1489. msgid "Defeat the enemy leaders"
 1490. msgstr "Nugalėkite priešų vadus"
 1491. #. [message]: speaker=Hamel
 1492. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:232
 1493. msgid "Behold! The Dwarven Mines."
 1494. msgstr "Pažvelkite! Dvarfų kasyklos."
 1495. #. [message]: speaker=Hamel
 1496. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:237
 1497. msgid ""
 1498. "Look at yon canal. Dwarves built it to transport mined metals deeper into "
 1499. "Knalga. And d’ye ken those two rooms, one to the north-west and the other to "
 1500. "the south-east? If we could capture those, we would gain o’ great tactical "
 1501. "advantage."
 1502. msgstr ""
 1503. "Pažvelk į aną kanalą. Dvarfai pastatė jį iškastų metalų transportavimui "
 1504. "gilyn į Knalgą. Matai anuos du kambarius, vieną šiaurės vakaruos' ir kitą "
 1505. "pietryčiuos'? Jei mes juos užimtume, gautume didžiulį taktinį pranašumą."
 1506. #. [message]: role=Supporter
 1507. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:242
 1508. msgid ""
 1509. "Grim gods of darkness! The whole place is swarming with undead! They have "
 1510. "raised corpses to do their work."
 1511. msgstr ""
 1512. "O, rūstūs tamsos dievai! Čia knibždėte knibžda nemirėliai! Jie prikėlė "
 1513. "lavonus, kad dirbtų už juos."
 1514. #. [message]: speaker=Tallin
 1515. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:247
 1516. msgid ""
 1517. "And they seem to have good security, too. Look, most of the fortifications "
 1518. "are repaired and they have those nasty skeletons everywhere."
 1519. msgstr ""
 1520. "Ir jie čia rūpinasi saugumu. Pažvelkit, dauguma įtvirtinimų sutvarkyti ir "
 1521. "visur pilna tų piktų skeletų."
 1522. #. [message]: role=Supporter
 1523. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:252
 1524. msgid ""
 1525. "Fortunately, this entrance seems to be in disrepair. It doesn’t look like "
 1526. "they have noticed us yet."
 1527. msgstr ""
 1528. "Mums pasisekė, kad šitas įėjimas apgriautas. Neatrodo, kad jie būtų mus "
 1529. "pastebėję."
 1530. #. [message]: speaker=Thorin
 1531. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:257
 1532. msgid "WHO GOES THERE?"
 1533. msgstr "KAS TEN EINA?"
 1534. #. [message]: speaker=Hamel
 1535. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:262
 1536. msgid "(<i>Wince</i>)."
 1537. msgstr "(<i>Oi</i>)."
 1538. #. [message]: role=Supporter
 1539. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:267
 1540. msgid "Oops, I spoke too soon."
 1541. msgstr "Oi, per anksti apsidžiaugiau."
 1542. #. [message]: speaker=Camerin
 1543. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:272
 1544. msgid "Maybe he needs a fireball..."
 1545. msgstr "Gal jį pavaišinti ugnies kamuoliu..."
 1546. #. [message]: speaker=Thorin
 1547. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:277
 1548. msgid "YOU DO NOT ANSWER. ALERT THE MASTER!"
 1549. msgstr "JIE NEATSAKO. ĮSPĖKIT VALDOVĄ!"
 1550. #. [message]: speaker=Malifor
 1551. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:294
 1552. msgid "Who goes there? Ahhh, more slaves, I see."
 1553. msgstr "Kas čia eina? Aaa, daugiau vergų, matau."
 1554. #. [message]: speaker=Tallin
 1555. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:299
 1556. msgid "Others have made that mistake before. Who are you?"
 1557. msgstr "Kiti anksčiau sakė tą patį. Kas tu?"
 1558. #. [message]: speaker=Malifor
 1559. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:304
 1560. msgid ""
 1561. "Who am I? (<i>Cackles wildly</i>) I am Malifor the Great, the master of "
 1562. "death! These tunnels, haunted by the ghosts of the dead dwarves of Knalga, "
 1563. "are the domain of my power."
 1564. msgstr ""
 1565. "Kas aš esu? (<i>Smarkiai klaksi</i>) Aš esu Maliforas Didysis, mirties "
 1566. "valdovas! Šie tuneliai, kuriuose vaidenasi mirusių Knalgos dvarfų šmėklos "
 1567. "yra mano galybės valdos."
 1568. #. [message]: speaker=Hamel
 1569. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:309
 1570. msgid ""
 1571. "You dared disturb the rest of those brave dwarves? You shall pay in blood!"
 1572. msgstr ""
 1573. "Tu išdrįsai sutrikdyti šių narsių dvarfų poilsį? Tu už tai sumokėsi krauju!"
 1574. #. [message]: speaker=Malifor
 1575. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:314
 1576. msgid ""
 1577. "HAHAHAHA! Your petty temper tantrums are most amusing, you puny dwarf. Soon "
 1578. "I will finish the slaughter that the orcs have begun so promisingly, and "
 1579. "Knalga will be all mine! From there I will sweep the whole north of all "
 1580. "living creatures, and then swoop down upon Wesnoth!"
 1581. msgstr ""
 1582. "HAHAHAHA! Tavo apgailėtinas įniršio protrūkis labai juokingas, niekingas "
 1583. "dvarfe. Greitai aš pabaigsiu skerdynes, kurias taip daug žadančiai pradėjo "
 1584. "orkai ir Knalga bus mano. Iš čia aš išvalysiu visą šiaurę nuo gyvų padarų ir "
 1585. "tuomet užgriūsiu Vesnotą!"
 1586. #. [message]: speaker=Hamel
 1587. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:319
 1588. msgid ""
 1589. "Quit your ranting, you wretched bag of bones! Prepare to return to the dust!"
 1590. msgstr ""
 1591. "Baik gražbyliauti, tu apgailėtinas kaulų maiše! Pasiruošk vėl virsti "
 1592. "dulkėmis!"
 1593. #. [message]: speaker=Malifor
 1594. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:324
 1595. msgid "HAHAHAHA! Such vast threats from one so small? HAHAHA!"
 1596. msgstr "CHACHACHACHA! Tokie didžiuliai grasinimai iš tokio mažo? CHACHACHA!"
 1597. #. [message]: speaker=Malifor
 1598. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:329
 1599. msgid "But– My my, what do we have here? — Tallin."
 1600. msgstr "Bet – Vaje, vaje, ką gi mes čia turime? – Talinas."
 1601. #. [message]: role=Supporter
 1602. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:334
 1603. msgid "He knows your name, Tallin. I don’t like the sound of this."
 1604. msgstr "Jis žino tavo vardą, Talinai. Man visa tai nepatinka."
 1605. #. [message]: speaker=Malifor
 1606. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:339
 1607. msgid ""
 1608. "Oh yes, I know you, Tallin. I have been watching you for a long time. You "
 1609. "are a perfect candidate to become one of my immortal generals."
 1610. msgstr ""
 1611. "O taip, žinau tave, Talinai. Stebėjau tave ilgą laiką. Esi nuostabus "
 1612. "kandidatas tapti vienu iš mano nemirtingų generolų."
 1613. #. [message]: speaker=Tallin
 1614. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:344
 1615. msgid "...!"
 1616. msgstr "...!"
 1617. #. [message]: speaker=Malifor
 1618. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:349
 1619. msgid ""
 1620. "Look around you, Tallin; see all the power, see all of the wealth, the "
 1621. "glory, the pleasure that the realm of death has to offer. Think of the great "
 1622. "empire of Knalga; it can be yours. Come, share it with me!"
 1623. msgstr ""
 1624. "Apsižvalgyk, Talinai – pamatyk visą galią, visas gėrybes, šlovę ir "
 1625. "malonumus, kuriuos gali pasiūlyti mirties karalystė. Pagalvok apie didžiąją "
 1626. "Knalgos imperiją – ji gali būti tavo. Eikš, pasidalink ja su manimi!"
 1627. #. [message]: role=Supporter
 1628. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:354
 1629. msgid "Tallin! Get hold of yourself!"
 1630. msgstr "Talinai! Susiimk!"
 1631. #. [message]: speaker=Malifor
 1632. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:359
 1633. msgid ""
 1634. "It’s very easy, Tallin... See that little vermin by your side? Take out your "
 1635. "knife... cut his throat... feel his hot blood pump over your hands... "
 1636. "sacrifice him!"
 1637. msgstr ""
 1638. "Tai labai paprasta, Talinai... Matai tą mažą kirminą šalia savęs? Išsitrauk "
 1639. "peilį... perrėžk jam gerklę... pajusk jo karštą kraują srūvantį tavo "
 1640. "rankomis... paaukok jį!"
 1641. #. [message]: speaker=Tallin
 1642. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:471
 1643. msgid ""
 1644. "(<i>Shakes head</i>) I reject your evil. Attack, men! Let us rid the good "
 1645. "green world of this rotting filth!"
 1646. msgstr ""
 1647. "(<i>Purto galvą</i>) Aš atsisakau tavo blogio. Pulkite, vyrai! Išvalykime "
 1648. "gerąjį žaliąjį pasaulį nuo šio puvėko!"
 1649. #. [message]: speaker=Hamel
 1650. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:476
 1651. msgid ""
 1652. "Aye! That’s the way of it, lad! For the murdered dwarves of Knalga! Attack!"
 1653. msgstr "Jo! Taip ir toliau, vyruti! Už žuvusius Knalgos dvarfus! Puolam!"
 1654. #. [message]: speaker=Malifor
 1655. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:481
 1656. msgid "You fool! You will pay for your folly with your life."
 1657. msgstr "Kvailys! Už savo kvailumą sumokėsi gyvybe!"
 1658. #. [message]: speaker=Tallin
 1659. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:486
 1660. msgid "Yeah, right, buddy."
 1661. msgstr "Aha, kurgi ne, drauguži."
 1662. #. [message]: speaker=Malifor
 1663. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:499
 1664. msgid ""
 1665. "These little vermin are making progress! This is unacceptable. Rise, my "
 1666. "minions — gorge on the flesh of these scurrying little rats!"
 1667. msgstr ""
 1668. "Tie kirmėliūkščiai juda pirmyn! Tai yra visiškai nepriimtina. Kilkit mano "
 1669. "numylėtiniai – ėskite šių šmirinėjančių žiurkiūkščių mėsas!"
 1670. #. [message]: speaker=Tallin
 1671. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:513
 1672. msgid ""
 1673. "Look out everyone, something is coming out of the canals! Already the water "
 1674. "is churning and clogging with their filth. Get back and brace yourselves."
 1675. msgstr ""
 1676. "Visi atsargiai, kažkas kyla iš kanalų! Vanduo jau urduliuoja ir knibžda ta "
 1677. "bjaurastim. Atsitraukit ir sutvirtinkit gretas."
 1678. #. [message]: type=Necrophage
 1679. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:542
 1680. msgid "<i>Fooood</i>!"
 1681. msgstr "<i>Maaaaistas</i>!"
 1682. #. [message]: role=Supporter
 1683. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:547
 1684. msgid "Lords of Light, what kind of vile creation are those things!"
 1685. msgstr "Šviesos viešpačiai, kas čia per šlykštūs tvariniai!"
 1686. #. [message]: speaker=Camerin
 1687. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:557
 1688. #, fuzzy
 1689. msgid ""
 1690. "Out of all of a necromancer’s creations, I must say those things are the "
 1691. "most tortured and vile. They have an insatiable hunger for flesh and "
 1692. "mindlessly shrug off all manner of damage to get it. Even my fire bolts have "
 1693. "a slightly lesser effect on them."
 1694. msgstr ""
 1695. "Turiu pasakyt, kad iš visų nekromantų kūrinių šie yra labiausiai iškraipyti "
 1696. "ir šlykščiausi. Jie jaučia nepasotinamą alkį mėsai ir visiškai nekreipdami "
 1697. "dėmesio į jiems daromą žalą jos gviešiasi. Net mano liepsnos kamuoliai jiems "
 1698. "daro šiek tiek mažiau žalos."
 1699. #. [message]: speaker=Camerin
 1700. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:562
 1701. msgid ""
 1702. "Oh, and try to stay away from their claws. If you get even one scratch, and "
 1703. "don’t get it treated quickly, you will soon find yourself weak, sick and "
 1704. "unable to fight further."
 1705. msgstr ""
 1706. "A, ir stenkitės laikytis atokiau nuo jų nagų. Nors menkiausias įbrėžimas ir, "
 1707. "jei tik greit nesiimsit priemonių, greitai pasijusit silpni, negaluoją ir "
 1708. "negalį toliau kautis."
 1709. #. [message]: speaker=Hamel
 1710. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:567
 1711. msgid ""
 1712. "Bah! They look like fat slugs to me. Come on boys, let’s chop them to pieces "
 1713. "before they can leave the canal."
 1714. msgstr ""
 1715. "Bah! Man jie atrodo kaip riebūs šliužai. Eiva vyručiai, sukapokim juos kol "
 1716. "jie neišlipo iš kanalų."
 1717. #. [message]: speaker=Hamel
 1718. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:573
 1719. msgid ""
 1720. "Ghouls! They have an insatiable hunger for flesh and even one scratch from "
 1721. "their claws will weaken you with sickness and disease. Nasty things; let’s "
 1722. "chop them to pieces before they can leave the canal."
 1723. msgstr ""
 1724. #. [message]: speaker=Malifor
 1725. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:588
 1726. msgid ""
 1727. "HAHAHA, you puny weaklings think you can destroy me? <i>Fools</i>! You will "
 1728. "all soon be serving me!"
 1729. msgstr ""
 1730. "HAHAHA, jūs apgailėtini susnos manot, kad galit sunaikint mane? <i>Kvailiai</"
 1731. "i>! Jūs visi tuoj tarnausite man!"
 1732. #. [message]: speaker=second_unit
 1733. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:604
 1734. msgid "Oh no, he just... disappeared."
 1735. msgstr "O ne, jis tiesiog... pranyko."
 1736. #. [message]: speaker=Tallin
 1737. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:621
 1738. msgid ""
 1739. "We have finally secured the mines. But what should we do about that foul "
 1740. "lich? He is a menace to all that lives, and must be ended."
 1741. msgstr ""
 1742. "Pagaliau mes apsaugojome kasyklas. Bet ką mums daryti su tuo bjauriu liču? "
 1743. "Jis yra grėsmė viskam kas gyva ir turi būti sunaikintas."
 1744. #. [message]: speaker=Hamel
 1745. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:627
 1746. msgid ""
 1747. "Aye! We’ll have to lay both his skeletons and himself to final rest before "
 1748. "these caves will be fit for dwarvenkind again."
 1749. msgstr ""
 1750. "Jo! Tam, kad šie tuneliai vėl tiktų gyventi dvarfų giminei, amžino poilsio "
 1751. "turėsime pasiųsti tiek jį, tiek jo skeletus."
 1752. #. [message]: speaker=Tallin
 1753. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:632
 1754. #, fuzzy
 1755. msgid ""
 1756. "But I’m sore vexed. We need better weapons. Luck and spirit can carry us "
 1757. "only so far."
 1758. msgstr ""
 1759. "Bet aš esu stipriai sunerimęs. Mums reikia geresnių ginklų. Vien sėkmė ir "
 1760. "ryžtas toli mūsų nenuves."
 1761. #. [message]: speaker=Hamel
 1762. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:637
 1763. msgid ""
 1764. "Aye. We must do both. I’m thinking it might be best if I muster my folk to "
 1765. "start on the weapon-making while you and your followers pursue yon lich. By "
 1766. "the time you’ve laid him to final rest and return here, we’ll ha’ made a "
 1767. "good start on the work."
 1768. msgstr ""
 1769. "Jo. Būtina užsiimti ir tuo. Aš manau, kad bus geriausia, jei aš sutelksiu "
 1770. "savo tautą ginklų gamybai, o tu ir tavo pasekėjai persekiosit ličą. Tuomet, "
 1771. "kai jūs jau būsit jį paguldę amžinajam poilsiui, ir grįšite čionais, mes jau "
 1772. "turėtume būt įpusėję darbus."
 1773. #. [message]: speaker=Tallin
 1774. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:642
 1775. msgid "So it shall be."
 1776. msgstr "Tebūnie taip."
 1777. #. [message]: role=follower
 1778. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:652
 1779. #, fuzzy
 1780. msgid ""
 1781. "With all respect, Lord Hamel, some o’ us would like to fare forth with "
 1782. "Tallin. He’s lucky, he is — or he makes his own luck."
 1783. msgstr ""
 1784. "Su visa derama pagarba, valdove Hameli, kai kurie mūs' norėtų eit kartu su "
 1785. "Talinu. Ji lydi sėkmė arba jis pats tą sėkmę ir susikuria."
 1786. #. [message]: speaker=Hamel
 1787. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:657
 1788. msgid ""
 1789. "And so it shall be. You’ve my leave and welcome. Try to keep the lad safe..."
 1790. msgstr ""
 1791. "Gerai, tebūnie. Turite mano leidimą ir palaiminimą. Pasistenkite prižiūrėti "
 1792. "vaikinuką..."
 1793. #. [message]: role=follower
 1794. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:662
 1795. msgid "Thank you, Lord Hamel."
 1796. msgstr "Ačiū, lorde Hameli."
 1797. #. [scenario]: id=05a_01_The_Pursuit
 1798. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:5
 1799. msgid "The Pursuit"
 1800. msgstr "Persekiojimas"
 1801. #. [part]
 1802. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:20
 1803. #, fuzzy
 1804. msgid ""
 1805. "Leaving most of the dwarves behind, Tallin and his party set off in pursuit "
 1806. "of Malifor."
 1807. msgstr ""
 1808. "Palikę didžiąją dvarfų dalį užnugary, Talinas ir likusi jo grupės dalis "
 1809. "susiruošė persekioti burtininką."
 1810. #. [side]: type=Death Knight, id=Hettel
 1811. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:114
 1812. msgid "Hettel"
 1813. msgstr "Hetelis"
 1814. #. [side]: type=Death Knight, id=Tervor
 1815. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:136
 1816. msgid "Tervor"
 1817. msgstr "Tervoras"
 1818. #. [side]: type=Death Knight, id=Author
 1819. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:160
 1820. msgid "Author"
 1821. msgstr "Autoras"
 1822. #. [side]: type=Death Knight, id=Boblin
 1823. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:193
 1824. msgid "Boblin"
 1825. msgstr "Boblinas"
 1826. #. [side]: type=Death Knight, id=Antrasis
 1827. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:214
 1828. #, fuzzy
 1829. msgid "Antrasis"
 1830. msgstr "Antrasis"
 1831. #. [side]: type=Fire Dragon, id=Machador
 1832. #. [side]: type=Blood Bat, id={ID}
 1833. #. [side]: type=Troll Warrior, id=Gurk
 1834. #. [side]: type=Drake Flare, id=Kishmish
 1835. #. [side]
 1836. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:233
 1837. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:158
 1838. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:170
 1839. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:207
 1840. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:219
 1841. msgid "Monsters"
 1842. msgstr "Monstrai"
 1843. #. [message]: speaker=Tallin
 1844. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:358
 1845. msgid "There he goes! Quick, get him!"
 1846. msgstr "Štai jis! Greičiau, čiupkit jį!"
 1847. #. [message]: role=starting_speaker
 1848. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:363
 1849. msgid "I don’t think so, you living vermin."
 1850. msgstr "Nemanau taip, ty gyvas kirmine."
 1851. #. [message]: speaker=Tallin
 1852. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:368
 1853. #, fuzzy
 1854. msgid ""
 1855. "We’ll have to kill these revenants to get after him. There are only two of "
 1856. "them, so they shouldn’t last long."
 1857. msgstr ""
 1858. "Mes turėsime nužudyti tuos [revenants], kad prieitume prie jo. Jie tik du, "
 1859. "tad tai neturėtų trukti ilgai."
 1860. #. [objective]: condition=win
 1861. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:376
 1862. #, fuzzy
 1863. msgid "Get past the Revenants."
 1864. msgstr "Praeikite pro [revenants]."
 1865. #. [objective]: condition=win
 1866. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:383
 1867. msgid "Find Malifor and destroy him"
 1868. msgstr "Raskite Maliforą ir sunaikinkite jį"
 1869. #. [note]
 1870. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:400
 1871. msgid "Be sure to explore"
 1872. msgstr ""
 1873. #. [message]: speaker=unit
 1874. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:419
 1875. msgid "Uh... Which way?"
 1876. msgstr "O... Kur dabar?"
 1877. #. [message]: speaker=Tallin
 1878. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:424
 1879. msgid "Blast it! We lost him."
 1880. msgstr "Po paraliais! Paspruko."
 1881. #. [message]: speaker=Tallin
 1882. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:429
 1883. msgid ""
 1884. "It makes no difference in the end, because we will hunt him down and crush "
 1885. "him to powder. HEAR THAT, YOU OLD SKELETON?"
 1886. msgstr ""
 1887. "Galų gale tai nieko nekeičia, nes mes visvien jį sumedžiosime ir sutrinsime "
 1888. "į miltus. AR GIRDI, TU, SENAS SKELETE?"
 1889. #. [message]: speaker=Malifor
 1890. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:434
 1891. #, fuzzy
 1892. msgid "(<i>Faint cackle of laughter in the distance</i>)"
 1893. msgstr "(<i>tolumoje girdisi leipstančio juokais klegesys</i>)"
 1894. #. [message]: speaker=Camerin
 1895. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:439
 1896. msgid "Yeah! This is gonna be fun!"
 1897. msgstr "O taip! Pasilinksminsim!"
 1898. #. [message]: speaker=Tallin
 1899. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:444
 1900. msgid ""
 1901. "Let us proceed with caution. Nobody is to go off by himself. We don’t know "
 1902. "what could be lurking in these tunnels."
 1903. msgstr ""
 1904. "Tęskime atsargiai. Laikykitės krūvoje ir neišsiskirstykite. Nežinia kas gali "
 1905. "klaidžioti šiais tuneliais."
 1906. #. [message]: speaker=narrator
 1907. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:474
 1908. msgid "The Dungeon"
 1909. msgstr "Požemis"
 1910. #. [message]: speaker=unit
 1911. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:479
 1912. msgid "Those poor wretches!"
 1913. msgstr ""
 1914. #. [message]: speaker=Tallin
 1915. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:484
 1916. msgid "We won’t leave them in Malifor’s chains!"
 1917. msgstr "Nepaliksime jų Maliforo grandinėse!"
 1918. #. [message]: speaker=unit
 1919. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:503
 1920. msgid "Intruders! Stop them before they free the prisoners!"
 1921. msgstr "Įsibrovėliai! Sustabdykite juos iki kol jie išlaisvins kalinius!"
 1922. #. [message]: speaker=Tallin
 1923. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:508
 1924. msgid "Good luck, my friend."
 1925. msgstr "Sėkmės, mano drauge."
 1926. #. [message]: speaker=Father Morvin
 1927. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:541
 1928. msgid ""
 1929. "Finally! I am free. Lord Tallin, I am forever in your debt! We will follow "
 1930. "you to the end of the world if need be."
 1931. msgstr ""
 1932. "Pagaliau! Aš laisvas. Valdove Talinai, aš tau amžinai skolingas! Mes seksime "
 1933. "tave kad ir į pasaulio kraštą."
 1934. #. [message]: speaker=Tallin
 1935. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:546
 1936. msgid "It’s just ‘Tallin’, no ‘Lord’. And no problem."
 1937. msgstr "Tiesiog „Talinas“, ne „lordas“. Ir nėra už ką."
 1938. #. [message]: speaker=Sister Thera
 1939. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:558
 1940. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:673
 1941. msgid "Morvin!"
 1942. msgstr "Morvinai!"
 1943. #. [message]: speaker=Father Morvin
 1944. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:563
 1945. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:678
 1946. msgid "Thera!"
 1947. msgstr "Tera!"
 1948. #. [message]: speaker=Tallin
 1949. #. [message]: speaker=unit
 1950. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:574
 1951. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:580
 1952. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:688
 1953. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:694
 1954. msgid "Please, folks, not now."
 1955. msgstr "Prašau, žmonės, ne dabar."
 1956. #. [message]: speaker=Sister Thera
 1957. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:587
 1958. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:700
 1959. msgid "Oh, sorry."
 1960. msgstr "Oi, atsiprašau."
 1961. #. [message]: speaker=Tallin
 1962. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:594
 1963. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:706
 1964. msgid "Who are you? How did you end up down here?"
 1965. msgstr "Kas jūs? Kaip atsidūrėte čia, apačioje?"
 1966. #. [message]: speaker=Father Morvin
 1967. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:599
 1968. #, fuzzy
 1969. msgid ""
 1970. "My name is Morvin. My wife, Thera and I were advisers and healers for the "
 1971. "dwarvish nobles. We could not shield them from the wrath of Khazg Black-"
 1972. "Tusk, but we survived the orcs and trolls — only to be captured by these "
 1973. "skeletons."
 1974. msgstr ""
 1975. "Mane vadina tėvu Morvinu. Mano žmona, Tera, ir aš buvome tarėjais ir "
 1976. "gydytojais dvarfų kilmingiesiems. Mes negalėjome apginti jų nuo Khazgo "
 1977. "Juodosios ieties įniršio, bet pergyvenome orkus ir trolius – tik tam kad "
 1978. "būtume įkalinti šių skeletų."
 1979. #. [message]: speaker=Tallin
 1980. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:604
 1981. msgid ""
 1982. "Funny, why would the bonebag keep you as his prisoners? He doesn’t really "
 1983. "seem to be the merciful type."
 1984. msgstr ""
 1985. "Keista, kam tas kaulų maišas laiko jus įkalinęs? Jis nepanašus į gailestingą."
 1986. #. [message]: speaker=Father Morvin
 1987. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:609
 1988. msgid ""
 1989. "He didn’t keep us alive out of mercy, he wanted to study us to see if there "
 1990. "was a way to counteract our arcane attacks. His kind are very vulnerable to "
 1991. "such attacks."
 1992. msgstr ""
 1993. "Jis mūsų ir nelaikė iš gailesčio, jis mus laikė norėdamas ištyrinėti ar yra "
 1994. "koks nors būdas atremti mūsų paslaptingąsias atakas. Jo rūšis šiuo būdu "
 1995. "labai pažeidžiama."
 1996. #. [message]: speaker=Tallin
 1997. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:614
 1998. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:726
 1999. msgid ""
 2000. "Indeed, that is good to know. But you are now free to go wherever you like. "
 2001. "May the Lords of Light guide your path."
 2002. msgstr ""
 2003. "Iš tiesų, gera tai žinoti. Bet dabar jūs laisvi ir galite eiti kur norite. "
 2004. "Tegul Šviesos valdovai parodo jums kelią."
 2005. #. [message]: speaker=Father Morvin
 2006. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:619
 2007. msgid ""
 2008. "As I have said, Tallin, I am eternally in your debt, and I take my debts "
 2009. "seriously. If you have no objection, I will serve you until one of us "
 2010. "departs this life."
 2011. msgstr ""
 2012. "Kaip jau minėjau, Talinai, aš esu tau amžinai skolingas, o į skolas aš "
 2013. "žiūriu rimtai. Jei tu nieko prieš, aš tarnausiu tau tol, kol vienas mūsų "
 2014. "paliks šį gyvenimą."
 2015. #. [message]: speaker=Tallin
 2016. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:624
 2017. msgid ""
 2018. "Oh, think nothing of it. Let no talk of debts come between us; rather let us "
 2019. "join hands as allies in restoring these Northlands to sanity."
 2020. msgstr ""
 2021. "Ei, negalvok apie tai. Ir nešnekėk apie skolas tarp mūsų, verčiau stokime "
 2022. "petys į petį kaip sąjungininkai ir grąžinkime ramybę į šiaurines žemes."
 2023. #. [message]: id=Elenia
 2024. #. [message]: speaker=Father Morvin
 2025. #. [message]: speaker=Sister Thera
 2026. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:629
 2027. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:741
 2028. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/14a_Epilogue.cfg:275
 2029. msgid "Thank you, Tallin."
 2030. msgstr "Ačiū tau, Talinai."
 2031. #. [message]: speaker=Sister Thera
 2032. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:658
 2033. msgid "Freedom at last! Thank you, Lord Tallin."
 2034. msgstr "Pagaliau laisvė! Ačiū jums, valdove Talinai."
 2035. #. [message]: speaker=Tallin
 2036. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:663
 2037. msgid ""
 2038. "Just ‘Tallin’. I am no Lord, just a humble peasant trying to restore our "
 2039. "people to freedom."
 2040. msgstr ""
 2041. "Tiesiog „Talinas“. Aš ne valdovas, tik menkas valstietis bandantis mūsų "
 2042. "žmonėms grąžinti laisvę."
