The Battle for Wesnoth Lithuanian translation
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 

8762 lines
346 KiB

# Copyright (C) Wesnoth development team, 2007-2019.
# Translators:
# Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>, 2007-2019.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 1.11\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.wesnoth.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2020-12-19 01:27 UTC\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-09 00:07+0000\n"
"Last-Translator: Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>\n"
"Language-Team: Lithuanian <wesnoth-lt@googlegroups.com>\n"
"Language: lt\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n"
"%100>=20) ? 1 : n%10==0 || (n%100>10 && n%100<20) ? 2 : 3);\n"
"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
#. [campaign]: id=Northern_Rebirth
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/_main.cfg:9
msgid "Northern Rebirth"
msgstr "Šiaurės atgimimas"
#. [campaign]: id=Northern_Rebirth
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/_main.cfg:10
msgid "NR"
msgstr "ŠA"
#. [campaign]: id=Northern_Rebirth
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/_main.cfg:17
msgid "Challenging"
msgstr "Iššaukiantis"
#. [campaign]: id=Northern_Rebirth
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/_main.cfg:17
msgid "Spearman"
msgstr "Ietininkas"
#. [campaign]: id=Northern_Rebirth
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/_main.cfg:18
msgid "Difficult"
msgstr "Sudėtingas"
#. [campaign]: id=Northern_Rebirth
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/_main.cfg:18
msgid "Swordsman"
msgstr "Kardininkas"
#. [campaign]: id=Northern_Rebirth
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/_main.cfg:19
msgid "Nightmare"
msgstr "Košmaras"
#. [campaign]: id=Northern_Rebirth
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/_main.cfg:19
msgid "Royal Guard"
msgstr "Karališkasis sargybinis"
#. [campaign]: id=Northern_Rebirth
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/_main.cfg:21
msgid ""
"For the people of Dwarven Doors the choice was stark: either drudge as "
"downtrodden slaves for the orcs until the end of their brief and miserable "
"lives, or risk all for freedom and rise up against their cruel overlords. "
"Little did they suspect that their struggle would be the hinge of great "
"events that might restore the Northlands to the glory they had once known.\n"
"\n"
msgstr ""
"Dvarfų Durų žmonėms pasirinkimas buvo akivaizdus: arba iki savo trumpo ir "
"apgailėtino gyvenimo galo lenkti nugarą kaip užguitiems orkų vergams, arba "
"dėl laisvės surizikuoti viskuo ir sukilti prieš žiaurius tironus. Jie nė "
"neįtarė, kad jų kova taps didžių įvykių, kurie gali grąžinti Šiaurinėms "
"žemėms jų andai turėtą šlovę, ašimi.\n"
"\n"
#. [campaign]: id=Northern_Rebirth
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/_main.cfg:23
msgid "(Expert level, 13 scenarios.)"
msgstr "(Eksperto lygis, 13 scenarijų.)"
#. [about]
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/_main.cfg:28
msgid "Campaign Design"
msgstr "Kampanijos kūrimas"
#. [about]
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/_main.cfg:34
msgid "Artwork and Graphics Design"
msgstr "Grafikos kūrimas"
#. [about]
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/_main.cfg:49
msgid "Prose, Grammatical and WML Assistance"
msgstr "Proza, gramatinė ir WML pagalba"
#. [about]
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/_main.cfg:55
msgid "Code and Translation Assistance"
msgstr "Kodo ir vertimo pagalba"
#. [about]
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/_main.cfg:64
msgid "Campaign Maintenance"
msgstr "Kampanijos priežiūra"
#. [scenario]: id=01_Breaking_the_Chains
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:5
msgid "Breaking the Chains"
msgstr "Grandinių sulaužymas"
#. [part]
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:18
msgid ""
"Far to the north of Wesnoth, and hard by the dwarven caves of Knalga, there "
"was once a thriving mixed community known as Dwarven Doors. Food, wood, and "
"cloth from all over Wesnoth and many elvish lands as well were brought here "
"to be sold to the dwarves, while ores, metals and worked dwarven "
"manufactures were bought here to be traded throughout the surface nations. "
"Dwarves and humans worked and lived side by side; even the elves who came to "
"trade mingled more with the other kindred races than was common elsewhere. "
"Dwarven Doors grew populous and wealthy."
msgstr ""
"Toli į šiaurę nuo Vesnoto, šalia Knalgos dvarfų urvų, kadaise buvo klestinti "
"mišri bendruomenė, žinoma kaip Dvarfų Durys. Maistas, mediena ir audiniai iš "
"viso Vesnoto ir daugelio elfų kraštų čia atkeliaudavo prekybai su dvarfais, "
"tuo tarpu rūda, metalai ir pabaigti dvarfų dirbiniai čia buvo parduodami "
"paviršiaus gyventojams. Dvarfai su žmonėmis čia gyveno vieni šalia kitų ir "
"net elfai, čia atvykę prekiauti mieliau nei kitur sugyveno su giminingomis "
"tautomis. Dvarfų Durys augo ir klestėjo."
#. [part]
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:23
#, fuzzy
msgid ""
"The dwarves of Knalga, cannily reckoning the gains from trade, built strong "
"fortifications around Dwarven Doors. The people who called it home, dwarven "
"and human alike, knew that the wealth of their city might arouse envy from "
"afar — hence they kept their weapons sharp, and reckoned themselves well "
"able to fight off any bandit gang or petty warlord that could arise in the "
"thinly-settled Northlands."
msgstr ""
"Knalgos dvarfai, vertindami prekybos nešamą pelną, pastatė stiprius "
"įtvirtinimus aplink Dvarfų Duris. Dvarfai ir žmonės, šią vietą vadinantys "
"savo namais, žinojo, kad miesto gėrybės iš tolo kelia pavydą, tad ginklus "
"laikė išgaląstus ir buvo pasiruošę atmušti bet kokią plėšikų gaują ar karo "
"vaduką, galintį iškilti menkai apgyvendintose Šiaurinėse žemėse."
#. [part]
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:28
msgid ""
"For many years it was indeed so. Dwarven Doors was a peaceful and prosperous "
"place. Until the orcs came..."
msgstr ""
"Daugelį metų taip išties ir buvo. Dvarfų Durys buvo taiki ir klestinti "
"vieta. Kol neatėjo orkai..."
#. [part]
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:33
msgid ""
"The raids were mere probes, at first, and the orcs mere rabble. But they "
"grew more numerous, and threatening, and the raiding parties became war-"
"bands and then companies. Then there arose a great warlord among the Bloody "
"Sword tribe, the chieftain called Khazg Black-Tusk; and he raised an army, "
"and besieged Dwarven Doors."
msgstr ""
"Iš pradžių antpuoliai buvo varganos žvalgytuvės, o patys orkai palaida "
"minia. Tačiau jų gretos vis gausėjo, darėsi grėsmingesnės, o užpuolikų "
"grupelės virto karo būriais, o galiausiai ir pulkais. Ir tuomet Kruvinojo "
"kardo gentyje iškilo didis karo vadas vadinamas Khazgu Juodąja iltimi; "
"subūrė jis armiją ir apgulė Dvarfų Duris."
#. [part]
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:39
msgid ""
"It was a time of doom and great deeds, of fire and blood and slaughter. The "
"men and dwarves of the city fought valiantly. But there were always, it "
"seemed, more orcs to replace the slain, while the defenders could find no "
"succor. Pleas for help went unheeded in other lands, for they were far away "
"and felt unthreatened by the orcs, and were wrapped up in their own affairs "
"and struggles."
msgstr ""
"Tai buvo pražūties ir didžių žygdarbių laikai, ugnies, kraujo ir skerdynių "
"laikai. Miesto dvarfai ir žmonės kovėsi narsiai, tačiau atrodė, kad nukirstą "
"orką pakeisdavo dar daugiau orkų, o gynėjai pagalbos rast negalėjo. Pagalbos "
"prašymas kituose kraštuose liko neišgirstas, nes jie buvo toli ir nejautė "
"grėsmės iš orkų, be to patys buvo įsipainioję į tarpusavio vaidus ir kovas."
#. [part]
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:44
msgid ""
"After a year and a day of grim battle the city fell. Its streets ran with "
"gore. The dwarves were pushed back into the caverns of Knalga, while the "
"humans of Dwarven Doors who survived the sack were enslaved by the orcs. Cut "
"off from contact with the surface, the dwarves of Knalga fought on, but knew "
"their utter subjugation could not be averted forever."
msgstr ""
"Po metus ir vieną dieną trukusio žiauraus mūšio miestas krito. Jo gatvėmis "
"tekėjo kraujo upės. Dvarfai buvo nustumti atgal į Knalgos urvus, o Dvarfų "
"Durų žmonės, išgyvenę plėšimus, buvo paversti orkų vergais. Atkirsti nuo "
"paviršiaus Knalgos dvarfai tęsė kovą, tačiau žinojo, kad jų visiško "
"pavergimo nepavyks išvengti amžiani."
#. [part]
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:49
msgid ""
"Dark years passed; human generations grew up in slavery, and came near to "
"forgetting that their ancestors had been free — and might have completely "
"forgotten were it not for a fateful day in 518YW. That day that changed the "
"lives of the people of Dwarven Doors — forever."
msgstr ""
"Ėjo tamsūs metai; ištisos kartos žmonių augo vergijoje ir beveik užmiršo, "
"kad jų protėviai buvo laisvi – ir būtų pamiršę, jei ne ta lemtinga diena 518-"
"aisiais Vesnoto metais. Diena, visiems laikams pakeitusi Dvarfų Durų žmonių "
"gyvenimus."
#. [part]
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:55
msgid ""
"It was an early spring day like any other; the humans — joyless beneath the "
"orcish whip — were dispiritedly planting the yearly crop. All at once, the "
"war-drums of the orcs began pounding; harsh war-cries sounded as orcs "
"mustered to gather their weapons and man their posts. Startled, the peasants "
"looked around in alarm, and that was when they saw him."
msgstr ""
"Tai buvo niekuo neišsiskirianti ankstyvo pavasario diena; žmonės, palinkę po "
"orkų rimbu, be ūpo sėjo ankstyvuosius javus. Staiga ėmė dundėti orkų karo "
"būgnai, suskambo šaižūs karo šūkiai, orkai suskubo prie ginklų ir puolė į "
"savo postus. Apstulbę valstiečiai ėmė sunerimę dairytis ir tuomet jie pamatė "
"jį."
#. [part]
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:60
msgid ""
"He came charging out of the woods, his cape streaming in the breeze, his "
"sword flashing quicker than thought, and all around him, the hated orcs "
"fell. To his right fought an elderly mage whose deep voice boomed "
"incantations over the clamor of the battle while the very earth shook with "
"the power of his spells. To his left, glowing with faerie fire, was a great "
"lord of the elves. They were followed closely and supported by a small but "
"powerful elvish army."
msgstr ""
"Jis puldamas išlėkė iš miško, jo apsiaustas plevėsavo vėjyje, jo kalavijas "
"švytavo greičiau nei mintis, o nekenčiami orkai aplink jį krito nukauti. Jo "
"dešinėje kovėsi pagyvenęs magas, kurio gilus balsas dudeno užkeikimus "
"garsiau už mūšio triukšmą ir pati žemė drebėjo nuo jo burtų galybės. Jo "
"kairėje švytėdamas elfų ugnimi kovėsi didysis elfų valdovas. O jiems iš "
"paskos glaudžia greta sekė nedidelė bet galinga elfų armija."
#. [part]
#. tyrant -> Queen Asheviere from Heir to the Throne.
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:66
msgid ""
"Word quickly spread among the humans that this hero was none other than "
"Prince Konrad of Wesnoth, faring to the ruins of Knalga to retrieve the "
"Sceptre of Fire and use it to save his homeland from the rule of a tyrant, "
"and they stood, rooted to their places in awe."
msgstr ""
"Tarp žmonių greit pasklido žodis, kad tai šis didvyris buvo ne kas kitas, o "
"Vesnoto princas Konradas, keliaujantis į Knalgos griuvėsius atgauti Ugnies "
"skeptrą ir panaudoti jį gelbstint savo tėvynę nuo tirono valdžios. Ir jie "
"stovėjo suakmenėję iš baimės."
#. [part]
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:71
msgid ""
"As quickly as it had begun, it was over. Konrad reached the entrance to the "
"tunnels and ushered his men through. Then he turned one last time to face "
"the peasants. Raising his sword in salute and farewell, he called out to "
"them: <i>“Hold fast your hope, for one day you shall be free!”</i> Then he "
"was gone."
msgstr ""
"Viskas pasibaigė taip pat staiga, kaip ir prasidėjo. Konradas pasiekė įėjimą "
"į tunelius ir nuvedė savo vyrus vidun. Tuomet jis atsisuko į valstiečius "
"paskutinį kartą. Iškėlęs kalaviją pasveikinimui ir atsisveikinimui, jis šiem "
"sušuko: <i>„Laikykitės tvirtai savo vilties ir vieną dieną jūs būsite "
"laisvi!“</i> Ir tuomet jis išėjo."
#. [part]
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:76
msgid ""
"After that day, nothing could be the same. Hope rose in their hearts like a "
"flame long-smothered but rekindled. The brightest and boldest of them began "
"to plan and to train in secret. And the orcish masters, grown stupid from "
"their own arrogance, did not see."
msgstr ""
"Nuo tos dienos niekas nebegalėjo būti taip, kaip anksčiau. Viltis ruseno jų "
"širdyse kaip ilgai slopinta, bet neužgesusia liepsna. Sumaniausieji ir "
"drąsiausieji paslapčia ėmė regzti planus ir ruoštis. Valdovai orkai, iškvėšę "
"nuo savo pačių pasipūtimo nieko nepastebėjo."
#. [part]
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:82
msgid ""
"There was one among these peasants named Tallin. He had been a little child, "
"barely out of his mother’s arms, when Konrad broke the Orcish host. But he "
"never forgot that day. His father was a weaponsmith, his family used less "
"brutally than most because the orcish masters put more value on that craft. "
"In secret, his mother even taught him letters. As the boy grew to young "
"manhood, he could touch blades, and dream. And he did."
msgstr ""
"Buvo toks valstietis, vardu Talinas. Kuomet Konradas palaužė orkų valdžią "
"jis buvo vos pradėjęs vaikščioti pyplys. Tačiau tos dienos jis niekada "
"nepamiršo. Jo tėvas buvo ginklakalys, ir jo šeima buvo mažiau užguita nei "
"kitos, nes orkai vertino šį amatą. Paslapčiomis motina vaikį net išmokė "
"pažinti raides. Augdamas jaunuolis galėjo liesti ašmenis ir svajoti."
