The Battle for Wesnoth Lithuanian translation
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

1686 lines
66KB

 1. # Copyright (C) Wesnoth development team, 2007-2019.
 2. # Translators:
 3. # Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>, 2007-2019.
 4. # Marius Tauba, 2009.
 5. msgid ""
 6. msgstr ""
 7. "Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 1.11\n"
 8. "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.wesnoth.org/\n"
 9. "POT-Creation-Date: 2020-01-25 18:18 UTC\n"
 10. "PO-Revision-Date: 2019-02-09 00:09+0000\n"
 11. "Last-Translator: Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>\n"
 12. "Language-Team: Lithuanian <wesnoth-lt@googlegroups.com>\n"
 13. "Language: lt\n"
 14. "MIME-Version: 1.0\n"
 15. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 16. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 17. "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n"
 18. "%100>=20) ? 1 : n%10==0 || (n%100>10 && n%100<20) ? 2 : 3);\n"
 19. "X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
 20. #. [campaign]: id=Two_Brothers
 21. #: data/campaigns/Two_Brothers/_main.cfg:13
 22. msgid "A Tale of Two Brothers"
 23. msgstr "Pasakojimas apie du brolius"
 24. #. [campaign]: id=Two_Brothers
 25. #: data/campaigns/Two_Brothers/_main.cfg:14
 26. msgid "AToTB"
 27. msgstr "PaDB"
 28. #. [campaign]: id=Two_Brothers
 29. #: data/campaigns/Two_Brothers/_main.cfg:18
 30. msgid "Beginner"
 31. msgstr "Pradedantysis"
 32. #. [campaign]: id=Two_Brothers
 33. #: data/campaigns/Two_Brothers/_main.cfg:18
 34. msgid "Horseman"
 35. msgstr "Raitelis"
 36. #. [campaign]: id=Two_Brothers
 37. #: data/campaigns/Two_Brothers/_main.cfg:19
 38. msgid "Challenging"
 39. msgstr "Iššaukiantis"
 40. #. [campaign]: id=Two_Brothers
 41. #: data/campaigns/Two_Brothers/_main.cfg:19
 42. msgid "Knight"
 43. msgstr "Riteris"
 44. #. [campaign]: id=Two_Brothers
 45. #: data/campaigns/Two_Brothers/_main.cfg:21
 46. msgid ""
 47. "An evil mage is threatening the small village of Maghre and its inhabitants. "
 48. "The village’s mage sends to his warrior brother for help, but not all goes "
 49. "as planned. Can you help?\n"
 50. "\n"
 51. msgstr ""
 52. "Piktasis magas grasina nedideliam kaimui Magrei ir jo gyventojams. Kaimo "
 53. "magas paprašo savo brolio pagalbos, bet ne viskas einasi kaip planuota. Ar "
 54. "galite padėti?\n"
 55. "\n"
 56. #. [campaign]: id=Two_Brothers
 57. #: data/campaigns/Two_Brothers/_main.cfg:23
 58. #, fuzzy
 59. msgid "(Novice level, 4 scenarios.)"
 60. msgstr "(Pradedančiojo lygis, 4 scenarijai.)"
 61. #. [about]
 62. #: data/campaigns/Two_Brothers/_main.cfg:30
 63. msgid "Campaign Design"
 64. msgstr "Kampaniją kūrė"
 65. #. [about]
 66. #: data/campaigns/Two_Brothers/_main.cfg:39
 67. msgid "Prose and Story Edits"
 68. msgstr "Prozos ir istorijos redagavimas"
 69. #. [about]
 70. #: data/campaigns/Two_Brothers/_main.cfg:48
 71. msgid "Campaign Maintenance"
 72. msgstr "Kampanijos priežiūra"
 73. #. [about]
 74. #: data/campaigns/Two_Brothers/_main.cfg:57
 75. msgid "Artwork and Graphics Design"
 76. msgstr "Grafiką kūrė"
 77. #. [about]
 78. #: data/campaigns/Two_Brothers/_main.cfg:73
 79. msgid "Miscellaneous"
 80. msgstr "Įvairūs"
 81. #. [entry]
 82. #: data/campaigns/Two_Brothers/_main.cfg:87
 83. msgid "And special thanks to everyone else who I forgot to mention."
 84. msgstr "Didelis ačiū visiems kitiems, kuriuos pamiršau paminėti."
 85. #. [scenario]: id=01_Rooting_Out_a_Mage
 86. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:5
 87. msgid "Rooting Out a Mage"
 88. msgstr "Išrauti magą"
 89. #. [part]
 90. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:50
 91. msgid ""
 92. "The remote freehold of Maghre in the western reaches of the kingdom of "
 93. "Wesnoth was once a peaceful place, its inhabitants largely unaware of the "
 94. "comings and goings of the wider world. Wars and the rumor of wars touched "
 95. "them not, until the day a dark mage settled in the region and began seeking "
 96. "sacrifices for his evil summonings."
 97. msgstr ""
 98. "Kadaise tolimas Magrė kaimas vakariniuose Vesnoto karalystės pakraščiuose "
 99. "buvo taiki vieta, jo gyventojai nelabai ką žinojo apie įvykius plačiajame "
 100. "pasaulyje. Karai ir gandai apie juos jų nepalietė iki tos dienos, kai "
 101. "tamsusis magas apsigyveno jų krašte ir pradėjo ieškoti aukų savo blogio "
 102. "kūriniams."
 103. #. [part]
 104. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:54
 105. msgid ""
 106. "Skeletons and zombies killed cattle and fired fields. <i>“Fear and obey "
 107. "Mordak the Mage!”</i> they cried in fell voices as they did their foul "
 108. "deeds. People vanished from isolated farmsteads. Men and women began to fear "
 109. "the night, and their children even the bright day. But the nearest lord was "
 110. "more than a day’s ride distant, and messengers sent to seek his help did not "
 111. "return."
 112. msgstr ""
 113. "Skeletai ir zombiai skerdė galvijus ir degino laukus. <i>„Bijokite ir "
 114. "pakluskite Magui Mordakui!“</i> šaukė jie kraupiais balsais, darydami savo "
 115. "piktus darbus. Žmonės išnyko iš nutolusių fermų. Vyrai ir moterys pradėjo "
 116. "bijoti nakties, o jų vaikai netgi šviesios dienos. Bet artimiausias valdovas "
 117. "buvo toliau, nei diena kelio arkliu, o pasiuntiniai, išsiųsti prašyti jo "
 118. "pagalbos, negrįžo."