 2043. #. [message]: speaker=Sister Thera
 2044. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:711
 2045. #, fuzzy
 2046. msgid ""
 2047. "My name is Thera. My husband Morvin and I were advisers and healers for the "
 2048. "dwarvish nobles of Knalga. We could not save them from Khazg Black-Tusk’s "
 2049. "troops, but we survived the orcs and trolls only to be captured when these "
 2050. "skeletons appeared."
 2051. msgstr ""
 2052. "Mane vadina seserimi Tara. Mano vyras, Morvinas, ir aš Knalgoje buvome "
 2053. "tarėjais ir gydytojais dvarfų kilmingiesiems. Mes negalėjome apginti jų nuo "
 2054. "Khazgo Juodosios ieties karių, bet pergyvenome orkus ir trolius – tik tam "
 2055. "kad būtume įkalinti šių skeletų."
 2056. #. [message]: speaker=Tallin
 2057. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:716
 2058. msgid ""
 2059. "Funny, why would the bonebag keep you as his prisoners? He didn’t seem to be "
 2060. "the merciful type."
 2061. msgstr ""
 2062. "Keista, kam tas kaulų maišas laiko jus įkalinęs? Jis nepanašus į gailestingą."
 2063. #. [message]: speaker=Sister Thera
 2064. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:721
 2065. msgid ""
 2066. "He didn’t keep us alive out of mercy, he wanted to study us to see if there "
 2067. "was a way to counteract our arcane attacks. His kind are very vulnerable to "
 2068. "such attacks, as I am sure you know by now."
 2069. msgstr ""
 2070. "Jis mūsų ir nelaikė iš gailesčio, jis mus laikė norėdamas ištyrinėti ar yra "
 2071. "koks nors būdas atremti mūsų paslaptingąsias atakas. Kaip jau matyt žinote, "
 2072. "jo rūšis labai pažeidžiami šiam žalos būdui. "
 2073. #. [message]: speaker=Sister Thera
 2074. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:731
 2075. #, fuzzy
 2076. msgid ""
 2077. "If you have no objection, Tallin, we would like to join you. These "
 2078. "Northlands are hardly safe these days for anyone to be traveling on their "
 2079. "own, and we could lend valuable help to your cause."
 2080. msgstr ""
 2081. "Jei tu nieko prieš, Talinai, mes norėtume prisidėti prie tavęs. Šios "
 2082. "Šiaurinės žemės dabar nesaugios keliauti pavieniui, o mes tau galėtume "
 2083. "suteikti vertingos pagalbos."
 2084. #. [message]: speaker=Tallin
 2085. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:736
 2086. msgid "Very well, you are most welcome to join us."
 2087. msgstr "Puiku, maloniai kviečiam prisijungti."
 2088. #. [message]: speaker=unit
 2089. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:754
 2090. #, fuzzy
 2091. msgid "Look at this. There’s some sort of opening in the wall..."
 2092. msgstr "Ir žiū, jo kameros gale yra kažkokia ertmė..."
 2093. #. [message]: speaker=Sister Thera
 2094. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:759
 2095. #, fuzzy
 2096. msgid ""
 2097. "It was there when I was thrown down here. The hole wasn’t big enough for me "
 2098. "to go through, but perhaps one of you might enlarge it?"
 2099. msgstr ""
 2100. "Tai pabėgėlių tunelis. Skylė nepakankamai didelė, kad pralįsčiau aš, bet gal "
 2101. "kas jūsų mažųjų vyrukų galėtų tilpt."
 2102. #. [message]: speaker=unit
 2103. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:764
 2104. #, fuzzy
 2105. msgid "Hmmm, let’s see..."
 2106. msgstr "Ėėė... gerai..."
 2107. #. [message]: speaker=unit
 2108. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:796
 2109. #, fuzzy
 2110. msgid "There we go. Now let’s see where this tunnel leads."
 2111. msgstr "Na štai. Patikrinkime kur veda šis tunelis."
 2112. #. [message]: speaker=Tallin
 2113. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:809
 2114. msgid ""
 2115. "Wow! That’s incredible. Now I understand why the bag of bones kept you guys "
 2116. "in jail; he just simply couldn’t kill you!"
 2117. msgstr ""
 2118. "Oho! Tai neįikėtina. Dabar aš suprantu, kodėl tas kaulų maišas jus laikė "
 2119. "kalėjime. Jis tiesiog nesugebėjo jūsų užmušti!"
 2120. #. [message]: speaker=Sister Thera
 2121. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:814
 2122. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/09a_Introductions.cfg:210
 2123. msgid "(<i>Giggle</i>)"
 2124. msgstr "(<i>Krizena</i>)"
 2125. #. [message]: speaker=unit
 2126. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:845
 2127. msgid "She’s not in good shape..."
 2128. msgstr ""
 2129. #. [message]: speaker=Sister Thera
 2130. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:857
 2131. msgid "Here, let me see her."
 2132. msgstr "Leiskite man ją apžiūrėti."
 2133. #. [message]: speaker=Sister Thera
 2134. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:871
 2135. msgid "This should help."
 2136. msgstr "Tai turėtų padėti."
 2137. #. [message]: speaker=Elenia
 2138. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:892
 2139. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:937
 2140. msgid "Uh... where... am... I...?"
 2141. msgstr "Uch... Kur... aš... esu...?"
 2142. #. [message]: speaker=Sister Thera
 2143. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:897
 2144. msgid ""
 2145. "You are in the dungeons of Malifor. These brave people have just released "
 2146. "you."
 2147. msgstr "Tu esi Maliforo požemiuose. Šie drąsūs žmonės tave ką tik išlaisvino."
 2148. #. [message]: speaker=Elenia
 2149. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:902
 2150. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:947
 2151. msgid "... Thanks."
 2152. msgstr "... Ačiū."
 2153. #. [message]: speaker=Tallin
 2154. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:907
 2155. msgid ""
 2156. "No problem. Sister Thera, you take care of her. If she wants to join us she "
 2157. "would make a powerful ally."
 2158. msgstr ""
 2159. "Nėra už ką. Sese Tera, pasirūpink ja. Jeigu ji panorėtų prisijungti, taptų "
 2160. "gera sąjungininke."
 2161. #. [message]: speaker=Elenia
 2162. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:912
 2163. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:957
 2164. msgid "Yes, I would... like to join... you Lord Tallin."
 2165. msgstr "Taip, aš... Norėčiau prisijungti... Lorde Talinai."
 2166. #. [message]: speaker=Tallin
 2167. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:917
 2168. #, fuzzy
 2169. msgid ""
 2170. "Just Tallin; I am no lord. But gee, that sure is some powerful spell you "
 2171. "used on her, Thera. She’s looking better already."
 2172. msgstr ""
 2173. "Tik Talinas, joks aš valdovas. Oho, tu panaudojai išties galingą burtą, "
 2174. "seserie. Ji iškart geriau atrodo."
 2175. #. [message]: speaker=Elenia
 2176. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:922
 2177. msgid "And I feel better too. Now let’s get back at that disgusting skeleton."
 2178. msgstr "Ir jaučiuosi daug geriau. Nagi grįžkime pas tą pasibaisėtiną skeletą."
 2179. #. [message]: speaker=unit
 2180. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:928
 2181. msgid "I wish we had some healers with us; I’ll try to help her as best I can."
 2182. msgstr ""
 2183. "Kaip aš norėčiau, kad su savimi turėtume bent kelis gydytojus. Pasistengsiu "
 2184. "jai padėti kiek galiu."
 2185. #. [message]: speaker=unit
 2186. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:942
 2187. msgid "You are in the dungeons of Malifor. We have just released you."
 2188. msgstr "Tu Maliforo požemiuose. Mes kątik tave išlaisvinome."
 2189. #. [message]: speaker=Tallin
 2190. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:952
 2191. msgid ""
 2192. "No problem. Just take it easy. If you would like to join us your help could "
 2193. "mean life or death for a lot of us."
 2194. msgstr ""
 2195. "Be problemų. Tu tik nusiramink. Jei jūs norėtumėte prisijungti prie mūsų, "
 2196. "tai galėtų lemti gyvybės ir mirties klausimus daugeliui iš mūsų."
 2197. #. [message]: speaker=Tallin
 2198. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:962
 2199. msgid "Just Tallin, I am no lord. And you are looking better already."
 2200. msgstr "Tiesiog Talinas, aš ne valdovas. O tu jau atrodai geriau."
 2201. #. [message]: speaker=Elenia
 2202. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:984
 2203. msgid ""
 2204. "Oh, just a few tricks I know, otherwise I probably would be dead by now. But "
 2205. "let’s get back at that disgusting skeleton."
 2206. msgstr ""
 2207. "A, tai tik keli triukai, kuriuos aš žinau, be jų aš jau matyt būčiau "
 2208. "negyvas. Bet grįžkime pas tą bjaurų skeletą."
 2209. #. [message]: speaker=Tallin
 2210. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:991
 2211. msgid "Why did the bag of bones capture you in the first place?"
 2212. msgstr "O kodėl tas kaulų maišas išvis tave įkalino?"
 2213. #. [message]: speaker=Elenia
 2214. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:996
 2215. msgid "Because he thought I was pretty."
 2216. msgstr "Nes jis galvojo, kad esu graži."
 2217. #. [message]: speaker=Tallin
 2218. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1002
 2219. msgid "That old skeleton? Geez, what a nutcase."
 2220. msgstr "Tas senas skeletas? Na ir kvėša."
 2221. #. [message]: speaker=Elenia
 2222. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1007
 2223. msgid "You’re telling me."
 2224. msgstr "Tu man sakai."
 2225. #. [message]: speaker=unit
 2226. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1035
 2227. #, fuzzy
 2228. msgid "Holy cow! What did I just let out of that cage! Look out everyone."
 2229. msgstr "Jadryštvaj rogės! Ką aš čia išleidau iš narvo! Saugokitės visi."
 2230. #. [message]: speaker=Camerin
 2231. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1040
 2232. msgid "Oooooh, cool, it’s a drake!"
 2233. msgstr "O, geras — tai slibinas!"
 2234. #. [message]: speaker=Krash
 2235. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1045
 2236. msgid "(<i>Whimper</i>)"
 2237. msgstr "(<i>Inkščia</i>)"
 2238. #. [message]: speaker=unit
 2239. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1050
 2240. msgid ""
 2241. "Bright Gods, such a fierce creature whimpering! What the heck have they done "
 2242. "to it?"
 2243. msgstr ""
 2244. "Šviesieji dievai, toks nuožmus padaras inkščia! Ką po galais jie su juo "
 2245. "padarė?"
 2246. #. [message]: speaker=Camerin
 2247. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1055
 2248. msgid "The bastards!"
 2249. msgstr "Išgamos!"
 2250. #. [message]: speaker=Father Morvin
 2251. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1066
 2252. msgid "Probably another one of Malifor’s experiments."
 2253. msgstr "Matyt dar vienas iš Maliforo eksperimentų."
 2254. #. [message]: speaker=Tallin
 2255. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1071
 2256. msgid "I don’t know, see if it talks."
 2257. msgstr "Nežinau, pažiūrėkime ar jis kalba."
 2258. #. [message]: speaker=unit
 2259. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1078
 2260. msgid "Hey, big guy. We aren’t gonna hurt you. We wanna be your friends."
 2261. msgstr "Ei, didžki! Mes tavęs neskriausim. Norim draugauti."
 2262. #. [message]: speaker=Krash
 2263. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1083
 2264. msgid "... Not... going... to... hurt... me?"
 2265. msgstr "... Nesiruošiate... Manęs... Skriausti?"
 2266. #. [message]: speaker=Tallin
 2267. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1088
 2268. msgid "Hey, it talks!"
 2269. msgstr "Ei, šitas padaras kalba!"
 2270. #. [message]: speaker=Camerin
 2271. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1093
 2272. msgid "It’s a ‘he’, and yes, they’re actually very intelligent creatures."
 2273. msgstr "Šitas „padaras“ yra labai protinga būtybė."
 2274. #. [message]: speaker=unit
 2275. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1098
 2276. msgid ""
 2277. "Hush! I am trying to talk to him. Nope, we’ll never hurt you. But if you "
 2278. "want to you can hurt some skeletons."
 2279. msgstr ""
 2280. "Ša! Aš mėginu su juo susikalbėti. Ne, mes tavęs neskriausim. Bet tu, jei "
 2281. "nori, gali nuskriaust kelis skeletus."
 2282. #. [message]: speaker=Krash
 2283. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1103
 2284. msgid "Skeletons! GRRRR!!"
 2285. msgstr "Skeletai! GRRRR!!"
 2286. #. [message]: speaker=unit
 2287. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1108
 2288. msgid "Look out! He is ready to go! Hey, is that smoke coming out of his ears?"
 2289. msgstr "Atsargiai! Jis pasiruošęs! Ei, ar jam iš ausų sklinda dūmai?"
 2290. #. [message]: speaker=Krash
 2291. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1122
 2292. msgid "ROOOAARR!"
 2293. msgstr "GRRR!"
 2294. #. [message]: role=Supporter
 2295. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1127
 2296. msgid ""
 2297. "Whoa! Maybe he isn’t so friendly after all... or at least to some things."
 2298. msgstr ""
 2299. "Ojoj! Gal vis tik jis nėra toks draugiškas... na, bent jau kai kuriems "
 2300. "padarams."
 2301. #. [message]: speaker=unit
 2302. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1143
 2303. #, fuzzy
 2304. msgid ""
 2305. "(<i>Sigh</i>) There doesn’t seem to be anything down this tunnel, either "
 2306. "friend or foe."
 2307. msgstr ""
 2308. "(<i>Atsidūsta</i>) Puikumėlis. Dar daugiau vandens. Ir panašu, kad šiame "
 2309. "tunelyje nieko daugiau nėra, nei priešo, nei draugo."
 2310. #. [message]: speaker=narrator
 2311. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1167
 2312. msgid "The Treasury"
 2313. msgstr "Lobis"
 2314. #. [message]: speaker=unit
 2315. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1172
 2316. msgid "The Treasury! Cool, let’s go loot some booty!"
 2317. msgstr "Lobynas! Jėga, eiva išplėšti grobio!"
 2318. #. [message]: role=Treasury Guard
 2319. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1205
 2320. msgid "Intruders! Get them!"
 2321. msgstr "Įsibrovėliai! Sučiupkite juos!"
 2322. #. [message]: role=Supporter
 2323. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1210
 2324. msgid "Bring it on!"
 2325. msgstr ""
 2326. #. [scenario]: id=05a_01_The_Pursuit
 2327. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1254
 2328. #, fuzzy
 2329. msgid "There are at least several hundred gold coins in here!"
 2330. msgstr "Oho! Čia mažiausiai 1000 aukso!"
 2331. #. [scenario]: id=05a_01_The_Pursuit
 2332. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1256
 2333. msgid "I don’t think the undead will be be needing this anyway."
 2334. msgstr ""
 2335. #. [scenario]: id=05a_01_The_Pursuit
 2336. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1258
 2337. msgid ""
 2338. "Our people could rebuild their lives ten-fold with the gold in this treasury."
 2339. msgstr ""
 2340. #. [scenario]: id=05a_01_The_Pursuit
 2341. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1260
 2342. msgid "We’re rich!"
 2343. msgstr "Mes turtingi!"
 2344. #. [scenario]: id=05a_01_The_Pursuit
 2345. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1262
 2346. msgid "Why do these skeletons have so much gold just sitting around?"
 2347. msgstr ""
 2348. #. [message]: speaker=Abhai
 2349. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1288
 2350. msgid ""
 2351. "The Rod of Justice! What in the world is it doing all the way down here?"
 2352. msgstr "Teisingumo Lazda! Kad tave kur, kodėl ji čia, požemiuose?"
 2353. #. [message]: speaker=Tallin
 2354. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1293
 2355. msgid "What do you have there, Abhai?"
 2356. msgstr "Ką ten turi, Abhajau?"
 2357. #. [message]: speaker=Abhai
 2358. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1298
 2359. msgid ""
 2360. "This is the Great Rod of Justice, my boy. It was an ancient artifact even "
 2361. "when I was young. They say it was crafted by the Great Gods themselves, and "
 2362. "given to the first true Ruler of Men to ensure peace, harmony and above all "
 2363. "— justice. For hundreds of years it did just that, for during the time it "
 2364. "was wielded by men, the ruling class never became corrupt, the people never "
 2365. "lacked justice and neither evil nor wars troubled the land."
 2366. msgstr ""
 2367. "Tai yra didžioji Teisingumo Lazda, mano berniuk. Ji buvo senovinis "
 2368. "artefaktas jau tada, kai aš buvau jaunas. Sakoma, kad ją pagamino patys "
 2369. "Didieji dievai ir įteikė pirmąjam Žmonių valdovui, kad šis užtikrintų taiką, "
 2370. "harmoniją ir, visų svarbiausia, teisingumą. Ištisus šimtmečius taip ir buvo. "
 2371. "Kol ji buvo žmonių rankose, valdančioji klasė niekada nebuvo korumpuota, "
 2372. "žmonėms niekad netrūko teisingumo, o krašto niekad nevargino blogis ar karai."
 2373. #. [message]: speaker=Tallin
 2374. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1303
 2375. msgid ""
 2376. "Well, if you don’t mind me saying — that certainly isn’t the state of "
 2377. "affairs now. Knalga lies in ruins, orcs ravage the surface, and these dark "
 2378. "and evil creatures haunt the underground passages. In the meantime, Wesnoth "
 2379. "is said to be ruled by the wicked and cruel queen Asheviere, while the "
 2380. "rightful heir must have long since perished in his vain quest for the "
 2381. "Sceptre of Fire."
 2382. msgstr ""
 2383. "Drįstu pastebėti, kad tavo žodžiai neatspindi esamos padėties. Knalga "
 2384. "sugriauta, orkai naikina žemes, o tie tamsūs blogio padarai tūno požeminėse "
 2385. "galerijose. Tuo pat metu kalbama, kad Vesnotą valdo sukta ir pikta karalienė "
 2386. "Aševierė, o teisėtas paveldėtojas jau greičiausiai pražuvo bergždžiai "
 2387. "ieškodamas Ugnies Skeptro."
 2388. #. [message]: speaker=Abhai
 2389. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1308
 2390. msgid ""
 2391. "Ahh, with the Rod of Justice down here it is to be expected. Come Tallin, "
 2392. "either you or one of your trusted men must wield this staff and bring peace "
 2393. "and justice back into this world."
 2394. msgstr ""
 2395. "Ach, su Teisingumo lazda galima tikėtis to ir čia. Eikš Talinai, tu pats ar "
 2396. "tavo patikėtinis turi imti šią lazdą ir grąžinti taiką ir teisingumą į šį "
 2397. "pasaulį."
 2398. #. [message]: speaker=Tallin
 2399. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1313
 2400. msgid "Why can’t you wield it, Abhai?"
 2401. msgstr "O kodėl tu negali jos imti, Abhajau?"
 2402. #. [message]: speaker=Abhai
 2403. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1318
 2404. msgid ""
 2405. "I am a creature of the past, and thus my time to wield it is long gone. This "
 2406. "is your era, Tallin, and thus it is your responsibility to see to it that "
 2407. "your people receive peace, prosperity and justice. Quickly, come forth or "
 2408. "send one of your men for time is waning."
 2409. msgstr ""
 2410. "Aš esu praeities padaras, tad mano laikas ją turėti seniai praėjo. Tai tavo "
 2411. "era, Talinai, ir tavo atsakomybė užtikrinti tai, kad tavo žmonės pasiektų "
 2412. "taiką, klestėjimą ir teisingumą. Greičiau, eikš pirmyn arba atsiųsk ką nors "
 2413. "iš savo žmonių, nes laikas senka."
 2414. #. [message]: speaker=narrator
 2415. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1347
 2416. msgid ""
 2417. "An elegantly carved sceptre rests at the bottom of the chest. Precious "
 2418. "jewels glitter across its surface, and it exudes a great aura of power."
 2419. msgstr ""
 2420. #. [option]
 2421. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1349
 2422. msgid "rod of justice^Take it"
 2423. msgstr "Paimti"
 2424. #. [message]: speaker=unit
 2425. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1353
 2426. #, fuzzy
 2427. msgid ""
 2428. "This thing is... incredible! What is such a powerful artifact doing hidden "
 2429. "all the way back here?"
 2430. msgstr "Įdomu, kodėl toks galingas artefaktas paslėptas čionais..."
 2431. #. [message]: speaker=Camerin
 2432. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1363
 2433. msgid "That’s... that’s the Rod of Justice!"
 2434. msgstr "Tai... Tai Teisingumo lazda!"
 2435. #. [message]: speaker=Tallin
 2436. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1368
 2437. msgid "Do you know anything about it, Camerin?"
 2438. msgstr "Kamerinai, ar žinai ką nors apie ją?"
 2439. #. [message]: speaker=Camerin
 2440. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1373
 2441. msgid ""
 2442. "I don’t think there is a person alive who knows anything more solid than "
 2443. "rumors and legends. There are very few people who even knows it exists!"
 2444. msgstr ""
 2445. "Aš abejoju, ar yra kas nors, kas žino daugiau nei legendas ar gandus. "
 2446. "Apskritai, labai mažai tėra žmonių, kurie išvis žino, kad ši lazda "
 2447. "egzistuoja."
 2448. #. [message]: speaker=Tallin
 2449. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1378
 2450. msgid "How did you come to know of it?"
 2451. msgstr "O tai iš kur tu apie ją žinai?"
 2452. #. [message]: speaker=Camerin
 2453. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1383
 2454. msgid ""
 2455. "Some of the most ancient elvish legends make some vague mention of this "
 2456. "artifact. But beyond that..."
 2457. msgstr ""
 2458. "Kai kurios pačios seniausios elfų legendos užsimena apie šio artefakto "
 2459. "egzistavimą. Bet daugiau..."
 2460. #. [message]: speaker=Tallin
 2461. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1388
 2462. msgid ""
 2463. "Interesting. I wonder who — or what — could have created such a powerful "
 2464. "artifact. There must be one heck of a story behind this thing."
 2465. msgstr ""
 2466. "Įdomu. Kas toks – ar tai – galėjo sukurti tokį galingą artefaktą. Neprasta "
 2467. "istorija turėtų būti apie tai."
 2468. #. [object]: id=justice_rod
 2469. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1401
 2470. msgid "Rod of Justice"
 2471. msgstr "Teisingumo lazda"
 2472. #. [object]: id=justice_rod
 2473. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1404
 2474. #, fuzzy
 2475. msgid ""
 2476. "A magical staff of tremendous power and unknown origin. Although the full "
 2477. "extent of its power has not been fathomed, there are a few features about it "
 2478. "that will be obvious to any master of lore. The wielder of this staff gains "
 2479. "a dramatic increase in strength, speed and intelligence, and is granted the "
 2480. "ability to fire devastating lightning bolts at his opponents. Only a person "
 2481. "who is good at heart and who is willing to sacrifice his life on the path of "
 2482. "justice can wield this staff."
 2483. msgstr ""
 2484. "Šios magiškos lazdos jėga yra neįtikėtina, o kilmė nežinoma. Ir, nors visa "
 2485. "jos galia yra nesuvokiama, keletas jos savybių yra akivaizdžios bet kuriam "
 2486. "mokslo žinovui. Šios lazdos turėtojas įgyja daug jėgos, greičio ir išminties "
 2487. "bei jam suteikiama galia į priešus laidyti visa griaunančius žaibus. Tik tas "
 2488. "asmuo, kuris yra geros širdies ir yra pasiryžęs paaukoti savo gyvenimą "
 2489. "teisybės kely, gali nešioti šią lazdą."
 2490. #. [effect]: type=fire
 2491. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1413
 2492. msgid "rod of justice"
 2493. msgstr "teisingumo lazda"
 2494. #. [option]
 2495. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1493
 2496. msgid "rod of justice^Leave it"
 2497. msgstr "teisingumo lazda^Palikti"
 2498. #. [message]: speaker=narrator
 2499. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1520
 2500. msgid "The Great Chamber"
 2501. msgstr "Didžioji salė"
 2502. #. [message]: speaker=unit
 2503. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1525
 2504. msgid "‘The Great Chamber’? Hmmm, wonder what that could be."
 2505. msgstr "„Didžioji salė“? Hmm, įdomu, kas tai galėtų būti."
 2506. #. [message]: speaker=unit
 2507. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1542
 2508. msgid "Halt! You’re not allowed to be here! Authorized undead only!"
 2509. msgstr ""
 2510. #. [unit]: type=Dwarvish Steelclad, id=Dulcatas
 2511. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1565
 2512. msgid "Dulcatas"
 2513. msgstr "Dulkatas"
 2514. #. [unit]: type=Dwarvish Thunderguard, id=Antolos
 2515. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1577
 2516. msgid "Antolos"
 2517. msgstr "Antolosas"
 2518. #. [unit]: type=Dwarvish Fighter, id=Varem
 2519. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1589
 2520. msgid "Varem"
 2521. msgstr "Varemas"
 2522. #. [message]: speaker=Dulcatas
 2523. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1600
 2524. msgid "Halt! Who goes there? Friend or foe?"
 2525. msgstr "Stot! Kas čia eina? Draugas ar priešas?"
 2526. #. [message]: speaker=second_unit
 2527. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1605
 2528. msgid "Depends. Are you loyal to Malifor?"
 2529. msgstr "Priklauso. Ar tu ištikimas Maliforui?"
 2530. #. [message]: speaker=Dulcatas
 2531. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1610
 2532. msgid ""
 2533. "Never! If you ha’ been sent by Malifor, then know that we will never yield! "
 2534. "Come and meet your death!"
 2535. msgstr ""
 2536. "Niekada! Jei tave pasiuntė Maliforas, žinok, kad mes niekad nepasiduosim! "
 2537. "Eikš sutikti savo mirties!"
 2538. #. [message]: speaker=second_unit
 2539. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1615
 2540. msgid ""
 2541. "Hold! We aren’t friends of Malifor in the least. Rather, we have come to "
 2542. "destroy him."
 2543. msgstr ""
 2544. "Stok! Mažų mažiausiai mes nesame Maliforo draugai. Priešingai, mes čia "
 2545. "atvykome jo sunaikinti."
 2546. #. [message]: speaker=Dulcatas
 2547. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1620
 2548. msgid "Finally! You don’t know how long we have been waiting for this day."
 2549. msgstr "Pagaliau! Neįsivaizduojate kiek mes laukėme šios dienos."
 2550. #. [message]: speaker=second_unit
 2551. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1625
 2552. msgid "How did you get here and how long have you been here?"
 2553. msgstr "Kaip jūs čia patekote ir kiek laiko čia praleidote?"
 2554. #. [message]: speaker=Dulcatas
 2555. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1630
 2556. msgid ""
 2557. "We were originally prisoners of Malifor, but we tunneled out and escaped. "
 2558. "Since then, we have eked out a precarious survival on what we have been able "
 2559. "to steal or raid from Malifor."
 2560. msgstr ""
 2561. "Iš pradžių mes buvome Maliforo belaisviai, bet mes išsirausėm tunelį ir "
 2562. "pasprukom. Nuo tada mes vos verčiamės iš to ką pavyksta pavogti ar išplėšti "
 2563. "iš Maliforo."
 2564. #. [message]: speaker=second_unit
 2565. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1635
 2566. msgid "By now you have tunnels all through this place."
 2567. msgstr "Šiuo metu jūs jau turėtumėt turėti urvus po visą šią vietovę."
 2568. #. [message]: speaker=Dulcatas
 2569. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1640
 2570. msgid ""
 2571. "Aye. That seemingly blank wall to the south there is actually a hidden "
 2572. "entrance to the treasury."
 2573. msgstr ""
 2574. "Ajo. Ana va pietuose esanti tuščiai atrodanti siena išties yr' slaptas "
 2575. "įėjimas į lobyną."
 2576. #. [message]: speaker=second_unit
 2577. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1645
 2578. msgid "Awesome, let’s go!"
 2579. msgstr "Puiku, eime!"
 2580. #. [message]: speaker=unit
 2581. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1661
 2582. msgid "Here we go."
 2583. msgstr "Na štai."
 2584. #. [message]: speaker=unit
 2585. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1703
 2586. #, fuzzy
 2587. msgid ""
 2588. "So this is the Great Chamber, eh? Doesn’t look like there is much to see "
 2589. "here."
 2590. msgstr "Tai čia ir yra ta Didžioji salė? Nepanašu, kad čia yra į ką žiūrėti."
 2591. #. [message]: speaker=narrator
 2592. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1711
 2593. msgid "The ground shakes."
 2594. msgstr "Žemė dreba."
 2595. #. [message]: speaker=unit
 2596. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1716
 2597. msgid "Perhaps I spoke too soon..."
 2598. msgstr "Gal per greitai išsižiojau..."
 2599. #. [message]: speaker=unit
 2600. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1733
 2601. msgid "What is this? Out retreat is cut off!"