#. [part]
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:87
msgid ""
"Then one day Al’Tar, the current ‘master’ of Dwarven Doors, was attacked by "
"a neighboring tribe of orcs. Tallin seized his moment. Using knowledge born "
"of years of watching, listening and planning, he managed to steal a few "
"weapons and a small amount of Al’Tar’s gold. He fled to an abandoned ruin in "
"the forest to rally his fellow peasants."
msgstr ""
#. [side]
#. [side]: type=Dwarvish Lord, id=Hamel
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:102
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:54
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:101
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:27
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/03_To_the_Mines.cfg:32
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_02_Dealings.cfg:37
msgid "Rebels"
msgstr "Sukilėliai"
#. [unit]: type=Peasant, id=Zlex, role=Supporter
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:111
msgid "Zlex"
msgstr "Zleksas"
#. [side]: type=Orcish Warlord, id=Al'Tar
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:129
msgid "Al'Tar"
msgstr "Al'Taras"
#. [side]: type=Orcish Warlord, id=Al'Tar
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:134
msgid "Al’Tar"
msgstr "Al’Taras"
#. [side]: type=Orcish Warrior, id=Garrugch
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:164
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:169
msgid "Garrugch"
msgstr "Garrugčas"
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:213
msgid "Defeat enemy leaders"
msgstr "Nugalėkite priešų vadus"
#. [objective]: condition=lose
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:217
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:252
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/03_To_the_Mines.cfg:92
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:199
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:331
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/06a_Old_Friend.cfg:201
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:333
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/08a_Elvish_Princess.cfg:300
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/09a_Introductions.cfg:153
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/10a_Stolen_Gold.cfg:389
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/10a_Stolen_Gold.cfg:713
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/11a_The_Eastern_Flank.cfg:203
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/12a_Get_the_Gold.cfg:416
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/13a_Showdown.cfg:609
msgid "Death of Tallin"
msgstr "Talino mirtis"
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:235
msgid ""
"This challenger has made the orcs careless — I managed to sneak in and filch "
"the key to the storerooms. Come with me lads, and grab some weapons! Let "
"them hack at each other, we can use this as our chance to get rid of this "
"scum once and for all. Who's with me?"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Zlex
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:240
msgid ""
"Brave words, Tallin, but if I didn't know you better I'd say you were moon-"
"touched. These are not weapons, just pitchforks and hunting bows. We have no "
"armor, no training. Are we supposed to beat them with bad breath and "
"colorful language?"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:245
#, fuzzy
msgid ""
"Well, those things will certainly get their attention, and there’s nothing "
"wrong with pitchforks. We easily outnumber the orcs, not to speak of the "
"fact that they are killing each other."
msgstr ""
"Nematau nieko blogo šakėse. Aš mielai išdalinsiu orkiškus ginklus bet kuriem "
"norintiems jais kautis vyrams, o pats kausiuosi jomis. Mes stipriai lenkiame "
"orkus skaičiumi, jau neminint to, kad šiuo metu jie žudo vieni kitus."
#. [message]: speaker=Zlex
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:250
msgid ""
"But their wolves run faster than we can walk, and their swords are sharper "
"than these farm tools."
msgstr ""
"Bet jų vilkai bėga greičiau nei mes vaikštome, ir jų kalavijai yra aštresni "
"už šiuos ūkininkavimo įrankius."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:255
#, fuzzy
msgid ""
"Our numbers are our strength. Stay shoulder-to shoulder with the man next to "
"you; never get isolated, especially not on open ground. Swarm them — "
"surround them, five or six to one, and they will go down."
msgstr ""
"Mes turime išnaudoti savo kiekybinę persvarą. Stokit petys petin su greta "
"esančiuoju, niekuomet nesileiskite atskiriami, ypač atviroje vietovėje. "
"Užspieskite juos – apsupkite, penkiese, šešiese prieš vieną – ir jie kris."
#. [message]: speaker=Zlex
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:260
msgid "But still, Tallin, this is going to be a slaughter."
msgstr "Vis dėlto, Talinai, tai bus skerdynės."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:265
#, fuzzy
msgid ""
"But, but, but... Are you full of nothing but doubts? (<i>Sigh</i>) Yes, it "
"will be a massacre. But would you rather live as slaves to the orcs forever?"
msgstr ""
"(<i>Atodūsis</i>) Taip, aš tai puikiai suprantu. Bet... negi jūs verčiau "
"amžinai liksite vergauti orkams?"
#. [message]: speaker=Zlex
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:270
msgid "Never! I would rather die!"
msgstr "Niekada! Geriau mirsiu!"
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:275
msgid ""
"Then what choice do we have? This may be the only chance we ever get, it’s "
"time to fight!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Al'Tar
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:280
#, fuzzy
msgid ""
"You dare greatly, you miserable excuse for an orc! How dare you step onto my "
"land!"
msgstr "Tu, mėšlo gabale! Kaip drįsti žengti į mano žemę?"
#. [message]: speaker=Garrugch
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:286
#, fuzzy
msgid ""
"Idle threats. Time as a slavemaster has made you weak. You have the strength "
"of a goblin, and the brains to match. This land now belongs to my master. "
"Surrender now and he might let you be (<i>his</i>) slave."
msgstr ""
"Tu, nupiepėli, šios žemės nuo šiol priklauso mano valdovui! Pasiduok dabar "
"ir galbūt jis leis tau būti jo vergu."
#. [message]: speaker=Al'Tar
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:292
#, fuzzy
msgid ""
"Pah! Grunts, attack! Whoever brings me the head of Garrugch will be rewarded "
"in gold!"
msgstr ""
"Pff! Pėstininkai, atakon! Kas atneš man Garrugcho galvą gaus penkis kaimus!"
#. [message]: speaker=second_unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:308
#, fuzzy
msgid "Ack! These bloody slaves are always getting in the way. Cut them down!"
msgstr ""
"Fui, tie prakeikti vergai visuomet painiojasi po kojomis. Prilupkime juos!"
#. [message]: speaker=Garrugch
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:313
#, fuzzy
msgid ""
"Look at that, the weakling Al’Tar can’t even keep his slaves under control. "
"This will prove easier than I thought!"
msgstr ""
"Cha Cha! Vaikinai, pažiūrėkit, tas nususęs Al'Taras net savo vergų sužiūrėt "
"nesugeba."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:327
msgid "This is one of the entrances to the dwarven caves."
msgstr "Tai yra vienas iš įėjimų į dvarfų urvus."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:333
msgid "Aaaaah! Trolls! The caves are infested with trolls!"
msgstr "Aaaaa! Troliai! Šiuose urvuose pilna trolių!"
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:355
msgid "<i>Yes</i>! We did it! We are free!"
msgstr "<i>Taip</i>! Mes tai padarėme! Mes laisvi!"
#. [unit]: type=Orcish Grunt, id=Khrulg
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:367
msgid "Khrulg"
msgstr "Khrulgas"
#. [message]: speaker=Khrulg
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:375
msgid ""
"Garrugch failed in mission, but Al’tar dead by peasant slaves. Better tell "
"the Master."
msgstr ""
"Garrugchas sužlugdė misiją, bet Al'taras žuvo nuo vergų rankų. Reikia "
"pranešti Valdovui."
#. [message]: speaker=Khrulg
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:380
msgid "Master needs more meat for wolves. Peasants good meat."
msgstr "Valdovui reikia daugiau mėsos vilkams. Valstiečiai gera mėsa."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:408
#, fuzzy
msgid ""
"I die now, you orcish scum, but I die free! More will come after me. We will "
"rise again until our vengeance has wiped your stain from our land!"
msgstr ""
"Aš dabar mirštu, tu orkų padugne, tačiau aš mirštu laisvas. Bus daugiau "
"tokių kaip aš. Mes vis sukilsime ir sukilsime, tol, kol tau bus tinkamai "
"atkeršyta."
#. [message]: speaker=Al'Tar
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:420
msgid "Pah! Grunts, put the rest of those peasant rabble back in chains."
msgstr "Pf! Pėstininkai, sukiškite šią krūvą valstiečių atgal į grandines."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:436
#, fuzzy
msgid "What the...? (<i>Gurgle</i>) Killed... by... slaves?"
msgstr "Kas per...? (<i>Krenkščia</i>) Ei! Žiū... vergai... sukilo!"
#. [message]: speaker=second_unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:441
#, fuzzy
msgid "(<i>Stab</i>)"
msgstr "(<i>Persmeigia</i>)"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:446
msgid "Ugh!"
msgstr "Ghr!"
#. [message]: speaker=second_unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:458
msgid "Not a very bright one, was he?"
msgstr "Ne per daug protingas, ar ne?"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:470
msgid "No! I have failed in my mission!"
msgstr "Ne! Aš neįvykdžiau pareigos!"
#. [message]: speaker=second_unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:482
msgid "Mission? What mission?"
msgstr "Pareigos? Kokios pareigos?"
#. [message]: speaker=narrator
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:490
msgid ""
"Sounds of drums and horns echo on the mountainsides. A large orc army draws "
"near!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/01_Breaking_the_Chains.cfg:495
msgid ""
"If only we were faster escaping into the mines this wouldn't have happened. "
"At least we will die free..."
msgstr ""
#. [scenario]: id=02_01_Infested_Caves
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:5
#, fuzzy
msgid "Infested Caves"
msgstr "Knibždantys urvai"
#. [part]
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:19
msgid ""
"Ill-armed and untrained though they were, the people of Dwarven Doors rose "
"against the Orcs. Although their losses had been tremendous, never once did "
"they break or falter. In the end, the orcish host was smashed and the "
"survivors sent scurrying for their lives."
msgstr ""
"Nors prastai ginkluoti ir nemokantys kautis, Dvarfų Durų žmonės sukilo prieš "
"orkus. Ir nors jų nuostoliai buvo milžiniški, jie nė karto nesusvyravo ir "
"nepalūžo. Galiausiai orkų valdžia buvo sutriuškinta, o išlikusieji "
"išsilakstė gelbėdami savo gyvastis."
#. [part]
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:22
msgid ""
"Grief for the fallen could not suppress the people’s joy in their newfound "
"freedom. They ransacked the orcish storehouses, sang, danced and drank with "
"abandon. New-fledged warriors boasted of their deeds in the battle, while "
"the women and children looked on with awe."
msgstr ""
"Sielvartas dėl žuvusiųjų negalėjo užgožti žmonių džiaugsmo dėl atkurtos "
"laisvės. Orkų sandėliai buvo išplėšti, visi dainavo, šoko ir gausiai "
"puotavo. Naujai iškepti kariai puikavosi savo žygiais mūšyje, o moterys ir "
"vaikai žvelgė į juos su pasigėrėjimu."
#. [part]
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:25
msgid ""
"Amidst all the revelry, Tallin alone remained grave. He knew it likely that "
"the orcs would return with a vengeance and slaughter every last one of them. "
"The following morning, he gathered the cooler heads about him so they could "
"set their next course. How might they, untrained in the art of war and "
"without expectation of aid from the prosperous human lands of the south, "
"defend themselves?"
msgstr ""
"Šios puotos apsupty vienintelis Talinas liko niūrus. Jis žinojo, kad orkai "
"greičiausiai grįš ištroškę keršto ir visus iki vieno išskers. Kitą rytą jis "
"susikvietė šviesiausias galvas aptarti ateities planų. Kaip gi jiems, "
"nemokytiems karo meno, be galimybės sulaukti pagalbos iš klestinčių pietinių "
"žmonių žemių, reikės apsiginti?"
#. [part]
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:28
#, fuzzy
msgid ""
"The war council’s thoughts quickly turned to the dwarves, close allies in "
"the past. However, nobody knew the state of things in the Knalgan tunnels. "
"The bravest of scouts found in there the spoor of many trolls, and of "
"creatures darker than trolls. It was even rumored that the dwarven dead from "
"the invasion of Knalga had risen in unlife, roaming the tunnels to slay the "
"living. Fighting through all manner of unknown monsters in the mere hope of "
"finding surviving dwarves held but little appeal."
msgstr ""
"Karo tarybos mintys greitai ėmė linkti link dvarfų, kadaise buvusių artimais "
"sąjungininkais. Deja, niekas nežinojo, kas dabar dedasi Knalgos tuneliuose. "
"Patys drąsiausi žvalgai rado gausybės trolių bei daug už juos tamsesnių "
"padarų pėdsakus. Netgi sklido gandai, kad įsiveržimo į Knalgą metu žuvę "
"dvarfai prisikėlė ir klajoja po tunelius žudydami gyvuosius. Prasimušti jėga "
"pro visokius nežinomus siaubūnus esant menkai vilčiai rasti išlikusių dvarfų "
"išliko, bet nedžiugino."
#. [part]
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:32
msgid ""
"So the matter lay, and the peasants dithered from one suggested plan of "
"action to the next, never arriving at any conclusion. In the meantime, some "
"help, unlooked for, arrived in the form of a small band of woodsrunners — "
"escapees from the orcs, grown wood-wise and crafty, and in contact with "
"larger bands of poachers and outlaws roaming the night. Embassies were sent; "
"agreements made. A handful of experienced fighters, scarred and "
"closemouthed, came to Dwarven Doors to find and train the most willing in "
"their rugged fighting style."
msgstr ""
"Taip susiklosčius situacijai, valstiečiai mėtėsi nuo vieno veiksmų plano "
"prie kito niekaip neprieidami jokios išvados. Tuo tarpu netikėta pagalba "
"apsireiškė nedidelės miškinių gaujos pavidalu. Pabėgeliai nuo orkų, perpratę "
"mišką ir nagingi, bei palaikantys ryšį su didesnėm naktimis klajojančių "
"brakonierių ir atskalūnų gaujomis. Buvo išsiųsti pasiuntiniai, sudarytos "
"sutartys. Saujelė patyrusių kovotojų, randuotų ir nekalbių, atvyko į Dvarfų "
"Duris išmokyti norinčiuosius savo grubaus kovos būdo."
#. [part]
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:36
msgid ""
"A fortnight after their victory, the town was awakened from slumber in the "
"dead of night by the distant booming of orcish drums. Scouts training with "
"the nightrunners returned to cry the news that a strong orcish company was "
"approaching. Frightened as they had never been before, the folk of Dwarven "
"Doors looked to Tallin for guidance."
msgstr ""
"Praėjus porai savaičių po pergalės, vidur nakties miestas iš snaudulio buvo "
"pažadintas tolimo orkų būgnų dundesio. Žvalgai, treniruojami naktinių "
"plėšikų, grįžo su žinia, kad artinosi stiprus orkų būrys. Persigandę kaip "
"niekada iki šiol, Dvarfų Durų liaudis žvelgė į Taliną laukdami jo vadovavimo."
#. [part]
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:39
msgid ""
"Faced with certain destruction at the hands of the orcs, or a fate unknown "
"in the caves of Knalga, Tallin chose the latter. The people quickly gathered "
"together and collected whatever food and weapons they could and plunged into "
"the darkness of the caves."
msgstr ""
#. [side]: type=Troll Warrior, id=Tor
#. [side]: type=Troll Hero, id=Bor
#. [side]: type=Troll Rocklobber, id=Oof
#. [side]: type=Troll Hero, id=Glu
#. [side]: type=Troll, id=Knash
#. [side]: type=Troll, id=Krog
#. [side]: type=Troll Warrior, id=Thung
#. [side]
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:71
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:85
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:159
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/09a_Introductions.cfg:44
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/10a_Stolen_Gold.cfg:204
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/10a_Stolen_Gold.cfg:222
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/10a_Stolen_Gold.cfg:239
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/10a_Stolen_Gold.cfg:256
msgid "Trolls"
msgstr "Troliai"
#. [side]: type=Troll, id=Knash
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:75
msgid "Knash"
msgstr "Knašas"
#. [side]: type=Troll, id=Krog
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:89
msgid "Krog"
msgstr "Krogas"
#. [side]: type=Dwarvish Lord, id=Hamel
#. [unit]: type=Dwarvish Lord, id=Hamel
#. [part]
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:106
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:48
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/03_To_the_Mines.cfg:42
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_02_Dealings.cfg:56
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/13a_Showdown.cfg:311
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/utils/utils.cfg:144
msgid "Hamel"
msgstr "Hamelis"
#. [side]: type=Death Knight, id=Mal Barath
#. [side]: type=Death Knight, id=Delzath
#. [side]: type=Death Knight, id=Mal Tath
#. [side]: type=Ancient Lich, id=Malifor
#. [side]: type=Draug, id=Thorin
#. [side]: type=Draug, id=Herlin
#. [side]: type=Draug, id=Fervin
#. [side]: type=Draug, id=Hellian
#. [side]: type=Death Knight, id=Hettel
#. [side]: type=Death Knight, id=Tervor
#. [side]: type=Death Knight, id=Author
#. [side]: type=Death Knight, id=Boblin
#. [side]: type=Death Knight, id=Antrasis
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:143
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:187
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:205
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:44
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:70
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:94
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:119
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:145
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:48
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:109
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:131
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:155
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:188
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:209
msgid "Undead"
msgstr "Nemirėliai"
#. [side]: type=Death Knight, id=Mal Barath
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:148
msgid "Mal Barath"
msgstr "Mal Baratas"
#. [side]: type=Troll Warrior, id=Thung
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:163
msgid "Thung"
msgstr "Tungas"
#. [side]: type=Death Knight, id=Delzath
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:192
msgid "Delzath"
msgstr "Delzatas"
#. [side]: type=Death Knight, id=Mal Tath
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:210
msgid "Mal Tath"
msgstr "Mal Tatas"
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:231
msgid "Find the dwarves"
msgstr "Raskite dvarfus"
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:241
#, fuzzy
msgid "Move Tallin to the dwarvish area to meet with Lord Hamel"
msgstr "Nuveskite Taliną iki kelrodžio šiaurėje"
#. [objectives]
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:250
msgid "Clear the caves"
msgstr "Išvalykite urvus"
#. [objective]: condition=lose
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:256
#, fuzzy
msgid "The dwarves are defeated"
msgstr "Fiu, pagaliau jie nugalėti."