 119. #. [part]
 120. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:58
 121. msgid ""
 122. "There was a man named Baran who had shown talent as a mage when he was "
 123. "young, gone to the great Academy on the Isle of Alduin, and returned to work "
 124. "his magic in the land where he was born. The people looked to him for help "
 125. "and leadership. He found weapons half-forgotten from the times of their "
 126. "sires and grandsires hanging in many houses, and bade the villagers to take "
 127. "them down and clean and oil them. He set the smiths of Maghre to making "
 128. "spearheads and ax-blades for the rest."
 129. msgstr ""
 130. "Buvo vyras, vardu Barenas, kuris, būdamas jaunas, parodė gabumų magijai ir "
 131. "išvyko į didžiąją Akademiją Alduino saloje, paskui grįžo į gimtąjį kraštą "
 132. "dirbti su savo magija. Žmonės jame matė vadovą ir gelbėtoją. Jis rado "
 133. "ginklus, beveik pamirštus nuo jų tėvų ir senelių laikų, kabojusius daugelyje "
 134. "namų, liepė kaimiečiams juos nuimti, nuvalyti ir sutepti alyva. Jis liepė "
 135. "Magrės kalviams nukaldinti ietigalius ir kirvapeilius likusiems."
 136. #. [part]
 137. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:62
 138. msgid ""
 139. "Now Baran had a brother named Arvith who had also left Maghre to seek his "
 140. "fortune, and had become the leader of a small band of horsemen who hired out "
 141. "as guards to merchant caravans. Fortunate it was for all that when Baran was "
 142. "but an apprentice mage, he had made a pair of amulets for himself and his "
 143. "brother, with which they might call to each other when in dire need. Baran "
 144. "sent out that call."
 145. msgstr ""
 146. "Barenas turėjo brolį vardu Arvitas, kuris taip pat paliko Magrę ieškodamas "
 147. "savo likimo ir tapo mažos raitelių grupelės vadu, kurie samdėsi pirklių "
 148. "karavanams saugoti. Laimei, besimokydamas magijos Barenas padarė porą "
 149. "amuletų sau ir broliui, kuriais labai prireikus jie galėjo vienas kitą "
 150. "pašaukti. Barenas išsiuntė pagalbos šauksmą."
 151. #. [part]
 152. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:66
 153. msgid ""
 154. "12 V, 363 YW\n"
 155. "Excerpt from the journal of Baran of Maghre\n"
 156. "\n"
 157. "If I could but face this ‘Mordak’! I think my magic might prove stronger "
 158. "than his. But he bides in the hills, well-guarded by his servants, and I "
 159. "muster frightened peasants to fight his minions with blades and sticks. I "
 160. "need my brother; he always had a better head for battle than I.\n"
 161. "\n"
 162. "Will he heed the call? I do not know if he has kept the amulet; we have not "
 163. "spoken since that evil day at Toen Caric. If he will not come for me, "
 164. "perhaps he will return to aid our village in its hour of desperate need."
 165. msgstr ""
 166. "12 V, 363 VM\n"
 167. "Ištrauka iš Bareno iš Magrės dienoraščio\n"
 168. "\n"
 169. "Jei tik galėčiau susikauti akis į akį su šiuo „Mordaku“! Manau, kad mano "
 170. "magija gali būti stipresnė už jo. Bet jis gyvena kalvose, gerai saugomas "
 171. "savo tarnų, ir aš surinkau išgąsdintus valstiečius kautis su jo tarnais su "
 172. "geležtėmis ir lazdomis. Man reikia mano brolio; jis visada mūšyje turėjo "
 173. "geresnę galvą nei aš.\n"
 174. "\n"
 175. "Ar jis atkreips dėmesį į kvietimą? Nežinau, ar jis išsaugojo amuletą; mes "
 176. "nekalbėjome nuo tos blogos dienos prie Toen Kariko. Jei jis negrįš dėl "
 177. "manęs, galbūt jis grįš padėti mūsų kaimui, kai to labiausiai reikia."
 178. #. [part]
 179. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:75
 180. msgid ""
 181. "Heeding the call of his amulet, Arvith gathered such men as he could and "
 182. "hurried to Maghre to help Baran."
 183. msgstr ""
 184. "Atsakydamas į amuleto šaukimą, Arvitas surinko tuos vyrus, kuriuos sugebėjo "
 185. "ir išskubėjo į Magrę padėti Barenui."
 186. #. [side]
 187. #. [side]: type=Longbowman, id=Reeve Hoban
 188. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:93
 189. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:66
 190. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:56
 191. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:58
 192. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:111
 193. msgid "Humans"
 194. msgstr "Žmonės"
 195. #. [side]: type=Orcish Warlord, id=Tairach
 196. #. [side]: type=Dark Sorcerer, id=Rotharik
 197. #. [side]
 198. #. [side]: type=Dark Sorcerer, id=Mordak
 199. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:114
 200. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:81
 201. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:131
 202. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:82
 203. msgid "Enemies"
 204. msgstr "Priešai"
 205. #. [side]: type=Dark Sorcerer, id=Mordak
 206. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:119
 207. msgid "Mordak"
 208. msgstr "Mordakas"
 209. #. [event]
 210. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:146
 211. msgid "Alwyn"
 212. msgstr "Alvynas"
 213. #. [event]
 214. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:147
 215. msgid "Brent"
 216. msgstr "Brentas"
 217. #. [event]
 218. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:148
 219. msgid "Cadell"
 220. msgstr "Kadellis"
 221. #. [event]
 222. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:149
 223. msgid "Dannen"
 224. msgstr "Dannenas"
 225. #. [event]
 226. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:150
 227. msgid "Efran"
 228. msgstr "Efranas"
 229. #. [event]
 230. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:151
 231. msgid "Faren"
 232. msgstr "Farenas"
 233. #. [event]
 234. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:154
 235. msgid "Tarek"
 236. msgstr "Tarekas"
 237. #. [event]
 238. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:155
 239. msgid "Hann"
 240. msgstr "Hanas"
 241. #. [event]
 242. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:156
 243. msgid "Magrid"
 244. msgstr "Magridas"
 245. #. [objective]: condition=win
 246. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:161
 247. msgid "Slay Mordak, the evil mage"
 248. msgstr "Nužudykite Mordaką, piktąjį magą"
 249. #. [objective]: condition=lose
 250. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:165
 251. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:292
 252. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:339
 253. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:143
 254. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:288
 255. msgid "Death of Arvith"
 256. msgstr "Arvito mirtis"
 257. #. [objectives]
 258. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:176
 259. msgid ""
 260. "Use footpads as fodder to protect your loyal units and attack during the day "
 261. "to minimize the damage your forces take."