 2602. msgstr ""
 2603. #. [message]: type=Giant Spider
 2604. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1774
 2605. msgid "Hsssss"
 2606. msgstr "Hsssss"
 2607. #. [message]: speaker=unit
 2608. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1779
 2609. msgid "‘Great Chamber’, my foot! This is a death chamber!"
 2610. msgstr "„Didžioji Salė“, kad tave kur! Čia mirties menė!"
 2611. #. [message]: speaker=unit
 2612. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1798
 2613. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2368
 2614. msgid ""
 2615. "Hmmm. The wall appears weak here. I think there might be something on the "
 2616. "other side."
 2617. msgstr ""
 2618. #. [message]: speaker=unit
 2619. #. [message]: speaker=Sister Thera
 2620. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1812
 2621. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2409
 2622. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/utils/herodeaths.cfg:576
 2623. msgid "There we go."
 2624. msgstr "Na, štai."
 2625. #. [message]: speaker=narrator
 2626. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1837
 2627. msgid "Malifor the Great’s Study"
 2628. msgstr "Maliforo Didžiojo studija"
 2629. #. [message]: speaker=unit
 2630. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1842
 2631. msgid "There we go! This way, guys!"
 2632. msgstr "Na va. Čionais, vyručiai!"
 2633. #. [message]: role=Study Guard
 2634. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1860
 2635. msgid ""
 2636. "They are attacking the master’s study! We must stop them! Call the reserves!"
 2637. msgstr ""
 2638. "Jie atakuoja šeimininko studiją! Reikia juos sulaikyti! Kvieskit rezervą!"
 2639. #. [message]: speaker=narrator
 2640. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1888
 2641. msgid ""
 2642. "Caution! Tunnel flooded and infested with aquatic monsters. Enter at the "
 2643. "risk of your unlife."
 2644. msgstr ""
 2645. "Dėmesio! Tunelis apsemtas ir pilnas vandens pabaisų. Eidami rizikuojate savo "
 2646. "negyvybe."
 2647. #. [message]: speaker=unit
 2648. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1893
 2649. msgid ""
 2650. "Interesting. It seems like someone really doesn’t want us going down this "
 2651. "tunnel."
 2652. msgstr "Įdomu. Atrodo, jog kažkas labai nenori, kad mes eitume šiuo tuneliu."
 2653. #. [message]: speaker=unit
 2654. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1911
 2655. msgid "Intruders? Capture them and throw them in with the toxic waste!"
 2656. msgstr ""
 2657. #. [message]: speaker=narrator
 2658. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1943
 2659. msgid "A section of wall slides away."
 2660. msgstr ""
 2661. #. [message]: speaker=unit
 2662. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1952
 2663. msgid ""
 2664. "Holy water! For a certainty, those skeletons won’t like us getting our hands "
 2665. "on this stuff. But that’s probably why they kept them back here in the first "
 2666. "place."
 2667. msgstr ""
 2668. "Švęstas vanduo! Žinoma, tie skeletai nenorėtų, kad toks daiktas patektų mums "
 2669. "į rankas. Matyt dėl to jie jį čia ir laikė."
 2670. #. [message]: speaker=narrator
 2671. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1966
 2672. msgid ""
 2673. "Warning! These bottles contain toxic waste. Causes disintegration on contact."
 2674. msgstr ""
 2675. "Įspėjimas! Šiuose buteliuose saugomos toksiškos atliekos. Esant sąlyčiui "
 2676. "sukelia irimą."
 2677. #. [message]: speaker=unit
 2678. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1971
 2679. #, fuzzy
 2680. msgid "(<i>rolls eyes</i>) Oh, the hazardous life of a skeleton."
 2681. msgstr "(<i>Varto akis</i>) O kenksmingas skeleto gyvenimas."
 2682. #. [message]: speaker=unit
 2683. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1986
 2684. msgid "Hey, an underground lake."
 2685. msgstr "Ei, požeminis ežeras."
 2686. #. [message]: speaker=unit
 2687. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2003
 2688. msgid "Ack! What are those things!"
 2689. msgstr "Fui! Kas čia per dalykai?!"
 2690. #. [message]: speaker=Camerin
 2691. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2013
 2692. msgid ""
 2693. "Oh yeah, those things. Watch out, they are the arms of some sort of "
 2694. "underwater creature. They’ll try to pummel you to death, then drag you under "
 2695. "for dinner."
 2696. msgstr ""
 2697. "Oi, šitie dalykėliai. Saugokitės, tai yra kažkokio povandeninio padaro "
 2698. "rankos. Jie mėgins jus mirtinai uždaužyti, o po to nusitemps jus gilyn "
 2699. "suėsti."
 2700. #. [message]: speaker=Tallin
 2701. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2018
 2702. msgid ""
 2703. "Then how do we get past? I can see that the passage continues to both the "
 2704. "north and south and we haven’t found Malifor yet..."
 2705. msgstr ""
 2706. "Tai kaip mes praeisime? Kiek aš matau praėjimas tęsiasi tiek į šiaurę, tiek "
 2707. "į pietus, o Maliforo mes dar neradome..."
 2708. #. [message]: speaker=Camerin
 2709. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2023
 2710. msgid ""
 2711. "Creatures of that type regenerate over time; it’s doubtful we can destroy it "
 2712. "completely. But if we destroy its arms we’ll be relatively safe until they "
 2713. "regenerate."
 2714. msgstr ""
 2715. "Šie padarai regeneruoja bėgant laikui, tad aš labai abejoju ar mums pavyks "
 2716. "jį visiškai sunaikinti. Bet jei mes nukaposime jam rankas, tai gana saugiai "
 2717. "galėsime praeiti, kol jis atsigaus."
 2718. #. [message]: speaker=Tallin
 2719. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2028
 2720. msgid "Let’s get to it, then."
 2721. msgstr "Tai apkapokime jas."
 2722. #. [unit]: type=Wraith, id=Abhai
 2723. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2052
 2724. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:274
 2725. msgid "Abhai"
 2726. msgstr "Abhajus"
 2727. #. [message]: speaker=unit
 2728. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2062
 2729. msgid "AH! A ghost!"
 2730. msgstr ""
 2731. #. [message]: speaker=Abhai
 2732. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2067
 2733. #, fuzzy
 2734. msgid "Who are you that dares to venture down these tunnels?"
 2735. msgstr "Kas jūs? Kaip atsidūrėte čia, apačioje?"
 2736. #. [message]: speaker=unit
 2737. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2072
 2738. msgid "I... I am one of Tallin’s men..."
 2739. msgstr "Aš... Aš vienas iš Talino vyrų..."
 2740. #. [message]: speaker=Abhai
 2741. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2077
 2742. msgid "Who is this ‘Tallin’?"
 2743. msgstr "Kas yra tas „Talinas“?"
 2744. #. [message]: speaker=Tallin
 2745. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2082
 2746. msgid "That would be me."
 2747. msgstr ""
 2748. #. [message]: speaker=Abhai
 2749. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2087
 2750. msgid "What is your purpose in coming here?"
 2751. msgstr "Koks jūsų atėjimo čia tikslas?"
 2752. #. [message]: speaker=Tallin
 2753. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2092
 2754. msgid "We seek the destruction of the lich Malifor."
 2755. msgstr "Norime sunaikinti ličą Maliforą."
 2756. #. [message]: speaker=Abhai
 2757. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2097
 2758. msgid ""
 2759. "(<i>pales if possible</i>) Malifor...! Finally someone here in force to deal "
 2760. "with that menace!"
 2761. msgstr ""
 2762. #. [message]: speaker=Tallin
 2763. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2102
 2764. msgid ""
 2765. "Can you tell us where he is? And, if I may ask, who are — or rather, were — "
 2766. "you?"
 2767. msgstr ""
 2768. #. [message]: speaker=Abhai
 2769. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2107
 2770. #, fuzzy
 2771. msgid ""
 2772. "I am Lord Abhai, the ruler... once... of a great kingdom far to the west. In "
 2773. "time, as all men do, I grew old and passed to the Land of the Dead. I know "
 2774. "not how long I dwelt there, before I was wrenched from my peace and drawn "
 2775. "into this realm by a terrible power."
 2776. msgstr ""
 2777. "Aš kaip ir visi žmonės, pasenau, numiriau ir patekau į mirusiųjų šalį. Nažia "
 2778. "kiek aš ten gyvenau, kol mane iš ten išlupo baisi jėga ir prievarta įkišo "
 2779. "mane į šį ektoplazminį kūną."
 2780. #. [message]: speaker=Tallin
 2781. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2112
 2782. msgid "Let me guess. Malifor?"
 2783. msgstr "Leisk man atspėti. Maliforas?"
 2784. #. [message]: speaker=Abhai
 2785. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2117
 2786. msgid ""
 2787. "Indeed. He was once a great sorcerer, but he coveted wealth and power. To "
 2788. "gain his ends, he allied himself with the Lich-Lords, and from them he "
 2789. "learned their craft. When the orcish menace first appeared on the continent "
 2790. "and the Wesfolk fled to the east, Malifor left their service and followed. "
 2791. "No word surfaced of his fate from then on, but it seems he became a lich "
 2792. "himself. I am not surprised he took up residence in these mines, all these "
 2793. "years later — he always had a love of gold, and a special hatred of me. He "
 2794. "tried to break me into mindless slavery, but I resisted his power and fled. "
 2795. "I have been hiding in these flooded tunnels ever since. Some monster that "
 2796. "Malifor’s minions greatly fear lives in these waters; they do not molest me "
 2797. "here."
 2798. msgstr ""
 2799. #. [message]: speaker=Tallin
 2800. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2122
 2801. msgid ""
 2802. "I am afraid times have changed much. Our first king, Haldric I, fled the "
 2803. "Green Isle with the Wesfolk, the orcs in pursuit. He came ashore on this "
 2804. "land that we now call the Great Continent and destroyed the Lich-Lord Jevyan "
 2805. "before founding the Kingdom of Wesnoth. That was centuries ago."
 2806. msgstr ""
 2807. #. [message]: speaker=Abhai
 2808. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2127
 2809. msgid "So... much time has passed indeed."
 2810. msgstr ""
 2811. #. [message]: speaker=Tallin
 2812. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2132
 2813. msgid "Would you join us to defeat this evil creature?"
 2814. msgstr "Ar prisijungtum prie mūsų, kad nugalėtume šią piktą būtybę?"
 2815. #. [message]: speaker=Abhai
 2816. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2138
 2817. msgid ""
 2818. "Wouldn’t miss it. Maybe after he is destroyed my kind and I can live... "
 2819. "er... be dead peacefully."
 2820. msgstr ""
 2821. "Aš to nepraleisčiau. Galbūt po to, kai jis bus sunaikintas, mano rūšis ir aš "
 2822. "galėsime gyventi... ėė... mirti ramiai."
 2823. #. [message]: speaker=Abhai
 2824. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2143
 2825. msgid ""
 2826. "Keep following these flooded tunnels. I think they might lead you directly "
 2827. "to Malifor."
 2828. msgstr ""
 2829. "Sekite šiais užtvindytais tuneliais. Aš manau, kad jie nuves jus tiesiai pas "
 2830. "Maliforą."
 2831. #. [message]: speaker=Tallin
 2832. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2148
 2833. msgid "Great. Forward, men!"
 2834. msgstr "Puiku. Vyrai, pirmyn!"
 2835. #. [message]: speaker=unit
 2836. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2167
 2837. msgid "Ugh, a corpse. And it — (<i>gags</i>) — reeks!"
 2838. msgstr ""
 2839. #. [message]: speaker=unit
 2840. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2180
 2841. msgid ""
 2842. "Gee, what’s with these bodies floating around? Is this river some sort of "
 2843. "body disposal?"
 2844. msgstr ""
 2845. "Fui, kodėl čia plūduriuoja tiek kūnų? Gal ši upė naudojama kūnų atsikratymui?"
 2846. #. [message]: speaker=unit
 2847. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2194
 2848. #, fuzzy
 2849. msgid ""
 2850. "Just great, I am cold, wet, and tired and what have we here? Another dead "
 2851. "body. This place is starting to get on my nerves!"
 2852. msgstr ""
 2853. "Puiku, aš sušalęs, peršlapęs, pavargęs ir ką dar mes čia turim? Dar vienas "
 2854. "akligatvis. Ši vieta pradeda mane erzinti. "
 2855. #. [message]: speaker=unit
 2856. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2210
 2857. #, fuzzy
 2858. msgid "Hold it, people, there’s something just ahead!"
 2859. msgstr "Laikykitės, žmonės, kažkas yra tiesiai priešaky!"
 2860. #. [message]: type=Naga Warrior
 2861. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2231
 2862. msgid "(<i>sniff</i>) I smell humans."
 2863. msgstr "(<i>uosto</i>) Užuodžiu žmones."
 2864. #. [message]: type=Naga Fighter
 2865. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2236
 2866. #, fuzzy
 2867. msgid "You are just plain deaf. I heard them coming a mile off."
 2868. msgstr "Tu esi visiškai kurčias. Aš girdėjau juos einant už mylios."
 2869. #. [message]: type=Naga Warrior
 2870. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2241
 2871. msgid "Ahh, shut up. Let’s go kill them."
 2872. msgstr "Ai, užsikišk. Eiva juos nudobsim."
 2873. #. [message]: speaker=unit
 2874. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2274
 2875. msgid ""
 2876. "It looks like this is it. Here is the door to Malifor’s study. Are we all "
 2877. "ready for this?"
 2878. msgstr ""
 2879. "Panašu, kad viskas. Čia durys į Maliforo studiją. Ar visi tam pasiruošę?"
 2880. #. [option]
 2881. #. [message]: speaker=Tallin
 2882. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2276
 2883. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2330
 2884. #, fuzzy
 2885. msgid "Get those doors open!"
 2886. msgstr "Taip, atidarykime šias duris!"
 2887. #. [message]: speaker=unit
 2888. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2291
 2889. msgid "Let’s go!"
 2890. msgstr "Eime!"
 2891. #. [option]
 2892. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2302
 2893. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2420
 2894. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2518
 2895. msgid "Just wait a sec."
 2896. msgstr "Palauk sekundėlę."
 2897. #. [message]: speaker=Tallin
 2898. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2373
 2899. msgid "Anything you can’t handle?"
 2900. msgstr "Kas nors, su kuo nesusidorosi?"
 2901. #. [message]: speaker=unit
 2902. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2378
 2903. msgid "Nope. Should I open it?"
 2904. msgstr "Ne. Ar turėčiau atidaryti?"
 2905. #. [option]
 2906. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2380
 2907. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2459
 2908. msgid "Go for it!"
 2909. msgstr "Pabandyk!"
 2910. #. [message]: speaker=unit
 2911. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2447
 2912. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2547
 2913. msgid "Hey, check this out, it looks like some sort of lever."
 2914. msgstr "Ei, žiū, panašu į kažkokį svertą."
 2915. #. [message]: speaker=Tallin
 2916. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2452
 2917. msgid "Throw it and see what it does."
 2918. msgstr ""
 2919. #. [message]: speaker=unit
 2920. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2457
 2921. msgid "Should I throw it?"
 2922. msgstr "Man jį truktelti?"
 2923. #. [message]: speaker=unit
 2924. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2467
 2925. msgid "Nothing. That door is not moving."
 2926. msgstr "Nieko. Šios durys nejuda."
 2927. #. [message]: speaker=Tallin
 2928. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2472
 2929. msgid "Why don’t you try ‘knocking’?"
 2930. msgstr "Kodėl nepabandai „pastuksenti“?"
 2931. #. [message]: speaker=unit
 2932. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2503
 2933. msgid "Anybody home?"
 2934. msgstr "Kas nors namie?"
 2935. #. [message]: speaker=Malifor
 2936. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2598
 2937. msgid "You wretched vermin, I have had it with you! Guards!"
 2938. msgstr "Tu bjaurus kenkėjau, man jau pakaks! Sargyba!"
 2939. #. [message]: speaker=Malifor
 2940. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2622
 2941. msgid ""
 2942. "You invaded my kingdom, drove me from my mines, raided my dungeon, and "
 2943. "plundered my treasury. Your audacity ends here!"
 2944. msgstr ""
 2945. "Jūs įsibrovėte į mano karalystę, nustūmėte mane iš mano kasyklų, nusiaubėt "
 2946. "mano požemius, išplėšėt mano lobyną. Jūsų įžūlus elgesys baigsis čia."
 2947. #. [message]: speaker=Father Morvin
 2948. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2635
 2949. msgid ""
 2950. "You are wrong, Malifor, for you shall be the one who is destroyed. You are "
 2951. "cruel, merciless and a terror to all that lives. The world will be a better "
 2952. "place with you gone!"
 2953. msgstr ""
 2954. "Tu klysti, Maliforai, kaip tik tu ir būsi sunaikintas. Tu esi žiaurus, "
 2955. "negailestingas ir siaubas visam kas gyva. Pasaulis be tavęs bus daug "
 2956. "gražesnis!"
 2957. #. [message]: speaker=Sister Thera
 2958. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2640
 2959. msgid ""
 2960. "To feed your greed and hunger you have terrorized all that is good. You have "
 2961. "disturbed the rest of the brave defenders of Knalga. Now, your evil reign "
 2962. "shall be brought to an end."
 2963. msgstr ""
 2964. "Siekdamas pasotinti savo godumą ir alkį tu terorizavai viską, kas yra gera. "
 2965. "Tu sutrikdei narsių Knalgos gynėjų poilsį. Dabar tavo valdžiai ateis galas."
 2966. #. [message]: speaker=Malifor
 2967. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2645
 2968. msgid ""
 2969. "Fools! Don’t think it’s so easy to kill me. Your corpses shall all soon be "
 2970. "serving me. Fall on them, my hordes!"
 2971. msgstr ""
 2972. "Kvailiai! Negalvokit, kad taip paprasta mane nužudyti. Jūsų lavonai tuojaus "
 2973. "man tarnaus. Užgriūkite juos, mano ordos!"
 2974. #. [message]: speaker=Malifor
 2975. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2683
 2976. msgid "HAHAHAHA, DEATH HAS NO EFFECT ON ME YOU FOOLS!"
 2977. msgstr "CHACHACHA, MIRTIS MANĘS NEVEIKIA, KVAILIAI!"
 2978. #. [message]: speaker=unit
 2979. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2688
 2980. #, fuzzy
 2981. msgid "Well, blades don’t work."
 2982. msgstr "Na, kuokos ir strėlės akivaizdžiai neveikia."
 2983. #. [message]: speaker=Malifor
 2984. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2698
 2985. msgid "HAHAHAHA, YOUR IDIOCY AMUSES ME GREATLY!"
 2986. msgstr "HAHAHAHA, JŪSŲ IDIOTIZMAS MANE BE GALO ŽAVI! "
 2987. #. [message]: speaker=Tallin
 2988. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2703
 2989. #, fuzzy
 2990. msgid "Geez, how are we going to kill him? This weapon is ineffective!"
 2991. msgstr "Nagi, kaip mes jį nužudysime?"
 2992. #. [message]: speaker=Malifor
 2993. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2713
 2994. msgid "YOU PUNY MORTALS SHALL SOON BE SERVING ME!"
 2995. msgstr "NIEKINGI MIRTINGIEJI, GREITAI JŪS TARNAUSITE MAN!"
 2996. #. [message]: speaker=Camerin
 2997. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2718
 2998. #, fuzzy
 2999. msgid "That blasted skeleton! Even fire has no effect on him!"
 3000. msgstr "Tai prakeiktas skeletas! Net ugnis jo neima!"
 3001. #. [message]: speaker=Tallin
 3002. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2723
 3003. msgid "Let’s try using something different on him."
 3004. msgstr ""
 3005. #. [message]: speaker=Malifor
 3006. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2738
 3007. msgid "AAAAAAHHHHHH!"
 3008. msgstr "AAAAAAHHHHHH!"
 3009. #. [message]: speaker=Father Morvin
 3010. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2743
 3011. msgid "I see now. It is impossible to destroy him by ordinary means."
 3012. msgstr "Ką gi, aišku. Jo neįmanoma sunaikinti įprastomis priemonėmis."
 3013. #. [message]: speaker=Tallin
 3014. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2748
 3015. msgid "Then how are we going to destroy him? Surely there must be a way."
 3016. msgstr "Tai kaip gi mes jį sunaikinsim? Juk turi būti koks nors būdas."
 3017. #. [message]: speaker=Father Morvin
 3018. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2753
 3019. msgid ""
 3020. "Yes, I think there is, but only myself or Thera have the means to do it. "
 3021. "Come on Thera, let’s destroy that old skeleton."
 3022. msgstr ""
 3023. "Taip, aš manau, kad yra, bet tik aš ir Tera galime juo pasinaudoti. Eiva "
 3024. "Tera, sunaikinkime tą seną skeletą."
 3025. #. [message]: speaker=Sister Thera
 3026. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2758
 3027. msgid "Yeah, I can’t wait to get my hands on that bastard!"
 3028. msgstr "Oi negaliu sulaukt kol tas benkartas paklius man į nagus!"
 3029. #. [message]: speaker=Father Morvin
 3030. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2763
 3031. msgid "That was very unladylike of you."
 3032. msgstr "Gerai išauklėtos damos taip nesielgia."
 3033. #. [message]: speaker=Sister Thera
 3034. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2768
 3035. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/utils/herodeaths.cfg:454
 3036. msgid "(<i>Giggle</i>) Sorry."
 3037. msgstr "(<i>Kikena</i>) Atleisk."
 3038. #. [message]: speaker=Malifor
 3039. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2785
 3040. msgid "AHHHH! YOU BLASTED MAGE!"
 3041. msgstr "AHHHH! TU SUTRAUKA MAGE!"
 3042. #. [message]: speaker=Tallin
 3043. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2790
 3044. msgid "Good. We finally got him. He is dissolving."
 3045. msgstr "Gerai. Pagaliau mes jį pričiupom. Jis tirpsta."
 3046. #. [message]: speaker=Malifor
 3047. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2795
 3048. msgid ""
 3049. "Curses on you you blasted mages, curses on you you blasted dwarves, curses "
 3050. "on you you blasted humans, and CURSES ON YOU YOU BLASTED TALLIN! MAY YOUR "
 3051. "MISERABLE LIVES BE FULL OF TORTURE! MAY YOUR PEOPLE NEVER BE FREE! MAY ALL "
 3052. "YOUR NEAR AND DEAR DESERT YOU! MAY A THUNDERBOLT HIT YOUR HEAD! MAY—"
 3053. msgstr ""
 3054. "Būkit prakeikti sutraukos magai, būkit prakeikti sutraukos dvarfai, būkit "
 3055. "prakeikti sutraukos žmonės ir BŪK PRAKEIKTAS TU, SUTRAUKA TALINAI! TEGU JŪSŲ "
 3056. "APGAILĖTINI GYVENIMAI BŪNA KUPINI KANČIŲ! TEGU TAVO ŽMONĖS NIEKADA NEBŪNA "
 3057. "LAISVI! TEGU VISI ARTIMI IR BRANGŪS NUSIGRĘŽIA NUO TAVĘS! KAD ŽAIBAS "
 3058. "TRINKTELTŲ Į TAVO MAKAULĘ! KAD..."
 3059. #. [message]: speaker=Tallin
 3060. #. [message]: speaker=Sister Thera
 3061. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2800
 3062. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:468
 3063. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:677
 3064. msgid "May you shut your ugly mouth and hurry up and die."
 3065. msgstr "Kad tu užčiauptum kakarynę ir greičiau numirtum."
 3066. #. [message]: speaker=Malifor
 3067. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2805
 3068. msgid ""
 3069. "MAY THE EARTH OPEN UP AND SWALLOW YOU! MAY ALL YOUR TEETH FALL OUT! MAY YOU "
 3070. "BECOME A WEAK SKINNY OLD MAN! MAY—"
 3071. msgstr ""
 3072. "KAD TU KUR PRASMEGTUM! TEGU TAU IŠBYRA VISI DANTYS! KAD TU PATAPTUM SILPNU "
 3073. "SUDŽIŪVUSIU SENIU! KAD TU -"
 3074. #. [message]: speaker=second_unit
 3075. #. [message]: speaker=Father Morvin
 3076. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2820
 3077. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:483
 3078. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:692
 3079. msgid "Finally! He has been reduced to dust."
 3080. msgstr "Galų gale! Pagaliau jis virto dulkėmis."
 3081. #. [message]: speaker=Tallin
 3082. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2825
 3083. msgid "At last! Victory is ours! Good work, men!"
 3084. msgstr "Pagaliau! Mes pasiekėme pergalę! Šauniai padirbėta, vyrai!"
 3085. #. [message]: speaker=Father Morvin
 3086. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2830
 3087. msgid "So, where to now, Tallin?"
 3088. msgstr "Taigi, kur dabar, Talinai?"
 3089. #. [message]: speaker=Tallin
 3090. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2835
 3091. msgid ""
 3092. "Now, let’s get back to the dwarves and see what progress they have made in "
 3093. "forging us weapons."
 3094. msgstr ""
 3095. "O dabar grįžkime pas dvarfus ir pažiūrėkime kaip jiems sekasi gaminti mums "
 3096. "ginklus."
 3097. #. [scenario]: id=05a_02_Dealings
 3098. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_02_Dealings.cfg:5
 3099. msgid "Dealings"
 3100. msgstr ""
 3101. #. [part]
 3102. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_02_Dealings.cfg:19
 3103. #, fuzzy
 3104. msgid ""
 3105. "Laden with gold and filled with an elation at their victory that was "
 3106. "tempered with sadness at the death of their friends, Tallin and his people "
 3107. "made their way back to the mines."
 3108. msgstr ""
 3109. "Apsikrovę auksu, pakylėti pergalės džiaugsmu ir užgrūdinti draugų žūties "
 3110. "liūdesio, Talinas ir jo žmonės patraukė atgal į kasyklas."
 3111. #. [part]
 3112. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_02_Dealings.cfg:22
 3113. #, fuzzy
 3114. msgid ""
 3115. "As they approached they were met with a most welcome sight: new "
 3116. "fortifications, looking very much like the legendary impenetrable dwarvish "
 3117. "defenses of old, had sprung up everywhere. All of them were manned by alert "
 3118. "and well-armed dwarves who hailed them boisterously. The mines were belching "
 3119. "smoke from the furiously working forges. New weapons and armor for humans "
 3120. "and dwarves alike lay neatly stacked, and the deafening clang of hammers and "
 3121. "picks from the dwarves promised more."
 3122. msgstr ""
 3123. "Atvykstančius juos pasitiko džiuginantis vaizdas: nauji įtvirtinimai, "
 3124. "atrodantys visai kaip legendinės senovinės neįveikiamos dvarfų tvirtovės, "
 3125. "visur dygte dygo. Visuose juose budėjo budrūs ir gerai ginkluoti dvarfai, "
 3126. "kurie audringai sveikino atvykusiuosius. Kasyklos spjaudėsi dūmais, "
 3127. "kylančiais iš aršiai dirbančių kalvių. Nauji ginklai ir šarvai, tinkami tiek "
 3128. "žmonėms, tiek dvarfams gulėjo tvarkingomis rietuvėmis, o kurtinantis kūjų ir "
 3129. "kirtiklių žvangėjimas žadėjo jų dar daugiau."
 3130. #. [part]
 3131. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_02_Dealings.cfg:25
 3132. #, fuzzy
 3133. msgid ""
 3134. "They found Hamel in a forge hammering away at a new axe. He greeted them "
 3135. "warmly and arrangements were quickly made for all their food and "
 3136. "accommodations, as well as care for the sick and wounded."
 3137. msgstr ""
 3138. "Jie aptiko Hamelį kalvėje plušantį prie naujo kirvio. Jis šiltai juos sutiko "
 3139. "ir greitai davė nurodymus atvykusiems pamaitinti ir apgyvendinti, bei "
 3140. "pasirūpinti negaluojančiais ir sužeistaisiais."
 3141. #. [part]
 3142. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_02_Dealings.cfg:28
 3143. msgid ""
 3144. "When Tallin’s party had shaken the dust of the road from their clothes, the "
 3145. "humans and dwarves once again met in council."
 3146. msgstr ""
 3147. "Kai Talino draugija nusipurtė kelio dulkes nuo drabužių, žmonės ir dvarfai "
 3148. "dar kartą susirinko taryboje."
 3149. #. [unit]: type=Dwarvish Steelclad, id=Galim
 3150. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_02_Dealings.cfg:69
 3151. msgid "Galim"
 3152. msgstr "Galimas"
 3153. #. [message]: speaker=Tallin
 3154. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_02_Dealings.cfg:126
 3155. msgid "It is well, Hamel. Our people prosper."
 3156. msgstr "Viskas gerai, Hameli. Mūsų žmonės klesti."