#. [message]: role=Supporter
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:282
msgid "So here we are..."
msgstr "Na štai, atėjom..."
#. [message]: role=Supporter
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:287
msgid "(<i>Trip</i>) <i>Oof!</i>"
msgstr "(<i>Klūpt</i>) <i>Uff!</i>"
#. [message]: role=Supporter
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:292
msgid "Great idea, Tallin, I probably couldn’t even fight a bat down here."
msgstr ""
"Puiki mintis, Talinai, aš čia tikriausiai nė šikšnosparnio nenukaučiau."
#. [message]: type=Blood Bat
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:306
msgid "Neep Neep!"
msgstr "Cyp cyp!"
#. [message]: role=Supporter
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:311
msgid "Ahhhh!"
msgstr "Aaaa!"
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:316
msgid ""
"Calm down. Come what may, we’ll handle them. Come on now, let’s find those "
"dwarves!"
msgstr ""
"Nurimk. Kas mus beužpultų, susitvarkysim. Eime, suraskime tuos dvarfus!"
#. [message]: speaker=Camerin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:352
msgid "<i>Prepare to die, you foul orc!</i>"
msgstr "<i>Pasiruošk mirti, niekingas orke!</i>"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:357
msgid "Hold it! I am no orc, I am a human!"
msgstr "Ramiai! Aš ne orkas, aš žmogus!"
#. [message]: speaker=Camerin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:362
msgid "A human! Amazing, I haven’t seen a human ever since the orcs attacked."
msgstr "Žmogus! Nuostabu, nemačiau žmogaus nuo to laiko, kai užpuolė orkai."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:367
msgid "How have you managed to survive all this time?"
msgstr "Kaip sugebėjai išgyventi visą šį laiką?"
#. [message]: speaker=Camerin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:372
msgid ""
"By frying every orc, troll or skeleton I come across. Duh! Those monsters "
"desecrated my life’s work, now I shall not rest till I send every last one "
"of them to hell! Oh, and just between me and you, it is actually good fun — "
"more fun anyway than sitting on your backside studying all day..."
msgstr ""
"Iškepdamas kiekvieną sutiktą orką, trolį ar skeletą, nu! Tie pabaisos "
"sugadino mano viso gyvenimo darbą, tad dabar aš nenurimsiu kol nenudanginsiu "
"pragaran jų visų iki vieno! A, ir dar, tarp mūsų kalbant, tai gana smagu — "
"na, bent jau smagiau, nei visą dieną trinti suolą ir mokytis..."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:377
msgid "... Uh, sure!"
msgstr "... Ėėė, žinoma!"
#. [message]: speaker=Camerin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:382
msgid ""
"But silly me, where are my manners? Would you like to come inside for tea?"
msgstr "Bet kur gi mano mandagumas? Ar norėtumėte užeiti puodeliui arbatos?"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:387
msgid ""
"Um... err... well actually we are presently busy fighting our way through "
"hordes of trolls and skeletons trying to find the dwarves... if there are "
"any left."
msgstr ""
"Na.. Ee... Šiaip tai mes dabar užsiėmę, stengiamės prasibrauti pro trolių ir "
"skeletų ordas ir rasti dvarfus. Jeigu tik tokių liko...."
#. [message]: speaker=Camerin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:392
msgid "Hordes of trolls and skeletons! Where?! Let’s go burn ’em all!"
msgstr "Trolių ir skeletų ordos! Kur?! Sudeginkim visus!"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:398
#, fuzzy
msgid "Er... let’s go..."
msgstr "Ėėė... gerai..."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:403
msgid "whisper^Is it safe to have this lunatic with us?"
msgstr "O mums saugu vestis su savimi šitą kvanką?"
#. [message]: speaker=Camerin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:421
msgid "<i>Burn, you disgusting filth!</i>"
msgstr "<i>Dek, niekinga šiukšle!</i>"
#. [message]: speaker=second_unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:425
msgid "Ahhh! Fire!"
msgstr "Aaaa! Ugnis!"
#. [message]: speaker=Camerin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:438
msgid "<i>Yeah! Die, scum, die!</i>"
msgstr "<i>Taip! Mirk, padugne, mirk!</i>"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:455
msgid "This tunnel keeps on going..."
msgstr "Tunelis eina vis tolyn..."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:460
msgid ""
"I think we should finish searching this part of Knalga first before we go "
"deeper into the caves."
msgstr ""
"Manau, kad prieš leidžiantis giliau į tunelius, reiktų gerai apieškoti šitą "
"Knalgos dalį."
#. [message]: role=Supporter
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:476
msgid "Grim Gods of Darkness, what are those things!"
msgstr "O, rūstieji tamsos dievai, kas čia per padarai?!"
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:481
msgid "Skeletons!"
msgstr "Skeletai!"
#. [message]: role=Supporter
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:486
msgid ""
"Look at the axes they bear. At one time those skeletons must have been "
"dwarves!"
msgstr ""
"Pažvelkit į kirvius, kuriuos nešasi skeletai. Kadaise jie tikriausiai buvo "
"dvarfai!"
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:491
msgid ""
"Stand firm, men. The dwarven defenders of Knalga rise again. Now it remains "
"to be seen whether or not they recognize us as friends."
msgstr ""
"Laikykitės tvirtai, vyrai. Knalgos dvarfai vėl stoja gynybon. Dabar ir "
"sužinosime, ar jie mums pripažins savo draugais."
#. [message]: role=Supporter
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:507
msgid "They are attacking us!"
msgstr "Jie mus puola!"
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:512
msgid "Destroy them!"
msgstr "Sunaikinkite juos!"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:534
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:667
msgid ""
"Hey look, it’s an ancient door. It seems the trolls were too stupid to find "
"how to open it."
msgstr ""
"Pažvelkit, čia senovinės durys. Regis, troliams pritrūko protelio joms "
"atidaryti."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:543
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:673
msgid ""
"Hey look, it’s an ancient door. It seems the skeletons were too stupid to "
"find how to open it."
msgstr ""
"Pažvelkit, čia senovinės durys. Regis, skeletams pritrūko protelio joms "
"atidaryti."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:552
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:680
msgid "Well, let’s see what’s behind it."
msgstr "Nagi, pažiūrėkime kas už jų."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:557
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:685
msgid ""
"All right. (<i>Grunt... strain...</i>) It’s not moving. It seems to be stuck."
msgstr "Nagi. (<i>Mmmh... Eeeh...</i>) Nejuda. Regis, užstrigę."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:562
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:690
msgid "Well, just kick it down then."
msgstr "Na, tuomet išspirk jas."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:567
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:695
msgid "... Right."
msgstr "... Žinoma."
#. [message]: speaker=narrator
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:602
msgid "The old door crumbles away, revealing an old tunnel on the other side."
msgstr ""
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:622
msgid "On the end of the passage is another door. I try to open it."
msgstr ""
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:628
msgid "Here is a similar door as the one before. I try to open it."
msgstr ""
#. [message]: speaker=narrator
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:713
msgid "A large section of wall crumbles away."
msgstr ""
#. [message]: role=Supporter
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:723
msgid ""
"Tallin, this situation is hopeless — there are endless monsters swarming "
"from all directions!"
msgstr "Talinai, padėtis beviltiška — iš visų pusių renkasi begalės monstrų!"
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:728
msgid ""
"We are in a dire situation indeed — but just see — the trolls and the "
"skeletons are also attacking each other. We must all stay together in one "
"group; let each man support the man next to him. If our ranks are imposing "
"enough the monsters may shy away from us in favor of easier prey."
msgstr ""
"Mes išties nepavydėtinoj padėty — bet pažvelkit — troliai ir skeletai puola "
"ir vieni kitus. Mums reikia laikytis kartu, vienoje krūvoje; tegul "
"kiekvienas vyras palaiko gretimą. Jeigu mūsų gretos atrodys pakankamai "
"tvirtos, gal monstrai nusisuks link lengvesnio grobio."
#. [message]: role=Supporter
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:733
msgid ""
"But still, Tallin, we will take losses, and for each one of us, there is no "
"replacement — whereas for every monster we kill, it seems that two more come "
"to take its place!"
msgstr ""
"Vis tiek, Talinai, mes turėsim aukų, o nė vieno iš mūsų nėra kuo pakeisti. "
"Tuo tarpu atrodo, kad vietoj kiekvieno užmušto monstro į jo vietą stoja du!"
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:738
msgid ""
"Which is why we must make haste to find the dwarves. Dwarves are hardy "
"creatures and they know their caves backwards and forwards — so I am sure at "
"least some must have survived! Indeed, this is our only hope for otherwise, "
"be it on the surface or be it down here, any way we turn we face certain "
"destruction!"
msgstr ""
"Todėl mes turime kuo skubiau surasti dvarfus. Dvarfai yra ištvermingi "
"padarai ir savo urvus jie pažįsta kaip savo penkis pirštus – aš įsitikinęs, "
"kad bent keli jų išgyveno. Tiesą sakant, tai yra mūsų vienintelė viltis, nes "
"priešingu atveju tiek čia, tiek paviršiuje mūsų laukia garantuota pražūtis."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:879
msgid "Stand where ye be, you... Och! A human!"
msgstr "Stovėk kur stovi, tu... O! Tai žmogus!"
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:884
msgid "Greetings from the people of Dwarven Doors, friend."
msgstr "Sveikinimai nuo Dvarfų vartų tautos, drauge."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:889
msgid ""
"Dwarven Doors? I thought ye surface humans had been enslaved or slain by the "
"orcs years ago."
msgstr ""
"Dvarfų vartų? Maniau jus, paviršiaus žmones, prieš daug metų įkalino ar "
"išskerdė orkai."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:894
msgid ""
"Yes, we were enslaved, but we rose against Al’Tar and defeated his warband. "
"In order to stay free, we seek help and equipment from our old allies, the "
"dwarves."
msgstr ""
"Taip, mes buvome pavergti, tačiau mes sukilome prieš Al'Tarą ir nugalėjome "
"jo karo būrį. Tam, kad išliktume laisvi, mes ieškome pagalbos iš savo senų "
"sąjungininkų dvarfų."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:899
msgid ""
"Och, the dwarves of Knalga are themselves in desperate straits — but we "
"havena’ forgotten the old bonds. Be welcome to our keep. Aye, and have "
"speech with our chieftain, the Lord Hamel."
msgstr ""
"Och, ir pačių Knalgos dvarfų padėtis beviltiškai kebli, tačiau senų ryšių "
"mes nepamiršome. Būkite pasveikinti mūsų tvirtovėj. Ajo, ir perkalbėkit su "
"mūsų vadu, valdovu Hameliu."
#. [message]: speaker=Tallin
#. [message]: speaker=Father Morvin
#. [message]: speaker=Ro'Arthian
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:904
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1321
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2303
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2421
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2475
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2520
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:611
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/07a_Settling_Disputes.cfg:903
msgid "Very well."
msgstr "Labai gerai."
#. [message]: speaker=Hamel
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:930
msgid "Well met, Tallin. My men have told me of your victory against Al’Tar."
msgstr ""
"Gera susitikti, Talinai. Mano vyrai pranešė apie tavo pergalę prieš Al’Tarą."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:935
msgid ""
"Thank you and well-met indeed, Lord Hamel. I must say, this place is "
"interesting."
msgstr ""
"Ačiū, lorde Hameli, išties gera susitikti. Turiu pasakyti, kad ši vieta "
"įdomi."
#. [message]: speaker=Hamel
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:940
#, fuzzy
msgid ""
"This is how we get our food, me lad. Since we are a tad close to the surface "
"here, some sunlight shines down through the cracks in the roof. If we baby "
"the plants, we can usually get enough. They taste unco’ foul but that’s how "
"we ha’ survived all these long years. But come, let us talk!"
msgstr ""
"Taip mes gauname maistą, bičiuli. Kadangi čia mes esame visai šalia "
"paviršiaus, šiek tiek šviesos patenka pro plyšius lubose. Jei mes popinam "
"augalus, paprastai gauname pakankamai. Skonis kai' reta šlykštus, bet taip "
"mes išgyvenom visus tuos metus."
#. [message]: role=Supporter
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:945
msgid "Whew, we did it!"
msgstr "Uff, pasiekėm savo!"
#. [message]: speaker=Camerin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:950
msgid "Awww! Are we done already?"
msgstr "Ooo... Negi jau baigėm?"
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:972
msgid ""
"Good, we managed to clear the caves... for now, anyway. Now let’s get to the "
"dwarven keep and dicker for better weapons."
msgstr ""
"Gerai, pavyko išvalyti urvus... Bent kol kas. Dabar eime pas dvarfus, "
"pasiderėsime dėl geresnių ginklų."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:978
msgid ""
"Good, there are no more monsters lurking in these parts of the tunnels. I "
"think I can hear the clamor of dwarves just ahead. Come on men, let’s go "
"meet them."
msgstr ""
"Gerai, daugiau nebeliko monstrų aplinkiniuose tuneliuose. Atrodo, priešais "
"girdėt dvarfų knibždesys. Pirmyn, vyrai, eime su jais susitikti."
#. [message]: role=Messenger
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:1009
msgid ""
"Tallin, we have just received the news that the dwarvish Lord Hamel has just "
"been slain. We are too late!"
msgstr ""
"Talinai, ką tik gavome žinią, kad dvarfų valdovas Hamelis žuvo. Mes "
"pavėlavom!"
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:1014
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/utils/herodeaths.cfg:62
msgid "No! Without the dwarvish weapons we have no hope!"
msgstr "Ne! Be dvarfų ginklų mes neturime vilties!"
#. [message]: speaker=Camerin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:1049
msgid "Hey, what’s going on in here?"
msgstr "Ei, kas čia vyksta?"
#. [message]: role=Admirer
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:1089
msgid "We are killing lots of trolls and skeletons."
msgstr "Mušame daugybę trolių ir skeletų."
#. [message]: speaker=Camerin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:1094
msgid "Really! Did you save any for me?"
msgstr "Tikrai! Ar palikai kažkiek man?"
#. [message]: role=Admirer
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:1099
msgid "Uh, not really..."
msgstr "Mmm, tiesą sakant, ne..."
#. [message]: speaker=Camerin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:1104
msgid "Awww!"
msgstr "Och!"
#. [message]: role=Admirer
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:1109
msgid ""
"But hey, if you want to join us, I am sure we will be fighting a lot more "
"orcs, trolls and skeletons in the near future."
msgstr ""
"Ei, bet jeigu nori, gali prisijungti. Neabejoju, kad greitu metu kausimės su "
"daug daugiau orkų, trolių ir skeletų."
#. [message]: speaker=Camerin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:1114
msgid "Really! Oh yeah, I am in!"
msgstr "Tikrai? O taip, noriu!"