 262. msgstr ""
 263. "Naudokite plėšikus, kaip patrankų mėsą, kad apsaugotumėte savo ištikimus "
 264. "karius ir pulkite dienos metu, kad sumažintumėte žalą, kurią patirs jūsų "
 265. "pajėgos."
 266. #. [message]: speaker=Baran
 267. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:186
 268. msgid "Greetings, brother, and welcome home."
 269. msgstr "Sveikas, broli, sveikas sugrįžęs namo."
 270. #. [message]: speaker=Arvith
 271. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:191
 272. msgid "Hail."
 273. msgstr "Labas."
 274. #. [message]: speaker=Baran
 275. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:196
 276. msgid "Is that all, Arvith? I understand, but..."
 277. msgstr "Ir tai viskas, Arvitai? Aš suprantu, bet..."
 278. #. [message]: speaker=Arvith
 279. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:201
 280. msgid "You called, and I came; be content with that. What ails Maghre?"
 281. msgstr "Tu pakvietei, aš atėjau, pasitenkinkim tuo. Kas ištiko Magrę?"
 282. #. [message]: speaker=Baran
 283. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:206
 284. msgid ""
 285. "A dark mage has come upon us; his creatures call him Mordak. They have been "
 286. "terrorizing outlying farms, and we fear they may soon attack the village "
 287. "itself! The villagers of Maghre have taken up weapons but they are not "
 288. "trained fighters; we need your men, and you to lead them."
 289. msgstr ""
 290. "Tamsusis magas užpuolė mus; jo sutvėrimai vadina jį Mordaku. Jie terorizuoja "
 291. "tolimesnius ūkius, ir mes bijome, kad jie tuoj gali užpulti patį kaimą! "
 292. "Magrės gyventojai pakėlė ginklus, bet jie nėra treniruoti kariai; mums "
 293. "reikia tavo vyrų ir tavęs, kad juos vestum."
 294. #. [message]: speaker=Baran
 295. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:211
 296. msgid ""
 297. "I can feel Mordak’s foul touch on the hidden currents of the earth and air. "
 298. "He is somewhere due north of here, I would say not more than two days’ ride."
 299. msgstr ""
 300. "Jaučiu piktą Mordako prisilietimą prie slaptų žemės ir oro srovių. Jis yra "
 301. "kažkur į šiaurę nuo čia, sakyčiau, nedaugiau nei dvi dienos kelio."
 302. #. [message]: speaker=Arvith
 303. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:216
 304. msgid ""
 305. "All right. I will do this for the village. Can you keep the mage off our "
 306. "backs?"
 307. msgstr ""
 308. "Gerai. Pagelbėsiu kaimui. Ar sugebėsit išlaikyti magą atokiau nuo mūsų?"
 309. #. [message]: speaker=Baran
 310. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:221
 311. msgid ""
 312. "I will go stealthily with a handful of our best scouts and woodsmen. While "
 313. "you demonstrate against him and kill his creatures, I will try to defeat "
 314. "Mordak himself with magic at an unguarded moment. You shall be the right "
 315. "hand, I the left... aye, brother?"
 316. msgstr ""
 317. "Eisiu slaptai, su saujele geriausių mūsų žvalgų ir miškininkų. Kol tu "
 318. "atvirai rodysies jam ir žudysi jo sutvėrimus, aš pabandysiu nugalėti patį "
 319. "Mordaką pasitelkęs magiją, kai jis bus nesaugomas. Tu būsi dešinioji ranka, "
 320. "aš kairioji... Ane, brolau?"
 321. #. [message]: speaker=Arvith
 322. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:226
 323. msgid "... Aye. Just make sure you’re there when we need you."
 324. msgstr "... Gerai. Svarbiausia, būkit vietoje kai mums jūsų prireiks."
 325. #. [message]: speaker=Arvith
 326. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:237
 327. msgid ""
 328. "Baran should be in position by now. Press them, distract the adept so Baran "
 329. "can spring his trap!"
 330. msgstr ""
 331. "Barenas jau turėtų būti vietoje. Paspauskite juos, atitraukite mago dėmesį, "
 332. "kad Barenas galėtų paspęsti savo spąstus!"
 333. #. [message]: speaker=Arvith
 334. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:248
 335. msgid "Baran has not made his attack!"
 336. msgstr "Barenas neužpuolė!"
 337. #. [message]: role=Mercenary
 338. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:253
 339. msgid "Could he have abandoned us?"
 340. msgstr "Ar jis galėjo mus apleisti?"
 341. #. [message]: speaker=Arvith
 342. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:258
 343. msgid ""
 344. "No... No. This is something else. I’m worried about him... but right now it "
 345. "means we have to deal with this Mordak ourselves."
 346. msgstr ""
 347. "Ne... Ne. Tai kažkas kita. Nerimauju dėl jo... Bet tai reiškia, kad "
 348. "privalome patys susitvarkyti su šiuo Mordaku."
 349. #. [message]: speaker=unit
 350. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:270
 351. msgid "Argh!"
 352. msgstr "Argh!"
 353. #. [message]: speaker=Arvith
 354. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:275
 355. msgid "Good work, men! But what has become of my brother?"
 356. msgstr "Puikus darbas, vyrai! Bet kas atsitiko mano broliui?"
 357. #. [message]: speaker=unit
 358. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:280
 359. msgid "Worried about him, are you? E-he-he... hergh... gaargh..."
 360. msgstr "Susirūpinęs dėl jo, ar ne? Ė-che-che... hergh... gaargh..."
 361. #. [message]: speaker=Arvith
 362. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:290
 363. msgid ""
 364. "There’s nothing more to be had from this one; we will have to search for "
 365. "Baran ourselves!"
 366. msgstr "Iš šito daugiau nieko nebeišgausime; turėsime patys surasti Bareną!"
 367. #. [message]: role=Reporter
 368. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:312
 369. msgid ""
 370. "Sir, our scouts report that Baran was seen captured and carried away further "
 371. "north!"
 372. msgstr ""
 373. "Pone, mūsų žvalgai pranešė, kad Barenas buvo pastebėtas surištas ir "
 374. "gabenamas tolyn į šiaurę!"
 375. #. [message]: speaker=Arvith
 376. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:317
 377. msgid "That they should dare this! We will give chase at once."
 378. msgstr "Kaip jie išdrįso! Vykimės juos tuojau pat."
 379. #. [message]: speaker=Mordak
 380. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:338
 381. msgid "Your brother’s plan to ambush me has failed. He is our prisoner now."
 382. msgstr ""
 383. "Tavo brolio planas užklupti mane iš pasalų nepavyko. Jis dabar mūsų kalinys."