 3157. #. [message]: speaker=Hamel
 3158. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_02_Dealings.cfg:131
 3159. msgid ""
 3160. "Aye. Word ha’ spread, and dwarves who had been living rough in the wilds for "
 3161. "fear of the orcs have been coming to join us. Thanks to you, Tallin, Knalga "
 3162. "is rising again!"
 3163. msgstr ""
 3164. "Jo. Pasklido gandai ir dvarfai, gyvenę tyruose nuolatinėje orkų grėsmėje, "
 3165. "ėmė rinktis ir jungtis prie mūsų. Tavo dėka, Talinai, Knalga kyla vėl."
 3166. #. [message]: speaker=Galim
 3167. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_02_Dealings.cfg:136
 3168. #, fuzzy
 3169. msgid ""
 3170. "We have cleared the connecting tunnels to here and to the old keep as well "
 3171. "as other parts o’ Knalga. It is slow and dangerous work, mostly due to the "
 3172. "trolls. But it ha’ been made easier by Malifor’s ending."
 3173. msgstr ""
 3174. "Tai yra lėtas ir pavojingas darbas, daugiausia dėl trolių. Bet tapo daug "
 3175. "lengviau kai buvo pribaigtas Maliforas."
 3176. #. [message]: speaker=Hamel
 3177. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_02_Dealings.cfg:141
 3178. #, fuzzy
 3179. msgid ""
 3180. "Indeed. The lich’s skeletons were fighting the trolls, but when you "
 3181. "destroyed him, they all just fell apart. So, there are many tunnels that are "
 3182. "now infested with nothing but piles of old bones."
 3183. msgstr ""
 3184. "Ličo skeletai kovojo su troliais, bet kai jūs jį sunaikinot, skeletai "
 3185. "tiesiog subyrėjo. Tad dabar daug tunelių kuriuose nėra nieko, išskyrus kaulų "
 3186. "krūvas."
 3187. #. [message]: speaker=Tallin
 3188. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_02_Dealings.cfg:146
 3189. msgid "Great! How about the weapons and armor?"
 3190. msgstr "Puiku! O kaip dėl ginklų ir šarvų?"
 3191. #. [message]: speaker=Hamel
 3192. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_02_Dealings.cfg:151
 3193. #, fuzzy
 3194. msgid ""
 3195. "As you can see, Tallin, there are muckle heaps of them, all ready to be "
 3196. "borne into battle. What’s more, some of the dwarves who are expert with the "
 3197. "sword, mace and bow, as well as some of yer own men who have grown skilled "
 3198. "by experience, can teach others how to wield them."
 3199. msgstr ""
 3200. "Be to, kai kurie dvarfai, puikiai valdantys kardus, kuokas ir lankus, kartu "
 3201. "su tavo paties kovoje įgudusiais vyrais, gali išmokyti naudotis šiais "
 3202. "ginklais likusius."
 3203. #. [message]: speaker=Tallin
 3204. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_02_Dealings.cfg:156
 3205. #, fuzzy
 3206. msgid ""
 3207. "I didn’t know you dwarves knew swordplay. I thought you all fought with "
 3208. "axes, hammers or those thunder weapons."
 3209. msgstr ""
 3210. "Nežinojau, kad jūs, dvarfai, mokate fechtuotis. Visad maniau, kad jūs "
 3211. "kaunatės kirviais, kūjais ir tomis griausmo lazdomis."
 3212. #. [message]: speaker=Hamel
 3213. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_02_Dealings.cfg:162
 3214. msgid ""
 3215. "Aye, it’s true we do prefer our axes and hammers, but then again, we make "
 3216. "swords. We couldna’ claim to be expert weaponsmiths wi’out kenning how to "
 3217. "wield the weapons we make."
 3218. msgstr ""
 3219. "Ajo, teisybė, mes labiausiai mėgstame kirvius ir kūjus, ale gaminam mes ir "
 3220. "kardus. Nagi negalim' mes vadintis įgudusiais ginklakaliais nemokėdami "
 3221. "naudotis ginklais, kuriuos gaminame."
 3222. #. [message]: speaker=Hamel
 3223. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_02_Dealings.cfg:167
 3224. #, fuzzy
 3225. msgid ""
 3226. "There are some dwarves out there that are bonny fighters wi’ a sword as any "
 3227. "ye are like to meet. Belike with bows, maces and any other weapons we "
 3228. "fashion. In fact, Galim here is quite skilled in the art."
 3229. msgstr ""
 3230. "Yra dvarfų, už katruos dailiau kardu besikaunančių tu nesutiksi. Tas pat ir "
 3231. "su lankais, kuokomis bei kitais ginklais, kokius mes begaminam."
 3232. #. [message]: speaker=Tallin
 3233. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_02_Dealings.cfg:172
 3234. msgid ""
 3235. "That’s great! What is the price of your weapons? We have gathered much booty "
 3236. "from Malifor’s treasury and we will be able to pay you generously."
 3237. msgstr ""
 3238. "Tai puiku! Kiek kainuos jūsų ginklai? Mes susirinkome daug grobio Maliforo "
 3239. "lobyne ir galime dosniai sumokėti."
 3240. #. [message]: speaker=Galim
 3241. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_02_Dealings.cfg:177
 3242. msgid ""
 3243. "Price?! Don’t insult us, Tallin. Ye have done great things to help the "
 3244. "dwarves — it’s because of you that we ha’ made a start rebuilding Knalga in "
 3245. "the first place. Dinna’ ye speak of price to us."
 3246. msgstr ""
 3247. "Kaina? Neįžeidinėk mūsų, Talinai. Tu nudirbai didžius darbus dėl dvarfų – "
 3248. "visų pirma, mes tik tavo dėka pradėjom atstatinėti Knalgą. Taip kad nekalbėk "
 3249. "čia apie jokią kainą."
 3250. #. [message]: speaker=Tallin
 3251. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_02_Dealings.cfg:182
 3252. msgid "But don’t you need the gold to help rebuild Knalga? And we have plenty."
 3253. msgstr ""
 3254. "Negi jums nereikia aukso norint atstatyti Knalgą? O jo mes turime su kaupu."
 3255. #. [message]: speaker=Hamel
 3256. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_02_Dealings.cfg:187
 3257. msgid ""
 3258. "Tallin, Knalga was an extremely rich nation. Malifor’s treasury is hardly a "
 3259. "fraction of the riches that we will find, and are finding every day now. So "
 3260. "nae! Ye’ll need yon gold to rebuild Dwarven Doors."
 3261. msgstr ""
 3262. "Talinai, Knalga buvo ypatingai turtinga tauta. Maliforo lobiai tėra dalelytė "
 3263. "tų turtų, kuriuos mes rasime, o tiksliau randame jau kasdien. Tad nea! Tau "
 3264. "prireiks tavo aukso Dvarfų Durų atstatymui."
 3265. #. [message]: speaker=Tallin
 3266. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_02_Dealings.cfg:192
 3267. msgid "Thank you, Hamel."
 3268. msgstr "Ačiū tau, Hameli."
 3269. #. [message]: speaker=Hamel
 3270. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_02_Dealings.cfg:198
 3271. msgid "Pahhh, thank <i>you</i>!"
 3272. msgstr "Pff, ačiū <i>tau</i>!"
 3273. #. [message]: speaker=Hamel
 3274. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_02_Dealings.cfg:203
 3275. msgid ""
 3276. "And Tallin, one more thing, I have been leading our people into battle for "
 3277. "many years now. As a young dwarf I was trained in the arts of leadership and "
 3278. "war. There are things you will need to know..."
 3279. msgstr ""
 3280. "Ir Talinai, dar vienas dalykas. Savo žmones į mūšį aš vedu jau gaugel metų. "
 3281. "Dar būdamas jaunas dvarfas aš buvau apmokytas karo meno ir lyderystės. Yra "
 3282. "keletas dalykų, kuriuos tu turėtum žinoti..."
 3283. #. [message]: speaker=Hamel
 3284. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_02_Dealings.cfg:209
 3285. msgid ""
 3286. "I know you’re impressive wi’ a pitchfork, and you are not half bad with a "
 3287. "sword when you choose to use one. But there skills beyond swingin’ a weapon "
 3288. "that a general must learn."
 3289. msgstr ""
 3290. "Aš žinau, kad tu meistriškai kauniesi šakėmis, ir pusėtinai valdai kardą, "
 3291. "kai jau pasiimi jį į rankas. Bet generolas turėtų mokėti daugiau nei "
 3292. "švaistytis ginklu."
 3293. #. [message]: speaker=Tallin
 3294. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_02_Dealings.cfg:214
 3295. msgid "I would be honored, Lord Hamel."
 3296. msgstr "Man būtų garbė, valdove Hameli."
 3297. #. [message]: speaker=Hamel
 3298. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_02_Dealings.cfg:219
 3299. #, fuzzy
 3300. msgid ""
 3301. "Ahhhh, quit with the formality, me lad. Now, first things first. One of the "
 3302. "most important things about being a leader is..."
 3303. msgstr ""
 3304. "Ach, mesk šalin tuos formalumus, bičiuli. Pradėkime nuo pradžių. Viena "
 3305. "svarbiausių lyderio savybių yr'..."
 3306. #. [scenario]: id=05b_Compelled
 3307. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05b_Compelled.cfg:4
 3308. msgid "Compelled"
 3309. msgstr "Svetimoje valioje"
 3310. #. [part]
 3311. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05b_Compelled.cfg:9
 3312. msgid "Note: The work on this branch of the campaign is in progress."
 3313. msgstr "Pastaba: Ši kampanijos atšaka yra darbinėje būsenoje."
 3314. #. [part]
 3315. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05b_Compelled.cfg:13
 3316. #, fuzzy
 3317. msgid ""
 3318. "Thus, compelled by some strange and irresistible force, Tallin — eyes glazed "
 3319. "and mind unthinking — did the will of his new master."
 3320. msgstr ""
 3321. "Taip priverstas svetimos ir nenugalimos jėgos, Talinas – blizgančiomis "
 3322. "akimis ir tuščiomis mintimis – padarė tai ką liepė naujasis šeimininkas."
 3323. #. [part]
 3324. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05b_Compelled.cfg:19
 3325. msgid ""
 3326. "He was first stripped of his weapons and armor and then cast into solitary "
 3327. "confinement. He remained there for months, never being allowed to see the "
 3328. "light of day, being fed only enough food to keep him alive. During this time "
 3329. "he was forced to study the most dark and forbidden arts, lashed with whips "
 3330. "when he could not recite lessons drawn from grimoires no human should ever "
 3331. "have opened. His body grew feeble and emaciated and his mind plunged ever "
 3332. "deeper into night. And day by day the magical controls Malifor had fastened "
 3333. "about Tallin’s will grew stronger."
 3334. msgstr ""
 3335. "Iškart iš jo buvo atimti ginklai ir nuplėšti šarvai, o tuomet jis buvo "
 3336. "uždarytas į vienutę. Ten jis išbuvo ištisus mėnesius, nematydamas dienos "
 3337. "šviesos, maitinamas tik tiek, kad būtų palaikoma jo gyvastis. Visą tą laiką "
 3338. "jį vertė studijuoti pačius tamsiausius ir labiausiai uždraustus menus, "
 3339. "skaityti grimuarus, kurių joks žmogus niekada neturėtų atversti, o kiekviena "
 3340. "netiksliai išmokta pamoka buvo baudžiama rimbo kirčiais. Jo kūnas suglebo ir "
 3341. "nusilpo, o mintys smego vis giliau į naktį. Diena po dienos magiški Maliforo "
 3342. "pančiai gniaužiantys Talino valią tapo vis stipresni."
 3343. #. [part]
 3344. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05b_Compelled.cfg:23
 3345. msgid ""
 3346. "Tallin never knew exactly how much time passed, but eventually Malifor’s "
 3347. "lich-servants declared him fit for service and he was summoned before their "
 3348. "dread Master. Through a hideous blood ritual, Malifor gave him the power to "
 3349. "animate corpses. He was then sent to a distant network of tunnels to clear "
 3350. "out a group of trolls who had taken up residence there."
 3351. msgstr ""
 3352. "Talinas nežinojo kiek laiko praėjo, bet galiausiai Maliforo tarnai ličai "
 3353. "pripažino jį vertą tarnystės ir jis buvo iškviestas pas jųjų baisųjį "
 3354. "Šeimininką. Bjauriai kruvino ritualo metu Maliforas Talinui suteikė galią "
 3355. "prikelti lavonus. Tuomet jis buvo pasiųstas į tolimą tunelių tinklą išvalyti "
 3356. "jį nuo ten įsikūrusių trolių grupės."
 3357. #. [side]: type=Peasant, id=Tallin
 3358. #. [side]: type=Ancient Lich, id=Malifor
 3359. #. [side]: type=Dark Adept, id=Deory
 3360. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05b_Compelled.cfg:44
 3361. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06b_Slave_of_the_Undead.cfg:75
 3362. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:62
 3363. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:113
 3364. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:192
 3365. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:146
 3366. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/09b_Judgment.cfg:36
 3367. msgid "Minions"
 3368. msgstr "Pakalikai"
 3369. #. [side]: type=Troll, id=Franik
 3370. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05b_Compelled.cfg:51
 3371. msgid "Franik"
 3372. msgstr "Franikas"
 3373. #. [side]: type=Troll, id=Henie
 3374. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05b_Compelled.cfg:64
 3375. msgid "Henie"
 3376. msgstr "Henis"
 3377. #. [objective]: condition=win
 3378. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05b_Compelled.cfg:80
 3379. msgid "Kill the Troll Leaders"
 3380. msgstr "Užmuškite trolių vadus"
 3381. #. [message]: speaker=Tallin
 3382. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05b_Compelled.cfg:175
 3383. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06b_Slave_of_the_Undead.cfg:219
 3384. msgid "Argh! I have failed my master."
 3385. msgstr "Argh! Aš nuvyliau savo šeimininką."
 3386. #. [scenario]: id=06a_Old_Friend
 3387. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:5
 3388. msgid "Old Friend"
 3389. msgstr "Senas draugas"
 3390. #. [part]
 3391. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:20
 3392. msgid ""
 3393. "The humans rested for many days while they were equipped with new arms and "
 3394. "armor and trained by the dwarves."
 3395. msgstr ""
 3396. "Žmonės ilsėjosi daugel dienų, o tuo tarpu dvarfai juos naujai apginklavo, "
 3397. "apšarvavo ir paruošė kovai."
 3398. #. [part]
 3399. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:23
 3400. msgid ""
 3401. "But the peace was not to last. Early one morning Tallin (sore from head to "
 3402. "foot from his training) was startled awake by the blare of trumpets, the "
 3403. "pounding of drums and the clash of steel as the humans and dwarves hurried "
 3404. "to arm themselves."
 3405. msgstr ""
 3406. "Tačiau taikai nebuvo lemta ilgai tęstis. Vieną ankstų rytą Talinas (gyvas "
 3407. "skaudulys nuo treniruočių) buvo prikeltas trimitų gausmo, būgnų dundesio ir "
 3408. "plieno žvangesio, sukelto besiginkluojančių žmonių ir dvarfų."
 3409. #. [part]
 3410. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:26
 3411. msgid ""
 3412. "He sought out Hamel, who informed him that a massive host of orcs had "
 3413. "arrived at the gates of the new Knalga."
 3414. msgstr ""
 3415. "Jis susiieškojo Hamelį, kuris pranešė, jog didžiulė orkų orda susirinko ties "
 3416. "naujosios Knalgos vartais."
 3417. #. [part]
 3418. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:29
 3419. msgid ""
 3420. "It was decided that Tallin’s men should sally forth to meet the orcs, while "
 3421. "Hamel’s held open their retreat into the caves."
 3422. msgstr ""
 3423. "Buvo sutarta, kad Talino vyrai išpuls pasitikti orkų, tuo tarpu Hamelis "
 3424. "išvalys kelią galimam atsitraukimui atgal į urvus."
 3425. #. [side]
 3426. #. [side]: type=Dwarvish Lord, id=Stalrag
 3427. #. [side]: type=Great Mage, id=Camerin
 3428. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:43
 3429. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:130
 3430. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:148
 3431. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:127
 3432. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:99
 3433. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/09a_Introductions.cfg:25
 3434. msgid "Knalgans"
 3435. msgstr "Knalganai"
 3436. #. [side]
 3437. #. [side]: type=Orcish Warlord, id=Drung
 3438. #. [side]: type=Orcish Warlord, id=Poul
 3439. #. [side]: type=Orcish Warlord, id=Ha'Tuil
 3440. #. [side]: type=Orcish Warlord, id=Ar'Muff
 3441. #. [side]: type=Orcish Warlord, id=Calter
 3442. #. [side]: type=Orcish Warlord, id=Halter
 3443. #. [side]: type=Orcish Warlord, id=Atul
 3444. #. [side]: type=Troll Warrior, id=Gore
 3445. #. [side]: type=Orcish Warlord, id=Carron
 3446. #. [side]: type=Orcish Warlord, id=Rash
 3447. #. [side]: type=Orcish Warlord, id=Al'Mar
 3448. #. [side]: type=Orcish Warlord, id=Ha'Tang
 3449. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:57
 3450. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:87
 3451. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:110
 3452. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:113
 3453. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:128
 3454. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/11a_The_Eastern_Flank.cfg:51
 3455. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/11a_The_Eastern_Flank.cfg:75
 3456. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/11a_The_Eastern_Flank.cfg:91
 3457. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/11a_The_Eastern_Flank.cfg:107
 3458. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/11a_The_Eastern_Flank.cfg:123
 3459. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/12a_Get_the_Gold.cfg:168
 3460. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/13a_Showdown.cfg:58
 3461. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/13a_Showdown.cfg:111
 3462. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/13a_Showdown.cfg:156
 3463. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/13a_Showdown.cfg:201
 3464. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/13a_Showdown.cfg:246
 3465. msgid "Orcs"
 3466. msgstr "Orkai"
 3467. #. [side]: type=Orcish Warlord, id=Drung
 3468. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:92
 3469. msgid "Drung"
 3470. msgstr "Drungas"
 3471. #. [side]: type=Orcish Warlord, id=Poul
 3472. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:115
 3473. msgid "Poul"
 3474. msgstr "Poulas"
 3475. #. [message]: id=Rakshas
 3476. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:208
 3477. msgid ""
 3478. "So I see you stinky-midgets and human-worms finally mustered up the courage "
 3479. "to face me."
 3480. msgstr ""
 3481. "Kaip matau, jūs, smirdžiai neužaugos ir žmonių kirminai, galų gale sukaupėt "
 3482. "drąsą sutikti mane."
 3483. #. [message]: id=Tallin
 3484. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:213
 3485. msgid "Who are you, and what do you want?"
 3486. msgstr "Kas jūs ir ko norite?"
 3487. #. [message]: id=Rakshas
 3488. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:218
 3489. msgid ""
 3490. "I am Emperor Rakshas and by the power of my sword, I lead the orcish people. "
 3491. "I am here simply finishing the job Khazg Black-Tusk started years ago — the "
 3492. "conquest of Knalga."
 3493. msgstr ""
 3494. "Aš esu imperatorius Rakšas ir savo kardo galia aš vedu orkų liaudį. Čia aš "
 3495. "tiesiog pabaigsiu darbą, kurį Khazgas Juodoji ietis pradėjo pieš tiek metų – "
 3496. "užkariausiu Knalgą."
 3497. #. [message]: id=Tallin
 3498. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:223
 3499. msgid ""
 3500. "Khazg tried and failed, and if you repeat his folly you will soon join him "
 3501. "in the land of the dead!"
 3502. msgstr ""
 3503. "Khazgas mėgino ir jam nepavyko, o jei tu mėginsi pakartoti jo kvailystę, "
 3504. "greitai prisijungis prie jo mirusiųjų žemėse."
 3505. #. [message]: id=Rakshas
 3506. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:229
 3507. msgid ""
 3508. "Pah! I would like to see those cowardly dwarves try their treachery on me as "
 3509. "they did on the Black-Tusk! In any case, those dwarves will soon be "
 3510. "groveling at my feet and equipping my people with the finest weapons. With "
 3511. "the dwarvish weapons, and the wealth of Knalga, nothing will be able to stop "
 3512. "us. Even that little backwater that you humans call Wesnoth will be nothing "
 3513. "but a burnt out, pillaged wreck before long."
 3514. msgstr ""
 3515. "Pfff! Norėčiau pamatyti kaip tie bailūs dvarfai mėgins apgauti mane, kaip "
 3516. "kad jie padarė su Juodąja ietimi! Bet kuriuo atveju, tie dvarfai tuoj "
 3517. "šliaužios man po kojomis ir ginkluos mano vyrus geriausiais ginklais. Kai "
 3518. "turėsim dvarfiškus ginklus ir Knalgos turtus niekas nebegalės mūsų "
 3519. "sustabdyti. Net ta pamazgų duobė, kurią jūs, žmonės, vadinate Vesnotu, "
 3520. "netrukus bus vien degėsiai ir išplėšti griuvėsiai."
 3521. #. [message]: id=Tallin
 3522. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:234
 3523. msgid "Boy, this guy sure has delusions of grandeur."
 3524. msgstr "Oho, šiam vyrukui tikrai didybės manija."
 3525. #. [message]: role=Supporter
 3526. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:239
 3527. msgid ""
 3528. "I am not so sure it’s that simple, Tallin. Think back to those orcs at the "
 3529. "Dwarven Doors, and those wolves on the way to the mines; they were both "
 3530. "saying something about ‘The Master’."
 3531. msgstr ""
 3532. "Aš nemanau, kad viskas taip paprasta, Talinai. Prisimink tuos orkus ties "
 3533. "Dvarfų durimis, vilkų raitelius pakeliui į kasyklas, visi jie vapėjo kažką "
 3534. "apie „Šeimininką“."
 3535. #. [message]: id=Tallin
 3536. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:244
 3537. msgid "Yeah?"
 3538. msgstr "Taip?"
 3539. #. [message]: role=Supporter
 3540. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:249
 3541. msgid "Well, unless I miss my guess, dreamy fellow would be him."
 3542. msgstr ""
 3543. "Ką gi, manau nesuklysiu spėdamas, kad šis svajingas tipelis ir bus jis."
 3544. #. [message]: id=Tallin
 3545. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:254
 3546. msgid ""
 3547. "Well, if that is so, then it’s time to end this menace once and for all! "
 3548. "Fall on them, boys!"
 3549. msgstr ""
 3550. "Na, jei jau taip, tai atėjo laikas panaikinti šią grėsmę kartą ir visiems "
 3551. "laikams! Užgriūkime juos, vyručiai!"
 3552. #. [objective]: condition=win
 3553. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:261
 3554. msgid "Resist until the end of turns"
 3555. msgstr "Atsilaikykite iki ėjimų pabaigos"
 3556. #. [objectives]
 3557. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:266
 3558. msgid "Defeat Rakshas, if you can..."
 3559. msgstr "Nugalėkite Rakšą, jei galite..."
 3560. #. [message]: id=Tallin
 3561. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:297
 3562. msgid ""
 3563. "Come on, why are we just sitting here in these caves?! Have you forgotten "
 3564. "already all these orcs have done to us! Let us spill their foul blood on the "
 3565. "ground!"
 3566. msgstr ""
 3567. "Nagi! Ko jūs tūnote tuose urvuose?! Negi jau užmiršote ką tie orkai mums "
 3568. "padarė! Pagirdykime žemę jų niekšišku krauju!"
 3569. #. [message]: id=Rakshas
 3570. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:314
 3571. msgid ""
 3572. "So! Your forces are managing to advance upon me, are they? Very impressive, "
 3573. "but it shall do you no good. KNIGHTS!!"
 3574. msgstr ""
 3575. "Taigi, tavo pajėgos ima lenkti maniškes, ane? Labai įspūdinga, tačiau tai "
 3576. "prie gero neprives. RITERIAI!"
 3577. #. [message]: type=Goblin Knight
 3578. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:357
 3579. msgid "HAHAHA! GOT YOU, SUCKERS!"
 3580. msgstr "HAHAHA! PRIČIUPAU JUS MULKIAI!"
 3581. #. [message]: id=Rakshas
 3582. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:362
 3583. msgid "CHARGE!!"
 3584. msgstr "PIRMYN!"
 3585. #. [message]: id=Tallin
 3586. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:367
 3587. msgid ""
 3588. "Oh, hell! Form up, men, back to back! Don’t let them penetrate our ranks!"
 3589. msgstr ""
 3590. "O, velnias! Vyrai, rikiuot! Petis į petį! Neleiskite jiems pralaužti gretų!"
 3591. #. [message]: id=Rakshas
 3592. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:372
 3593. msgid "That’s not all, my friends. GENERALS, CALL THE RESERVES!"
 3594. msgstr "Čia dar ne viskas, mano draugai. GENEROLAI, KVIESKIT REZERVUS!"
 3595. #. [message]: id=Drung
 3596. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:377
 3597. msgid "Oh yeah!"
 3598. msgstr "O taip!"
 3599. #. [message]: id=Poul
 3600. #. [message]: speaker=Malifor
 3601. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:382
 3602. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06b_Slave_of_the_Undead.cfg:294
 3603. msgid "HAHAHA!"
 3604. msgstr "CHACHACHA!"
 3605. #. [message]: id=Drung
 3606. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:387
 3607. msgid "You are so dead, you human vermin!"
 3608. msgstr "Tu visiškas lavonas, žmonių padugne!"
 3609. #. [message]: id=Poul
 3610. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:392
 3611. msgid "Oooooooh! Time to start the fun!"
 3612. msgstr "Oooooooch! Laikas pradėti smagintis!"
 3613. #. [message]: role=Supporter
 3614. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:404
 3615. msgid "This doesn’t look good..."
 3616. msgstr "Tai neatrodo gerai..."
 3617. #. [message]: id=Drung
 3618. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:417
 3619. msgid "Argh! I have been slain!"
 3620. msgstr "Argh! Mane nugalabijo!"
 3621. #. [message]: speaker=second_unit
 3622. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:422
 3623. #, fuzzy
 3624. msgid ""
 3625. "Killed him! Got his gold too. Let’s see, hmmm, about 500 gold pieces. Not "
 3626. "bad."
 3627. msgstr ""
 3628. "Užmušiau jį! Ir turiu jo auksą. Pažiūrėkim, hmmm, apie 500 auksinių. "
 3629. "Neblogai."
 3630. #. [message]: id=Rakshas
 3631. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:432
 3632. msgid "They have killed one of my generals! REINFORCEMENTS!"
 3633. msgstr "Jie nužudė vieną mano generolų! PASTIPRINIMĄ!"
 3634. #. [message]: id=Poul
 3635. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:450
 3636. msgid ""
 3637. "My death will only make the Master’s punishment for you worse, you fools!"
 3638. msgstr ""
 3639. "Kvailiai, mano mirtis tik sustiprins bausmę, kurią jums skirs Šeimininkas!"
 3640. #. [message]: speaker=second_unit
 3641. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:455
 3642. msgid "Your death makes your Master’s punishment from us one step closer!"
 3643. msgstr "Tavo mirtis tik priartina bausmę tavo šeimininkui!"
 3644. #. [message]: speaker=second_unit
 3645. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:460
 3646. msgid "But— my my, what’s in that big pouch? 300 gold! Not bad."
 3647. msgstr "Bet – vaje vaje, kas čia per krūva? 300 aukso! Neprastai."
 3648. #. [message]: id=Rakshas
 3649. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:470
 3650. msgid "You vermin will pay for that! REINFORCEMENTS!"
 3651. msgstr "Padugne, tu už tai sumokėsi! PASTIPRINIMĄ!"
 3652. #. [message]: id=Rakshas
 3653. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:488
 3654. msgid "Ahhhh! Run for your life!"
 3655. msgstr "Ahhhh! Gelbėkis kas gali!"
 3656. #. [message]: speaker=second_unit
 3657. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:493
 3658. msgid "What the... Hey, where do you think you are running off to, you coward!"
 3659. msgstr "Kas per... Ei, kaip tau atrodo, kur tu sprunki? Baily!"
 3660. #. [message]: id=Tallin
 3661. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:498
 3662. msgid "Stop him!"
 3663. msgstr "Sustabdykit jį!"
 3664. #. [message]: speaker=second_unit
 3665. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:503
 3666. msgid ""
 3667. "It’s too late! I am sorry, Tallin, he got away! We did not expect he would "
 3668. "flee like a coward."
 3669. msgstr ""
 3670. "Per vėlu! Apgailestauju, Talinai, bet jis pabėgo! Mes nesitikėjome, kad jis "
 3671. "spruks kaip bailys."
 3672. #. [message]: id=Tallin
 3673. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:508
 3674. msgid ""
 3675. "Damn! We had the opportunity to end the war in one stroke there. Now we will "
 3676. "have to go after him, assuming we can break this siege!"