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:1119
msgid "... That was rather odd. Who is this guy?"
msgstr "... Gana neįprasta. Kas jis toks?"
#. [message]: speaker=Hamel
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:1124
msgid ""
"Oh, dinna’ mind him, that’d be Camerin. He used to be yer usual scholarly "
"mage, and he moved awa’ up here to be alone and study. But then when the "
"orcs invaded he went a little loony. My guess is that some roving orcs "
"ransacked his place and burnt his notes or something. Whatever it was, he "
"couldna’ take it and became fey. Ever since he has been roving these caves "
"destroying any manner of monster that he comes across. They all give him a "
"very wide berth by now. So just be polite, give him some room and you’ll "
"find he is relatively harmless..."
msgstr ""
"Oi, nesuk galvos, tai Kamerinas. Buvo jis anksčiau jūsiškas įprastas "
"mokslinis magas ir atsibeldė čionais tyrinėti vienumoje. Bet kai įsiveržė "
"orkai, jis kvanktelėjo. Aš spėju, kad besibastantys orkai apiplėšė jo "
"buveinę ir supleškino užrašus, ar kažką. Kaip ten bebuvo, jam to buvo per "
"daug ir jis pasidarė keistuolis. Nuo tados jis blūdija po šiuos urvus ir "
"naikina visas baidykles kurios pasitaiko kelyje. Šiuo metu jos jam palieka "
"platų praėjimą. Tad tiesiog būkit mandagūs, duokit jam erdvės ir pamatysit, "
"kad jis santykinai nekenksmingas..."
#. [message]: speaker=narrator
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:1144
msgid ""
"Without eating or sleeping for days, Tallin's men begin to fall one by one."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_01_Infested_Caves.cfg:1149
msgid ""
"We were too slow in finding the dwarves. I don't think we can fight for much "
"longer!"
msgstr ""
#. [scenario]: id=02_02_Meeting_With_Dwarves
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:5
msgid "Meeting With Dwarves"
msgstr "Susitikimas su dvarfais"
#. [part]
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:18
#, fuzzy
msgid ""
"After reaching the dwarvish keep and tending to their wounded, the humans "
"led by Tallin and the dwarves led by Lord Hamel hurried deeper into the "
"caverns for a hasty council."
msgstr ""
"Pasiekę dvarfų pilį ir pasirūpinę sužeistaisiais, Talino vadovaujami žmonės "
"ir valdovo Hamelio vadovaujami dvarfai surengė tarybą."
#. [side]: type=Dwarvish Lord, id=Hamel
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:43
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_02_Dealings.cfg:51
msgid "Dwarves"
msgstr "Dvarfai"
#. [message]: speaker=Hamel
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:81
msgid ""
"Be welcome to the Southern Tunnels, friends... or at least, what’s left o’ "
"them."
msgstr ""
"Sveiki atvykę į Pietinius tunelius, draugai... Ar bent jau į tai, kas iš jų "
"liko."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:86
msgid ""
"Thank you, Lord Hamel. Though Knalga lies in chaos, it is a great relief to "
"see that at least some dwarves have survived."
msgstr ""
"Ačiū, lorde Hameli. Nors Knalga ir apimta chaoso, mums didžiai palengvėjo "
"sužinojus, kad bent dalis dvarfų išgyveno."
#. [message]: speaker=Camerin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:91
msgid "And I, don't forget me!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Hamel
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:96
#, fuzzy
msgid ""
"Thank you, human. And you, Camerin. It is likewise a great relief to see "
"that our allies of old have managed to break their bonds, and live as free "
"men once again."
msgstr ""
"Ačiū, žmogau. Mums taip pat gera matyti senus bendražygius nusikračiusius "
"pančius ir vėl gyvenančius laisvėje."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:101
msgid ""
"Yes, that touches on the main reason for our visit. We have broken free, but "
"to stay free we need better weapons and armor. Clubs and pitchforks will not "
"carry us through the long run."
msgstr ""
"Taip, ir tai glaudžiai susiję su pagrindiniu mūsų apsilankymo tikslu. Mes "
"išsivadavome, bet, kad išliktume laisvi, mums reikia geresnių ginklų ir "
"šarvų. Su vėzdais ir šakėmis toli nenueisim."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:106
msgid ""
"Dwarves are known to be the finest metalworkers and weapon-smiths. We were "
"hoping that you would be able to help us."
msgstr ""
"Dvarfai garsėja kaip geriausi kalviai ir ginklakaliai. Tikėjomės, kad "
"galėsite mums pagelbėti."
#. [message]: speaker=Hamel
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:111
msgid ""
"Aye, our craft is great... but we dinna’ ha’ much of weapons and armor "
"ourselves. We’re but a remnant that survived the orcs’ in-taking of these "
"caves. There may be other remnants; but if there are, we dinna’ yet ken of "
"them."
msgstr ""
"Ajo, mūsų dirbiniai puikūs... bet ginklų ir šarvų mes nebais' daug turim ir "
"patys. Mes tik likučiai, kurie išgyveno orkų įsikraustymą į šituos urvus. "
"Gali būt ir kitų grupelių; bet jei jų ir yra, mes jų kol kas neaptikom."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:116
msgid ""
"If you don’t mind me asking, Lord Hamel, how exactly did you manage to "
"survive the orcish invasion? And since it was the orcs who reduced Knalga to "
"this sorry state — where are they now? From what I have seen, it is mostly "
"trolls and skeletons who lately haunt these caves."
msgstr ""
"Jei galiu paklausti, valdove Hameli, kaip jūs konkrečiai sugebėjote "
"išgyventi orkų įsiveržimą? Ir kadangi būtent orkai Knalgą privedė iki šios "
"apgailėtinos būsenos – kur gi jie yra dabar? Iš to, ką aš mačiau, šiuose "
"urvuose pastaruoju metu lankosi tik troliai ir skeletai."
#. [message]: speaker=Hamel
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:121
#, fuzzy
msgid ""
"Oh, there are orcs enough down here, but ye’ll not likely see them; they "
"hide from us like vermin. You see, lad, in these caves there is no more "
"fearsome a foe than a dwarf. Not only do we move through the caves swiftly, "
"but we know them like the backs of our hands. The orcs did indeed manage to "
"swamp our defenses with their sheer numbers all those long years ago, but "
"not before we surprised and slew their leader — the cursed Khazg Black-Tusk. "
"Since then, although the orcs still foul these caves with their stench, "
"their attacks have been uncoordinated and erratic, wi’ the orcs as likely to "
"attack each other as they are to attack us."
msgstr ""
"Ah, orkų čia pilna, bet mažai tikėtina, kad juos pamatysite; nuo mūsų jie "
"slepias kaip kirminai. Matai, bičiuli, šiuose urvuose nėr baisesnio kario "
"kaip dvarfas. Mes ne tik judame urvais greitai, bet ir juos pažįstame kaip "
"savo penkis pirštus. Andai orkai išties sugebėjo nunešti mūsų gynybą gryn "
"savo skaitlingumu, bet ne anksčiau nei mes pričiupom ir nugalabijom jų vadą "
"- tą prakeiktą Khazgą Juodąją ietį. Nuo tados, nors orkai ir smardina šiuos "
"urvus savo dvoku, jų išpuoliai tapo neorganizuoti ir padriki, o kad orkai "
"užpuls orkus tiek pat tikėtina, kaip kad mus."
#. [message]: speaker=Hamel
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:126
msgid ""
"In more recent years, however, I ha’ noticed that there have been fewer orcs "
"and more skeletons around. The orcs seem to fear them and shy away from them "
"whenever possible, but their troll allies are another matter. Yon trolls "
"actually seem to take great pleasure out of crushing the skeletons to the "
"dust and sucking any marrow that remains in their bones..."
msgstr ""
"Tačiau pastaraisiais metais ašai užmačiau, jog aplink orkų tapo mažiau, o "
"skeletų daugiau. Orkai rods ėmė jų bijoti ir sprunka nuo jų kai tik gali, "
"bet jų sajungininkai troliai yr kitas reikalas. Jauni troliai rods jaučia "
"didį malonumą trindami sketus į dulkes bei iščiulpdami užsilikusias kaulų "
"smegenis."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:131
msgid ""
"What is the story with those skeletons anyway? They look like they were "
"dwarves when they lived, but now they just seem to be mindless killers, "
"attacking anyone and anything."
msgstr ""
"O iš kur išvis atsirado tie skeletai? Atrodo, kad gyvenime jie buvo "
"dvarfais, o dabar jie elgiasi kaip nemąstantys žudikai, puldinėja bet ką "
"aplinkui."
#. [message]: speaker=Hamel
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:136
msgid ""
"In truth, we ha’ no idea. They just started appearing one day some years "
"after we were trapped here — by ones and twos in the beginning, and now by "
"the hordes. We were fair frightened when we first encountered them, but we "
"soon discovered they fell to our hammers just as readily as the orcs fell to "
"our axes. So, it is not their existence I fear — for we have faced far worse "
"trials — but their rising numbers gives cause for worry..."
msgstr ""
"Tiesą s'kant, mes nė nenutuokiam. Praėjus keliems metams nuo to, kai mes čia "
"užstrigom, vieną dieną jie tiesiog ėmė rastis – po vieną-du iš pradžių, o "
"dabar jau ordomis. Pirmo susidūrimo metu mes buvome neblogai įbauginti, bet "
"greit atradom, kad nuo kūjų jie krent' taip pat sėkmingai kaip orkai nuo "
"kirvių. Tad ne jų buvims mane baugina – esam susidūrę su daug sunkesniais "
"išmėginimais – o jų kiekio augimas neramina mane..."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:141
msgid ""
"Well, we are here with you now Lord Hamel, and in exchange for proper "
"weapons, we will gladly assist you in clearing these caves of monsters."
msgstr ""
"Na, dabar mes čia su jumis, lorde Hameli, ir mainais į tikrus ginklus, "
"mielai padėsime jums išvalyti šiuos urvus nuo monstrų."
#. [message]: speaker=Hamel
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:146
msgid ""
"That is the problem lad, we ha’ been stranded in these tunnels for years "
"now, almost completely cut off from sources of food or metals or tools. It "
"ha’ been as much as we could do to survive. We’ll get more food again now "
"that we can reach the surface, and tools aplenty there are in the stores "
"where we couldna’ reach while the orcs and trolls held them. But metal will "
"be scarce for a while yet; ore will have to be brought in for smelting, "
"first."
msgstr ""
"Bėda tame, bičiuli, kad mes šiuose tuneliuose palikti likimo valiai metų "
"metus, praktiškai atkirsti nuo maisto, metalo ir įrankių šaltinių. Su tuo ką "
"turime vos galėjome išgyventi. Dabar, kai galime pasiekti paviršių, galėsime "
"prasimanyti daugiau maisto, o sandėliuose, kuriuos buvo užgrobę orkai ir "
"troliai gausu įrankių. O vat su metalu kol kas bus bėdos, pirma teks "
"parsigabenti rūdos lydymui."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:151
msgid "So, is there not any source of good ores nearby?"
msgstr "O negi nėra kur netoliese gauti geros rūdos?"
#. [message]: speaker=Hamel
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:156
msgid ""
"Aye, there is. A few miles north of here is the place where we mined many of "
"our raw metals. However, that place also seems to be where all those "
"skeletons are coming from. For all that we have managed to hold the "
"skeletons off in our own keep, I dare not venture right into their lair. To "
"go there would mean certain death."
msgstr ""
"Ajo, yr'. Už kelių mylių šiaurėj yra vieta, kur mes kasdavome daugelį metalų "
"rūdų. Ale ten rodos taip pat yra ir vieta iš kur ateina visi tie skeletai. "
"Kadangi viskas ką mes galim tai yra atmušti skeletus savo pačių tvirtovėj, "
"ašai nedrįstau veržtis tiesiai į jų irštvą. Eiti ten būtų užtikrinta mirtis."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:161
msgid ""
"With all respect, my Lord Hamel, we the people from Dwarven Doors have faced "
"certain death many times now. Rising up against the orcs was said to be "
"certain death. Plunging headfirst into these bleak caves was said to be "
"certain death. If our fate is death then so be it. Until that time comes, my "
"people will fight and I will lead them to fight!"
msgstr ""
"Su visa pagarba, mano valdove Hameli, mes, Dvarfų Durų žmonės, į užtikrintą "
"mirtį ėjome jau daug kartų. Sukilimas prieš orkus vadintas užtikrinta "
"mirtimi. Nusileidimas į šiuos niūrius urvus buvo vadintas užtikrinta "
"mirtimi. Tad jei mūsų lemtis yra mirtis, tebūnie. Ir kol šis laikas ateis, "
"mano žmonės kausis, o aš juos vesiu ton kovon!"
#. [message]: speaker=Hamel
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:166
msgid ""
"Och, human though ye be, ye speak very like a dwarf, lad. Form up, men! To "
"the mines! Let the guardsmen stay behind along with the noncombatants — for "
"their safety and to hold the keep."
msgstr ""
"Och, nors žmogus esi, kalbi kaip tikras dvarfas, bičiuli. Rikiuokitės, "
"vyrai! Į kasyklas! Tegu sargybiniai lieka kartu su nekovojančiaisiais – jųjų "
"saugumui ir tvirtovės išlaikymui."
#. [message]: speaker=Camerin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:171
msgid "Ahahahaha! Yes, smash the skeletons! Smash them!"
msgstr ""
#. [message]: role=Supporter
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/02_02_Meeting_With_Dwarves.cfg:176
msgid "..."
msgstr "..."
#. [scenario]: id=03_To_the_Mines
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/03_To_the_Mines.cfg:5
msgid "To the Mines"
msgstr "Į kasyklas"
#. [part]
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/03_To_the_Mines.cfg:19
msgid ""
"Hoping to bypass the monsters which seemed to lurk at every corner in the "
"caves, the humans and the dwarves returned to the surface hoping to speedily "
"reach the mines. However, once they left the caves they found that they "
"faced a new threat."
msgstr ""
"Tikėdamiesi apeiti monstrus, kurie urvuose tykojo rodos už kiekvieno kampo, "
"ir greitai pasiekti kasyklas, žmonės ir dvarfai grįžo į paviršių. Tačiau, "
"vos tik palikę urvus, jie susidūrė su nauja grėsme. "
#. [side]: type=Direwolf Rider, id=Pruol
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/03_To_the_Mines.cfg:60
msgid "Goblins"
msgstr "Goblinai"
#. [side]: type=Direwolf Rider, id=Pruol
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/03_To_the_Mines.cfg:65
msgid "Pruol"
msgstr "Pruolas"
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/03_To_the_Mines.cfg:87
msgid "Enter the mines"
msgstr "Įženkite į asyklas"
#. [objectives]
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/03_To_the_Mines.cfg:90
msgid "Eliminate the wolf riders"
msgstr ""
#. [objective]: condition=lose
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/03_To_the_Mines.cfg:96
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:203
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/13a_Showdown.cfg:621
msgid "Death of Hamel"
msgstr "Hamelio mirtis"
#. [message]: speaker=Pruol
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/03_To_the_Mines.cfg:114
msgid "Hey look, there is our meat! Come on, boys, lunchtime!"
msgstr "Pažiūrėkit, ten mūsų mėsa! Pirmyn, vyručiai, pietų metas!"
#. [message]: role=Supporter
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/03_To_the_Mines.cfg:119
msgid "I don’t think so, buddy."
msgstr "Nemanau, drauguži."
#. [message]: speaker=Pruol
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/03_To_the_Mines.cfg:133
#, fuzzy
msgid "Argh! They are stronger than we thought. Someone go tell the Master..."
msgstr "Ach! Jie stipresni, nei manėme. Kas nors praneškite valdovui..."