 384. #. [message]: speaker=Arvith
 385. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:343
 386. msgid ""
 387. "My brother, kidnapped? I have failed you, Baran! And even now Mordak’s "
 388. "forces descend upon the village!"
 389. msgstr ""
 390. "Mano brolis, pagrobtas? Nuvyliau tave, Barenai! Ir netgi dabar Mordako "
 391. "pajėgos puola kaimą!"
 392. #. [message]: speaker=Arvith
 393. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:359
 394. msgid "I hear these creatures are nigh-immune to our weapons, let us see!"
 395. msgstr ""
 396. "Girdėjau, kad šitiems padarams beveik nebaisūs mūsų ginklai, pažiūrėkime!"
 397. #. [message]: speaker=second_unit
 398. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:375
 399. msgid "That was not so hard!"
 400. msgstr "Nebuvo taip jau sunku!"
 401. #. [scenario]: id=02_The_Chase
 402. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:5
 403. msgid "The Chase"
 404. msgstr "Persekiojimas"
 405. #. [part]
 406. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:27
 407. msgid "Arvith and his band rode north in search of his missing brother."
 408. msgstr "Arvitas ir jo gauja nujojo į šiaurę ieškoti pradingusio brolio."
 409. #. [part]
 410. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:34
 411. msgid ""
 412. "16 V, 363 YW\n"
 413. "Excerpt from the journal of Arvith of Maghre\n"
 414. "\n"
 415. "We’ve been searching three days for Baran, and turned up nothing. My best "
 416. "hunch was to head north into the borderlands, where the necromancer’s "
 417. "minions could safely hide; everywhere else is more farmland. At first I "
 418. "thought the search might be useless, but late in the first day we found a "
 419. "set of tracks. Some of them had been made by skeletal feet.\n"
 420. "\n"
 421. "We’re close enough to be certain now: those tracks are heading into the Grey "
 422. "Woods. No one from Maghre or any of the other villages has gone into that "
 423. "forest in living memory. Stories have been passed down for generations "
 424. "warning against it. Supposedly the place is haunted by lost souls who hunger "
 425. "for the living, and anyone who dies there is doomed to join them."
 426. msgstr ""
 427. "16 V, 363 VM\n"
 428. "Ištrauka iš Arvito iš Magrės dienoraščio\n"
 429. "\n"
 430. "Ieškojome Bareno tris dienas, bet nieko neradome. Geriausias mano spėjimas "
 431. "buvo traukti į šiaurę, pasienio link, kur nekromanto pakalikai galėjo "
 432. "saugiai pasislėpti; visur kitur yra tik dirbama žemė. Pirmiausia galvojau, "
 433. "kad paieška gali baigtis be rezultatų, bet artėjant į pabaigą pirmajai "
 434. "dienai radome pėdsakų. Kai kuriuos iš jų paliko skeletinės pėdos.\n"
 435. "\n"
 436. "Dabar esame pakankamai arti, kad būtume tikri: šie pėdsakai veda Pilkosios "
 437. "girios link. Niekas iš dabartinių Magrės, ar kurio nors kito kaimo "
 438. "gyventojų, nėra taip toli įėjęs į mišką. Pasakojimai, perduodami iš kartos į "
 439. "kartą, įspėja to nedaryti. Manoma, kad šioje vietoje vaidenasi sielos "
 440. "išalkusios gyvenimo, ir bet kas čia miręs yra pasmerktas prisijungti prie jų."
 441. #. [part]
 442. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:43
 443. msgid ""
 444. "16 V, 363 YW\n"
 445. "Excerpt from the journal of Arvith of Maghre\n"
 446. "\n"
 447. "But I’m past superstitions now; I’ve seen enough of the world to guess at "
 448. "the truth behind these sorts of tales. The forest is home to elves — "
 449. "unfriendly ones, if the stories have any basis at all. I worry for my men; "
 450. "horses don’t fight well in forests, and the elves will be more dangerous in "
 451. "their own territory. But there are things that need done and questions that "
 452. "need answered. Something bigger is happening. One necromancer terrorizing "
 453. "townsfolk is nothing new, but why didn’t his servants scatter when he was "
 454. "killed? Where are they headed now? And most importantly, why did they take "
 455. "Baran with them?\n"
 456. "\n"
 457. "Besides... I want my brother back."
 458. msgstr ""
 459. "16 V, 363 VM\n"
 460. "Ištrauka iš Arvito iš Magrės dienoraščio\n"
 461. "\n"
 462. "Bet aš dabar išaugau iš prietarų; pasaulyje mačiau pakankamai, kad atspėčiau "
 463. "tiesą, slypinčią už tokių pasakų. Miškas yra nedraugiškų elfų namai, jei "
 464. "pasakojimai turi nors šiek tiek pagrindo. Nerimauju dėl savo vyrų; žirgai "
 465. "blogai kaunasi miškuose, o elfai bus pavojingesni savo pačių teritorijoje. "
 466. "Bet yra darbų, kuriuos reikia atlikti, ir klausimų, į kuriuos reikia "
 467. "atsakyti. Vyksta kažkas reikšmingesnio. Vienas nekromantas, terorizuojantis "
 468. "miestiečius, nėra nieko naujo, bet kodėl jo tarnai išsibarstė, kai jis buvo "
 469. "užmuštas? Kur link jie dabar traukia? Ir, svarbiausia, kodėl jie su savimi "
 470. "pasiėmė Bareną?\n"
 471. "\n"
 472. "Be to... Noriu atgauti savo brolį."
 473. #. [side]: type=Elvish Rider, id=Nil-Galion
 474. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:88
 475. msgid "Elves"
 476. msgstr "Elfai"
 477. #. [side]: type=Elvish Rider, id=Nil-Galion
 478. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:93
 479. msgid "Nil-Galion"
 480. msgstr "Nil-Galionas"
 481. #. [side]: type=Dark Adept, id=Muff Toras
 482. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:170
 483. msgid "Kidnappers"
 484. msgstr "Pagrobėjai"
 485. #. [side]: type=Dark Adept, id=Muff Toras
 486. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:174
 487. msgid "Muff Toras"
 488. msgstr "Muff Toras"
 489. #. [objective]: condition=win
 490. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:261
 491. msgid "Fight your way through the woods before the kidnappers escape"
 492. msgstr "Prasiskinkite kelią per miškus kol pagrobėjai nepaspruko"
 493. #. [objective]: condition=win
 494. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:278
 495. msgid "Catch the kidnappers"
 496. msgstr "Pagaukite pagrobėjus"
 497. #. [objective]: condition=win
 498. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:288
 499. msgid "Kill the Dark Adept before his reinforcements arrive"
 500. msgstr "Nužudykite tamsos žinovą prieš atvykstant pastiprinimui"
 501. #. [objectives]
 502. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:304
 503. msgid ""
 504. "The Elvish forces are spread out. Seek to fight them one at a time with "
 505. "several of your units."