 3677. msgstr ""
 3678. "Prakeikimas! Mes turėjome galimybę karą pabaigti čia ir vienu smūgiu. Dabar "
 3679. "teks jį vytis tikintis, kad galėsime pralaužti šią apgultį."
 3680. #. [message]: id=Tallin
 3681. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:519
 3682. msgid ""
 3683. "Geez, we have been fighting them for three whole days and nights now with no "
 3684. "end in sight. Now the fourth night is approaching, what should we do?"
 3685. msgstr ""
 3686. "Uf, mes taip be perstojo kaunamės jau tris dienas ir tris naktis, o pabaigos "
 3687. "kaip nematyti, taip nematyti. Ateina jau ketvirtoji naktis, ką gi mes dabar "
 3688. "darysime?"
 3689. #. [message]: id=Father Morvin
 3690. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:524
 3691. msgid ""
 3692. "It seems hopeless to continue on like this. The orcs’ numbers are unlimited "
 3693. "and Rakshas is very well guarded. The only possible outcome to all this is "
 3694. "more slaughter."
 3695. msgstr ""
 3696. "Panašu, kad taip tęsti beviltiška. Orkų gretos beribės, o Rakšas saugomas "
 3697. "labai gerai. Jei taip tęsime ir toliau, tepasieksime tik daugiau skerdynių "
 3698. "ir viskas."
 3699. #. [message]: id=Sister Thera
 3700. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:529
 3701. #, fuzzy
 3702. msgid "I propose that we retreat into the caves and consult with the dwarves."
 3703. msgstr "Aš siūlau atsitraukti į urvus ir pasitarti su dvarfais."
 3704. #. [message]: role=Supporter
 3705. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:534
 3706. msgid "I agree, Tallin, it is pointless to carry on."
 3707. msgstr "Sutinku. Talinai, toliau taip tęsti beprasmiška."
 3708. #. [message]: id=Tallin
 3709. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:539
 3710. msgid "Very well. Everyone fall back!"
 3711. msgstr "Labai gerai. Visi traukiamės atgal!"
 3712. #. [message]: id=Camerin
 3713. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:544
 3714. msgid "Awwwww! Just when I was having the most fun!"
 3715. msgstr "Ot nu! Kaip tik tada, kai prasidėjo pats smagumas!"
 3716. #. [scenario]: id=06b_Slave_of_the_Undead
 3717. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06b_Slave_of_the_Undead.cfg:4
 3718. msgid "Slave of the Undead"
 3719. msgstr "Nemirėlių vergas"
 3720. #. [part]
 3721. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06b_Slave_of_the_Undead.cfg:8
 3722. msgid "Having completed his mission, Tallin reported back to his master."
 3723. msgstr "Atlikęs užduotį Talinas apie tai pranešė savo šeimininkui."
 3724. #. [part]
 3725. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06b_Slave_of_the_Undead.cfg:12
 3726. msgid ""
 3727. "Well done, my loyal slave. I see you have successfully completed your "
 3728. "mission."
 3729. msgstr ""
 3730. "Gerai atlikta, mano ištikimas verge. Matau, tu sėkmingai atlikai užduotį."
 3731. #. [part]
 3732. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06b_Slave_of_the_Undead.cfg:17
 3733. msgid "Yes, Master."
 3734. msgstr "Taip, Valdove."
 3735. #. [part]
 3736. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06b_Slave_of_the_Undead.cfg:22
 3737. msgid ""
 3738. "Very well. Now, I have a new mission for you. Your old friends are becoming "
 3739. "a bit of an annoyance. Instead of just giving up as they should, they keep "
 3740. "foolishly attempting to attack me time and again. This time they have "
 3741. "attacked and seized one of the northern entrances. Although I can easily "
 3742. "defeat them as I have done several times when you were in training, this "
 3743. "time I want you to take care of them in a more... final way. Consider it a "
 3744. "test of your loyalty."
 3745. msgstr ""
 3746. "Labai gerai. Dabar aš tau turiu naują užduotį. Tavo senieji draugai tampa "
 3747. "labai įkyrūs. Vietoje to, kad kaip ir dera imtų ir pasiduotų, jie vėl ir vėl "
 3748. "kvailai mėgina mane užpulti. Šįkart jie užpuolė ir apgulė vieną iš šiaurinių "
 3749. "įėjimų. Nors aš galėčiau juos lengvai įveikti, kaip kad jau esu padaręs ne "
 3750. "kartą, kol tu buvai treniruojamas, šįsyk aš noriu, kad tu pasirūpintum jais "
 3751. "tik jau... galutinai. Laikyk tai tavo ištikimybės išbandymu."
 3752. #. [part]
 3753. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06b_Slave_of_the_Undead.cfg:27
 3754. msgid "... As you command, Master."
 3755. msgstr "... Kaip įsakysite, Valdove."
 3756. #. [part]
 3757. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06b_Slave_of_the_Undead.cfg:32
 3758. msgid ""
 3759. "Good boy. Now, I am giving you the power to raise more powerful types of "
 3760. "undead. In addition, I will put under you command a few disembodied spirits "
 3761. "as well as some of my more promising adepts. Use them wisely. Now, go and "
 3762. "destroy those vermin!"
 3763. msgstr ""
 3764. "Geras berniukas. Dabar aš suteikiu tau galią prikelti galingesnius "
 3765. "nemirėlius. Be to, tavo vadovavimui aš perleidžiu keletą bekūnių dvasių bei "
 3766. "kelis mano nemažai žadančius adeptus. Naudokis jais išmintingai. O dabar, "
 3767. "eik ir sunaikink tuos padugnes."
 3768. #. [part]
 3769. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06b_Slave_of_the_Undead.cfg:37
 3770. msgid ""
 3771. "Upon hearing the order of his master to kill his friends, something that had "
 3772. "been dormant inside Tallin these last few months revolted. But the magical "
 3773. "control that Malifor had over him was so great that he had no choice but to "
 3774. "obey his master. Thus, with his own will madly struggling to break free of "
 3775. "the lich, Tallin made his way to the northern entrance."
 3776. msgstr ""
 3777. "Išgirdus šeimininko įsakymą nužudyti savo draugus, kažkas, pastaruosius "
 3778. "kelis mėnesius giliai snaudęs Talino viduje, sukilo. Bet magiška Maliforo "
 3779. "valdžia jam buvo tokia stipri, kad jis neturėjo jokio kito pasirinkimo, kaip "
 3780. "tik paklusti šeimininkui. Taigi, giliai viduje pasiutusiai kovodamas kad "
 3781. "išsilaisvintų iš ličo valios, Talinas patraukė link šiaurinio įėjimo."
 3782. #. [objective]: condition=win
 3783. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06b_Slave_of_the_Undead.cfg:54
 3784. msgid "Destroy the Invaders"
 3785. msgstr "Sunaikink įsibrovėlius"
 3786. #. [side]: type=Peasant, id=Tallin
 3787. #. [side]: type=Lieutenant, id=Tallin
 3788. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06b_Slave_of_the_Undead.cfg:68
 3789. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:139
 3790. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/09b_Judgment.cfg:29
 3791. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/13a_Showdown.cfg:40
 3792. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/14a_Epilogue.cfg:23
 3793. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/utils/characters.cfg:6
 3794. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/utils/utils.cfg:100
 3795. msgid "Tallin"
 3796. msgstr "Talinas"
 3797. #. [side]: type=Swordsman, id=Friend
 3798. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06b_Slave_of_the_Undead.cfg:81
 3799. msgid "Friend"
 3800. msgstr "Draugas"
 3801. #. [unit]: type=Dark Adept, id=James
 3802. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06b_Slave_of_the_Undead.cfg:150
 3803. msgid "James"
 3804. msgstr "Džeimsas"
 3805. #. [unit]: type=Dark Adept, id=Aledor
 3806. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06b_Slave_of_the_Undead.cfg:159
 3807. msgid "Aledor"
 3808. msgstr "Aledoras"
 3809. #. [message]: speaker=Betrayed Friend
 3810. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06b_Slave_of_the_Undead.cfg:167
 3811. msgid "My God! Tallin is that you?"
 3812. msgstr "O dievai! Talinai, čia tu?"
 3813. # ignore-interpolations: $betrayed_friend.name
 3814. #. [message]: speaker=Tallin
 3815. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06b_Slave_of_the_Undead.cfg:173
 3816. msgid "$betrayed_friend.name, I..."
 3817. msgstr "Aš..."
 3818. #. [message]: speaker=Betrayed Friend
 3819. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06b_Slave_of_the_Undead.cfg:178
 3820. msgid "Come on, Tallin, talk to me!"
 3821. msgstr "Nagi, Talinai, kalbėk su manimi!"
 3822. #. [message]: speaker=Betrayed Friend
 3823. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06b_Slave_of_the_Undead.cfg:189
 3824. msgid "Tallin, break free! Don’t let that lich control you!"
 3825. msgstr "Talinai, išsilaisvink! Neleisk tam ličui savęs valdyti!"
 3826. #. [message]: speaker=Tallin
 3827. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06b_Slave_of_the_Undead.cfg:195
 3828. msgid "... KILL THE RABBLE!"
 3829. msgstr "...NUDĖK PRASČIOKĄ!"
 3830. #. [message]: speaker=Betrayed Friend
 3831. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06b_Slave_of_the_Undead.cfg:200
 3832. msgid "No, Tallin! Stop!"
 3833. msgstr "Ne, Talinai! Stok!"
 3834. #. [message]: speaker=narrator
 3835. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06b_Slave_of_the_Undead.cfg:205
 3836. msgid "Deaf to the calls of his friend, Tallin commenced the attack."
 3837. msgstr "Kurčias savo draugo šauksmui, Talinas pradėjo ataką."
 3838. #. [message]: speaker=Tallin
 3839. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06b_Slave_of_the_Undead.cfg:232
 3840. msgid "What have I done...?"
 3841. msgstr "Ką aš padariau?.."
 3842. #. [message]: speaker=Malifor
 3843. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06b_Slave_of_the_Undead.cfg:258
 3844. msgid ""
 3845. "You fool! You have spared the humans and betrayed me! But I am not "
 3846. "concerned, I had already foreseen that possibility."
 3847. msgstr ""
 3848. "Kvaily! Tu pasigailėjai žmonių ir išdavei mane! Bet nieko tokio, aš numačiau "
 3849. "tokią galimybę."
 3850. #. [message]: speaker=Betrayed Friend
 3851. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06b_Slave_of_the_Undead.cfg:289
 3852. msgid "What the... everybody get out! The roof of the cave is collapsing!"
 3853. msgstr "Kas per... visi laukan! Urvo lubos griūva!"
 3854. #. [message]: speaker=Tallin
 3855. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06b_Slave_of_the_Undead.cfg:320
 3856. msgid "Ahhh!"
 3857. msgstr "Aaa!"
 3858. #. [scenario]: id=07a_Settling_Disputes
 3859. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:5
 3860. msgid "Settling Disputes"
 3861. msgstr "Ginčų sprendimai"
 3862. #. [part]
 3863. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:21
 3864. msgid ""
 3865. "Tallin and his men made an orderly withdrawal into the caves, the orcs "
 3866. "pressing close behind them."
 3867. msgstr ""
 3868. "Stipriai spaudžiami orkų Talinas ir jo vyrai tvarkingai atsitraukė į urvus."
 3869. #. [part]
 3870. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:24
 3871. msgid ""
 3872. "The dwarves were more than ready for them, however, and as soon as the "
 3873. "humans got through the defenses the well-prepared dwarves fell on the battle-"
 3874. "weary and bloodied orcs."
 3875. msgstr ""
 3876. "Dvarfai buvo daugiau nei pasiruošę tam, ir, kai tik žmonės praėjo pro "
 3877. "gynybinius įtvirtinimus, puikiai ginkluoti dvarfai užgriuvo kovos "
 3878. "išvargintus ir kruvinus orkus."
 3879. #. [part]
 3880. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:27
 3881. msgid ""
 3882. "Wave after wave of orcs crashed onto the dwarven defenses and shattered."
 3883. msgstr "Banga po bangos orkai atsimušė į dvarfų gynybą ir sudrebėjo."
 3884. #. [part]
 3885. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:30
 3886. msgid "As the battle raged on, Tallin again made council with Hamel."
 3887. msgstr "Paties mūšio įkarščio metu Talinas su Hameliu sėdo tartis."
 3888. #. [story]
 3889. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:33
 3890. msgid "How did ye fare?"
 3891. msgstr "Kaip jums ėjosi?"
 3892. #. [story]
 3893. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:35
 3894. msgid ""
 3895. "It was fierce and bloody. We fought them for three days and nights with no "
 3896. "end in sight. Every time we killed an orc, it seemed that two more would "
 3897. "take his place. We most assuredly cannot win fighting like this."
 3898. msgstr ""
 3899. "Aršiai ir kruvinai. Mes kovėmės su jais tris dienas ir tris naktis, o galo "
 3900. "taip ir nematyti. Kaskart, kai mes užmušame orką, jo vieton stoja du. Tokios "
 3901. "kovos mes tikrai niekaip nelaimėsim."
 3902. #. [story]
 3903. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:37
 3904. #, fuzzy
 3905. msgid ""
 3906. "So you withdrew. Rightly done, me lad. Our prepared defenses will be able to "
 3907. "hold the orcs off far longer and with less loss than ye could ha’ done in "
 3908. "the open field. I see that my training of you hasna’ been for naught."
 3909. msgstr ""
 3910. "Taigi, jūs atsitraukėt. Teisingas sprendimas, bičiuli. Mūsų parengtos "
 3911. "gynybinės pajėgos atlaikys orkus ilgiau ir su mažiau nuostolių, nei tu "
 3912. "galėtum atvirame lauke. Kaip matau, mano pamokymai nepraėjo veltui."
 3913. #. [story]
 3914. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:39
 3915. msgid ""
 3916. "And I am grateful — but what should we do from here? The number of humans "
 3917. "and dwarves is limited, unlike the orcs whose numbers seem unlimited."
 3918. msgstr ""
 3919. "Esu didžiai dėkingas, tačiau ką mes darysime dabar? Žmonių ir dvarfų "
 3920. "skaičius ribotas, priešingai nei, rodos, neišsenkančios orkų ordos."
 3921. #. [story]
 3922. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:41
 3923. msgid ""
 3924. "Aye. But we must utterly crush this orcish host if we are to ha’ anything "
 3925. "other than a brief respite."
 3926. msgstr ""
 3927. "Ajo, bet mes privalome visiškai sutriuškinti šią orkų valdžią jei norim "
 3928. "gauti ką nors daugiau, nei trumpą atokvėpį."
 3929. #. [story]
 3930. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:43
 3931. msgid ""
 3932. "Orcs are fickle; if we negotiated a treaty with them — assuming they would "
 3933. "accept — it would just be broken as soon as the next warlord arose among "
 3934. "them."
 3935. msgstr ""
 3936. "Orkai labai nepastovūs. Jei mes sudarytume su jais sutartį – tarkime, kad "
 3937. "jie ją pasirašys – ji būtų sulaužyta iškart, kai tik iškiltų naujas karo "
 3938. "vadas."
 3939. #. [story]
 3940. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:45
 3941. msgid ""
 3942. "Then what shall we do? Can we assassinate this Rakshas fellow and throw them "
 3943. "into disarray once more?"
 3944. msgstr ""
 3945. #. [story]
 3946. #. "coil" meant, in Middle and Early Modern English, a difficulty
 3947. #. or problem.
 3948. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:49
 3949. msgid ""
 3950. "That will be very difficult. We did that last time and they will no doubt be "
 3951. "alert to that threat now. Anyway, it would be but a temporary solution. Soon "
 3952. "another strong leader would emerge and we’d find oursel’ back in the same "
 3953. "coil."
 3954. msgstr ""
 3955. "Tai bus labai sudėtinga. Mes taip padarėme praeitą kartą ir, be abejo, "
 3956. "šįkart jie bus budrūs. Be to, tai tik laikinas sprendimas. Greitai iškiltų "
 3957. "naujas stiprus lyderis ir ratas vėl apsisuks."
 3958. #. [story]
 3959. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:51
 3960. msgid "Well, back to the drawing board. What should we do?"
 3961. msgstr "Kągi, tuomet pradedame nuo pradžių. Ką mums daryti?"
 3962. #. [story]
 3963. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:53
 3964. msgid ""
 3965. "I think we should try to gather more allies. That way we can engage them on "
 3966. "many fronts, or divide them into smaller groups, or cut them off from their "
 3967. "supplies. The possibilities are endless."
 3968. msgstr ""
 3969. "Manau mes turime sutelkti daugiau sąjungininkų. Tokiu būdu mes juos galėtume "
 3970. "užpulti keliais frontais arba padalinti į mažesnes grupes, ar atkristi juos "
 3971. "nuo resursų. Galimybių begalės."
 3972. #. [story]
 3973. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:55
 3974. msgid ""
 3975. "Wise words, but who is there in these wild Northlands that might aid us?"
 3976. msgstr ""
 3977. "Išmintingi žodžiai, bet kas šiose laukinėse šiaurės žemėse galėtų mums "
 3978. "padėti?"
 3979. #. [story]
 3980. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:57
 3981. msgid ""
 3982. "You can count the Elves out. They are a selfish lot, only interested in "
 3983. "themselves. They would only aid us if something drastic happened to them and "
 3984. "they needed our help. What about Wesnoth?"
 3985. msgstr ""
 3986. "Elfus galime iškart atmesti. Jie vien savimi besidominčių savanaudžių gauja. "
 3987. "Mums padėtų tik tuomet, jei juos ištiktų kas nors ypatingo ir jiems "
 3988. "prireiktų mūsų pačių pagalbos. Kaip dėl Vesnoto?"
 3989. #. [story]
 3990. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:59
 3991. msgid ""
 3992. "Wesnoth is too far away, and we have no idea what political state they are "
 3993. "in."
 3994. msgstr ""
 3995. "Vesnotas per toli, o be to mes nė nenutuokiame kokia ten politinė padėtis."
 3996. #. [story]
 3997. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:61
 3998. msgid ""
 3999. "The last news we heard of them was years ago when Prince Konrad passed "
 4000. "through here. At that time the evil queen Asheviere was ruling, and it was "
 4001. "said that she was in alliance with the orcs."
 4002. msgstr ""
 4003. "Paskutinį kartą apie juos girdėjome tada, kai pro čia keliavo princas "
 4004. "Konradas. Tada valdė karalienė Aševierė ir buvo kalbama, kad ji buvo "
 4005. "susidėjusi su orkais."
 4006. #. [story]
 4007. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:63
 4008. msgid ""
 4009. "And then that Princess Li’sar was in hot pursuit of Konrad as well. I wonder "
 4010. "what became of them."
 4011. msgstr "Ir dar ta princesė Li'sar persekiojo Konradą. Įdomu, kas nutiko jiems?"
 4012. #. [story]
 4013. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:65
 4014. msgid ""
 4015. "The last time any dwarf set eyes on Konrad was when he set out to the "
 4016. "eastern tunnels in search of the Sceptre of Fire, so he could claim his "
 4017. "place as ruler."
 4018. msgstr ""
 4019. "Paskutinįkart, kai dvarfai matė Konradą, jis išsirengė į rytinius tunelius "
 4020. "ieškodamas Ugnies skeptro, kad galėtų pasiskelbti savo krašto valdovu."
 4021. #. [story]
 4022. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:67
 4023. msgid ""
 4024. "Geez, what a fool’s quest. Everyone in these Northlands knows that the "
 4025. "Sceptre is long gone."
 4026. msgstr ""
 4027. "Na ir kvailas poelgis. Kiekvienas šiose Šiaurinėse žemėse žino, kad skeptras "
 4028. "seniai pražuvęs."
 4029. #. [story]
 4030. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:69
 4031. msgid ""
 4032. "But we’re meandering. Where can we find allies in these wild Northlands?"
 4033. msgstr ""
 4034. "Mes blūdijam. Kur mes galime rasti sąjungininkų šiose laukinėse Šiaurinėse "
 4035. "žemėse?"
 4036. #. [story]
 4037. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:71
 4038. msgid ""
 4039. "Tallin, before I was captured by Malifor, I used to be in contact with a "
 4040. "powerful magician called Ro’Arthian and his brother Ro’Sothian."
 4041. msgstr ""
 4042. "Talinai, prieš pakliūdamas į nelaisvę Maliforui, aš palaikiau ryšius su "
 4043. "galingais magais vardu Ro'Artianu ir jo broliu Ro'Sotianu."
 4044. #. [story]
 4045. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:73
 4046. msgid "Ro’Arthian, bah! Don’t utter that cursed name!"
 4047. msgstr "Ro'Artianas, tfu! Neminėk šio prakeikto vardo!"
 4048. #. [story]
 4049. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:75
 4050. #, fuzzy
 4051. msgid "Why not, Hamel, have you a grievance with him?"
 4052. msgstr "Kodėl, Hameli? Turi dėl jo nuoskaudų?"
 4053. #. [story]
 4054. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:77
 4055. msgid ""
 4056. "I have heard all about him from my good friend Stalrag. He is — or was "
 4057. "anyway, haven’t heard from him in years — the chief o’ the villages that lay "
 4058. "along Highbrook Pass."
 4059. msgstr ""
 4060. "Aš viską apie jį girdėjau iš gero draugo Starlago. Jis yra – ar buvo, neteko "
 4061. "iš jo girdėti nieko ištisus metus – kaimų nusidriekusių palei Aukštutinio "
 4062. "upokšnio perėją vadas."
 4063. #. [story]
 4064. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:79
 4065. msgid "Those foul mages have long terrorized Stalrag and his people."
 4066. msgstr "Šie prakeikti magai terorizuoja Starlagą ir jo žmones."
 4067. #. [story]
 4068. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:81
 4069. msgid ""
 4070. "Remember, Hamel, there are often two sides to a story like this. Perhaps the "
 4071. "mages see your dwarves as invaders. How would you feel if say... the elves "
 4072. "decided to come in and level Knalga so they can grow another big forest on "
 4073. "top?"
 4074. msgstr ""
 4075. "Nepamiršk, Hameli, dažnai tokios istorijos turi du pasakotojus. Galbūt magai "
 4076. "tavo dvarfus laiko įsibrovėliais. Kaip tu jaustumeisi, jei tarkim... elfai "
 4077. "nutartų atvykti ir užlyginti Knalgą, kad galėtų virš jos išauginti naują "
 4078. "didžiulį mišką?"
 4079. #. [story]
 4080. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:83
 4081. msgid "Those filthy elves! I’ll..."
 4082. msgstr "Tie bjaurūs elfai! Aš..."
 4083. #. [story]
 4084. #. [message]: speaker=Sister Thera
 4085. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:85
 4086. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/utils/herodeaths.cfg:637
 4087. msgid "See?"
 4088. msgstr "Matai?"
 4089. #. [story]
 4090. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:87
 4091. msgid ""
 4092. "What were you doing keeping contact with mages such as those anyway? Trying "
 4093. "to save their souls?"
 4094. msgstr ""
 4095. "O ką tu pats veikei palaikydamas ryšius su tokiais magais? Mėginai išgelbėti "
 4096. "jų sielas?"
 4097. #. [story]
 4098. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:89
 4099. msgid "(<i>Giggle</i>) Something like that."
 4100. msgstr "(<i>Krizena</i>) Kažkas tokio."
 4101. #. [message]: speaker=Tallin
 4102. #. [story]
 4103. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:91
 4104. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/09a_Introductions.cfg:170
 4105. msgid "(<i>Rolls eyes</i>)"
 4106. msgstr "(<i>Varto akis</i>)"
 4107. #. [story]
 4108. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:93
 4109. msgid "Father Morvin, what are you trying to say?"
 4110. msgstr "Tėve Morvinai, ką tu mėgini tuo pasakyti?"
 4111. #. [story]
 4112. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:95
 4113. msgid ""
 4114. "I propose that we go to Highbrook Pass and see how matters stand for "
 4115. "ourselves. If the wizards are still alive, we might be able to persuade them "
 4116. "to help us. What’s more, if Stalrag is still around we could use his help "
 4117. "too."
 4118. msgstr ""
 4119. "Aš siūlau nuvykti prie Aukštutinio upokšnio perėjos ir patiems pažiūrėti, "
 4120. "kas ten dedasi. Jei burtininkai dar gyvi, galbūt mes galėtume juos įkalbėti "
 4121. "mums padėti. Be to, jei Starlagas vis dar ten, mes galėtume paprašyti ir jo "
 4122. "pagalbos."
 4123. #. [story]
 4124. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:97
 4125. msgid "I don’t see how just two mages could help us very much, Father."
 4126. msgstr "Aš nesuprantu, kaip tik du magai gali mums labai padėti, Tėve."
 4127. #. [story]
 4128. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:99
 4129. msgid ""
 4130. "They are not just any two mages. They have fine control over many creatures "
 4131. "of the wild such as ogres, gryphons, and sometimes even trolls! It would be "
 4132. "no bad thing to have those on your side for once."
 4133. msgstr ""
 4134. "Jie nėra tik šiaip kažkokie du magai. Jie puikiai valdo daugelį laukinių "
 4135. "padarų, tokių kaip žmogėdros, grifai ar, kartais, net troliai! Turėti juos "
 4136. "šalimais būtų visai neblogai."
 4137. #. [story]
 4138. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:101
 4139. msgid "That sounds really good. What do you think, Hamel?"
 4140. msgstr "Skamba išties gerai. Ką tu manai, Hameli?"
 4141. #. [story]
 4142. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:104
 4143. msgid ""
 4144. "Hrmph. These are desperate times. If those lunatics of mages will agree to "
 4145. "help, I guess we’ll nae have any other choice but to accept."
 4146. msgstr ""
 4147. "Hrmph. Atėjo beviltiški laikai. Jei tie pamišėliai magai sutiks padėti, "
 4148. "įtariu, neturėsma kitos išeities, kaip tik sutikt."
 4149. #. [story]
 4150. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:106
 4151. msgid ""
 4152. "Hey, we have had experiences with crazy mages ourselves. Believe me, they "
 4153. "are dangerous! You will feel a lot better with some of them on your side."
 4154. msgstr ""
 4155. "Ei, mes patys turim patirties su pamišusiais magais. Patikėk manim, jie "
 4156. "pavojingi! Tu daug geriau jausies, jei jie bus tavo pusėje."
 4157. #. [story]
 4158. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:108
 4159. msgid ""
 4160. "Ye’ll need to travel light to reach Highbrook Pass before the orcs mount "
 4161. "another assault in force. I think ye should take as little gold as you think "
 4162. "ye’ll need and leave the rest here. We’ll store it in the tunnels furthest "
 4163. "away from the attacking orcs in case they break through."
 4164. msgstr ""
 4165. "Jei norite pasiekti Aukštojo upokšnio perėją prieš tai kai orkai čia vėl "
 4166. "surengs puolimą visa jėga, jūs turite keliauti neapsikrovę. Manau, kad "
 4167. "turite pasiimti tik tiek aukso, kiek jums reikės, o likusį palitki čia. Mes "
 4168. "jį saugosime tolimiausiuose tuneliuose nuo atakuojančių orkų, jei netyčiom "
 4169. "jiems pavyktų prasiveržti."
 4170. #. [story]
 4171. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:110
 4172. msgid "So it shall be. Now how exactly do we get to this mountain pass?"
 4173. msgstr ""
 4174. "Tebūnie taip. O dabar, kaip tiksliai mums nusigauti iki tos kalnų perėjos?"
 4175. #. [part]
 4176. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:115
 4177. msgid "And so Tallin and his party set out to secure the help of the mages."
 4178. msgstr "Taip Talinas su savo būriu susiruošė užsitikrinti magų pagalbą."
 4179. #. [side]: type=Dwarvish Lord, id=Stalrag
 4180. #. [unit]: type=Dwarvish Lord, id=Stalrag
 4181. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:153
 4182. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:229
 4183. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/utils/utils.cfg:116
 4184. msgid "Stalrag"
 4185. msgstr "Stalragas"
 4186. #. [side]: type=Ancient Lich, id=Ro'Arthian
 4187. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:217
 4188. msgid "Liches"
 4189. msgstr "Ličai"
 4190. #. [modify_side]
 4191. #. [side]: type=Ancient Lich, id=Ro'Arthian
 4192. #. [unit]: type=Ancient Lich, id=Ro'Arthian
 4193. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:222
 4194. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:255
 4195. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/13a_Showdown.cfg:425
 4196. msgid "Ro’Arthian"
 4197. msgstr "Ro’Artianas"
 4198. #. [modify_side]
 4199. #. [unit]: type=Lich, id=Ro'Sothian
 4200. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:261
 4201. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:280
 4202. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/13a_Showdown.cfg:501
 4203. msgid "Ro’Sothian"
 4204. msgstr "Ro’Sotianas"
 4205. #. [objective]: condition=win
 4206. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:325
 4207. #, fuzzy
 4208. msgid "Save Stalrag from Ro’Sothian"
 4209. msgstr "Išgelbėkite Stalragą nuo Ro’Sotiano"
 4210. #. [objective]: condition=win
 4211. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:334
 4212. #, fuzzy
 4213. msgid "Capture Ro’Arthian"
 4214. msgstr "Sučiupkite Ro’Artianą"
 4215. #. [objective]: condition=lose
 4216. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:345
 4217. #, fuzzy
 4218. msgid "Death of Stalrag"
 4219. msgstr "Starlago mirtis"
 4220. #. [message]: speaker=narrator
 4221. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:364
 4222. msgid ""
 4223. "Upon arriving at the mountain pass it appeared to Tallin and his men that "
 4224. "they were just a bit too late."