#. [message]: role=Supporter
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/03_To_the_Mines.cfg:138
msgid "What’s with this ‘Master’ business? It’s starting to make me nervous."
msgstr "Kas gi tas „valdovas“? Jis pradeda mane erzinti."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/03_To_the_Mines.cfg:165
msgid "Here is the entrance to the dwarven mines. In we go!"
msgstr "Čia yra įėjimas į dvarfų kasyklas. Eime į vidų!"
#. [message]: speaker=Pruol
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/03_To_the_Mines.cfg:170
#, fuzzy
msgid ""
"Hey, there goes our lunch! Hmmm, they are stronger than we thought, let’s go "
"tell Master."
msgstr ""
"Ei, mūsų pietūs pabėga! Hm, jie stipresni nei manėm. Eime, pranešime "
"valdovui."
#. [message]: role=Supporter
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/03_To_the_Mines.cfg:175
msgid ""
"What’s with this whole ‘Master’ business? It’s starting to make me nervous."
msgstr "Kas gi tas „valdovas“? Jis pradeda mane erzinti."
#. [scenario]: id=04_Clearing_the_Mines
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:5
msgid "Clearing the Mines"
msgstr "Kasyklų valymas"
#. [part]
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:18
#, fuzzy
msgid "When the party finally reached the mines, they were not disappointed."
msgstr "Kai keliauninkai pagaliau pasiekė kasyklas, jie nenusivylė."
#. [side]
#. [side]: type=Elvish Avenger, id=Sisal
#. [side]: type=Lieutenant, id=Tallin
#. [side]: type=Dwarvish Lord, id=Hamel
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:29
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:32
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/10a_Stolen_Gold.cfg:167
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/10a_Stolen_Gold.cfg:274
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/10a_Stolen_Gold.cfg:289
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/11a_The_Eastern_Flank.cfg:38
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/11a_The_Eastern_Flank.cfg:145
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/12a_Get_the_Gold.cfg:114
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/12a_Get_the_Gold.cfg:128
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/12a_Get_the_Gold.cfg:258
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/12a_Get_the_Gold.cfg:273
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/13a_Showdown.cfg:52
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/13a_Showdown.cfg:297
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/13a_Showdown.cfg:319
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/13a_Showdown.cfg:370
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/14a_Epilogue.cfg:29
msgid "Alliance"
msgstr "Sąjunga"
#. [side]: type=Ancient Lich, id=Malifor
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:49
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:53
msgid "Malifor"
msgstr "Maliforas"
#. [side]: type=Draug, id=Thorin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:75
msgid "Thorin"
msgstr "Torinas"
#. [side]: type=Draug, id=Herlin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:99
msgid "Herlin"
msgstr "Herlinas"
#. [side]: type=Draug, id=Fervin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:124
msgid "Fervin"
msgstr "Fervinas"
#. [side]: type=Draug, id=Hellian
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:139
msgid "Hellian"
msgstr "Helianas"
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:195
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/10a_Stolen_Gold.cfg:375
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/10a_Stolen_Gold.cfg:382
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/11a_The_Eastern_Flank.cfg:199
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/13a_Showdown.cfg:605
msgid "Defeat the enemy leaders"
msgstr "Nugalėkite priešų vadus"
#. [message]: speaker=Hamel
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:222
msgid "Behold! The Dwarven Mines."
msgstr "Pažvelkite! Dvarfų kasyklos."
#. [message]: speaker=Hamel
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:227
msgid ""
"Look at yon canal. Dwarves built it to transport mined metals deeper into "
"Knalga. And d’ye ken those two rooms, one to the north-west and the other to "
"the south-east? If we could capture those, we would gain o’ great tactical "
"advantage."
msgstr ""
"Pažvelk į aną kanalą. Dvarfai pastatė jį iškastų metalų transportavimui "
"gilyn į Knalgą. Matai anuos du kambarius, vieną šiaurės vakaruos' ir kitą "
"pietryčiuos'? Jei mes juos užimtume, gautume didžiulį taktinį pranašumą."
#. [message]: role=Supporter
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:232
msgid ""
"Grim gods of darkness! The whole place is swarming with undead! They have "
"raised corpses to do their work."
msgstr ""
"O, rūstūs tamsos dievai! Čia knibždėte knibžda nemirėliai! Jie prikėlė "
"lavonus, kad dirbtų už juos."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:237
msgid ""
"And they seem to have good security, too. Look, most of the fortifications "
"are repaired and they have those nasty skeletons everywhere."
msgstr ""
"Ir jie čia rūpinasi saugumu. Pažvelkit, dauguma įtvirtinimų sutvarkyti ir "
"visur pilna tų piktų skeletų."
#. [message]: role=Supporter
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:242
msgid ""
"Fortunately, this entrance seems to be in disrepair. It doesn’t look like "
"they have noticed us yet."
msgstr ""
"Mums pasisekė, kad šitas įėjimas apgriautas. Neatrodo, kad jie būtų mus "
"pastebėję."
#. [message]: speaker=Thorin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:247
msgid "WHO GOES THERE?"
msgstr "KAS TEN EINA?"
#. [message]: speaker=Hamel
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:252
msgid "(<i>Wince</i>)."
msgstr "(<i>Oi</i>)."
#. [message]: role=Supporter
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:257
msgid "Oops, I spoke too soon."
msgstr "Oi, per anksti apsidžiaugiau."
#. [message]: speaker=Camerin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:262
msgid "Maybe he needs a fireball..."
msgstr "Gal jį pavaišinti ugnies kamuoliu..."
#. [message]: speaker=Thorin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:267
msgid "YOU DO NOT ANSWER. ALERT THE MASTER!"
msgstr "JIE NEATSAKO. ĮSPĖKIT VALDOVĄ!"
#. [message]: speaker=Malifor
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:284
msgid "Who goes there? Ahhh, more slaves, I see."
msgstr "Kas čia eina? Aaa, daugiau vergų, matau."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:289
msgid "Others have made that mistake before. Who are you?"
msgstr "Kiti anksčiau sakė tą patį. Kas tu?"
#. [message]: speaker=Malifor
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:294
msgid ""
"Who am I? (<i>Cackles wildly</i>) I am Malifor the Great, the master of "
"death! These tunnels, haunted by the ghosts of the dead dwarves of Knalga, "
"are the domain of my power."
msgstr ""
"Kas aš esu? (<i>Smarkiai klaksi</i>) Aš esu Maliforas Didysis, mirties "
"valdovas! Šie tuneliai, kuriuose vaidenasi mirusių Knalgos dvarfų šmėklos "
"yra mano galybės valdos."
#. [message]: speaker=Hamel
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:299
msgid ""
"You dared disturb the rest of those brave dwarves? You shall pay in blood!"
msgstr ""
"Tu išdrįsai sutrikdyti šių narsių dvarfų poilsį? Tu už tai sumokėsi krauju!"
#. [message]: speaker=Malifor
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:304
msgid ""
"HAHAHAHA! Your petty temper tantrums are most amusing, you puny dwarf. Soon "
"I will finish the slaughter that the orcs have begun so promisingly, and "
"Knalga will be all mine! From there I will sweep the whole north of all "
"living creatures, and then swoop down upon Wesnoth!"
msgstr ""
"HAHAHAHA! Tavo apgailėtinas įniršio protrūkis labai juokingas, niekingas "
"dvarfe. Greitai aš pabaigsiu skerdynes, kurias taip daug žadančiai pradėjo "
"orkai ir Knalga bus mano. Iš čia aš išvalysiu visą šiaurę nuo gyvų padarų ir "
"tuomet užgriūsiu Vesnotą!"
#. [message]: speaker=Hamel
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:309
msgid ""
"Quit your ranting, you wretched bag of bones! Prepare to return to the dust!"
msgstr ""
"Baik gražbyliauti, tu apgailėtinas kaulų maiše! Pasiruošk vėl virsti "
"dulkėmis!"
#. [message]: speaker=Malifor
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:314
msgid "HAHAHAHA! Such vast threats from one so small? HAHAHA!"
msgstr "CHACHACHACHA! Tokie didžiuliai grasinimai iš tokio mažo? CHACHACHA!"
#. [message]: speaker=Malifor
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:319
msgid "But– My my, what do we have here? — Tallin."
msgstr "Bet – Vaje, vaje, ką gi mes čia turime? – Talinas."
#. [message]: role=Supporter
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:324
msgid "He knows your name, Tallin. I don’t like the sound of this."
msgstr "Jis žino tavo vardą, Talinai. Man visa tai nepatinka."
#. [message]: speaker=Malifor
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:329
msgid ""
"Oh yes, I know you, Tallin. I have been watching you for a long time. You "
"are a perfect candidate to become one of my immortal generals."
msgstr ""
"O taip, žinau tave, Talinai. Stebėjau tave ilgą laiką. Esi nuostabus "
"kandidatas tapti vienu iš mano nemirtingų generolų."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:334
msgid "...!"
msgstr "...!"
#. [message]: speaker=Malifor
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:339
msgid ""
"Look around you, Tallin; see all the power, see all of the wealth, the "
"glory, the pleasure that the realm of death has to offer. Think of the great "
"empire of Knalga; it can be yours. Come, share it with me!"
msgstr ""
"Apsižvalgyk, Talinai – pamatyk visą galią, visas gėrybes, šlovę ir "
"malonumus, kuriuos gali pasiūlyti mirties karalystė. Pagalvok apie didžiąją "
"Knalgos imperiją – ji gali būti tavo. Eikš, pasidalink ja su manimi!"
#. [message]: role=Supporter
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:344
msgid "Tallin! Get hold of yourself!"
msgstr "Talinai! Susiimk!"
#. [message]: speaker=Malifor
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:349
msgid ""
"It’s very easy, Tallin... See that little vermin by your side? Take out your "
"knife... cut his throat... feel his hot blood pump over your hands... "
"sacrifice him!"
msgstr ""
"Tai labai paprasta, Talinai... Matai tą mažą kirminą šalia savęs? Išsitrauk "
"peilį... perrėžk jam gerklę... pajusk jo karštą kraują srūvantį tavo "
"rankomis... paaukok jį!"
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:354
msgid ""
"(<i>Shakes head</i>) I reject your evil. Attack, men! Let us rid the good "
"green world of this rotting filth!"
msgstr ""
"(<i>Purto galvą</i>) Aš atsisakau tavo blogio. Pulkite, vyrai! Išvalykime "
"gerąjį žaliąjį pasaulį nuo šio puvėko!"
#. [message]: speaker=Hamel
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:359
msgid ""
"Aye! That’s the way of it, lad! For the murdered dwarves of Knalga! Attack!"
msgstr "Jo! Taip ir toliau, vyruti! Už žuvusius Knalgos dvarfus! Puolam!"
#. [message]: speaker=Malifor
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:364
msgid "You fool! You will pay for your folly with your life."
msgstr "Kvailys! Už savo kvailumą sumokėsi gyvybe!"
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:369
msgid "Yeah, right, buddy."
msgstr "Aha, kurgi ne, drauguži."
#. [message]: speaker=Malifor
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:379
msgid ""
"These little vermin are making progress! This is unacceptable. Rise, my "
"minions — gorge on the flesh of these scurrying little rats!"
msgstr ""
"Tie kirmėliūkščiai juda pirmyn! Tai yra visiškai nepriimtina. Kilkit mano "
"numylėtiniai – ėskite šių šmirinėjančių žiurkiūkščių mėsas!"
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:393
msgid ""
"Look out everyone, something is coming out of the canals! Already the water "
"is churning and clogging with their filth. Get back and brace yourselves."
msgstr ""
"Visi atsargiai, kažkas kyla iš kanalų! Vanduo jau urduliuoja ir knibžda ta "
"bjaurastim. Atsitraukit ir sutvirtinkit gretas."
#. [message]: type=Necrophage
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:422
msgid "<i>Fooood</i>!"
msgstr "<i>Maaaaistas</i>!"
#. [message]: role=Supporter
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:427
msgid "Lords of Light, what kind of vile creation are those things!"
msgstr "Šviesos viešpačiai, kas čia per šlykštūs tvariniai!"
#. [message]: speaker=Camerin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:437
#, fuzzy
msgid ""
"Out of all of a necromancer’s creations, I must say those things are the "
"most tortured and vile. They have an insatiable hunger for flesh and "
"mindlessly shrug off all manner of damage to get it. Even my fire bolts have "
"a slightly lesser effect on them."
msgstr ""
"Turiu pasakyt, kad iš visų nekromantų kūrinių šie yra labiausiai iškraipyti "
"ir šlykščiausi. Jie jaučia nepasotinamą alkį mėsai ir visiškai nekreipdami "
"dėmesio į jiems daromą žalą jos gviešiasi. Net mano liepsnos kamuoliai jiems "
"daro šiek tiek mažiau žalos."
#. [message]: speaker=Camerin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:442
msgid ""
"Oh, and try to stay away from their claws. If you get even one scratch, and "
"don’t get it treated quickly, you will soon find yourself weak, sick and "
"unable to fight further."
msgstr ""
"A, ir stenkitės laikytis atokiau nuo jų nagų. Nors menkiausias įbrėžimas ir, "
"jei tik greit nesiimsit priemonių, greitai pasijusit silpni, negaluoją ir "
"negalį toliau kautis."
#. [message]: speaker=Hamel
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:447
msgid ""
"Bah! They look like fat slugs to me. Come on boys, let’s chop them to pieces "
"before they can leave the canal."
msgstr ""
"Bah! Man jie atrodo kaip riebūs šliužai. Eiva vyručiai, sukapokim juos kol "
"jie neišlipo iš kanalų."
#. [message]: speaker=Hamel
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:453
msgid ""
"Ghouls! They have an insatiable hunger for flesh and even one scratch from "
"their claws will weaken you with sickness and disease. Nasty things; let’s "
"chop them to pieces before they can leave the canal."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Malifor
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:468
msgid ""
"HAHAHA, you puny weaklings think you can destroy me? <i>Fools</i>! You will "
"all soon be serving me!"
msgstr ""
"HAHAHA, jūs apgailėtini susnos manot, kad galit sunaikint mane? <i>Kvailiai</"
"i>! Jūs visi tuoj tarnausite man!"
#. [message]: speaker=second_unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:484
msgid "Oh no, he just... disappeared."
msgstr "O ne, jis tiesiog... pranyko."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:494
msgid ""
"We have finally secured the mines. But what should we do about that foul "
"lich? He is a menace to all that lives, and must be ended."
msgstr ""
"Pagaliau mes apsaugojome kasyklas. Bet ką mums daryti su tuo bjauriu liču? "
"Jis yra grėsmė viskam kas gyva ir turi būti sunaikintas."
#. [message]: speaker=Hamel
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:500
msgid ""
"Aye! We’ll have to lay both his skeletons and himself to final rest before "
"these caves will be fit for dwarvenkind again."
msgstr ""
"Jo! Tam, kad šie tuneliai vėl tiktų gyventi dvarfų giminei, amžino poilsio "
"turėsime pasiųsti tiek jį, tiek jo skeletus."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:505
#, fuzzy
msgid ""
"But I’m sore vexed. We need better weapons. Luck and spirit can carry us "
"only so far."
msgstr ""
"Bet aš esu stipriai sunerimęs. Mums reikia geresnių ginklų. Vien sėkmė ir "
"ryžtas toli mūsų nenuves."
#. [message]: speaker=Hamel
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:510
msgid ""
"Aye. We must do both. I’m thinking it might be best if I muster my folk to "
"start on the weapon-making while you and your followers pursue yon lich. By "
"the time you’ve laid him to final rest and return here, we’ll ha’ made a "
"good start on the work."
msgstr ""
"Jo. Būtina užsiimti ir tuo. Aš manau, kad bus geriausia, jei aš sutelksiu "
"savo tautą ginklų gamybai, o tu ir tavo pasekėjai persekiosit ličą. Tuomet, "
"kai jūs jau būsit jį paguldę amžinajam poilsiui, ir grįšite čionais, mes jau "
"turėtume būt įpusėję darbus."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:515
msgid "So it shall be."
msgstr "Tebūnie taip."