 506. msgstr ""
 507. "Elfų pajėgos yra išsisklaidžiusios. Stenkis vienu metu kovoti su keliais "
 508. "savo kariais prieš vieną jų karį."
 509. #. [objectives]
 510. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:317
 511. msgid ""
 512. "Use horsemen or footpads to quickly explore the shrouded woods to locate the "
 513. "kidnappers."
 514. msgstr ""
 515. "Greitai ištyrinėk miškus naudoda raitelius ar plėšikus, kad rastumėte "
 516. "pagrobėjus."
 517. #. [objectives]
 518. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:332
 519. msgid ""
 520. "Separate the Dark Adept from his guards and attack in force for an easy kill."
 521. msgstr ""
 522. "Atskirkite tamsos žinovą nuo jo sargybinių ir pulkite visa jėga, jei norite "
 523. "lengvai nugalėti."
 524. #. [message]: speaker=Arvith
 525. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:375
 526. msgid ""
 527. "Come on, men. A stroll through such lovely green woods, what could be finer?"
 528. msgstr ""
 529. "Eime, vyrai. Pasivaikščiojimas po mielą žalią girią, kas gali būti smagiau?"
 530. #. [message]: speaker=Nil-Galion
 531. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:380
 532. msgid "You there! Halt and explain yourself."
 533. msgstr "Ei tu ten! Stok ir pasiaiškink."
 534. #. [message]: speaker=Arvith
 535. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:385
 536. msgid "We’re chasing after some men who kidnapped my brother!"
 537. msgstr "Vejamės žmones, kurie pagrobė mano brolį!"
 538. #. [message]: speaker=Nil-Galion
 539. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:390
 540. msgid ""
 541. "Those men told me their prisoner had attempted to murder their master, and "
 542. "warned that evil men would follow him. Advance no further, or you will die."
 543. msgstr ""
 544. "Tie žmonės pasakė man, kad kalinys bandė nužudyti jų valdovą, ir įspėjo, kad "
 545. "pikti vyrai seks paskui. Daugiau nė žingsnio, arba mirsite."
 546. #. [message]: speaker=Arvith
 547. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:395
 548. msgid ""
 549. "So much for those ghost stories. Mere elves will not stop me from freeing "
 550. "Baran!"
 551. msgstr ""
 552. "Tai tiek tų pasakojimų apie vaiduoklius. Paprasti elfai nesutrukdys man "
 553. "išlaisvinti Bareną!"
 554. #. [message]: role=Mercenary
 555. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:400
 556. msgid ""
 557. "I am glad at least that we will not have to face ghosts. But those elves "
 558. "will have us at a disadvantage; our horses will not maneuver well in the "
 559. "trees."
 560. msgstr ""
 561. "Džiaugiuosi, kad mums neteks kautis prieš vaiduoklius. Bet šitie elfai mus "
 562. "pastatys į nepalankią padėtį; mūsų žirgai tarp medžių negalės gerai "
 563. "manevruoti."
 564. #. [message]: speaker=Arvith
 565. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:405
 566. msgid ""
 567. "Bah, just stay on the paths; our spearmen and bowmen can fight in the deeper "
 568. "woods. We have faced and won through greater perils than those amateurs can "
 569. "offer."
 570. msgstr ""
 571. "Hm, tiesiog likite ant kelio; mūsų ietininkai ir lankininkai gali kautis "
 572. "giliau miškuose. Kovėmės ir nugalėjome didesnius pavojus, nei šie mėgėjai "
 573. "gali pasiūlyti."
 574. #. [message]: speaker=second_unit
 575. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:445
 576. msgid "I see them! There they are!"
 577. msgstr "Matau juos! Jie ten!"
 578. #. [message]: speaker=Muff Toras
 579. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:450
 580. #, fuzzy
 581. msgid ""
 582. "Curses! If they had been an hour slower, our master’s reinforcements would "
 583. "already be here to meet us."
 584. msgstr ""
 585. "Prakeikimas! Jei jie būtų pasirodę bent valanda vėliau, mūsų šeimininko "
 586. "pastiprinimas jau būtų čia."
 587. #. [message]: speaker=Arvith
 588. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:462
 589. msgid "Come on, men, let’s catch those kidnappers!"
 590. msgstr "Pirmyn, vyrai, pričiupkime tuos pagrobėjus!"
 591. #. [message]: speaker=unit
 592. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:476
 593. msgid ""
 594. "Hah! You have captured me, but it will avail you nothing. I sent your "
 595. "precious brother the mage north with half my men a day since; he will be "
 596. "safely locked away in our master’s dungeons by now."
 597. msgstr ""
 598. "Cha! Jūs sučiupote mane, bet tai jums nepadės. Nusiunčiau tavo brangųjį "
 599. "brolį magą į šiaurę kartu su puse savo vyrų; dabar jis jau bus saugiai "
 600. "užrakintas mūsų šeimininko požemiuose."
 601. #. [message]: speaker=Arvith
 602. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:481
 603. msgid ""
 604. "My blade is at your throat. Give us the way to my brother now, or I will "
 605. "spill your wretched blood on the ground."
 606. msgstr ""
 607. "Mano kardas tau prie gerklės. Tuojau pat nurodyk kelią pas mano brolį, arba "
 608. "praliesiu tavo niekingą kraują ant žemės."
 609. #. [event]
 610. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:484
 611. msgid "Sithrak"
 612. msgstr "Sitrakas"
 613. #. [event]
 614. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:485
 615. msgid "Eleben"
 616. msgstr "Elebenas"
 617. #. [event]
 618. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:486
 619. msgid "Jarlom"
 620. msgstr "Džarlomas"
 621. #. [event]
 622. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:487
 623. msgid "Hamik"
 624. msgstr "Hamikas"
 625. #. [event]
 626. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:491
 627. msgid "Akranbral"
 628. msgstr "Akranbralas"
 629. #. [event]
 630. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:492
 631. msgid "Drakanal"
 632. msgstr "Drakanalas"
 633. #. [event]
 634. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:493
 635. msgid "Xaskanat"
 636. msgstr "Zaskanatas"
 637. #. [event]
 638. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:494
 639. msgid "Katklagad"
 640. msgstr "Katklagadas"
 641. #. [message]: speaker=unit
 642. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:500
 643. msgid ""
 644. "Three days ride to the northeast, in a deserted castle. The passwords to the "
 645. "guards are $first_password_$first_password and $second_password_"
 646. "$second_password|."