 4225. msgstr ""
 4226. "Atvykus į kalnų perėją Talinui pasirodė, kad jie pasirodė mažumėlę per vėlai."
 4227. #. [message]: speaker=Ro'Sothian
 4228. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:370
 4229. msgid "HAH! I finally have you, you wretched dwarf!"
 4230. msgstr "HAH! Pagaliau aš tave turiu, tu apgailėtinas dvarfe!"
 4231. #. [message]: speaker=Stalrag
 4232. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:375
 4233. msgid ""
 4234. "Argh! You blasted mages! How many times do I have to kill you two before you "
 4235. "will leave us in peace!"
 4236. msgstr ""
 4237. "Argh! Prakeikti magai! Kiek kartų aš turiu judu nužudyti, kad jūs "
 4238. "paliktumėte mus ramybėje?"
 4239. #. [message]: speaker=Ro'Sothian
 4240. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:380
 4241. msgid ""
 4242. "Leave <i>you</i> in peace?! It is your kind that won’t leave <i>us</i> in "
 4243. "peace! Ever since you blasted dwarves built that damn road you have harassed "
 4244. "us unceasingly! Now, it ends here! After I kill you I will split your "
 4245. "carcass and hang it at the mouth of this pass as a warning for any other "
 4246. "fools like you! And unlike us <i>you</i> won’t come back."
 4247. msgstr ""
 4248. "Palikti <i>jus</i> ramybėje?! Tai jūsų padermė nepalieka <i>mūsų<i/> "
 4249. "ramybėje! Kai tik jūs, prakeikti dvarfai, nutiesėt tą prakeiktą kelią, ėmėte "
 4250. "mus nepaliaujamai puldinėti! Dabar visa tai baigsis čia! Nužudęs tave, aš "
 4251. "perplėšiu tavo skerdeną ir pakabinsiu perėjos pradžioje kaip įspėjimą "
 4252. "kitiems tokiems kvailiams kaip tu! Ir, priešingai nei mes, <i>tu<i/> "
 4253. "neprisikelsi."
 4254. #. [message]: speaker=Stalrag
 4255. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:385
 4256. msgid ""
 4257. "You cursed mage! I now go to join all of my men you have killed. But know "
 4258. "this, the Shinsplitters will <i>never</i> submit! We will defy you to our "
 4259. "last breath!"
 4260. msgstr ""
 4261. "Prakeiktas mage! Aš dabar keliauju prisijungti prie savo vyrų, kuriuos tu "
 4262. "nužudei. Bet žinok, Kaulalaužiai <i>niekad</i> nepasiduos! Mes jums "
 4263. "nenusilenksime iki paskutinio atodūsio!"
 4264. #. [message]: speaker=Tallin
 4265. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:390
 4266. msgid "Hold it! What’s going on here?"
 4267. msgstr "Ei! Kas čia vyksta?"
 4268. #. [message]: speaker=Father Morvin
 4269. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:395
 4270. msgid "Ro’Sothian, is that you?"
 4271. msgstr "Ro’Sotianai, ar tai tu?"
 4272. #. [message]: speaker=Ro'Sothian
 4273. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:400
 4274. msgid "Not now, Father. I’m a little busy at the moment."
 4275. msgstr "Ne dabar, Tėve. Aš šiuo momentu truputį užsiėmęs."
 4276. #. [message]: speaker=Camerin
 4277. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:411
 4278. msgid ""
 4279. "Ro’Sothian! How are you doing, my old friend! Boy, you sure look... erm... "
 4280. "different!"
 4281. msgstr ""
 4282. "Ro'Satianai! Kaip tu laikaisi, senas bičiuli! Vyruti, tu atrodai... ehm... "
 4283. "smarkiai pasikeitęs!"
 4284. #. [message]: speaker=Ro'Sothian
 4285. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:416
 4286. msgid ""
 4287. "Camerin! Great Lords of Darkness, I haven’t seen you in ages! Here, let me "
 4288. "just finish off this little vermin and I’ll be right over."
 4289. msgstr ""
 4290. "Kamerinai! Didieji tamsos viešpačiai, šimtas metų! Štai, leisk pabaigsiu su "
 4291. "šiuo kirminu ir netrukus būsiu."
 4292. #. [message]: speaker=Tallin
 4293. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:421
 4294. msgid "whisper^Camerin, you know him?"
 4295. msgstr "šnabžda^Kamerinai, tu jį pažįsti?"
 4296. #. [message]: speaker=Camerin
 4297. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:426
 4298. msgid "whisper^Duh! His brother Ro’Arthian is the one who taught me magic!"
 4299. msgstr ""
 4300. "šnabžda^O tai ne! Magijos mane mokė ne kas kitas, kaip jo brolis Ro'Artianas!"
 4301. #. [message]: speaker=Tallin
 4302. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:431
 4303. msgid "whisper^Oh...!"
 4304. msgstr "O...!"
 4305. #. [message]: speaker=Father Morvin
 4306. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:438
 4307. msgid "Hang on a sec, Ro’Sothian, you don’t want to kill him."
 4308. msgstr "Luktelk minutėlę, Ro'Sotianai, tu nenori jo užmušti."
 4309. #. [message]: speaker=Ro'Sothian
 4310. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:443
 4311. msgid "Huh?! He killed me!"
 4312. msgstr "Ane? Jis mane nužudė!"
 4313. #. [message]: speaker=Father Morvin
 4314. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:448
 4315. msgid ""
 4316. "Oh... I see. But we come on more pressing business. We are in desperate need "
 4317. "of your help. Here is Tallin from the community of Dwarven Doors. As you "
 4318. "know, the people of Dwarven Doors were enslaved by the orcs for many years. "
 4319. "They have broken their chains and together with Lord Hamel from Knalga, they "
 4320. "are beginning to reclaim Knalga from the chaos that it was in."
 4321. msgstr ""
 4322. "Aa... suprantu. Bet mes atvykome svarbesniu reikalu. Mums beviltiškai reikia "
 4323. "tavo pagalbos. Čia yra Talinas iš Dvarfų Durų bendruomenės. Kaip žinote, "
 4324. "Dvarfų Durų žmonės buvo pavergti orkų jau daugel metų. Jie sutraukė "
 4325. "grandines ir kartu su valdovu Hameliu iš Knalgos jie mėgina išvaduoti Knalgą "
 4326. "nuo to chaoso, kuris ten tvyrojo visą tą laiką."
 4327. #. [message]: speaker=Ro'Sothian
 4328. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:453
 4329. msgid ""
 4330. "So? What does this have to do with me? And hurry up, my staff is buzzing to "
 4331. "blast this little vermin once and for all."
 4332. msgstr ""
 4333. "Ir? Kuo aš čia dėtas? Ir paskubėk, mano lazda net zvimbia kad ištaškytų šį "
 4334. "kirminą kartą ir visems laikams."
 4335. #. [message]: speaker=Father Morvin
 4336. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:458
 4337. msgid ""
 4338. "Don’t! Please, my friend, listen. The orcs are on the rise again and they "
 4339. "are threatening to complete their conquest of Knalga and convert it into an "
 4340. "orcish stronghold. We can’t let that happen! That’s why we have come here, "
 4341. "to seek your and your brother’s help in defeating the orcs."
 4342. msgstr ""
 4343. "Ne! Prašau, mano drauge, išklausyk. Orkai vėl pakilime ir grąsina užbaigti "
 4344. "Knalgos užkariavimą bei paversti ją orkų tvirtove. Mes negalime to leisti! "
 4345. "Štai kodėl mes čia atėjome, mes norime, kad tu ir tavo brolis mums padėtų "
 4346. "nugalėti orkus."
 4347. #. [message]: speaker=Ro'Sothian
 4348. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:463
 4349. msgid ""
 4350. "Take your begging and shove it, Father! We don’t help no-one. Not even you "
 4351. "and <i>especially</i> not any dwarf!"
 4352. msgstr ""
 4353. "Susikišk tu tuos savo prašymus, Tėve! Mes nepadedame niekam. Net tau, o jau "
 4354. "<i>ypač</i> nė vienam dvarfui!"
 4355. #. [message]: speaker=Camerin
 4356. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:473
 4357. msgid ""
 4358. "Hold a moment, my friend. You won’t believe what a blast it is fighting with "
 4359. "these guys. You get to fry skeletons, orcs, trolls, and wolves by the "
 4360. "thousands! Come on old pal, be a sport."
 4361. msgstr ""
 4362. "Minutėlę, mano drauge. Tu net neįsivaizduoji koks kaifas yra kautis su šiais "
 4363. "vyrukais. Gauni pačirškinti skeletus, orkus, trolius ir vilkus tūkstančiais! "
 4364. "Nestabdyk, seni, padūkim."
 4365. #. [message]: speaker=Ro'Sothian
 4366. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:478
 4367. msgid ""
 4368. "Camerin, you were always a little crazy. Now I see you have gone stark "
 4369. "raving mad! Do you really think we would help anyone? <i>Especially</i> a "
 4370. "bunch of dwarves!"
 4371. msgstr ""
 4372. "Kamerinai, tu visuomet buvai šiek tiek trenktas. O dabar matau, kad tau "
 4373. "visai pasimaišė! Negi tu tikrai manai, kad mes galėtume padėti kam nors? "
 4374. "<i>Ypač</i> dvarfų gaujai!"
 4375. #. [message]: speaker=Ro'Sothian
 4376. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:485
 4377. msgid ""
 4378. "I tire of this; prepare to die, wretched dwarf! And the rest of you, get "
 4379. "lost and don’t come back, unless you’re tired of life!"
 4380. msgstr ""
 4381. "Viskas, atsibodo; pasiruošk mirti, niekingas dvarfe! O likusieji, "
 4382. "nešdinkitės lauk ir negrįžkit, nebent jums atsibodo gyventi!"
 4383. #. [message]: speaker=Sister Thera
 4384. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:490
 4385. msgid "Uh oh, he is gathering energy for a cold blast."
 4386. msgstr "Uj, oj, jis kaupia energiją šalčio gūsiui."
 4387. #. [message]: speaker=Father Morvin
 4388. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:495
 4389. msgid "Quick, honey, we’ve got to stop him. Let’s go!"
 4390. msgstr "Mikliai, brangioji, mes privalome jį sustabdyti. Eiva!"
 4391. #. [message]: speaker=Camerin
 4392. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:505
 4393. msgid "Hey, are you two going to hog all the fun for yourselves?"
 4394. msgstr "Ei, negi judu susiruošėte linksmintis vieni?"
 4395. #. [message]: speaker=Father Morvin
 4396. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:510
 4397. msgid "All right, all right, hang on!"
 4398. msgstr "Gerai jau, gerai, prisijunk!"
 4399. #. [message]: speaker=Ro'Sothian
 4400. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:572
 4401. msgid "BROTHER! HELP ME!"
 4402. msgstr "BROLI! PADĖK MAN!"
 4403. #. [message]: speaker=Ro'Arthian
 4404. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:577
 4405. msgid ""
 4406. "(<i>Booming voice coming from all directions</i>) SO YOU MAGES HAVE THE "
 4407. "AUDACITY TO ATTACK MY BROTHER! YOU SHALL DIE FOR YOUR FOLLY!"
 4408. msgstr ""
 4409. "(<i>Kurtinantis balsas iš visų pusių</i>) TAI JUMS, MAGAMS, PAKAKO ĮŽŪLUMO "
 4410. "UŽPULTI MANO BROLĮ! UŽ SAVO KVAILUMĄ JŪS MIRSITE!"
 4411. #. [message]: speaker=Father Morvin
 4412. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:582
 4413. msgid ""
 4414. "Ro’Arthian, listen to me. We don’t want to fight with you, we have come here "
 4415. "to seek your assistance."
 4416. msgstr ""
 4417. "Ro'Artianai, paklausyk. Mes nenorime su tavimi kautis, mes čia atvykome "
 4418. "prašyti tavo pagalbos."
 4419. #. [message]: speaker=narrator
 4420. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:588
 4421. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:599
 4422. msgid "(<i>No answer</i>)"
 4423. msgstr "(<i>Jokio atsakymo</i>)"
 4424. #. [message]: speaker=Father Morvin
 4425. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:593
 4426. msgid ""
 4427. "I know you can hear me, Ro’Arthian. Please, the fate of every creature in "
 4428. "the north depends on your help."
 4429. msgstr ""
 4430. "Aš žinau, kad tu mane girdi, Ro'Artianai. Visų šiaurės padarų gyvybės "
 4431. "priklauso nuo to, ar tu mums padėsi."
 4432. #. [message]: speaker=Tallin
 4433. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:604
 4434. msgid ""
 4435. "Give it up, father, he isn’t answering. I am afraid we may have to use um... "
 4436. "more forceful means to convince him."
 4437. msgstr ""
 4438. "Liaukis, tėve, jis neatsilieps. Bijau, kad teks panaudoti hm... kiek "
 4439. "griežtesnes priemones jam įtikinti."
 4440. #. [message]: speaker=Father Morvin
 4441. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:609
 4442. msgid "(<i>Sigh</i>) Yes, you are right."
 4443. msgstr "(<i>Atsidūsta</i>) Taip, tu teisus."
 4444. #. [message]: speaker=Tallin
 4445. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:614
 4446. msgid "Put Ro’Sothian into that jail over there until we capture his brother."
 4447. msgstr "Patupdykite Ro'Sotianą už grotų čionais, kol mes sučiupsime jo brolį."
 4448. #. [message]: speaker=Tallin
 4449. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:633
 4450. msgid "And someone keep an eye on him. We don’t want him to get away."
 4451. msgstr "Ir kas nors, stebėkite jį. Mes nenorime, kad jis paspruktų."
 4452. #. [message]: speaker=Ro'Sothian
 4453. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:673
 4454. msgid "Ha! I am free! Now you foul traitors will pay!"
 4455. msgstr "Cha! Aš laisvas! Niekingi išdavikai, dabar jūs sumokėsite!"
 4456. #. [message]: speaker=Tallin
 4457. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:678
 4458. msgid "Oh no, he got away! Quick, men, we must capture him again!"
 4459. msgstr "O ne, jis paspruko! Greičiau, vyrai, mes turime jį vėl pagauti!"
 4460. #. [message]: speaker=Ro'Sothian
 4461. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:690
 4462. msgid "Ahhhh! Not again!"
 4463. msgstr "Achhhh! Tik ne vėl!"
 4464. #. [message]: speaker=Father Morvin
 4465. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:695
 4466. msgid ""
 4467. "Come on, Ro’Sothian, we really don’t have to be doing this. Come, join us!"
 4468. msgstr ""
 4469. "Nagi, Ro'Sotianai, mums tikrai nereikia to daryti. Nagi, junkis prie mūsų!"
 4470. #. [message]: speaker=Ro'Sothian
 4471. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:700
 4472. msgid "Never!"
 4473. msgstr "Niekada!"
 4474. #. [message]: speaker=Tallin
 4475. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:705
 4476. msgid "Sigh, we’ll talk later."
 4477. msgstr "Ech, pakalbėsime vėliau."
 4478. #. [message]: speaker=second_unit
 4479. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:710
 4480. msgid "Back to jail, my friend."
 4481. msgstr "Atgal už grotų, bičiuli."
 4482. #. [message]: speaker=Tallin
 4483. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:755
 4484. msgid "Ro’Arthian, are you ready to talk yet?"
 4485. msgstr "Ro'Artianai, ar tu jau pasiruošęs kalbėtis?"
 4486. #. [message]: speaker=Ro'Arthian
 4487. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:760
 4488. msgid "Fine, you trespassers. What do you want?"
 4489. msgstr "Na gerai, prašalaičiai. Ko jūs norit?"
 4490. #. [message]: speaker=Tallin
 4491. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:765
 4492. msgid "Well... First, why don’t you tell us what <i>you</i> want?"
 4493. msgstr "Na... Pirma, kodėl gi tau nepasakius ko <i>tu</i> nori?"
 4494. #. [message]: speaker=Ro'Arthian
 4495. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:770
 4496. #, fuzzy
 4497. msgid ""
 4498. "What do <i>I</i> want? I’ll tell you what I want! I want the stinking "
 4499. "carcasses of you, all your henchmen and those dwarvish vermin off my land! "
 4500. "And <i>stay</i> off!"
 4501. msgstr ""
 4502. "Ko <i>aš</i> noriu? Aš jums pasakysiu ko noriu! Aš noriu kad tavo smirdanti "
 4503. "maita, visi tavo pakalikai ir dvarfų kirminai išsinešdintų iš mano žemės! Ir "
 4504. "<i>laikytųsi atokiau</i>!"
 4505. #. [message]: speaker=Tallin
 4506. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:775
 4507. msgid "So basically, you want to be left alone in peace. Right?"
 4508. msgstr "Tai iš esmės tu nori, kad tave paliktų ramybėje. Teisingai?"
 4509. #. [message]: speaker=Ro'Arthian
 4510. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:780
 4511. msgid "Wow! Someone <i>finally</i> figured it out!"
 4512. msgstr "Oho! Kažkas <i>pagaliau</i> tai suprato!"
 4513. #. [message]: speaker=Tallin
 4514. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:785
 4515. msgid ""
 4516. "All right! Listen, then. Right now we have very little power to grant your "
 4517. "request. We are simply a band of peasants fighting for the freedom of our "
 4518. "homeland."
 4519. msgstr ""
 4520. "Puiku! Tuomet klausykis. Šiuo metu mes turime mažai galios įgyvendinti tavo "
 4521. "prašymą. Esame tiktai gauja valstiečių, kovojančių už savo tėvynės laisvę."
 4522. #. [message]: speaker=Tallin
 4523. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:790
 4524. msgid ""
 4525. "But when we defeat the orcish host, re-establish Knalga, and bring law and "
 4526. "order into these Northlands, we will have gained some authority by right of "
 4527. "conquest."
 4528. msgstr ""
 4529. "Bet kai mes nugalėsime orkų priespaudą, atstatysime Knalgą, į šias Šiaurines "
 4530. "žemes atnešime teisingumą ir tvarką, nugalėtojo teise turėsime šiek tiek "
 4531. "valdžios."
 4532. #. [message]: speaker=Tallin
 4533. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:795
 4534. msgid ""
 4535. "When that time comes, I hereby make a solemn oath: no man or dwarf shall "
 4536. "ever set foot on your land without your leave. If any of my men violates "
 4537. "this law they shall be punished with death, and I believe I may speak for "
 4538. "Hamel in this as well."
 4539. msgstr ""
 4540. "Ir kai tas laikas ateis, aš iškilmingai prisiekiu: kol tu čia būsi, nė "
 4541. "vienas žmogus ar dvarfas nekels čia kojos. Jei nors vienas mano žmonių "
 4542. "nusižengs šiam įstatymui, jis bus baudžiamas mirtimi, ir tikiu, kad galiu tą "
 4543. "patį pasakyti Hamelio vardu."
 4544. #. [message]: speaker=Tallin
 4545. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:800
 4546. msgid ""
 4547. "In order for that to come about, we must crush the orcish host. But we can’t "
 4548. "do that without your help. Will you join us?"
 4549. msgstr ""
 4550. "Tam kad šitai įsigaliotų, mes turime sutriuškinti orkų valdžią. Tačiau to "
 4551. "mes negalima padaryti be jūsų pagalbos. Ar jūs prisidėsite prie mūsų?"
 4552. #. [message]: speaker=Father Morvin
 4553. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:805
 4554. msgid ""
 4555. "Think of it, Ro’Arthian, it is a fair bargain. If you don’t agree to "
 4556. "Tallin’s proposal, the endless war you two wage with the dwarves will never "
 4557. "be resolved. You have been haunting these mountains for far too long. It is "
 4558. "high time for you and your brother to rest in peace."
 4559. msgstr ""
 4560. "Pagalvok apie tai, Ro'Artianai, tai sąžiningas sandėris. Jei tu nesutiksi su "
 4561. "Talino pasiūlymu, nepaliaujamas karas tarp judviejų, magų, ir dvarfų niekad "
 4562. "nesibaigs. Jūs jau per ilgai vaidenatės šiuose kalnuose. Galų gale atėjo "
 4563. "laikas tau su broliu ilsėtis ramybėje."
 4564. #. [message]: speaker=Ro'Arthian
 4565. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:810
 4566. msgid "Hrmph. What do you think, brother?"
 4567. msgstr "Hrmph. Ką tu manai, brolau?"
 4568. #. [message]: speaker=Ro'Sothian
 4569. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:843
 4570. msgid "(<i>Shrugs</i>) I don’t think we have any other choice left."
 4571. msgstr "(<i>Trukteli pečiais</i>) Nemanau, kad turime kitą pasirinkimą."
 4572. #. [message]: speaker=Camerin
 4573. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:848
 4574. msgid ""
 4575. "Come on, guys, it will be great! Those orcs will never know what hit them! "
 4576. "Together we’ll rip them to shreds! If you are planning to retire after this, "
 4577. "this is the perfect chance for you guys to go out with a bang! You guys will "
 4578. "become legends! <i>“The two terrible mages, risen from the dead to devastate "
 4579. "the orcish hordes!”</i>"
 4580. msgstr ""
 4581. "Nagi, vyručiai, bus nuostabu! Tie orkai net nesupras kas juos ištiko! Kartu "
 4582. "mes juos sudraskysim į skutelius! Jei jūs po to žadate išeiti į atsargą, tai "
 4583. "bus puiki proga tai padaryti su trenksmu! Jūs, vyručiai, tapsite legendomis! "
 4584. "<i>„Du baisūs magai, pakilę iš numirusiųjų, kad sunaikintų orkų ordas!“</i>"
 4585. #. [message]: speaker=Ro'Arthian
 4586. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:853
 4587. msgid ""
 4588. "Very well, Tallin. We accept under the terms that your people will forever "
 4589. "leave us in peace after this."
 4590. msgstr ""
 4591. "Labai gerai, Talinai. Mes sutinkame su sąlyga, kad tavo žmonės po viso šito "
 4592. "mus amžiams paliks ramybėje."
 4593. #. [message]: speaker=Tallin
 4594. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:858
 4595. msgid ""
 4596. "Ro’Arthian, I am not of royal blood, but I am a man of my word. I will "
 4597. "uphold the oath I have given even at the cost of my life."
 4598. msgstr ""
 4599. "Ro'Artianai, nors aš nesu kilmingasis, tačiau aš esu žodžio žmogus. Aš "
 4600. "išpildysiu priesaiką net savo gyvybės kaina, jei reikės."
 4601. #. [message]: speaker=Ro'Arthian
 4602. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:863
 4603. msgid "Very well. The orcish hosts shall feel our wrath!"
 4604. msgstr "Labai gerai. Orkų kariuomenės patirs mūsų įtūžį!"
 4605. #. [message]: speaker=Stalrag
 4606. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:868
 4607. msgid ""
 4608. "Wait a second, Tallin. Are you saying that we should abandon our homeland to "
 4609. "these wretched mages?!"
 4610. msgstr ""
 4611. "Minutėlę, Talinai. Tu nori pasakyti, kad mes turim užleisti savo tėvynę "
 4612. "tiems bjauriems magams?!"
 4613. #. [message]: id=Ro'Sothian
 4614. #. [message]: speaker=Ro'Sothian
 4615. #. [message]: speaker=Ro'Arthian
 4616. #. [message]: speaker=Eryssa
 4617. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:873
 4618. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/10a_Stolen_Gold.cfg:1036
 4619. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/11a_The_Eastern_Flank.cfg:522
 4620. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/13a_Showdown.cfg:1020
 4621. msgid "(<i>Snicker</i>)"
 4622. msgstr "(<i>Žvengia</i>)"
 4623. #. [message]: speaker=Tallin
 4624. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:878
 4625. msgid ""
 4626. "Chief Stalrag, it is said that to save a family, we should be willing to "
 4627. "sacrifice one person; to save a town we should be willing to sacrifice a "
 4628. "family; and to save a nation we should be willing to sacrifice a town."
 4629. msgstr ""
 4630. "Vade Stalragai, sakoma, kad norėdami išsaugoti šeimą, turime būti pasiruošę "
 4631. "paaukoti žmogų; norėdami išsaugoti miestą, turime būti pasiruošę paaukoti "
 4632. "šeimą; o norėdami išsaugoti tautą, turime būti pasiruošę paaukoti miestą."
 4633. #. [message]: speaker=Tallin
 4634. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:883
 4635. msgid "Now, Stalrag, it is up to you. Do you want to save Knalga or not?"
 4636. msgstr "Dabar Stalragai, spręsti tau. Ar tu nori išgelbėti Knalgą ar ne?"
 4637. #. [message]: speaker=Stalrag
 4638. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:888
 4639. msgid ""
 4640. "Well Tallin, if you put it that way... We don’t like it, but if that’s what "
 4641. "is needed to save Knalga, we shall do it."
 4642. msgstr ""
 4643. "Na, Talinai, kai pateiki viską taip... Mums tai nepatinka, bet jei to reikia "
 4644. "norint išsaugoti Knalgą, mes tai padarysim."
 4645. #. [message]: speaker=Tallin
 4646. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:893
 4647. msgid ""
 4648. "Thank you, Stalrag. I am sure that the sacrifice of you and your people will "
 4649. "always be remembered."
 4650. msgstr ""
 4651. "Ačiū tau, Stalragai. Esu tikras, kad tavo ir tavo tautos auka niekada nebus "
 4652. "užmiršta."
 4653. #. [message]: speaker=Stalrag
 4654. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:898
 4655. msgid "(<i>Mumbles</i>) Yeah, great compensation..."
 4656. msgstr "(<i>Niurna</i>) Jo, didi kompensacija."
 4657. #. [message]: speaker=Ro'Arthian
 4658. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:903
 4659. msgid ""
 4660. "I have the power to control many creatures, such as Gryphons, Trolls and "
 4661. "Ogres. So while I am with you they shall be at your command."
 4662. msgstr ""
 4663. "Aš turiu galią valdyti daug padarų, tokių kaip grifai, troliai ir žmogėdros. "
 4664. "Tad kol aš būsiu su tavimi, jie tavo paslaugoms."
 4665. #. [message]: speaker=Stalrag
 4666. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:908
 4667. msgid "The Shinsplitters will be at your service, Tallin."
 4668. msgstr "Kaulalaužiai bus tavo paslaugoms, Talinai."
 4669. #. [message]: speaker=Tallin
 4670. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:913
 4671. msgid ""
 4672. "My thanks, Stalrag and Ro’Arthian. However, I have sufficient forces under "
 4673. "my control presently and I think that merging our forces will just create "
 4674. "confusion. Your gryphons will be of use, but I think you should retain "
 4675. "command of your trolls and ogres, until they are needed."
 4676. msgstr ""
 4677. "Dėkoju jums, Stalragai ir Ro'Artianai. Šiuo metu aš turiu pakankamai pajėgų "
 4678. "ir manau, kad mūsų pajėgų apjungimas sukels daugiau sumaišties, nei naudos. "
 4679. "Jūsų grifai bus labai naudingi, tačiau manau, kad vadovavimą troliams ir "
 4680. "žmogėdroms aš kol kas paliksiu jums patiems."
 4681. #. [message]: speaker=Tallin
 4682. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:923
 4683. msgid ""
 4684. "Great. Now let’s get back to the caves and start planning the best way teach "
 4685. "those orcs a lesson they will never forget!"
 4686. msgstr ""
 4687. "Šaunu. O dabar grįžkime atgal į urvus ir pradėkime planuoti kaip duoti "
 4688. "orkams tokią pamoką, kurios jie niekad nepamirš!"
 4689. #. [message]: speaker=Stalrag
 4690. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:1027
 4691. msgid "Farewell, my friends. I now go to join my fallen brethren."
 4692. msgstr "Likite sveiki, mano draugai. Keliauju pas savo kritusius brolius."
 4693. #. [message]: speaker=Tallin
 4694. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:1032
 4695. msgid ""
 4696. "No! If Stalrag dies now none of his men will follow us. We are finished."
 4697. msgstr ""
 4698. "Ne! Jei Stalragas mirs dabar, nė vienas jo vyrų neseks mūsų. Mes pražuvę."