#. [message]: role=follower
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:525
#, fuzzy
msgid ""
"With all respect, Lord Hamel, some o’ us would like to fare forth with "
"Tallin. He’s lucky, he is — or he makes his own luck."
msgstr ""
"Su visa derama pagarba, valdove Hameli, kai kurie mūs' norėtų eit kartu su "
"Talinu. Ji lydi sėkmė arba jis pats tą sėkmę ir susikuria."
#. [message]: speaker=Hamel
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:530
msgid ""
"And so it shall be. You’ve my leave and welcome. Try to keep the lad safe..."
msgstr ""
"Gerai, tebūnie. Turite mano leidimą ir palaiminimą. Pasistenkite prižiūrėti "
"vaikinuką..."
#. [message]: role=follower
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/04_Clearing_the_Mines.cfg:535
msgid "Thank you, Lord Hamel."
msgstr "Ačiū, lorde Hameli."
#. [scenario]: id=05a_01_The_Pursuit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:5
msgid "The Pursuit"
msgstr "Persekiojimas"
#. [part]
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:20
#, fuzzy
msgid ""
"Leaving most of the dwarves behind, Tallin and his party set off in pursuit "
"of Malifor."
msgstr ""
"Palikę didžiąją dvarfų dalį užnugary, Talinas ir likusi jo grupės dalis "
"susiruošė persekioti burtininką."
#. [side]: type=Death Knight, id=Hettel
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:114
msgid "Hettel"
msgstr "Hetelis"
#. [side]: type=Death Knight, id=Tervor
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:136
msgid "Tervor"
msgstr "Tervoras"
#. [side]: type=Death Knight, id=Author
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:160
msgid "Author"
msgstr "Autoras"
#. [side]: type=Death Knight, id=Boblin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:193
msgid "Boblin"
msgstr "Boblinas"
#. [side]: type=Death Knight, id=Antrasis
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:214
#, fuzzy
msgid "Antrasis"
msgstr "Antrasis"
#. [side]
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:233
msgid "Monsters"
msgstr "Monstrai"
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:317
#, fuzzy
msgid "Get past the Revenants."
msgstr "Praeikite pro [revenants]."
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:324
msgid "Find Malifor and destroy him"
msgstr "Raskite Maliforą ir sunaikinkite jį"
#. [note]
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:341
msgid "Be sure to explore"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:388
msgid "There he goes! Quick, get him!"
msgstr "Štai jis! Greičiau, čiupkit jį!"
#. [message]: role=starting_speaker
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:393
msgid "I don’t think so, you living vermin."
msgstr "Nemanau taip, ty gyvas kirmine."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:398
#, fuzzy
msgid ""
"We’ll have to kill these revenants to get after him. There are only two of "
"them, so they shouldn’t last long."
msgstr ""
"Mes turėsime nužudyti tuos [revenants], kad prieitume prie jo. Jie tik du, "
"tad tai neturėtų trukti ilgai."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:415
msgid "Uh... Which way?"
msgstr "O... Kur dabar?"
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:420
msgid "Blast it! We lost him."
msgstr "Po paraliais! Paspruko."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:425
msgid ""
"It makes no difference in the end, because we will hunt him down and crush "
"him to powder. HEAR THAT, YOU OLD SKELETON?"
msgstr ""
"Galų gale tai nieko nekeičia, nes mes visvien jį sumedžiosime ir sutrinsime "
"į miltus. AR GIRDI, TU, SENAS SKELETE?"
#. [message]: speaker=Malifor
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:430
#, fuzzy
msgid "(<i>Faint cackle of laughter in the distance</i>)"
msgstr "(<i>tolumoje girdisi leipstančio juokais klegesys</i>)"
#. [message]: speaker=Camerin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:435
msgid "Yeah! This is gonna be fun!"
msgstr "O taip! Pasilinksminsim!"
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:440
msgid ""
"Let us proceed with caution. Nobody is to go off by himself. We don’t know "
"what could be lurking in these tunnels."
msgstr ""
"Tęskime atsargiai. Laikykitės krūvoje ir neišsiskirstykite. Nežinia kas gali "
"klaidžioti šiais tuneliais."
#. [message]: speaker=narrator
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:470
msgid "The Dungeon"
msgstr "Požemis"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:475
msgid "Those poor wretches!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:480
msgid "We won’t leave them in Malifor’s chains!"
msgstr "Nepaliksime jų Maliforo grandinėse!"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:499
msgid "Intruders! Stop them before they free the prisoners!"
msgstr "Įsibrovėliai! Sustabdykite juos iki kol jie išlaisvins kalinius!"
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:504
msgid "Good luck, my friend."
msgstr "Sėkmės, mano drauge."
#. [message]: speaker=Father Morvin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:537
msgid ""
"Finally! I am free. Lord Tallin, I am forever in your debt! We will follow "
"you to the end of the world if need be."
msgstr ""
"Pagaliau! Aš laisvas. Valdove Talinai, aš tau amžinai skolingas! Mes seksime "
"tave kad ir į pasaulio kraštą."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:542
msgid "It’s just ‘Tallin’, no ‘Lord’. And no problem."
msgstr "Tiesiog „Talinas“, ne „lordas“. Ir nėra už ką."
#. [message]: speaker=Sister Thera
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:554
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:669
msgid "Morvin!"
msgstr "Morvinai!"
#. [message]: speaker=Father Morvin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:559
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:674
msgid "Thera!"
msgstr "Tera!"
#. [message]: speaker=Tallin
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:570
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:576
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:684
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:690
msgid "Please, folks, not now."
msgstr "Prašau, žmonės, ne dabar."
#. [message]: speaker=Sister Thera
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:583
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:696
msgid "Oh, sorry."
msgstr "Oi, atsiprašau."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:590
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:702
msgid "Who are you? How did you end up down here?"
msgstr "Kas jūs? Kaip atsidūrėte čia, apačioje?"
#. [message]: speaker=Father Morvin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:595
#, fuzzy
msgid ""
"My name is Morvin. My wife, Thera and I were advisers and healers for the "
"dwarvish nobles. We could not shield them from the wrath of Khazg Black-"
"Tusk, but we survived the orcs and trolls — only to be captured by these "
"skeletons."
msgstr ""
"Mane vadina tėvu Morvinu. Mano žmona, Tera, ir aš buvome tarėjais ir "
"gydytojais dvarfų kilmingiesiems. Mes negalėjome apginti jų nuo Khazgo "
"Juodosios ieties įniršio, bet pergyvenome orkus ir trolius – tik tam kad "
"būtume įkalinti šių skeletų."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:600
msgid ""
"Funny, why would the bonebag keep you as his prisoners? He doesn’t really "
"seem to be the merciful type."
msgstr ""
"Keista, kam tas kaulų maišas laiko jus įkalinęs? Jis nepanašus į gailestingą."
#. [message]: speaker=Father Morvin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:605
msgid ""
"He didn’t keep us alive out of mercy, he wanted to study us to see if there "
"was a way to counteract our arcane attacks. His kind are very vulnerable to "
"such attacks."
msgstr ""
"Jis mūsų ir nelaikė iš gailesčio, jis mus laikė norėdamas ištyrinėti ar yra "
"koks nors būdas atremti mūsų paslaptingąsias atakas. Jo rūšis šiuo būdu "
"labai pažeidžiama."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:610
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:722
msgid ""
"Indeed, that is good to know. But you are now free to go wherever you like. "
"May the Lords of Light guide your path."
msgstr ""
"Iš tiesų, gera tai žinoti. Bet dabar jūs laisvi ir galite eiti kur norite. "
"Tegul Šviesos valdovai parodo jums kelią."
#. [message]: speaker=Father Morvin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:615
msgid ""
"As I have said, Tallin, I am eternally in your debt, and I take my debts "
"seriously. If you have no objection, I will serve you until one of us "
"departs this life."
msgstr ""
"Kaip jau minėjau, Talinai, aš esu tau amžinai skolingas, o į skolas aš "
"žiūriu rimtai. Jei tu nieko prieš, aš tarnausiu tau tol, kol vienas mūsų "
"paliks šį gyvenimą."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:620
msgid ""
"Oh, think nothing of it. Let no talk of debts come between us; rather let us "
"join hands as allies in restoring these Northlands to sanity."
msgstr ""
"Ei, negalvok apie tai. Ir nešnekėk apie skolas tarp mūsų, verčiau stokime "
"petys į petį kaip sąjungininkai ir grąžinkime ramybę į šiaurines žemes."
#. [message]: id=Elenia
#. [message]: speaker=Father Morvin
#. [message]: speaker=Sister Thera
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:625
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:737
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/14a_Epilogue.cfg:275
msgid "Thank you, Tallin."
msgstr "Ačiū tau, Talinai."
#. [message]: speaker=Sister Thera
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:654
msgid "Freedom at last! Thank you, Lord Tallin."
msgstr "Pagaliau laisvė! Ačiū jums, valdove Talinai."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:659
msgid ""
"Just ‘Tallin’. I am no Lord, just a humble peasant trying to restore our "
"people to freedom."
msgstr ""
"Tiesiog „Talinas“. Aš ne valdovas, tik menkas valstietis bandantis mūsų "
"žmonėms grąžinti laisvę."
#. [message]: speaker=Sister Thera
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:707
#, fuzzy
msgid ""
"My name is Thera. My husband Morvin and I were advisers and healers for the "
"dwarvish nobles of Knalga. We could not save them from Khazg Black-Tusk’s "
"troops, but we survived the orcs and trolls only to be captured when these "
"skeletons appeared."
msgstr ""
"Mane vadina seserimi Tara. Mano vyras, Morvinas, ir aš Knalgoje buvome "
"tarėjais ir gydytojais dvarfų kilmingiesiems. Mes negalėjome apginti jų nuo "
"Khazgo Juodosios ieties karių, bet pergyvenome orkus ir trolius – tik tam "
"kad būtume įkalinti šių skeletų."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:712
msgid ""
"Funny, why would the bonebag keep you as his prisoners? He didn’t seem to be "
"the merciful type."
msgstr ""
"Keista, kam tas kaulų maišas laiko jus įkalinęs? Jis nepanašus į gailestingą."
#. [message]: speaker=Sister Thera
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:717
msgid ""
"He didn’t keep us alive out of mercy, he wanted to study us to see if there "
"was a way to counteract our arcane attacks. His kind are very vulnerable to "
"such attacks, as I am sure you know by now."
msgstr ""
"Jis mūsų ir nelaikė iš gailesčio, jis mus laikė norėdamas ištyrinėti ar yra "
"koks nors būdas atremti mūsų paslaptingąsias atakas. Kaip jau matyt žinote, "
"jo rūšis labai pažeidžiami šiam žalos būdui. "
#. [message]: speaker=Sister Thera
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:727
#, fuzzy
msgid ""
"If you have no objection, Tallin, we would like to join you. These "
"Northlands are hardly safe these days for anyone to be traveling on their "
"own, and we could lend valuable help to your cause."
msgstr ""
"Jei tu nieko prieš, Talinai, mes norėtume prisidėti prie tavęs. Šios "
"Šiaurinės žemės dabar nesaugios keliauti pavieniui, o mes tau galėtume "
"suteikti vertingos pagalbos."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:732
msgid "Very well, you are most welcome to join us."
msgstr "Puiku, maloniai kviečiam prisijungti."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:750
#, fuzzy
msgid "Look at this. There’s some sort of opening in the wall..."
msgstr "Ir žiū, jo kameros gale yra kažkokia ertmė..."
#. [message]: speaker=Sister Thera
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:755
#, fuzzy
msgid ""
"It was there when I was thrown down here. The hole wasn’t big enough for me "
"to go through, but perhaps one of you might enlarge it?"
msgstr ""
"Tai pabėgėlių tunelis. Skylė nepakankamai didelė, kad pralįsčiau aš, bet gal "
"kas jūsų mažųjų vyrukų galėtų tilpt."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:760
#, fuzzy
msgid "Hmmm, let’s see..."
msgstr "Ėėė... gerai..."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:792
#, fuzzy
msgid "There we go. Now let’s see where this tunnel leads."
msgstr "Na štai. Patikrinkime kur veda šis tunelis."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:805
msgid ""
"Wow! That’s incredible. Now I understand why the bag of bones kept you guys "
"in jail; he just simply couldn’t kill you!"
msgstr ""
"Oho! Tai neįikėtina. Dabar aš suprantu, kodėl tas kaulų maišas jus laikė "
"kalėjime. Jis tiesiog nesugebėjo jūsų užmušti!"
#. [message]: speaker=Sister Thera
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:810
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/09a_Introductions.cfg:274
msgid "(<i>Giggle</i>)"
msgstr "(<i>Krizena</i>)"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:841
msgid "She’s not in good shape..."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Sister Thera
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:853
msgid "Here, let me see her."
msgstr "Leiskite man ją apžiūrėti."
#. [message]: speaker=Sister Thera
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:867
msgid "This should help."
msgstr "Tai turėtų padėti."
#. [message]: speaker=Elenia
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:889
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:934
msgid "Uh... where... am... I...?"
msgstr "Uch... Kur... aš... esu...?"
#. [message]: speaker=Sister Thera
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:894
msgid ""
"You are in the dungeons of Malifor. These brave people have just released "
"you."
msgstr "Tu esi Maliforo požemiuose. Šie drąsūs žmonės tave ką tik išlaisvino."
#. [message]: speaker=Elenia
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:899
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:944
msgid "... Thanks."
msgstr "... Ačiū."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:904
msgid ""
"No problem. Sister Thera, you take care of her. If she wants to join us she "
"would make a powerful ally."
msgstr ""
"Nėra už ką. Sese Tera, pasirūpink ja. Jeigu ji panorėtų prisijungti, taptų "
"gera sąjungininke."
#. [message]: speaker=Elenia
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:909
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:954
msgid "Yes, I would... like to join... you Lord Tallin."
msgstr "Taip, aš... Norėčiau prisijungti... Lorde Talinai."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:914
#, fuzzy
msgid ""
"Just Tallin; I am no lord. But gee, that sure is some powerful spell you "
"used on her, Thera. She’s looking better already."
msgstr ""
"Tik Talinas, joks aš valdovas. Oho, tu panaudojai išties galingą burtą, "
"seserie. Ji iškart geriau atrodo."
#. [message]: speaker=Elenia
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:919
msgid "And I feel better too. Now let’s get back at that disgusting skeleton."
msgstr "Ir jaučiuosi daug geriau. Nagi grįžkime pas tą pasibaisėtiną skeletą."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:925
msgid "I wish we had some healers with us; I’ll try to help her as best I can."
msgstr ""
"Kaip aš norėčiau, kad su savimi turėtume bent kelis gydytojus. Pasistengsiu "
"jai padėti kiek galiu."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:939
msgid "You are in the dungeons of Malifor. We have just released you."
msgstr "Tu Maliforo požemiuose. Mes kątik tave išlaisvinome."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:949
msgid ""
"No problem. Just take it easy. If you would like to join us your help could "
"mean life or death for a lot of us."
msgstr ""
"Be problemų. Tu tik nusiramink. Jei jūs norėtumėte prisijungti prie mūsų, "
"tai galėtų lemti gyvybės ir mirties klausimus daugeliui iš mūsų."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:959
msgid "Just Tallin, I am no lord. And you are looking better already."
msgstr "Tiesiog Talinas, aš ne valdovas. O tu jau atrodai geriau."
#. [message]: speaker=Elenia
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:982
msgid ""
"Oh, just a few tricks I know, otherwise I probably would be dead by now. But "
"let’s get back at that disgusting skeleton."
msgstr ""
"A, tai tik keli triukai, kuriuos aš žinau, be jų aš jau matyt būčiau "
"negyvas. Bet grįžkime pas tą bjaurų skeletą."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:989
msgid "Why did the bag of bones capture you in the first place?"
msgstr "O kodėl tas kaulų maišas išvis tave įkalino?"