 647. msgstr ""
 648. "Trys dienos kelio į šiaurės rytus, apleistoje pilyje. Slaptažodžiai "
 649. "sargybiniams yra $first_password_$first_password ir $second_password_"
 650. "$second_password|."
 651. #. [message]: speaker=Arvith
 652. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:508
 653. msgid "Bind him and take him with us. If he has played us false, he will die."
 654. msgstr "Suriškit jį ir paimkit kartu su mumis. Jei jis mus apgavo — mirs."
 655. #. [message]: role=Mercenary
 656. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:520
 657. msgid ""
 658. "Captain, what are we riding into? I thought you wanted nothing to do with "
 659. "Baran any more, not since Toen Caric."
 660. msgstr ""
 661. "Kapitone, kur mes jojam? Maniau, kad po Toen Kariko nebenorite turėti jokių "
 662. "reikalų su Barenu."
 663. #. [message]: speaker=Arvith
 664. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:525
 665. msgid ""
 666. "I’m no longer sure. What’s between us remains, but knowing someone else has "
 667. "lain hands on him changes things. Mount up, and let’s get moving."
 668. msgstr ""
 669. "Nebeesu tikras. Kas tarp mūsų buvo, tas buvo, bet kai žinau, kad kažkas "
 670. "kitas prikišo prie jo nagus, tai keičia reikalus. Ant žirgų ir judam."
 671. #. [event]
 672. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:540
 673. msgid "Brena"
 674. msgstr "Brenas"
 675. #. [message]: speaker=Brena
 676. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:549
 677. msgid ""
 678. "Greetings. I am Brena, a knight errant. I saw you pursuing and fighting the "
 679. "foul undead. Are there more of them to be destroyed?"
 680. msgstr ""
 681. "Sveikinimai. Aš Brenas, keliaujantis riteris. Mačiau jus besivejančius ir "
 682. "besikaunančius su bjauriais nemirėliais. Ar yra jų ir daugiau, kuriuos "
 683. "reikia sunaikinti?"
 684. #. [message]: speaker=Arvith
 685. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:554
 686. msgid ""
 687. "Aye. We think there’s a nest of them north-east of here. They’ve captured my "
 688. "brother."
 689. msgstr ""
 690. "Taip. Manome, kad jų irštva yra į šiaurės rytus nuo čia. Jie pagrobė mano "
 691. "brolį."
 692. #. [message]: speaker=Brena
 693. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:559
 694. msgid ""
 695. "I bear a great hatred towards their kind. I will follow and fight them with "
 696. "you, if you permit."
 697. msgstr ""
 698. "Didžiai nekenčiu jų rūšies. Seksiu ir kovosiu prieš juos kartu su jumis, jei "
 699. "leisite."
 700. #. [message]: role=Mercenary
 701. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:564
 702. msgid "He would only slow us down!"
 703. msgstr "Jis tik sulėtins mus!"
 704. #. [message]: speaker=Arvith
 705. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:569
 706. msgid "It is my place to decide this."
 707. msgstr "Čia aš sprendžiu."
 708. #. [option]
 709. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:571
 710. msgid "Oh, all right then. Come along with us."
 711. msgstr "Na gerai. Eime kartu su mumis."
 712. #. [message]: speaker=Brena
 713. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:575
 714. msgid "Thank you. My comrades and I will help you on your noble quest."
 715. msgstr ""
 716. "Ačiū jums. Mano bendražygiai ir aš padėsime jums jūsų kilniose paieškose."
 717. #. [option]
 718. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:580
 719. msgid "I am sorry. We have not the time to spare."
 720. msgstr "Apgailestauju. Mes neturime daugiau laiko."
 721. #. [message]: speaker=Brena
 722. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:584
 723. msgid ""
 724. "Take this, then, for I see that you are on a quest. My comrades will help "
 725. "you whenever you call for them."
 726. msgstr ""
 727. "Paimk šitai, nes aš matau, kad tu paieškose. Mano bendražygiai visada padės "
 728. "tau, kai tik juos pašauksi."
 729. #. [message]: speaker=narrator
 730. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:599
 731. msgid "You receive 70 pieces of gold!"
 732. msgstr "Jūs gaunate 70 auksinių!"
 733. #. [message]: speaker=Muff Toras
 734. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:622
 735. msgid "My reinforcements are here!"
 736. msgstr "Mano pastiprinimas jau čia!"
 737. #. [message]: speaker=Arvith
 738. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:627
 739. msgid "He escaped us..."
 740. msgstr "Jis paspruko nuo mūsų..."
 741. #. [message]: speaker=Nil-Galion
 742. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:639
 743. msgid ""
 744. "Foolish human, you have killed me but you will not catch the undead in time. "
 745. "I have fulfilled my contract, and will be reanimated soon to become a lord "
 746. "of their armies."
 747. msgstr ""
 748. "Kvailas žmogau, tu nužudei mane, bet jūs laiku nepagausite nemirėlių. Aš "
 749. "įvykdžiau susitarimą ir tuoj būsiu prikeltas, kad tapčiau jų armijų valdovu."
 750. #. [message]: speaker=Arvith
 751. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:649
 752. msgid "Follow their back trail!"
 753. msgstr "Sekite jų pėdomis!"
 754. #. [scenario]: id=03_Guarded_Castle
 755. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:5
 756. msgid "Guarded Castle"
 757. msgstr "Saugoma pilis"
 758. #. [part]
 759. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:26
 760. msgid ""
 761. "19 V, 363 YW\n"
 762. "Excerpt from the journal of Rotharik the Clanless\n"
 763. "\n"
 764. "The last of Mordak’s servants arrived this morning bearing the news of his "
 765. "death, as well as a bundle so well-bound it was barely recognizable as a "
 766. "man. Mordak was always reckless. This whole desperate scheme was his, and I "
 767. "suppose I could blame him for everything that we have suffered through if it "
 768. "still mattered. It was he who brought the wrath of the orcs down on us, too. "
 769. "But all the same, he managed to accomplish what he set out to do. I still "
 770. "cannot believe the finality of what has happened; until now we had always "
 771. "managed to make it through somehow.\n"
 772. "\n"
 773. "We had hoped to deliver the mage to Tairach in return for our lives. I do "
 774. "not know what the warlord wants with this man, but he matches the "
 775. "description. I suppose that Mordak’s plan would have worked perfectly if not "
 776. "for the appearance of the horse warriors. Now they are coming here, led by a "
 777. "man rumored to be this mage’s brother. If that is true, he will stop at "
 778. "nothing, no more than would I if they held Mordak."