 4699. #. [scenario]: id=07b_Protecting_the_Master
 4700. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:4
 4701. msgid "Protecting the Master"
 4702. msgstr "Šeimininko gynimas"
 4703. #. [part]
 4704. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:17
 4705. msgid ""
 4706. "As Tallin sat staring blankly at the body of his former friend — loathing "
 4707. "and hating what he had become — he received an urgent summons from his "
 4708. "master."
 4709. msgstr ""
 4710. "Kai Talinas sėdėjo ir tuščiu žvilgsniu spitrijo į buvusio draugo lavoną – "
 4711. "neapkęsdamas to, kuo tapo – jis buvo staigiai iškviestas pas savo šeimininką."
 4712. #. [part]
 4713. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:21
 4714. msgid ""
 4715. "The attack Tallin had been sent to thwart had been a decoy. While Tallin was "
 4716. "away, Tallin’s former friends had attacked Malifor’s study with overwhelming "
 4717. "force."
 4718. msgstr ""
 4719. "Ataka, kurią Talinas buvo pasiųstas atremti, tebuvo dėmesio atitraukimas. "
 4720. "Kol Talino nebuvo, buvę Talino draugai su neatremiamomis pajėgomis užpuolė "
 4721. "Maliforo studiją."
 4722. #. [part]
 4723. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:26
 4724. msgid ""
 4725. "Although Tallin was glad in his heart to see Malifor in such distress, the "
 4726. "sorcerous geas on his mind compelled him to go to his master’s aid. When he "
 4727. "got there, he found that all the outer defenses had been smashed and Malifor "
 4728. "had bolted himself up in his study. Bound by the will of their master, "
 4729. "Tallin and his minions took up positions outside Malifor’s study door."
 4730. msgstr ""
 4731. "Nors giliai širdy Talinas džiūgavo, kad Maliforas pakliuvo į tokią bėdą, "
 4732. "magiški pančiai jo galvoje vertė jį vykti šeimininkui į pagalbą. Kai jis ten "
 4733. "nuvyko, išorinė gynyba buvo nušluota, o Maliforas užsisklendė studijoje. "
 4734. "Supančioti šeimininko valia Talinas ir jo pakalikai užėmė pozicijas priešais "
 4735. "Maliforo studijos duris."
 4736. #. [objective]: condition=win
 4737. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:38
 4738. msgid "Resist till the end of turns"
 4739. msgstr "Atsilaikykite iki ėjimų pabaigos"
 4740. #. [side]: type=Great Mage, id=Camerin
 4741. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:122
 4742. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/utils/characters.cfg:26
 4743. msgid "Camerin"
 4744. msgstr "Kamerinas"
 4745. #. [message]: speaker=Camerin
 4746. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:350
 4747. msgid "Look, the traitor Tallin has come to protect his master."
 4748. msgstr "Žiūrėkite, išdavikas Talinas atvyko ginti savo šeimininko."
 4749. #. [message]: speaker=Tallin
 4750. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:356
 4751. msgid "Camerin! Please get out of here. Don’t make me kill you too."
 4752. msgstr "Kamerinai! Prašau, eik iš čia. Neversk manęs žudyti ir tave."
 4753. #. [message]: speaker=Camerin
 4754. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:361
 4755. msgid ""
 4756. "Fat chance, buddy. I can handle the likes of you in my sleep. Fall on them, "
 4757. "boys!"
 4758. msgstr ""
 4759. "Niekados, bičiuli. Tokius kaip tu aš galiu sudoroti net miegodamas. "
 4760. "Spustelkim juos, vyručiai!"
 4761. #. [message]: speaker=Tallin
 4762. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:374
 4763. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:445
 4764. msgid "At last, I am free..."
 4765. msgstr "Pagaliau, Aš laisvas..."
 4766. #. [message]: speaker=narrator
 4767. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:387
 4768. msgid "<i>Boom</i>!"
 4769. msgstr "<i>Bum</i>!"
 4770. #. [unit]: type=White Mage, id=Father Morvin
 4771. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:407
 4772. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:615
 4773. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/utils/characters.cfg:37
 4774. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/utils/utils.cfg:108
 4775. msgid "Father Morvin"
 4776. msgstr "Tėvas Morvinas"
 4777. #. [unit]: type=White Mage, id=Sister Thera
 4778. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:425
 4779. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:633
 4780. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/utils/characters.cfg:49
 4781. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/utils/utils.cfg:112
 4782. msgid "Sister Thera"
 4783. msgstr "Sesuo Tera"
 4784. #. [message]: speaker=Malifor
 4785. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:433
 4786. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:642
 4787. msgid "What the...? <i>No!</i>"
 4788. msgstr "Kas per?.. <i>Ne!</i>"
 4789. #. [message]: speaker=Sister Thera
 4790. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:438
 4791. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:647
 4792. msgid "HEEEEE-YAAAAA!!"
 4793. msgstr "HEEEEE-YAAAAA!!"
 4794. #. [message]: speaker=Malifor
 4795. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:463
 4796. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:672
 4797. msgid ""
 4798. "CURSES ON YOU YOU BLASTED MAGES, CURSES ON YOU YOU BLASTED HUMANS, CURSES ON "
 4799. "YOU YOU BLASTED DWARVES! MAY YOUR MISERABLE LIVES BE FULL OF TORTURE! MAY "
 4800. "YOUR PEOPLE NEVER BE FREE! MAY ALL YOUR NEAR AND DEAR DESERT YOU! MAY A "
 4801. "THUNDERBOLT HIT YOUR HEAD! MAY–"
 4802. msgstr ""
 4803. "BŪKIT PRAKEIKTI, SUTRAUKOS MAGAI, BŪKIT PRAKEIKTI SUTRAUKOS ŽMONĖS, BŪKIT "
 4804. "PRAKEIKTI SUTRAUKOS DVARFAI! TEGU JŪSŲ APGAILĖTINI GYVENIMAI BŪNA VIENA "
 4805. "KANKYNĖ! TEGU JŪSŲ ŽMONĖS NIEKADA NEATGAUNA LAISVĖS! TEGU JUS APLEIDŽIA "
 4806. "BRANGŪS IR ARTIMI! TEGU JUMS GALVON TRENKIA ŽAIBAS! TEGU-"
 4807. #. [message]: speaker=Malifor
 4808. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:473
 4809. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:682
 4810. msgid ""
 4811. "MAY THE EARTH OPEN UP AND SWALLOW YOU! MAY ALL YOUR TEETH FALL OUT! MAY YOU "
 4812. "BECOME A WEAK SKINNY OLD MAN! MAY–"
 4813. msgstr ""
 4814. "TEGU PRASIVERIA ŽEMĖ IR PRARYJA JUS! KAD JUMS IŠBYRĖTŲ VISI DANTYS! KAD TU "
 4815. "TAPTUMEI SILPNU PALIEGUSIU SENIU! KAD-"
 4816. #. [message]: speaker=Tallin
 4817. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:489
 4818. msgid ""
 4819. "Malifor is dead... what have I done? What am I going to do? I must flee this "
 4820. "place!"
 4821. msgstr ""
 4822. "Maliforas mirė... Ką aš padariau? Ką man daryti dabar? Aš turiu bėgti iš čia!"
 4823. #. [message]: speaker=Camerin
 4824. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:494
 4825. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:708
 4826. msgid "Hey, there goes the traitor Tallin!"
 4827. msgstr "Ei, ten eina išdavikas Talinas!"
 4828. #. [message]: speaker=Father Morvin
 4829. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:499
 4830. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:713
 4831. msgid ""
 4832. "Let him go. He was not acting under his free will and thus there is no blame "
 4833. "attached to him. I have known of many such poor souls. If he does trouble us "
 4834. "in the future, however, we should not spare him."
 4835. msgstr ""
 4836. "Palik jį ramybėje. Jis veikė ne savo valia ir dėl to nėra ko jį kaltinti. Aš "
 4837. "pažinojau ne vieną tokią vargšę sielą. Kita vertus, jei jis mums trukdys "
 4838. "ateityje, su juo reiks elgtis be gailesčio."
 4839. #. [message]: speaker=Sister Thera
 4840. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:504
 4841. msgid ""
 4842. "Besides, he will probably just go and drown himself in the nearest river "
 4843. "anyway, so why bother killing him?"
 4844. msgstr ""
 4845. "Be to, greičiausiai jis nusiskandins artimiausioje upėje, tai kam vargintis "
 4846. "ir jį žudyti?"
 4847. #. [message]: speaker=Deory
 4848. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:520
 4849. msgid "Ahhh! Master, help me!"
 4850. msgstr "Ahhh! Šeimininke, padėk man!"
 4851. #. [message]: speaker=Malifor
 4852. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:525
 4853. msgid "Serves you right, you useless excuse for a slave."
 4854. msgstr "Taip tau ir reikia, tu niekam tikęs verge."
 4855. #. [message]: speaker=Deory
 4856. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:539
 4857. msgid "Master! Tallin is taking my villages!"
 4858. msgstr "Šeimininke! Talinas užima mano kaimus!"
 4859. #. [message]: speaker=Tallin
 4860. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:545
 4861. msgid "Shut up, you idiot. I know what I am doing."
 4862. msgstr "Užsikišk, idiote. Aš žinau, ką darau."
 4863. #. [message]: speaker=Malifor
 4864. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:550
 4865. msgid ""
 4866. "Agreed. And if you don’t keep your mouth shut, I will personally shut it for "
 4867. "you!"
 4868. msgstr ""
 4869. "Sutarta. O tu, jei neužčiaupsi savo nasrų, aš asmeniškai tau juos užkišiu."
 4870. #. [message]: speaker=Deory
 4871. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:555
 4872. msgid "(<i>Gulp</i>)"
 4873. msgstr "(<i>Gurkt</i>)"
 4874. #. [message]: speaker=Camerin
 4875. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:570
 4876. msgid ""
 4877. "Hmmm, you aren’t as bad as I thought, Tallin. Unfortunately for you, we "
 4878. "aren’t ready to give up just yet."
 4879. msgstr ""
 4880. "Hmmm, tu geresnis, nei aš maniau, Talinai. Deja, mes dar nepasiruošę "
 4881. "pasiduoti."
 4882. #. [message]: speaker=narrator
 4883. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:594
 4884. msgid "<i>Boom!</i>"
 4885. msgstr "<i>Bum!</i>"
 4886. #. [message]: speaker=Camerin
 4887. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:697
 4888. #, fuzzy
 4889. msgid "Phew! Nick of time too — I almost bought it there!"
 4890. msgstr "Fiu! Pačiu laiku – aš beveik pasidaviau!"
 4891. #. [message]: speaker=Tallin
 4892. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:703
 4893. msgid ""
 4894. "Malifor is dead... What have I done? What am I going to do? I must flee this "
 4895. "place!"
 4896. msgstr ""
 4897. "Maliforas mirė... Ką aš padariau? Ką man daryti dabar? Aš turiu bėgti iš čia!"
 4898. #. [message]: speaker=Sister Thera
 4899. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07b_Protecting_the_Master.cfg:718
 4900. msgid ""
 4901. "Besides, he will probably just go and drown himself in the nearest river "
 4902. "anyway, so why bother?"
 4903. msgstr ""
 4904. "Be to, greičiausiai jis nusiskandins artimiausioje upėje, tai kam vargintis?"
 4905. #. [scenario]: id=08a_Elvish_Princess
 4906. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:5
 4907. msgid "Elvish Princess"
 4908. msgstr "Elfų princesė"
 4909. #. [part]
 4910. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:20
 4911. msgid ""
 4912. "After securing the help of the two lich-mages, the party returned to Knalga."
 4913. msgstr "Užsitikrinęs dviejų ličų-magų pagalbą, būrys sugrįžo į Knalgą."
 4914. #. [story]
 4915. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:25
 4916. msgid ""
 4917. "Och, that was a piece o’ good work, lad, getting both the lich-mages and "
 4918. "Stalrag on our side. Now let’s plan our way to bringing Rakshas down..."
 4919. msgstr ""
 4920. "Och, čia tai šauniai padirbėta, bičiuli. Patraukei į mūsų pusę ir ličus-"
 4921. "magus ir Stalragą. O dabar sugalvokim, kaip nuversti Rakšą..."
 4922. #. [part]
 4923. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:27
 4924. msgid ""
 4925. "The lich-mages sent forth gryphons to scout out the number, formation and "
 4926. "deployment of the orcish forces, and to seek allies as well."
 4927. msgstr ""
 4928. "Ličai-magai pasiuntė grifus išžvalgyti kiek, kur ir kaip išsidėsčiusios orkų "
 4929. "pajėgos, bei pasižvalgyti sąjungininkų."
 4930. #. [part]
 4931. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:30
 4932. msgid ""
 4933. "One day a gryphon came screeching into the caves with the news that a large "
 4934. "elvish force approached from the east. Messages were quickly dispatched to "
 4935. "the elves asking their purpose. The haughty reply was that their purpose was "
 4936. "none of any dwarf’s or human’s business, and that all would be well-advised "
 4937. "to stay in their holes when the elves passed near."
 4938. msgstr ""
 4939. "Vieną dieną į urvus grįžo grifas kleketuodamas naujienas apie tai, kad "
 4940. "didelės elfų pajėgos pasirodė iš rytų. Elfams greitai buvo pasiųsti "
 4941. "žinianešiai klausiant jų pasirodymo tikslo. Atėjo arogantiškas atsakas, kad "
 4942. "jų tikslas nėra nei žmonių, nei dvarfų reikalas, ir kad jiems patariama "
 4943. "lindėti savo skylėse, kai elfai trauks pro šalį."
 4944. #. [part]
 4945. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:33
 4946. msgid ""
 4947. "Before the humans and dwarves could respond to this message, another gryphon "
 4948. "arrived with the news that the orcs were holding an elvish sorceress "
 4949. "prisoner in the castle of Bitterhold, less than a day’s march distant to the "
 4950. "northwest. The castle had attracted notice because it had been recently "
 4951. "rebuilt and manned by a unit known to include some of the hardiest and "
 4952. "toughest of veteran orcs."
 4953. msgstr ""
 4954. "Nespėjo žmonės ir dvarfai jiems atsakyti, kai grįžo kitas grifas nešinas "
 4955. "žinia, kad orkai Kartuolės tvirtovėje, esančioje šiaurės vakaruose vos "
 4956. "dienos kelio atstumu, laiko į nelaisvę paimtą elfų burtininkę. Pilis traukė "
 4957. "dėmesį dėl to, kad neseniai buvo atstatyta ir joje įsikūrė dalinys, kuriame "
 4958. "tarnavo vieni tvirčiausių ir labiausiai kovos užgrūdintų orkų."
 4959. #. [part]
 4960. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:36
 4961. msgid ""
 4962. "Gryphons and a picked force of human woodsmen were sent out that very night, "
 4963. "and less than two days later managed to ambush an orcish messenger on the "
 4964. "road out of Bitterhold. The messenger was carrying a ransom demand to the "
 4965. "elves — for the sorceress was, in fact, a princess of the highest rank."
 4966. msgstr ""
 4967. "Grifai ir rinktinės žmonių kardininkų pajėgos išvyko tą pačią naktį, ir vos "
 4968. "už poros dienų jiems pavyko sučiupti orkų pasiuntinį vykstantį iš Kartuolės. "
 4969. "Pasiuntinys elfams nešė išpirkos reikalavimą – pasirodo, be visa ko, "
 4970. "burtininkė buvo ir aukščiausiosios kastos elfų princesė."
 4971. #. [part]
 4972. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:39
 4973. msgid "The leaders met in council, considering what to do..."
 4974. msgstr "Vadai susirinko taryboje, svarstydami ką daryti..."
 4975. #. [story]
 4976. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:42
 4977. msgid ""
 4978. "This kidnapped princess explains a great deal. It is not easy to draw the "
 4979. "elves out of their forests."
 4980. msgstr ""
 4981. "Ši pagrobta princesė daug ką paaiškina. Ne taip paprasta iškrapštyti elfus "
 4982. "iš jų miškų."
 4983. #. [story]
 4984. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:44
 4985. msgid ""
 4986. "Aye, lad. Her kin will have come either to do battle or pay ransom. By the "
 4987. "looks of things, they’ve busked themselves for either."
 4988. msgstr ""
 4989. "Ajo, bičiuli. Jos giminei teks arba atkovoti ją, arba sumokėti išpirką. "
 4990. "Pagal tai, kaip viskas išrodo, jie pasiruošę tiek vienam, tiek kitam."
 4991. #. [story]
 4992. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:46
 4993. msgid ""
 4994. "Pah! Who cares? Let the elves and orcs chop each other into mincemeat. It "
 4995. "will just make things easier for us."
 4996. msgstr ""
 4997. "Pft! Kam tai rūpi? Tegu elfai ir orkai sukapoja vieni kitus į faršą. Mums "
 4998. "nuo to bus tik paprasčiau."
 4999. #. [story]
 5000. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:48
 5001. msgid ""
 5002. "Hah! I ken yer brain has rotted awa’ entire. Think on it, skull-head, what "
 5003. "would happen if the elves dinna’ fight and pay the ransom instead?"
 5004. msgstr ""
 5005. "Ha! Kaip matau, tavo smegenys suvis išpuv'. Pagalvok, kauline galva, kas "
 5006. "bus, jei elfai nesikaus, o vietoj to sumokės išpirką?"
 5007. #. [story]
 5008. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:50
 5009. msgid "Do you want to die, dwarf?"
 5010. msgstr "Ar nori mirti, dvarfe?"
 5011. #. [story]
 5012. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:52
 5013. msgid ""
 5014. "Peace, peace! If you two want to kill something, there are plenty of orcs "
 5015. "outside."
 5016. msgstr "Ramiai, ramiai! Jei judu norit ką nors nudobti, tai lauke pilna orkų."
 5017. #. [story]
 5018. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:54
 5019. msgid ""
 5020. "But you do have a point, Stalrag, That ransom will buy more troops and "
 5021. "weapons for the orcs, worse news for us."
 5022. msgstr ""
 5023. "Bet tavo žodžiuose, Stalragai, yra tiesos. Ta išpirka orkams leis įsigyti "
 5024. "daugiau karių ir juos apginkluoti, kas yra blogos naujienos mums."
 5025. #. [story]
 5026. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:56
 5027. msgid "I think we have a chance to make some new allies here..."
 5028. msgstr "Aš manau, kad mes turime galimybę čia įgyti naujų sąjungininkų..."
 5029. #. [story]
 5030. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:58
 5031. #, fuzzy
 5032. msgid ""
 5033. "Allies? I take it we’re to go to them and ask them to join us in return for "
 5034. "our help in rescuing their princess? You heard their message — those elves "
 5035. "have got their noses so high in the air they canna’ see over them. They "
 5036. "wouldna’ ally themselves with the likes o’ us."
 5037. msgstr ""
 5038. "Sąjungininkų? Mes ką, nueisma pas juos, pasiūlysma dėtis prie mūs' mainais į "
 5039. "mūs' pagalbą išlaivinant jų princesę? Tu jų pranešimą girdėjai – tie elfai "
 5040. "taip užrietę nosis, kad pro jas nieko neįžieb'. Jie nesidėtų patys su savim, "
 5041. "ką jau kalbėt apie mus."
 5042. #. [story]
 5043. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:60
 5044. msgid ""
 5045. "Of course we won’t do that. As a matter of fact I think it’s best that we "
 5046. "don’t say anything to the elves at all."
 5047. msgstr ""
 5048. "Žinoma, mes to nedarysime. Tiesą sakant, manau, bus geriausia, jei elfams "
 5049. "apskritai nieko nesakysim."
 5050. #. [story]
 5051. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:62
 5052. msgid "Why d’ye say that?"
 5053. msgstr "Kodė' taip sakai?"
 5054. #. [story]
 5055. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:64
 5056. msgid ""
 5057. "Well, suppose we do join up with the elves — assuming they will let us — and "
 5058. "we make a combined raid on the fortress, what will the orcs most likely do "
 5059. "when the ransom slips from their grasp?"
 5060. msgstr ""
 5061. "Na, tarkim, mes sujungiam pajėgas su elfais – įsivaizduokime, jie mums tai "
 5062. "leidžia – ir bendromis pajėgomis užpuolame tvirtovę, ką labiausiai tikėtina, "
 5063. "kad darys orkai, kai pamatys, kad išpirka slysta jiems iš nagų?"
 5064. #. [story]
 5065. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:66
 5066. msgid ""
 5067. "Kenning the way of orcs, belike they’d kill the princess, especially if it "
 5068. "seems the rescue ha’ any chance of succeeding."
 5069. msgstr ""
 5070. "Žinant jų būdą, greičiausiai jie nužudys princesę, ypač, jei rodysis, kad "
 5071. "gali pavykti ją išlaisvinti."
 5072. #. [story]
 5073. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:68
 5074. msgid ""
 5075. "Exactly. On the other hand, if we raided the fortress while the orcs were "
 5076. "talking ransom with the elves, the orcs might hesitate just long enough."
 5077. msgstr ""
 5078. "Būtent. Kita vertus, jei mes užpulsime tvirtovę, kai orkai ims išpirką iš "
 5079. "elfų, orkai gali dvejoti pakankamai ilgai."
 5080. #. [story]
 5081. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:70
 5082. msgid ""
 5083. "Hmmm... I think you’ve the right of it, lad. Most orcs being thicker than a "
 5084. "wood-knot, I’d lay odds on Rakshas giving strict orders that she not be "
 5085. "touched without his direct word on the matter."
 5086. msgstr ""
 5087. "Hmmm... Manau, kad tu teisus, bičiuli. Dauguma orkų buki kaip stuobriai, "
 5088. "galiu lažintis, kad Rakšas davė griežtus nurodymus jos neliesti be jo "
 5089. "tiesioginio nurodymo."
 5090. #. [story]
 5091. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:72
 5092. msgid ""
 5093. "But it would be unwise to trust that the orcs will stay stupid forever. If "
 5094. "we do go ahead with this raid, we are going to have to be in and out like "
 5095. "lightning."
 5096. msgstr ""
 5097. "Tačiau būtų neišmintinga tikėtis, kad orkai amžinai liks kvailiais. Jei jau "
 5098. "mes imsimės šio antpuolio, tai turime švystelėti pirmyn ir atgal kaip žaibas."
 5099. #. [story]
 5100. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:74
 5101. msgid ""
 5102. "My Shinsplitters will be invaluable for a job like this. They are fierce and "
 5103. "never give ground and will not stop attacking until either they or their "
 5104. "opponent lies dead. No fortress can stand long against them."
 5105. msgstr ""
 5106. "Mano kaulalaužiai bus neįkainojami šiame reikale. Jie yra nuožmūs ir "
 5107. "niekuomet neatsitraukia, bei nesiliaus puolę, kol priešas žus, arba jie "
 5108. "patys kris. Prieš juos jokia tvirtovė ilgai neatsilaikys."
 5109. #. [story]
 5110. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:76
 5111. msgid ""
 5112. "Ha ha, I like this plan. Once we get our hands on this little sorceress the "
 5113. "elves will be forced to do whatever we want them to."
 5114. msgstr ""
 5115. "Cha cha, man patinka šis planas. Kai tik mums į rankas paklius mažoji "
 5116. "burtininkė, elfai padarys viską ko mes užsigeisim."
 5117. #. [story]
 5118. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:78
 5119. msgid ""
 5120. "Remember, Ro’Arthian, we need willing allies rather than resentful lackeys "
 5121. "that would turn on us at the first reverse. If we rescue their princess, the "
 5122. "elves may yet choose not to help us, but that is a risk we’ll have to take."
 5123. msgstr ""
 5124. "Nepamiršk, Ro'Artianai, mums reikalingi savanoriai sąjungininkai, o ne "
 5125. "pagiežingi liokajai, kurie užpuls mus pačius pirmai progai pasitaikius. Jei "
 5126. "mes išlaisvinsime princesę, elfai gali pasirinkt ir nesidėt prie mūsų, bet "
 5127. "aš linkęs surizikuoti."
 5128. #. [story]
 5129. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:80
 5130. msgid ""
 5131. "Elves are deeply honor-bound, especially in matters that touch their kin. If "
 5132. "we rescue the princess, I am certain the deed will not go without reward."
 5133. msgstr ""
 5134. "Elfai labai rimtai žiūri į garbės reikalus, ypač jei jie susiję jų gimine. "
 5135. "Jei mes išgelbėsime princesę, esu įsitikinęs, kad be atlygio neliksime."
 5136. #. [story]
 5137. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:82
 5138. msgid ""
 5139. "And at the very least, the orcs will not be able to raise troops with ransom "
 5140. "money they don’t have."
 5141. msgstr ""
 5142. "Mažų mažiausiai, orkai negalės samdytis karių už išpirkos pinigus, jei jos "
 5143. "negaus."
 5144. #. [story]
 5145. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:84
 5146. msgid "Bah... weak, soft humans. Have it your way if you must."
 5147. msgstr ""
 5148. "Et... silpni, minkštadūšiai žmonės. Tebūnie kaip jūs norit, jei jau taip "
 5149. "reikia."
 5150. #. [story]
 5151. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:86
 5152. msgid ""
 5153. "So it shall be, Tallin, I’ll hold the caves here while you and Stalrag’s "
 5154. "Shinsplitters fare to Bitterhold. The orcs still haven’t given up their "
 5155. "attack on our southern tunnels."
 5156. msgstr ""
 5157. "Tebūnie taip, Talinai. Aš laikysiu urvus kol jūs us Stalrago kaulalaužiais "
 5158. "vyksit į Kartuolę. Orkai dar nesiliovė pulti mūsų pietinių tunelių."
 5159. #. [story]
 5160. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:88
 5161. msgid "Then to arms, men! For Knalga and the princess!"
 5162. msgstr "Tuomet už ginklų, vyrai! Už Knalgą ir princesę!"
 5163. #. [side]: type=Orcish Warlord, id=Atul
 5164. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:118
 5165. msgid "Atul"
 5166. msgstr "Atulas"
 5167. #. [objective]: condition=win
 5168. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:294
 5169. msgid "Rescue the Princess"
 5170. msgstr "Išgelbėkite Princesę"
 5171. #. [objective]: condition=lose
 5172. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:305
 5173. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/09a_Introductions.cfg:408
 5174. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/10a_Stolen_Gold.cfg:446
 5175. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/10a_Stolen_Gold.cfg:717
 5176. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/11a_The_Eastern_Flank.cfg:476
 5177. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/12a_Get_the_Gold.cfg:480
 5178. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/13a_Showdown.cfg:946
 5179. msgid "Death of Ro’Arthian"
 5180. msgstr "Ro’Artiano mirtis"
 5181. #. [objective]: condition=lose
 5182. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:309
 5183. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/09a_Introductions.cfg:412
 5184. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/10a_Stolen_Gold.cfg:450
 5185. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/10a_Stolen_Gold.cfg:721
 5186. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/11a_The_Eastern_Flank.cfg:480
 5187. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/12a_Get_the_Gold.cfg:484
 5188. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/13a_Showdown.cfg:950
 5189. msgid "Death of Ro’Sothian"
 5190. msgstr "Ro’Sotiano mirtis"
 5191. #. [note]
 5192. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:319
 5193. msgid "Even if your rescue fails, you will still advance to the next scenario."
 5194. msgstr ""
 5195. #. [note]
 5196. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:322
 5197. msgid ""
 5198. "You will win this scenario immediately upon moving onto the hex containing "
 5199. "the Princess’s cage."
 5200. msgstr ""
 5201. #. [message]: speaker=narrator
 5202. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:333
 5203. msgid ""
 5204. "Upon emerging from the mouth of a hidden tunnel near the fortress, Tallin "
 5205. "and his men surveyed the scene before them."
 5206. msgstr ""
 5207. "Išėję iš paslėpto tunelio netoli tvirtovės Talinas ir jo vyrai nužvelgė "
 5208. "prieš juos atsivėrusį vaizdą."
 5209. #. [message]: speaker=Tallin
 5210. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:338
 5211. msgid ""
 5212. "There’s the fortress of Bitterhold. A grim and impressive pile indeed..."
 5213. msgstr "Štai Kartuolės tvirtovė. Išties niūrus ir įspūdingas kalnas..."
 5214. #. [message]: role=Supporter
 5215. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:343
 5216. msgid "They have dammed the river to make a moat for their castle."
 5217. msgstr "Jie užtvenkė upę, kad užpildytų apsauginį pilies griovį vandeniu."
 5218. #. [message]: speaker=Ro'Arthian
 5219. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:348
 5220. msgid ""
 5221. "Are we here to sight-see or to rescue this blasted sorceress? And if you "
 5222. "really want to sight-see, then check out that orcish encampment south of us."
 5223. msgstr ""
 5224. "Mes čia atėjom žioplinėti ar išgelbėti tą prakeiktą burtininkę? O jei jau "
 5225. "norit žioplinėti, tai žvilgtelėkit į tą orkų stovyklą pietuose."