#. [message]: speaker=Elenia
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:994
msgid "Because he thought I was pretty."
msgstr "Nes jis galvojo, kad esu graži."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1000
msgid "That old skeleton? Geez, what a nutcase."
msgstr "Tas senas skeletas? Na ir kvėša."
#. [message]: speaker=Elenia
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1005
msgid "You’re telling me."
msgstr "Tu man sakai."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1033
#, fuzzy
msgid "Holy cow! What did I just let out of that cage! Look out everyone."
msgstr "Jadryštvaj rogės! Ką aš čia išleidau iš narvo! Saugokitės visi."
#. [message]: speaker=Camerin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1038
msgid "Oooooh, cool, it’s a drake!"
msgstr "O, geras — tai slibinas!"
#. [message]: speaker=Krash
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1043
msgid "(<i>Whimper</i>)"
msgstr "(<i>Inkščia</i>)"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1048
msgid ""
"Bright Gods, such a fierce creature whimpering! What the heck have they done "
"to it?"
msgstr ""
"Šviesieji dievai, toks nuožmus padaras inkščia! Ką po galais jie su juo "
"padarė?"
#. [message]: speaker=Camerin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1053
msgid "The bastards!"
msgstr "Išgamos!"
#. [message]: speaker=Father Morvin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1064
msgid "Probably another one of Malifor’s experiments."
msgstr "Matyt dar vienas iš Maliforo eksperimentų."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1069
msgid "I don’t know, see if it talks."
msgstr "Nežinau, pažiūrėkime ar jis kalba."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1076
msgid "Hey, big guy. We aren’t gonna hurt you. We wanna be your friends."
msgstr "Ei, didžki! Mes tavęs neskriausim. Norim draugauti."
#. [message]: speaker=Krash
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1081
msgid "... Not... going... to... hurt... me?"
msgstr "... Nesiruošiate... Manęs... Skriausti?"
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1086
msgid "Hey, it talks!"
msgstr "Ei, šitas padaras kalba!"
#. [message]: speaker=Camerin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1091
msgid "It’s a ‘he’, and yes, they’re actually very intelligent creatures."
msgstr "Šitas „padaras“ yra labai protinga būtybė."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1096
msgid ""
"Hush! I am trying to talk to him. Nope, we’ll never hurt you. But if you "
"want to you can hurt some skeletons."
msgstr ""
"Ša! Aš mėginu su juo susikalbėti. Ne, mes tavęs neskriausim. Bet tu, jei "
"nori, gali nuskriaust kelis skeletus."
#. [message]: speaker=Krash
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1101
msgid "Skeletons! GRRRR!!"
msgstr "Skeletai! GRRRR!!"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1106
msgid "Look out! He is ready to go! Hey, is that smoke coming out of his ears?"
msgstr "Atsargiai! Jis pasiruošęs! Ei, ar jam iš ausų sklinda dūmai?"
#. [message]: speaker=Krash
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1120
msgid "ROOOAARR!"
msgstr "GRRR!"
#. [message]: role=Supporter
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1125
msgid ""
"Whoa! Maybe he isn’t so friendly after all... or at least to some things."
msgstr ""
"Ojoj! Gal vis tik jis nėra toks draugiškas... na, bent jau kai kuriems "
"padarams."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1141
#, fuzzy
msgid ""
"(<i>Sigh</i>) There doesn’t seem to be anything down this tunnel, either "
"friend or foe."
msgstr ""
"(<i>Atsidūsta</i>) Puikumėlis. Dar daugiau vandens. Ir panašu, kad šiame "
"tunelyje nieko daugiau nėra, nei priešo, nei draugo."
#. [message]: speaker=narrator
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1165
msgid "The Treasury"
msgstr "Lobis"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1170
msgid "The Treasury! Cool, let’s go loot some booty!"
msgstr "Lobynas! Jėga, eiva išplėšti grobio!"
#. [message]: role=Treasury Guard
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1203
msgid "Intruders! Get them!"
msgstr "Įsibrovėliai! Sučiupkite juos!"
#. [message]: role=Supporter
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1208
msgid "Bring it on!"
msgstr ""
#. [scenario]: id=05a_01_The_Pursuit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1252
#, fuzzy
msgid "There are at least several hundred gold coins in here!"
msgstr "Oho! Čia mažiausiai 1000 aukso!"
#. [scenario]: id=05a_01_The_Pursuit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1254
msgid "I don’t think the undead will be be needing this anyway."
msgstr ""
#. [scenario]: id=05a_01_The_Pursuit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1256
msgid ""
"Our people could rebuild their lives ten-fold with the gold in this treasury."
msgstr ""
#. [scenario]: id=05a_01_The_Pursuit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1258
msgid "We’re rich!"
msgstr "Mes turtingi!"
#. [scenario]: id=05a_01_The_Pursuit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1260
msgid "Why do these skeletons have so much gold just sitting around?"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Abhai
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1286
msgid ""
"The Rod of Justice! What in the world is it doing all the way down here?"
msgstr "Teisingumo Lazda! Kad tave kur, kodėl ji čia, požemiuose?"
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1291
msgid "What do you have there, Abhai?"
msgstr "Ką ten turi, Abhajau?"
#. [message]: speaker=Abhai
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1296
msgid ""
"This is the Great Rod of Justice, my boy. It was an ancient artifact even "
"when I was young. They say it was crafted by the Great Gods themselves, and "
"given to the first true Ruler of Men to ensure peace, harmony and above all "
"— justice. For hundreds of years it did just that, for during the time it "
"was wielded by men, the ruling class never became corrupt, the people never "
"lacked justice and neither evil nor wars troubled the land."
msgstr ""
"Tai yra didžioji Teisingumo Lazda, mano berniuk. Ji buvo senovinis "
"artefaktas jau tada, kai aš buvau jaunas. Sakoma, kad ją pagamino patys "
"Didieji dievai ir įteikė pirmąjam Žmonių valdovui, kad šis užtikrintų taiką, "
"harmoniją ir, visų svarbiausia, teisingumą. Ištisus šimtmečius taip ir buvo. "
"Kol ji buvo žmonių rankose, valdančioji klasė niekada nebuvo korumpuota, "
"žmonėms niekad netrūko teisingumo, o krašto niekad nevargino blogis ar karai."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1301
msgid ""
"Well, if you don’t mind me saying — that certainly isn’t the state of "
"affairs now. Knalga lies in ruins, orcs ravage the surface, and these dark "
"and evil creatures haunt the underground passages. In the meantime, Wesnoth "
"is said to be ruled by the wicked and cruel queen Asheviere, while the "
"rightful heir must have long since perished in his vain quest for the "
"Sceptre of Fire."
msgstr ""
"Drįstu pastebėti, kad tavo žodžiai neatspindi esamos padėties. Knalga "
"sugriauta, orkai naikina žemes, o tie tamsūs blogio padarai tūno požeminėse "
"galerijose. Tuo pat metu kalbama, kad Vesnotą valdo sukta ir pikta karalienė "
"Aševierė, o teisėtas paveldėtojas jau greičiausiai pražuvo bergždžiai "
"ieškodamas Ugnies Skeptro."
#. [message]: speaker=Abhai
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1306
msgid ""
"Ahh, with the Rod of Justice down here it is to be expected. Come Tallin, "
"either you or one of your trusted men must wield this staff and bring peace "
"and justice back into this world."
msgstr ""
"Ach, su Teisingumo lazda galima tikėtis to ir čia. Eikš Talinai, tu pats ar "
"tavo patikėtinis turi imti šią lazdą ir grąžinti taiką ir teisingumą į šį "
"pasaulį."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1311
msgid "Why can’t you wield it, Abhai?"
msgstr "O kodėl tu negali jos imti, Abhajau?"
#. [message]: speaker=Abhai
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1316
msgid ""
"I am a creature of the past, and thus my time to wield it is long gone. This "
"is your era, Tallin, and thus it is your responsibility to see to it that "
"your people receive peace, prosperity and justice. Quickly, come forth or "
"send one of your men for time is waning."
msgstr ""
"Aš esu praeities padaras, tad mano laikas ją turėti seniai praėjo. Tai tavo "
"era, Talinai, ir tavo atsakomybė užtikrinti tai, kad tavo žmonės pasiektų "
"taiką, klestėjimą ir teisingumą. Greičiau, eikš pirmyn arba atsiųsk ką nors "
"iš savo žmonių, nes laikas senka."
#. [message]: speaker=narrator
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1345
msgid ""
"An elegantly carved sceptre rests at the bottom of the chest. Precious "
"jewels glitter across its surface, and it exudes a great aura of power."
msgstr ""
#. [option]
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1347
msgid "rod of justice^Take it"
msgstr "Paimti"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1351
#, fuzzy
msgid ""
"This thing is... incredible! What is such a powerful artifact doing hidden "
"all the way back here?"
msgstr "Įdomu, kodėl toks galingas artefaktas paslėptas čionais..."
#. [message]: speaker=Camerin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1361
msgid "That’s... that’s the Rod of Justice!"
msgstr "Tai... Tai Teisingumo lazda!"
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1366
msgid "Do you know anything about it, Camerin?"
msgstr "Kamerinai, ar žinai ką nors apie ją?"
#. [message]: speaker=Camerin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1371
msgid ""
"I don’t think there is a person alive who knows anything more solid than "
"rumors and legends. There are very few people who even knows it exists!"
msgstr ""
"Aš abejoju, ar yra kas nors, kas žino daugiau nei legendas ar gandus. "
"Apskritai, labai mažai tėra žmonių, kurie išvis žino, kad ši lazda "
"egzistuoja."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1376
msgid "How did you come to know of it?"
msgstr "O tai iš kur tu apie ją žinai?"
#. [message]: speaker=Camerin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1381
msgid ""
"Some of the most ancient elvish legends make some vague mention of this "
"artifact. But beyond that..."
msgstr ""
"Kai kurios pačios seniausios elfų legendos užsimena apie šio artefakto "
"egzistavimą. Bet daugiau..."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1386
msgid ""
"Interesting. I wonder who — or what — could have created such a powerful "
"artifact. There must be one heck of a story behind this thing."
msgstr ""
"Įdomu. Kas toks – ar tai – galėjo sukurti tokį galingą artefaktą. Neprasta "
"istorija turėtų būti apie tai."
#. [object]: id=justice_rod
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1399
msgid "Rod of Justice"
msgstr "Teisingumo lazda"
#. [object]: id=justice_rod
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1402
#, fuzzy
msgid ""
"A magical staff of tremendous power and unknown origin. Although the full "
"extent of its power has not been fathomed, there are a few features about it "
"that will be obvious to any master of lore. The wielder of this staff gains "
"a dramatic increase in strength, speed and intelligence, and is granted the "
"ability to fire devastating lightning bolts at his opponents. Only a person "
"who is good at heart and who is willing to sacrifice his life on the path of "
"justice can wield this staff."
msgstr ""
"Šios magiškos lazdos jėga yra neįtikėtina, o kilmė nežinoma. Ir, nors visa "
"jos galia yra nesuvokiama, keletas jos savybių yra akivaizdžios bet kuriam "
"mokslo žinovui. Šios lazdos turėtojas įgyja daug jėgos, greičio ir išminties "
"bei jam suteikiama galia į priešus laidyti visa griaunančius žaibus. Tik tas "
"asmuo, kuris yra geros širdies ir yra pasiryžęs paaukoti savo gyvenimą "
"teisybės kely, gali nešioti šią lazdą."
#. [effect]: type=fire
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1411
msgid "rod of justice"
msgstr "teisingumo lazda"
#. [option]
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1491
msgid "rod of justice^Leave it"
msgstr "teisingumo lazda^Palikti"
#. [message]: speaker=narrator
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1518
msgid "The Great Chamber"
msgstr "Didžioji salė"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1523
msgid "‘The Great Chamber’? Hmmm, wonder what that could be."
msgstr "„Didžioji salė“? Hmm, įdomu, kas tai galėtų būti."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1540
msgid "Halt! You’re not allowed to be here! Authorized undead only!"
msgstr ""
#. [unit]: type=Dwarvish Steelclad, id=Dulcatas
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1563
msgid "Dulcatas"
msgstr "Dulkatas"
#. [unit]: type=Dwarvish Thunderguard, id=Antolos
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1575
msgid "Antolos"
msgstr "Antolosas"
#. [unit]: type=Dwarvish Fighter, id=Varem
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1587
msgid "Varem"
msgstr "Varemas"
#. [message]: speaker=Dulcatas
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1598
msgid "Halt! Who goes there? Friend or foe?"
msgstr "Stot! Kas čia eina? Draugas ar priešas?"
#. [message]: speaker=second_unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1603
msgid "Depends. Are you loyal to Malifor?"
msgstr "Priklauso. Ar tu ištikimas Maliforui?"
#. [message]: speaker=Dulcatas
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1608
msgid ""
"Never! If you ha’ been sent by Malifor, then know that we will never yield! "
"Come and meet your death!"
msgstr ""
"Niekada! Jei tave pasiuntė Maliforas, žinok, kad mes niekad nepasiduosim! "
"Eikš sutikti savo mirties!"
#. [message]: speaker=second_unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1613
msgid ""
"Hold! We aren’t friends of Malifor in the least. Rather, we have come to "
"destroy him."
msgstr ""
"Stok! Mažų mažiausiai mes nesame Maliforo draugai. Priešingai, mes čia "
"atvykome jo sunaikinti."
#. [message]: speaker=Dulcatas
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1618
msgid "Finally! You don’t know how long we have been waiting for this day."
msgstr "Pagaliau! Neįsivaizduojate kiek mes laukėme šios dienos."
#. [message]: speaker=second_unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1623
msgid "How did you get here and how long have you been here?"
msgstr "Kaip jūs čia patekote ir kiek laiko čia praleidote?"
#. [message]: speaker=Dulcatas
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1628
msgid ""
"We were originally prisoners of Malifor, but we tunneled out and escaped. "
"Since then, we have eked out a precarious survival on what we have been able "
"to steal or raid from Malifor."
msgstr ""
"Iš pradžių mes buvome Maliforo belaisviai, bet mes išsirausėm tunelį ir "
"pasprukom. Nuo tada mes vos verčiamės iš to ką pavyksta pavogti ar išplėšti "
"iš Maliforo."
#. [message]: speaker=second_unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1633
msgid "By now you have tunnels all through this place."
msgstr "Šiuo metu jūs jau turėtumėt turėti urvus po visą šią vietovę."
#. [message]: speaker=Dulcatas
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1638
msgid ""
"Aye. That seemingly blank wall to the south there is actually a hidden "
"entrance to the treasury."
msgstr ""
"Ajo. Ana va pietuose esanti tuščiai atrodanti siena išties yr' slaptas "
"įėjimas į lobyną."
#. [message]: speaker=second_unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1643
msgid "Awesome, let’s go!"
msgstr "Puiku, eime!"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1659
msgid "Here we go."
msgstr "Na štai."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1701
#, fuzzy
msgid ""
"So this is the Great Chamber, eh? Doesn’t look like there is much to see "
"here."
msgstr "Tai čia ir yra ta Didžioji salė? Nepanašu, kad čia yra į ką žiūrėti."
#. [message]: speaker=narrator
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1709
msgid "The ground shakes."
msgstr "Žemė dreba."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1714
msgid "Perhaps I spoke too soon..."
msgstr "Gal per greitai išsižiojau..."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1731
msgid "What is this? Out retreat is cut off!"
msgstr ""
#. [message]: type=Giant Spider
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1772
msgid "Hsssss"
msgstr "Hsssss"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1777
msgid "‘Great Chamber’, my foot! This is a death chamber!"
msgstr "„Didžioji Salė“, kad tave kur! Čia mirties menė!"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1796
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2365
msgid ""
"Hmmm. The wall appears weak here. I think there might be something on the "
"other side."
msgstr ""
#. [message]: speaker=unit
#. [message]: speaker=Sister Thera
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1810
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2406
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/utils/herodeaths.cfg:573
msgid "There we go."
msgstr "Na, štai."