 779. msgstr ""
 780. "19 V, 363 VM\n"
 781. "Ištrauka iš Rotariko dienoraščio\n"
 782. "\n"
 783. "Šįryt atkeliavo paskutinis iš Mordako tarnų ir atnešė žinią apie jo mirtį ir "
 784. "kartu nešulį, taip supančiotą, kad sunkiai ėjo suprasti, kad tai žmogaus "
 785. "palaikai. Mordakas niekada nebuvo atsargus. Visas šitas beviltiškas planas "
 786. "buvo jo ir tikriausiai galėčiau jį kaltinti dėl visko ką mums teko "
 787. "išgyventi, jei tik iš to dar būtų naudos. Ir dėl į mus atsigręžusio orkų "
 788. "pykčio taip pat kaltas jis. Nepaisant visko, jis sugebėjo padaryti tai, ką "
 789. "pradėjo. Vis dar negaliu patikėti tuo, kas įvyko; iki šiol vis sugebėdavom "
 790. "kažkaip išsisukti.\n"
 791. "\n"
 792. "Tikėjomės pristatyti magą Tairačui, mainais į mūsų gyvybes. Nežinau kodėl "
 793. "karžygiui prireikė šito vyro, bet aprašymą jis atitinka. Manau, Mordako "
 794. "planas būtų puikiai pavykęs, jeigu ne tų raitelių pasirodymas. Dabar jie "
 795. "atjoja čia, vedami vyro, kuris, pasak gandų, yra šito mago brolis. Jeigu tai "
 796. "tiesa, niekas jo nesustabdys, panašiai kaip niekas nesustabdytų manęs, jeigu "
 797. "jie kalintų Mordaką."
 798. #. [part]
 799. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:34
 800. msgid ""
 801. "19 V, 363 YW\n"
 802. "Excerpt from the journal of Rotharik the Clanless\n"
 803. "\n"
 804. "I have done what I can to fortify this dilapidated castle. The orcs who came "
 805. "with us stand guard at the gates, and I am gathering all of my servants to "
 806. "me in the inner sanctum. But ill fate awaits. Whether I defeat this horse-"
 807. "warrior or no, the orcs will still come for me; they have been scouring the "
 808. "borderlands and raiding the northern farm country in search of us.\n"
 809. "\n"
 810. "Yet for some reason I fear these brothers more. If Mordak were here it would "
 811. "be different, but we are broken... and these two men are whole. In each "
 812. "other, in the ties that bind them, they have strength."
 813. msgstr ""
 814. "19 V, 363 VM\n"
 815. "Ištrauka iš Rotariko dienoraščio\n"
 816. "\n"
 817. "Sustiprinau apgriuvusią pilį kaip tik mokėjau. Su mumis atvykę orkai saugo "
 818. "vartus, o aš renku savo tarnus pas mane, vidiniame kieme. Laukia liūdna "
 819. "lemtis. Ar man pavyks nugalėti tuos raitelius ar ne, orkai vis tiek atvyks "
 820. "manęs. Ieškodami mūsų, jie šukavo pasienius ir puldinėjo šiaurines fermas.\n"
 821. "\n"
 822. "Bet kažkodėl aš labiau baiminuosi brolių. Jeigu Mordakas būtų čia, būtų "
 823. "kitaip, bet mes išskirti... O šie du vyrai yra kartu. Juose abiejuose, juos "
 824. "siejančiuose saituose, slypi jėga."
 825. #. [side]: type=Dark Sorcerer, id=Rotharik
 826. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:86
 827. msgid "Rotharik"
 828. msgstr "Rotarikas"
 829. #. [unit]: role=Guard, id=Guard_leader, type=Assassin
 830. #. [unit]: role=Guard, type=Bandit
 831. #. [unit]: role=Guard2, id=Guard2_leader, type=Rogue
 832. #. [unit]: role=Guard2, type=Thug
 833. #. [unit]: role=Guard2, type=Bandit
 834. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:94
 835. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:102
 836. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:111
 837. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:119
 838. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:583
 839. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:593
 840. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:602
 841. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:612
 842. msgid "Guard"
 843. msgstr "Sargybinis"
 844. #. [unit]: id=Knago-Brek, type=Orcish Warrior
 845. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:138
 846. msgid "Knago-Brek"
 847. msgstr "Knago-Brekas"
 848. #. [unit]: type=Orcish Grunt
 849. #. [unit]: type=Orcish Warrior
 850. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:146
 851. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:154
 852. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:163
 853. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:171
 854. msgid "Castle Guard"
 855. msgstr "Pilies sargybinis"
 856. #. [time]: id=indoors_dark_castle
 857. #. similar string in the wesnoth-help textdomain
 858. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:236
 859. msgid "Indoors (dark castle)"
 860. msgstr ""
 861. #. [time]: id=indoors_dark_castle_lit
 862. #. similar string in th4e wesnoth-help textdomain
 863. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:252
 864. msgid "Indoors (lit)"
 865. msgstr ""
 866. #. [objective]: condition=win
 867. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:309
 868. msgid "Rescue Baran"
 869. msgstr "Išvaduokite Bareną"
 870. #. [objective]: condition=win
 871. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:321
 872. msgid "Kill the dark sorcerer to get the cell key"
 873. msgstr "Nužudykite tamsos burtininką, kad gautumėte vienutės raktą"
 874. #. [objective]: condition=win
 875. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:335
 876. msgid "Move Arvith to the cell with his brother to free him"
 877. msgstr "Nuveskite Arvitą iki vienutės su jo broliu, kad išlaisvintumėte"
 878. #. [objective]: condition=lose
 879. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:348
 880. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:147
 881. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:292
 882. msgid "Death of Baran"
 883. msgstr "Bareno mirtis"
 884. #. [objectives]
 885. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:360
 886. msgid ""
 887. "When facing an unknown situation, take into account details from story and "
 888. "dialog to inform your strategy."
 889. msgstr ""
 890. "Kai susiduriate su nežinoma situacija, atkreipkite dėmesį į pasakojimo "
 891. "detales ir dialogą, kad tinkamai pasirinktumėte strategiją."
 892. #. [objectives]
 893. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:369
 894. msgid ""
 895. "The dark sorcerer is a strong unit; attack him with multiple units at once "
 896. "and try to force him off his keep."
 897. msgstr ""
 898. "Tamsos žinovas yra stiprus karys; pulkite jį su keliais kariais vienu metu "
 899. "ir pabandykite jį išstumti iš jo bokšto."