 5226. #. [message]: speaker=Tallin
 5227. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:353
 5228. msgid ""
 5229. "Just our luck to be here when they’re mustering a field force — probably to "
 5230. "attack the caves. Avoid them if you can, kill them if you can’t."
 5231. msgstr ""
 5232. "Tipiška mūsų sėkmė atsidurti čia, kai jie rikiuoja lauko pajėgas – matyt "
 5233. "rengiasi pult urvus. Venkite jų, jei galite, nukaukite, jei negalite."
 5234. #. [message]: speaker=Atul
 5235. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:358
 5236. msgid "INTRUDERS! KILL THEM!!"
 5237. msgstr "ĮSIBROVĖLIAI! UŽMUŠKITE JUOS!!"
 5238. #. [modify_side]
 5239. #. [unit]: type=Elvish Sorceress, id=Eryssa
 5240. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:378
 5241. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/12a_Get_the_Gold.cfg:359
 5242. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/13a_Showdown.cfg:465
 5243. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/utils/utils.cfg:120
 5244. msgid "Eryssa"
 5245. msgstr "Eryssa"
 5246. #. [message]: race=orc
 5247. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:389
 5248. msgid ""
 5249. "The intruders are breaking in! Get to the walls and defend the fortress! And "
 5250. "where did that Elvish Princess go?"
 5251. msgstr ""
 5252. #. [message]: speaker=Eryssa
 5253. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:394
 5254. #, fuzzy
 5255. msgid ""
 5256. "(<i>hushed</i>) Thank you, my saviors. Who has come to rescue me from vile "
 5257. "captivity?"
 5258. msgstr ""
 5259. "Aš laisva! Dėkui, mano gelbėtojai. Kas atvyko išlaisvinti mane iš šlykščios "
 5260. "nelaisvės?"
 5261. #. [message]: speaker=Tallin
 5262. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:400
 5263. #, fuzzy
 5264. msgid ""
 5265. "(<i>whispering</i>) Later, my lady, first let’s get outta — uh, let us take "
 5266. "our leave of this place as swiftly as may be!"
 5267. msgstr ""
 5268. "Vėliau, princese, pirma nešam... uh, palikime šią vietą kiek galėdami "
 5269. "sparčiau!"
 5270. #. [message]: speaker=Eryssa
 5271. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:405
 5272. msgid "Lead; I will follow."
 5273. msgstr "Vesk; aš seksiu."
 5274. #. [message]: race=orc
 5275. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:421
 5276. msgid ""
 5277. "Hey, those intruders are going to free the elf! We can’t let that happen! "
 5278. "Kill her! Kill the elf!"
 5279. msgstr ""
 5280. "Ei, tie įsibrovėliai mėgina išlaisvinti elfę! Negalime leisti tam atsitikti! "
 5281. "Užmuškite ją! Užmuškite elfę!"
 5282. #. [message]: speaker=Tallin
 5283. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:426
 5284. msgid "Darn it! We weren’t fast enough."
 5285. msgstr "Prakeikimas! Mes buvome nepakankamai greiti."
 5286. #. [scenario]: id=08b_Ray_of_Hope
 5287. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:4
 5288. msgid "Ray of Hope"
 5289. msgstr "Vilties spindulys"
 5290. #. [part]
 5291. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:11
 5292. #, fuzzy
 5293. msgid ""
 5294. "With Malifor’s death, the magical controls over Tallin’s will vanished. "
 5295. "Being suddenly confronted with the reality of his actions was too much for "
 5296. "him, and so he fled. As he did so, visions of his dying friends — friends "
 5297. "that he had slain — flashed before his eyes, while their voices chided him "
 5298. "from the darkness. Frantically he tried to escape their condemnation, but it "
 5299. "seemed that at every successive turn their numbers grew greater and greater, "
 5300. "and their words cut more and more deeply into his ravaged soul. Screaming in "
 5301. "desperation, he called upon his arts to banish them forever into the lands "
 5302. "of the dead, but they seemed to laugh at his attempts and rebuke him even "
 5303. "more forcibly for his betrayal."
 5304. msgstr ""
 5305. "Su Maliforo mirtimi magiški Talino valios pančiai pranyko. Jam buvo per "
 5306. "sunku ištverti jį užgriuvusią to, ką jis pridarė realybę, tad jis pabėgo. "
 5307. "Jam bebėgant pro akis skriejo mirštančių draugų, draugų, kuriuos užmušė jis "
 5308. "pats, vizijos, o jų balsai koneveikė jį iš tamsos. Jis pašėlusiai mėgino "
 5309. "pabėgti nuo jų pasmerkimo, tačiau rodėsi, kad už kiekvieno aplenkto kampo jų "
 5310. "buvo vis daugiau ir daugiau, o jų balsai smigo vis giliau ir giliau į "
 5311. "išdraskytą jo sielą. Šaukdamas iš nevilties pasitelkęs naujai išmoktus menus "
 5312. "jis mėgino amžiams juos ištremti į mirusiųjų žemes, tačiau jie, rodos, "
 5313. "juokėsi iš jo pastangų ir dar griežčiau peikė jį už išdavystę."
 5314. #. [part]
 5315. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:16
 5316. msgid ""
 5317. "His thoughts soon turned to death as the only way to escape his punishment, "
 5318. "and he immediately drew his dagger and plunged it into his heart. But as he "
 5319. "stabbed himself again and again, he found that his feeble body failed to "
 5320. "collapse, and his life force continued to dwell within his bones. Desperate, "
 5321. "Tallin cast about for other ways of self-destruction. He soon detected the "
 5322. "presence of a large body of water nearby, and some great monster living "
 5323. "within its depths, and he stumbled blindly towards the oblivion offered by "
 5324. "both."
 5325. msgstr ""
 5326. "Netrukus jam šovė mintis, kad mirtis būtų vienintelis būdas nutraukti "
 5327. "kančias. Jis nedelsdamas išsitraukė durklą ir smeigė jį savo širdin. "
 5328. "Badydamas save vėl ir vėl jis suvokė, kad jo suglebęs kūnas atsisako griūti, "
 5329. "o jo gyvybinės jėgos toliau sruvo kaulais. Netekęs vilties Talinas laužė "
 5330. "galvą kaip dar gali save pribaigti. Netrukus jis aptiko netoliese esantį "
 5331. "didelį vandens telkinį ir didžiulę pabaisą gyvenančią jo gelmėse. Jis aklai "
 5332. "nuklibinkščiavo link užmaršies, kurią siūlė tiek vienas, tiek kitas."
 5333. #. [part]
 5334. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:20
 5335. msgid ""
 5336. "But as he approached the dark and menacing depths, he was accosted by the "
 5337. "ghost of yet another creature."
 5338. msgstr ""
 5339. "Bet kai jis pasiekė tamsias ir grėsmingas gelmes, jį užkabino kito padaro "
 5340. "šmėkla."
 5341. #. [part]
 5342. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:24
 5343. msgid ""
 5344. "Abhai: Halt right there, oh vile minion of Malifor! Your attempts to enslave "
 5345. "me yet again will fail. All you shall find here will be your own destruction!"
 5346. msgstr ""
 5347. "Abhajus: Stok, o niekšiškasis Maliforo pakalike! Tavo pastangos įkalinti "
 5348. "mane vėl bus bevaisės. Viskas ką tu čia rasi tebus tavęs paties sunaikinimas."
 5349. #. [part]
 5350. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:29
 5351. msgid ""
 5352. "By the gods of darkness, what harm have I done to you? You have not been "
 5353. "slain by me, nor by my minions. And Malifor is dead, and by the Gods I will "
 5354. "never serve any of his likes ever again! Now get out of my way!"
 5355. msgstr ""
 5356. "O tamsos viešpačiai, ką blogo aš tau padariau? Tavęs neužmušiau nei aš, nei "
 5357. "mano pakalikai. O Maliforas yra negyvas, ir, prisiekiu dievais, aš daugiau "
 5358. "niekuomet netarnausiu tokiam kaip jis! O dabar traukis iš kelio!"
 5359. #. [part]
 5360. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:34
 5361. #, fuzzy
 5362. msgid ""
 5363. "Abhai: Hold! Malifor has been slain? Then why am I not yet free of this "
 5364. "ethereal body? Am I doomed to an eternity of unlife?"
 5365. msgstr ""
 5366. "Abhajus: Pala! Maliforas užmuštas? Tai kodėl gi aš neišlaisvintas iš šio "
 5367. "amžino kūno? Nejau aš pasmerktas amžinai nemirėlio egzistencijai?"
 5368. #. [part]
 5369. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:39
 5370. msgid "Your troubles are none of my concerns. Begone!"
 5371. msgstr "Tavo bėdos ne mano reikalas. Atsikabink!"
 5372. #. [part]
 5373. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:44
 5374. msgid ""
 5375. "Abhai: Now wait! Who are you, and what are you doing coming in this "
 5376. "direction? I sense you are well versed in the dark arts; can you rid me of "
 5377. "this body?"
 5378. msgstr ""
 5379. "Abhajus: Luktelk! Kas tu toks ir ką veiki eidamas šia kryptimi? Aš jauču, "
 5380. "kad esi įgudęs tamsiuosiuose menuose; ar gali man padėti atsikratyti šio "
 5381. "kūno?"
 5382. #. [part]
 5383. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:49
 5384. #, fuzzy
 5385. msgid ""
 5386. "I am Tallin. I was once a free man leading my people in a revolution against "
 5387. "their orcish overlords, but I was tricked and enslaved by Malifor. While "
 5388. "under his control, I have done unthinkable deeds — I have studied the most "
 5389. "forbidden of arts, I have robbed the dead of their rest, and I have "
 5390. "mercilessly butchered my friends like some sort of mindless abomination. Now "
 5391. "I am haunted by all the evil I have done, and I see no way of escaping this "
 5392. "torment other than self destruction."
 5393. msgstr ""
 5394. "Aš esu Talinas. Kadaise aš buvau laisvas žmogus ir vedžiau savo žmones į "
 5395. "sukilimą prieš orkų valdovus, bet buvau apgautas ir pavergtas Maliforo. "
 5396. "Būdamas jo valioje aš padariau neįsivaizduojamus dalykus – studijavau "
 5397. "uždrausčiausius menus, išplėšiau mirusiuosius iš amžinojo poilsio, be "
 5398. "gailesčio, tarsi besmegenė šlykštynė skerdžiau savo draugus. Dabar mane "
 5399. "persekioja visas blogis, kurį aš padariau, ir aš nematau kito kelio tam "
 5400. "užbaigti, kaip susinaikinimas."
 5401. #. [part]
 5402. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:54
 5403. msgid ""
 5404. "Abhai: I don’t think death will help you, my boy. As I am sure you have "
 5405. "already learned, death itself will have nothing to do with you. Even if your "
 5406. "body is destroyed, your life force will still roam this world in torment. "
 5407. "Such is the fate for the likes of us."
 5408. msgstr ""
 5409. "Abhajus: Nemanau, kad mirtis tau padės, mano berniuk. Aš esu įsitikinęs, kad "
 5410. "tu jau supratai, kad tu negali numirti. Net jei tavo kūnas bus sunaikintas, "
 5411. "tavo gyvybinės jėgos toliau klajos besikankindamos po šį pasaulį. Toks tad "
 5412. "tokių kaip mudu likimas."
 5413. #. [part]
 5414. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:59
 5415. msgid ""
 5416. "Then what shall we do? The dying shrieks of my friends haunt me endlessly. "
 5417. "It was because of me that they rose up against the orcs in the first place! "
 5418. "They trusted me to always be there with them, guiding and leading them, and "
 5419. "putting myself in the forefront of every battle. If I were not there they "
 5420. "never would have risked their lives — nay, if I were not there they wouldn’t "
 5421. "be dead right now! And I betrayed them! Those who trusted me most I slew "
 5422. "with my own hands!"
 5423. msgstr ""
 5424. "Tai ką mes tada darysime? Priešmirtiniai mano draugų riksmai nesiliauja "
 5425. "manęs persekioti. Visų pirma, per mane jie sukilo prieš orkus! Jie "
 5426. "pasitikėjo manimi, tikėjo, kad būsiu visuomet šalia, vesiu į mūšį, net pats "
 5427. "stovėsiu pirmose gretose kieviename mūšyje. Jei manęs čia nebūtų, jie "
 5428. "niekuomet nebūtų surizikavę savo gyvybėmis – ne, jei manęs čia nebūtų buvę, "
 5429. "jie dabar nebūtų negyvi! O aš išdaviau juos! Tuos, kurie manimi pasitikėjo, "
 5430. "aš nužudžiau savo paties rankomis!"
 5431. #. [part]
 5432. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:64
 5433. msgid ""
 5434. "Abhai: Be at peace, Tallin. I know of the trials that you have gone through, "
 5435. "for I have faced them myself, and having faced those same trials I can say "
 5436. "that you are not at fault. It was Malifor who had bound you to his will, and "
 5437. "thus the blame of all your crimes falls on him. Now that he is dead, you are "
 5438. "free, both of his will, and of the crimes he has committed through you."
 5439. msgstr ""
 5440. "Abhajus: Nusiramink, Talinai. Aš žinau, kokius išbandymus tu perėjai, nes "
 5441. "pats buvau su jais susidūręs. Ir dėl to galiu tau pasakyti, kad tu nesi "
 5442. "kaltas. Tai Maliforas palenkė tave savo valiai, tad visų tavo nusikaltimų "
 5443. "kaltė krenta jam. Dabar, kai jis nebegyvas, tu esi laisvas tiek nuo jo "
 5444. "valios, tiek nuo nusikaltimų, kuriuos jis padarė tavo rankomis."
 5445. #. [part]
 5446. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:69
 5447. msgid ""
 5448. "Nevertheless, it was my hands which wielded the staff that shattered the "
 5449. "skulls of my friends. It was my lips which spoke the incantations to blast "
 5450. "them with spells, or beset them with nightmares from another world. It was I "
 5451. "who was not strong enough to resist his will. Your words, although kind, are "
 5452. "not enough to relieve me of my guilt."
 5453. msgstr ""
 5454. "Ir vis tiktai, tai mano rankos laikė lazdą, kuri skaldė mano draugų "
 5455. "kaukoles. Tai mano lūpos ištarė užkeikimus, kuriais iššaukti burtai juos "
 5456. "pleškino arba užsiundė juos košmarais iš ano pasaulio. Tai aš buvau "
 5457. "nepakankamai stiprus, kad atsispirčiau jo valiai. Tavo žodžiai, nors ir "
 5458. "malonūs, nepakankami, kad panaikintų mano kaltę."
 5459. #. [part]
 5460. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:74
 5461. msgid ""
 5462. "Abhai: Whether or not you are at fault is often impossible for men like us "
 5463. "to judge. Sometimes you think you are at fault while you actually are not, "
 5464. "and at other times, you sometimes think you have committed no crime while "
 5465. "you actually have. But there is one way in which this matter can be settled "
 5466. "beyond the shadow of a doubt."
 5467. msgstr ""
 5468. "Abhajus: Tavo ar ne tavo tai kaltė dažnai ne mums spręsti. Kartais, manai, "
 5469. "kad esi kaltas, kai išties nesi, o kitąsyk rodos, kad nieko blogo nepadarei, "
 5470. "kai yra priešingai. Tačiau yra vienas būdas tai išsiaiškinti be abejonės "
 5471. "šešėlio."
 5472. #. [part]
 5473. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:79
 5474. msgid "How is that?"
 5475. msgstr "Ir koks gi jis?"
 5476. #. [part]
 5477. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:84
 5478. msgid "Abhai: You must find the Rod of Justice."
 5479. msgstr "Abhajus: Privalai rasti Teisingumo lazdą."
 5480. #. [part]
 5481. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:89
 5482. msgid "The Rod of Justice? I have never heard of it."
 5483. msgstr "Teisingumo lazdą? Niekad negirdėjau apie ją."
 5484. #. [part]
 5485. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:94
 5486. msgid ""
 5487. "Abhai: You haven’t? It was an ancient artifact even when I was young. They "
 5488. "say it was crafted by the Great Gods themselves, and given to the first true "
 5489. "Ruler of Men to ensure peace, harmony and above all — justice. For hundreds "
 5490. "of years now, it passed from king to successor. Ever since it has been "
 5491. "wielded by men, the ruling class never became corrupt, the people never "
 5492. "lacked justice and neither evil nor wars ever troubled the land."
 5493. msgstr ""
 5494. "Abhajus: Iš tiesų? Tai buvo senovinis artefaktas jau tada kai aš buvau "
 5495. "jaunas. Sakoma, kad jį nukalė patys didieji dievai ir atidavė pirmajam "
 5496. "tikrajam žmonių valdovui, kad šis užtikrintų taiką, harmoniją ir, visų "
 5497. "svarbiausia, teisingumą. Šimtus metų ji pereidavo iš karaliaus sosto "
 5498. "paveldėtojui. Kol ją turėjo žmonės, valdančioji klasė niekuomet nebuvo "
 5499. "sugedus, žmonėms netrūko teisingumo ir joks blogis ar karai nevargino žemių."
 5500. #. [part]
 5501. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:99
 5502. msgid ""
 5503. "Well, that certainly isn’t the state of affairs now. Knalga lies in ruins, "
 5504. "orcs ravish the surface, and dark and evil creatures haunt the underground "
 5505. "passages. In the meantime, Wesnoth is said to be ruled by the wicked and "
 5506. "cruel queen Asheviere, while the rightful heir must have long since perished "
 5507. "in his vain quest for the Sceptre of Fire."
 5508. msgstr ""
 5509. "Na, tavo žodžiai tikrai neatspindi esamos padėties. Knalga sugriauta, orkai "
 5510. "prievartauja žemes, o tie tamsūs blogio padarai tūno požeminėse galerijose. "
 5511. "Tuo pat metu kalbama, kad Vesnotą valdo sukta ir pikta karalienė Aševierė, o "
 5512. "teisėtas paveldėtojas jau greičiausiai pražuvo bergždžiai ieškodamas Ugnies "
 5513. "Skeptro."
 5514. #. [part]
 5515. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:104
 5516. msgid ""
 5517. "I had assumed things would be in such a state, as I can faintly sense the "
 5518. "presence of the Rod of Justice nearby. I thought that if I could somehow "
 5519. "reach the Rod, I would be able to destroy Malifor and be free of this state. "
 5520. "Alas, it seems to be in vain now..."
 5521. msgstr ""
 5522. "Aš įsivaizdavau, kad viskas taip ir bus, nes aš silpnai, bet jaučiu "
 5523. "Teisingumo Lazdos buvimą kažkur šalia. Aš maniau, kad jei aš kažkaip "
 5524. "pasiekčiau Lazdą, aš galėčiau sunaikinti Maliforą ir išsilaisvinti iš šios "
 5525. "būsenos. Deja, pasirodo tai buvo tuščios viltys..."
 5526. #. [part]
 5527. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:109
 5528. msgid "But you said that this Rod may be able to help me?"
 5529. msgstr "Bet tu sakei, kad ši lazda gali man kažkaip padėti?"
 5530. #. [part]
 5531. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:114
 5532. msgid ""
 5533. "Abhai: Yes, my boy. When I was king, I wielded the Rod of Justice. It "
 5534. "contains such power that no creature that I have ever encountered can dare "
 5535. "stand before it. However, if a person who grasps the staff is a criminal, or "
 5536. "has a heart full of dark and evil, then the staff will smite them down as "
 5537. "surely as you are standing there."
 5538. msgstr ""
 5539. "Abhajus: Taip, mano berniuk. Kai aš buvau karalius, aš turėjau Teisingumo "
 5540. "Lazdą. Ji turi tokią galią, kad joks padaras, su kuriuo man yra tekę "
 5541. "susdurti, negali prieš ją atsilaikyti. Tačiau, jei asmuo, kuris paims lazdą "
 5542. "yra nusikaltėlis ar jo širdis yra pilna tamsos ir blogio, tuomet lazda jį "
 5543. "partrenks taip pat tikrai, kaip kad tu dabar stovi priešais mane."
 5544. #. [part]
 5545. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:119
 5546. msgid ""
 5547. "So you suggest that I grasp this Rod of Justice, as if it were to judge me?"
 5548. msgstr "Tai tu siūlai man paimti tą Teisingumo Lazdą kad ji mane įvertintų?"
 5549. #. [part]
 5550. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:124
 5551. msgid ""
 5552. "Abhai: That is exactly what I suggest, my boy. When you grasp it, if you are "
 5553. "destroyed, then that is an end to your torment. If you are not, then you "
 5554. "know beyond a shadow of a doubt that the Great Gods do not hold you "
 5555. "responsible for the acts Malifor has committed through you. Either way, it "
 5556. "will be an end to your suffering."
 5557. msgstr ""
 5558. "Abhajus: būtent tai ir siūlau, mano berniuk. Jei tu būsi sunaikintas kai "
 5559. "paimsi lazdą, tai pasibaigs tavo kančios. Jei ne, tai tu be šešėlio abejonės "
 5560. "žinosi, kad didieji dievai nelaiko tavęs atsakingu už Maliforo veiksmus "
 5561. "atliktus tavo rankomis. Bet kuriuo atveju, tavo kančios baigsis."
 5562. #. [part]
 5563. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:129
 5564. msgid "Then we must find this rod. Lead the way, my friend."
 5565. msgstr "Tuomet mes privalome rasti tą lazdą. Rodyk kelią, mano drauge."
 5566. #. [side]: type=Fire Dragon, id=Machador
 5567. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:154
 5568. msgid "Machador"
 5569. msgstr "Mačadoras"
 5570. #. [side]: type=Troll Warrior, id=Gurk
 5571. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:203
 5572. msgid "Gurk"
 5573. msgstr "Gurkas"
 5574. #. [side]: type=Drake Flare, id=Kishmish
 5575. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:215
 5576. msgid "Kishmish"
 5577. msgstr "Kišmišas"
 5578. #. [objective]: condition=win
 5579. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:230
 5580. msgid "Find the Rod of Justice"
 5581. msgstr "Raskite Teisingumo lazdą"
 5582. #. [objective]: condition=lose
 5583. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:238
 5584. msgid "Death of Abhai"
 5585. msgstr "Abhajaus mirtis"
 5586. #. [message]: speaker=narrator
 5587. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:398
 5588. msgid ""
 5589. "Tallin, accompanied by the ghost of the king — whose name he soon discovered "
 5590. "to be Abhai — set off down the tunnels in search of the Rod of Justice. "
 5591. "However, their way was soon blocked by the body of water that Tallin had "
 5592. "sensed, as well as the monster that dwelt in its depths."
 5593. msgstr ""
 5594. "Talinas, lydimas karaliaus vaiduoklio, kurio vardas, kaip netrukus "
 5595. "paaiškėjo, buvo Abhajus, patraukė tuneliais žemyn ieškoti Teisingumo Lazdos. "
 5596. "Tačiau netrukus jiems kelią pastojo Talino jaustas vandens telkinys su jo "
 5597. "gelmėse tūnančia pabaisa. "
 5598. #. [message]: speaker=Abhai
 5599. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:404
 5600. msgid ""
 5601. "I have tried to pass by this body of water many times, but each time the "
 5602. "creature that dwells in the depths blocks me. I have cut off many of its "
 5603. "arms and yet they still keep growing back. However, without entering the "
 5604. "depths of these waters we can’t destroy the creature."
 5605. msgstr ""
 5606. "Aš daug kartų mėginau pereiti šį vandens telkinį, tačiau padaras, gyvenantis "
 5607. "jo gelmėse, man vis pastodavo kelią. Aš nukapojau jam daug rankų, tačiau jos "
 5608. "vis atauga. Tačiau neįžengę į šių vandenų gelmes mes negalime sunaikinti "
 5609. "padaro."
 5610. #. [message]: speaker=Tallin
 5611. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:410
 5612. msgid ""
 5613. "Then we shall have to pass it by. If we quickly cut off its arms we may be "
 5614. "able to make a safe crossing."
 5615. msgstr ""
 5616. "Tuomet mes praeisime pro šalį. Jei mes greitai nukapotume jo rankas mes "
 5617. "galbūt sugebėtume saugiai prasmukti."
 5618. #. [message]: speaker=Abhai
 5619. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:415
 5620. msgid ""
 5621. "To do this, Tallin, you must call upon your art, for simply the both of us "
 5622. "together will not be sufficient to cut off its arms fast enough."
 5623. msgstr ""
 5624. "Norėdami tai padaryti, mes privalome pasitelkti tavo menus, Talinai, nes "
 5625. "mudu tiesiog nespėsime pakankamai greitai kapoti jo rankų."
 5626. #. [message]: speaker=Tallin
 5627. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:421
 5628. msgid "Never! I refuse to utter those cursed words!"
 5629. msgstr "Niekuomet! Aš atsisakau ištarti tuos prakeiktus žodžius!"
 5630. #. [message]: speaker=Abhai
 5631. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:426
 5632. #, fuzzy
 5633. msgid ""
 5634. "No art in itself is ever evil, my boy; evil or good is in the use to which "
 5635. "it is put. But now is not the time to argue; see how the arms of this "
 5636. "creature reach for us! Quickly, we must defeat this creature!"
 5637. msgstr ""
 5638. "Joks menas pats iš savęs nėra blogas, mano berniuk; geras ar blogas yra tik "
 5639. "darbas, kuriam jis pasitelkiamas. Bet dabar mes neturime laiko ginčytis; "
 5640. "pažvelk kaip to padaro rankos siekia musų! Greičiau, mes privalome jį "
 5641. "nugalėti!"
 5642. #. [message]: speaker=Tallin
 5643. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:432
 5644. msgid "Very well, if there is no other way..."
 5645. msgstr "Na gerai, jei nėra jokio kito būdo..."
 5646. #. [message]: speaker=Tallin
 5647. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:464
 5648. msgid ""
 5649. "I don’t know what it is, but I can sense some sort of energy radiating from "
 5650. "yonder passage. Could this possibly be the Rod of Justice, Abhai?"
 5651. msgstr ""
 5652. "Aš nežinau kas tai, bet aš jaučiu kažkokios energijos srautą iš ano "
 5653. "praėjimo. Ar tai gali būti Teisingumo Lazda, Abhajau?"
 5654. #. [message]: speaker=Abhai
 5655. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:469
 5656. msgid ""
 5657. "I don’t think so, my boy. I sense the Rod’s power coming from another "
 5658. "direction. However, one can never be too sure in matters such as these. It "
 5659. "would be wise to investigate."
 5660. msgstr ""
 5661. "Nemanau, mano berniuk. Aš jaučiu Lazdos galią sklindančią ir kitos pusės. "
 5662. "Tačiau mes niekada negalime būti tikri tokiuose dalykuose. Būtų išmintinga "
 5663. "ištirti kas tai."
 5664. #. [message]: type=Giant Spider
 5665. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:492
 5666. msgid "HISSSS"
 5667. msgstr "HISSSS"
 5668. #. [object]: id=strength_amulet
 5669. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:512
 5670. msgid ""
 5671. "Showing signs of ancient elvish manufacture, this amulet grants whomever is "
 5672. "wearing it increased strength, stamina and protection against <i>fire</i> "
 5673. "and <i>arcane</i> attacks."
 5674. msgstr ""
 5675. "Akivaizdžiai senovės elfų gamintas, šis amuletas suteikia jį dėvinčiajam "
 5676. "daugiau jėgos, ištvermės ir apsaugą nuo <i>ugnies</i> ir <i>paslaptingos</i> "
 5677. "atakos."
 5678. #. [message]: speaker=Abhai
 5679. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:536
 5680. msgid ""
 5681. "The Amulet of Strength, how fascinating. However — though it may be a useful "
 5682. "trinket, it is hardly the Rod of Justice. Let us proceed in our mission."
 5683. msgstr ""
 5684. "Jėgos Amuletas, kaip žavu. Tačiau, nors tai ir gali būti naudingas "
 5685. "pakabukas, jam toli iki Teisingumo Lazdos. Tęskime savo užduotį."
 5686. #. [message]: speaker=Troll
 5687. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:570
 5688. msgid "Bah! More undead. Alert chief!"
 5689. msgstr "Fuj! Dar daugiau nemirėlių. Įspėkite vadą!"
 5690. #. [unit]: type=Dwarvish Lord, id=Haffel
 5691. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:607
 5692. msgid "Haffel"
 5693. msgstr "Hafelis"
 5694. #. [unit]: type=Dwarvish Dragonguard, id=Hekkna
 5695. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:616
 5696. msgid "Hekkna"
 5697. msgstr "Heknas"
 5698. #. [message]: speaker=Haffel
 5699. #: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08b_Ray_of_Hope.cfg:677
 5700. msgid "Sound the alert, boys, a group of undead approach."
 5701. msgstr "Skelbkit pavojų, vyručiai, artinasi nemirėlių grupė."
 5702. #. [message]: speaker=Tallin