#. [message]: speaker=narrator
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1835
msgid "Malifor the Great’s Study"
msgstr "Maliforo Didžiojo studija"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1840
msgid "There we go! This way, guys!"
msgstr "Na va. Čionais, vyručiai!"
#. [message]: role=Study Guard
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1858
msgid ""
"They are attacking the master’s study! We must stop them! Call the reserves!"
msgstr ""
"Jie atakuoja šeimininko studiją! Reikia juos sulaikyti! Kvieskit rezervą!"
#. [message]: speaker=narrator
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1886
msgid ""
"Caution! Tunnel flooded and infested with aquatic monsters. Enter at the "
"risk of your unlife."
msgstr ""
"Dėmesio! Tunelis apsemtas ir pilnas vandens pabaisų. Eidami rizikuojate savo "
"negyvybe."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1891
msgid ""
"Interesting. It seems like someone really doesn’t want us going down this "
"tunnel."
msgstr "Įdomu. Atrodo, jog kažkas labai nenori, kad mes eitume šiuo tuneliu."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1909
msgid "Intruders? Capture them and throw them in with the toxic waste!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=narrator
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1941
msgid "A section of wall slides away."
msgstr ""
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1950
msgid ""
"Holy water! For a certainty, those skeletons won’t like us getting our hands "
"on this stuff. But that’s probably why they kept them back here in the first "
"place."
msgstr ""
"Švęstas vanduo! Žinoma, tie skeletai nenorėtų, kad toks daiktas patektų mums "
"į rankas. Matyt dėl to jie jį čia ir laikė."
#. [message]: speaker=narrator
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1964
msgid ""
"Warning! These bottles contain toxic waste. Causes disintegration on contact."
msgstr ""
"Įspėjimas! Šiuose buteliuose saugomos toksiškos atliekos. Esant sąlyčiui "
"sukelia irimą."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1969
#, fuzzy
msgid "(<i>rolls eyes</i>) Oh, the hazardous life of a skeleton."
msgstr "(<i>Varto akis</i>) O kenksmingas skeleto gyvenimas."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:1984
msgid "Hey, an underground lake."
msgstr "Ei, požeminis ežeras."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2001
msgid "Ack! What are those things!"
msgstr "Fui! Kas čia per dalykai?!"
#. [message]: speaker=Camerin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2011
msgid ""
"Oh yeah, those things. Watch out, they are the arms of some sort of "
"underwater creature. They’ll try to pummel you to death, then drag you under "
"for dinner."
msgstr ""
"Oi, šitie dalykėliai. Saugokitės, tai yra kažkokio povandeninio padaro "
"rankos. Jie mėgins jus mirtinai uždaužyti, o po to nusitemps jus gilyn "
"suėsti."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2016
msgid ""
"Then how do we get past? I can see that the passage continues to both the "
"north and south and we haven’t found Malifor yet..."
msgstr ""
"Tai kaip mes praeisime? Kiek aš matau praėjimas tęsiasi tiek į šiaurę, tiek "
"į pietus, o Maliforo mes dar neradome..."
#. [message]: speaker=Camerin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2021
msgid ""
"Creatures of that type regenerate over time; it’s doubtful we can destroy it "
"completely. But if we destroy its arms we’ll be relatively safe until they "
"regenerate."
msgstr ""
"Šie padarai regeneruoja bėgant laikui, tad aš labai abejoju ar mums pavyks "
"jį visiškai sunaikinti. Bet jei mes nukaposime jam rankas, tai gana saugiai "
"galėsime praeiti, kol jis atsigaus."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2026
msgid "Let’s get to it, then."
msgstr "Tai apkapokime jas."
#. [unit]: type=Wraith, id=Abhai
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2050
msgid "Abhai"
msgstr "Abhajus"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2059
msgid "AH! A ghost!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Abhai
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2064
#, fuzzy
msgid "Who are you that dares to venture down these tunnels?"
msgstr "Kas jūs? Kaip atsidūrėte čia, apačioje?"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2069
msgid "I... I am one of Tallin’s men..."
msgstr "Aš... Aš vienas iš Talino vyrų..."
#. [message]: speaker=Abhai
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2074
msgid "Who is this ‘Tallin’?"
msgstr "Kas yra tas „Talinas“?"
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2079
msgid "That would be me."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Abhai
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2084
msgid "What is your purpose in coming here?"
msgstr "Koks jūsų atėjimo čia tikslas?"
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2089
msgid "We seek the destruction of the lich Malifor."
msgstr "Norime sunaikinti ličą Maliforą."
#. [message]: speaker=Abhai
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2094
msgid ""
"(<i>pales if possible</i>) Malifor...! Finally someone here in force to deal "
"with that menace!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2099
msgid ""
"Can you tell us where he is? And, if I may ask, who are — or rather, were — "
"you?"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Abhai
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2104
#, fuzzy
msgid ""
"I am Lord Abhai, the ruler... once... of a great kingdom far to the west. In "
"time, as all men do, I grew old and passed to the Land of the Dead. I know "
"not how long I dwelt there, before I was wrenched from my peace and drawn "
"into this realm by a terrible power."
msgstr ""
"Aš kaip ir visi žmonės, pasenau, numiriau ir patekau į mirusiųjų šalį. Nažia "
"kiek aš ten gyvenau, kol mane iš ten išlupo baisi jėga ir prievarta įkišo "
"mane į šį ektoplazminį kūną."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2109
msgid "Let me guess. Malifor?"
msgstr "Leisk man atspėti. Maliforas?"
#. [message]: speaker=Abhai
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2114
msgid ""
"Indeed. He was once a great sorcerer, but he coveted wealth and power. To "
"gain his ends, he allied himself with the Lich-Lords, and from them he "
"learned their craft. When the orcish menace first appeared on the continent "
"and the Wesfolk fled to the east, Malifor left their service and followed. "
"No word surfaced of his fate from then on, but it seems he became a lich "
"himself. I am not surprised he took up residence in these mines, all these "
"years later — he always had a love of gold, and a special hatred of me. He "
"tried to break me into mindless slavery, but I resisted his power and fled. "
"I have been hiding in these flooded tunnels ever since. Some monster that "
"Malifor’s minions greatly fear lives in these waters; they do not molest me "
"here."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2119
msgid ""
"I am afraid times have changed much. Our first king, Haldric I, fled the "
"Green Isle with the Wesfolk, the orcs in pursuit. He came ashore on this "
"land that we now call the Great Continent and destroyed the Lich-Lord Jevyan "
"before founding the Kingdom of Wesnoth. That was centuries ago."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Abhai
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2124
msgid "So... much time has passed indeed."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2129
msgid "Would you join us to defeat this evil creature?"
msgstr "Ar prisijungtum prie mūsų, kad nugalėtume šią piktą būtybę?"
#. [message]: speaker=Abhai
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2135
msgid ""
"Wouldn’t miss it. Maybe after he is destroyed my kind and I can live... "
"er... be dead peacefully."
msgstr ""
"Aš to nepraleisčiau. Galbūt po to, kai jis bus sunaikintas, mano rūšis ir aš "
"galėsime gyventi... ėė... mirti ramiai."
#. [message]: speaker=Abhai
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2140
msgid ""
"Keep following these flooded tunnels. I think they might lead you directly "
"to Malifor."
msgstr ""
"Sekite šiais užtvindytais tuneliais. Aš manau, kad jie nuves jus tiesiai pas "
"Maliforą."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2145
msgid "Great. Forward, men!"
msgstr "Puiku. Vyrai, pirmyn!"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2164
msgid "Ugh, a corpse. And it — (<i>gags</i>) — reeks!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2177
msgid ""
"Gee, what’s with these bodies floating around? Is this river some sort of "
"body disposal?"
msgstr ""
"Fui, kodėl čia plūduriuoja tiek kūnų? Gal ši upė naudojama kūnų atsikratymui?"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2191
#, fuzzy
msgid ""
"Just great, I am cold, wet, and tired and what have we here? Another dead "
"body. This place is starting to get on my nerves!"
msgstr ""
"Puiku, aš sušalęs, peršlapęs, pavargęs ir ką dar mes čia turim? Dar vienas "
"akligatvis. Ši vieta pradeda mane erzinti. "
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2207
#, fuzzy
msgid "Hold it, people, there’s something just ahead!"
msgstr "Laikykitės, žmonės, kažkas yra tiesiai priešaky!"
#. [message]: type=Naga Warrior
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2228
msgid "(<i>sniff</i>) I smell humans."
msgstr "(<i>uosto</i>) Užuodžiu žmones."
#. [message]: type=Naga Fighter
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2233
#, fuzzy
msgid "You are just plain deaf. I heard them coming a mile off."
msgstr "Tu esi visiškai kurčias. Aš girdėjau juos einant už mylios."
#. [message]: type=Naga Warrior
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2238
msgid "Ahh, shut up. Let’s go kill them."
msgstr "Ai, užsikišk. Eiva juos nudobsim."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2271
msgid ""
"It looks like this is it. Here is the door to Malifor’s study. Are we all "
"ready for this?"
msgstr ""
"Panašu, kad viskas. Čia durys į Maliforo studiją. Ar visi tam pasiruošę?"
#. [option]
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2273
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2327
#, fuzzy
msgid "Get those doors open!"
msgstr "Taip, atidarykime šias duris!"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2288
msgid "Let’s go!"
msgstr "Eime!"
#. [option]
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2299
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2417
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2516
msgid "Just wait a sec."
msgstr "Palauk sekundėlę."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2370
msgid "Anything you can’t handle?"
msgstr "Kas nors, su kuo nesusidorosi?"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2375
msgid "Nope. Should I open it?"
msgstr "Ne. Ar turėčiau atidaryti?"
#. [option]
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2377
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2457
msgid "Go for it!"
msgstr "Pabandyk!"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2445
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2545
msgid "Hey, check this out, it looks like some sort of lever."
msgstr "Ei, žiū, panašu į kažkokį svertą."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2450
msgid "Throw it and see what it does."
msgstr ""
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2455
msgid "Should I throw it?"
msgstr "Man jį truktelti?"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2465
msgid "Nothing. That door is not moving."
msgstr "Nieko. Šios durys nejuda."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2470
msgid "Why don’t you try ‘knocking’?"
msgstr "Kodėl nepabandai „pastuksenti“?"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2501
msgid "Anybody home?"
msgstr "Kas nors namie?"
#. [message]: speaker=Malifor
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2596
msgid "You wretched vermin, I have had it with you! Guards!"
msgstr "Tu bjaurus kenkėjau, man jau pakaks! Sargyba!"
#. [message]: speaker=Malifor
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2620
msgid ""
"You invaded my kingdom, drove me from my mines, raided my dungeon, and "
"plundered my treasury. Your audacity ends here!"
msgstr ""
"Jūs įsibrovėte į mano karalystę, nustūmėte mane iš mano kasyklų, nusiaubėt "
"mano požemius, išplėšėt mano lobyną. Jūsų įžūlus elgesys baigsis čia."
#. [message]: speaker=Father Morvin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2633
msgid ""
"You are wrong, Malifor, for you shall be the one who is destroyed. You are "
"cruel, merciless and a terror to all that lives. The world will be a better "
"place with you gone!"
msgstr ""
"Tu klysti, Maliforai, kaip tik tu ir būsi sunaikintas. Tu esi žiaurus, "
"negailestingas ir siaubas visam kas gyva. Pasaulis be tavęs bus daug "
"gražesnis!"
#. [message]: speaker=Sister Thera
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2638
msgid ""
"To feed your greed and hunger you have terrorized all that is good. You have "
"disturbed the rest of the brave defenders of Knalga. Now, your evil reign "
"shall be brought to an end."
msgstr ""
"Siekdamas pasotinti savo godumą ir alkį tu terorizavai viską, kas yra gera. "
"Tu sutrikdei narsių Knalgos gynėjų poilsį. Dabar tavo valdžiai ateis galas."
#. [message]: speaker=Malifor
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2643
msgid ""
"Fools! Don’t think it’s so easy to kill me. Your corpses shall all soon be "
"serving me. Fall on them, my hordes!"
msgstr ""
"Kvailiai! Negalvokit, kad taip paprasta mane nužudyti. Jūsų lavonai tuojaus "
"man tarnaus. Užgriūkite juos, mano ordos!"
#. [message]: speaker=Malifor
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2681
msgid "HAHAHAHA, DEATH HAS NO EFFECT ON ME YOU FOOLS!"
msgstr "CHACHACHA, MIRTIS MANĘS NEVEIKIA, KVAILIAI!"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2686
#, fuzzy
msgid "Well, blades don’t work."
msgstr "Na, kuokos ir strėlės akivaizdžiai neveikia."
#. [message]: speaker=Malifor
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2696
msgid "HAHAHAHA, YOUR IDIOCY AMUSES ME GREATLY!"
msgstr "HAHAHAHA, JŪSŲ IDIOTIZMAS MANE BE GALO ŽAVI! "
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2701
#, fuzzy
msgid "Geez, how are we going to kill him? This weapon is ineffective!"
msgstr "Nagi, kaip mes jį nužudysime?"
#. [message]: speaker=Malifor
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2711
msgid "YOU PUNY MORTALS SHALL SOON BE SERVING ME!"
msgstr "NIEKINGI MIRTINGIEJI, GREITAI JŪS TARNAUSITE MAN!"
#. [message]: speaker=Camerin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2716
#, fuzzy
msgid "That blasted skeleton! Even fire has no effect on him!"
msgstr "Tai prakeiktas skeletas! Net ugnis jo neima!"
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2721
msgid "Let’s try using something different on him."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Malifor
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2736
msgid "AAAAAAHHHHHH!"
msgstr "AAAAAAHHHHHH!"
#. [message]: speaker=Father Morvin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2741
msgid "I see now. It is impossible to destroy him by ordinary means."
msgstr "Ką gi, aišku. Jo neįmanoma sunaikinti įprastomis priemonėmis."
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2746
msgid "Then how are we going to destroy him? Surely there must be a way."
msgstr "Tai kaip gi mes jį sunaikinsim? Juk turi būti koks nors būdas."
#. [message]: speaker=Father Morvin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2751
msgid ""
"Yes, I think there is, but only myself or Thera have the means to do it. "
"Come on Thera, let’s destroy that old skeleton."
msgstr ""
"Taip, aš manau, kad yra, bet tik aš ir Tera galime juo pasinaudoti. Eiva "
"Tera, sunaikinkime tą seną skeletą."
#. [message]: speaker=Sister Thera
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2756
msgid "Yeah, I can’t wait to get my hands on that bastard!"
msgstr "Oi negaliu sulaukt kol tas benkartas paklius man į nagus!"
#. [message]: speaker=Father Morvin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2761
msgid "That was very unladylike of you."
msgstr "Gerai išauklėtos damos taip nesielgia."
#. [message]: speaker=Sister Thera
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2766
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/utils/herodeaths.cfg:451
msgid "(<i>Giggle</i>) Sorry."
msgstr "(<i>Kikena</i>) Atleisk."
#. [message]: speaker=Malifor
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2783
msgid "AHHHH! YOU BLASTED MAGE!"
msgstr "AHHHH! TU SUTRAUKA MAGE!"
#. [message]: speaker=Tallin
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2788
msgid "Good. We finally got him. He is dissolving."
msgstr "Gerai. Pagaliau mes jį pričiupom. Jis tirpsta."
#. [message]: speaker=Malifor
#: data/campaigns/Northern_Rebirth/scenarios/05a_01_The_Pursuit.cfg:2793
<