 900. #. [objectives]
 901. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:379
 902. msgid ""
 903. "Markings or decorations on hexes may indicate something to be found. If you "
 904. "can, it is usually a good idea to investigate."
 905. msgstr ""
 906. "Paženklinimai ar dekoracijos laukeliuose gali reikšti, kad ten kažkas gali "
 907. "būti rasta. Jei gali, paprastai yra verta ištirti."
 908. #. [message]: speaker=narrator
 909. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:416
 910. msgid ""
 911. "Arvith and his men halt outside of the castle, gazing for a moment at the "
 912. "hulking mass of stone looming in the fog. There is movement in the mist."
 913. msgstr ""
 914. "Arvitas ir jo vyrai sustojo priešais pilį, kurį laiką spoksodami į rūke "
 915. "stūksančią akmens masę. Pro rūką matėsi kažkoks judesys."
 916. #. [message]: speaker=Guard_leader
 917. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:421
 918. msgid "Halt! Friend or foe? Give the password."
 919. msgstr "Stok! Draugas ar priešas? Sakyk slaptažodį."
 920. #. [message]: speaker=Arvith
 921. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:426
 922. msgid "The password is"
 923. msgstr "Slaptažodis yra"
 924. #. [option]
 925. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:429
 926. msgid "Sithrak!"
 927. msgstr "Sitrakai!"
 928. #. [option]
 929. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:432
 930. msgid "Eleben!"
 931. msgstr "Elebenas!"
 932. #. [option]
 933. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:435
 934. msgid "Jarlom!"
 935. msgstr "Džarlomas!"
 936. #. [option]
 937. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:438
 938. msgid "Hamik!"
 939. msgstr "Hamikas!"
 940. #. [message]: speaker=Guard_leader
 941. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:451
 942. msgid "Pass, friend."
 943. msgstr "Praeik, drauge."
 944. #. [message]: speaker=Arvith
 945. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:466
 946. msgid ""
 947. "The adept didn’t lead us astray after all. I’ll keep my word, distasteful as "
 948. "it may be; cut him loose, and let’s be rid of him."
 949. msgstr ""
 950. "Visgi tas pakalikas mūsų neapgavo. Tesėsiu savo žodį, kad ir koks jis būtų "
 951. "keistas. Nukirskite jo pančius ir tegul nešdinasi."
 952. #. [message]: speaker=Guard_leader
 953. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:477
 954. msgid "Wrong! Die!"
 955. msgstr "Neteisingai! Mirkite!"
 956. #. [message]: speaker=Knago-Brek
 957. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:495
 958. #, fuzzy
 959. msgid ""
 960. "Haha! We not kill people for long time. Weapon wants blood. We now kill "
 961. "humans!"
 962. msgstr ""
 963. "Chacha! Jau seniai nežudėme žmonių. Ginklas nori kraujo. Dabar žudysime "
 964. "žmones!!"
 965. #. [message]: speaker=Arvith
 966. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:500
 967. #, fuzzy
 968. msgid ""
 969. "My sword-arm shall have a say in who will do the dying. Come on, men, let’s "
 970. "kill some orcs."
 971. msgstr ""
 972. "Mano kardas-ranka pasakys, kas mirs! Pirmyn, vyrai, nužudykime keletą orkų."
 973. #. [message]: speaker=Arvith
 974. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:512
 975. msgid "One less braggart orc in the world."
 976. msgstr "Vienu orku-pagyrūnu pasaulyje mažiau."
 977. #. [message]
 978. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:520
 979. msgid "Captain, what are <i>orcs</i> doing this far south?"
 980. msgstr "Kapitone, ką <i>orkai</i> daro taip toli pietuose?"
 981. #. [message]: speaker=Arvith
 982. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:525
 983. msgid "Good question. Perhaps my brother will have found out."
 984. msgstr "Geras klausimas. Galbūt mano brolis bus išsiaiškinęs."
 985. #. [message]: speaker=Guard2_leader
 986. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:625
 987. msgid "Are you our relief arriving? Does this mean we get to leave here now?"
 988. msgstr "Ar jūs esate mūsų pamaina? Ar tai reiškia, kad jau galime išeiti?"
 989. #. [message]: speaker=Arvith
 990. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:630
 991. msgid "Um, yes. Fine. You can go."
 992. msgstr "Hm, taip. Gerai. Galite eiti."
 993. #. [message]: speaker=Guard2_leader
 994. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:635
 995. msgid "Um, you’re supposed to give the password."
 996. msgstr "Hm, jūs turėtumėte pasakyti slaptažodį."
 997. #. [message]: speaker=Arvith
 998. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:640
 999. msgid "Oh, of course. I had nearly forgotten."
 1000. msgstr "O, žinoma. Jau beveik užmiršau."
 1001. #. [option]
 1002. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:643
 1003. msgid "Akranbral!"
 1004. msgstr "Akranbral!"
 1005. #. [option]
 1006. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:646
 1007. msgid "Drakanal!"
 1008. msgstr "Drakanal!"
 1009. #. [option]
 1010. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:649
 1011. msgid "Xaskanat!"
 1012. msgstr "Zaskanatas!"
 1013. #. [option]
 1014. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:652
 1015. msgid "Katklagad!"
 1016. msgstr "Katklagadas!"
 1017. #. [message]: speaker=Guard2_leader
 1018. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:665
 1019. msgid "Thanks! Irritating little formality, isn’t it?"
 1020. msgstr "Dėkui! Mažas erzinantis formalumas, ar ne?"
 1021. #. [message]: speaker=Guard2_leader
 1022. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:675
 1023. msgid "That’s the wrong password! These aren’t our relief! Get them!"
 1024. msgstr "Slaptažodis neteisingas! Tai ne mūsų pamaina! Čiupkite juos!"
 1025. #. [message]: speaker=Arvith
 1026. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:683
 1027. msgid ""
 1028. "I think I should better support my men at the front to make sure we can free "
 1029. "my brother."
 1030. msgstr ""
 1031. "Manau, kad reikia daugiau paramos vyrams priekyje, kad užsitikrinčiau "
 1032. "galimybę išvaduoti savo brolį."
 1033. #. [message]: speaker=unit
 1034. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:695
 1035. msgid "Your hand or Tairach’s, death is still death... (argh)"
 1036. msgstr "Tavo ranka, ar Tairačo, mirtis lieka mirtimi... (argh)"
 1037. #. [message]: speaker=Arvith
 1038. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:705
 1039. msgid "‘Tairach’? Who or what is Tairach?"
 1040. msgstr "„Tairačas?“ Kas tas Tairačas?"
 1041. #. [message]: speaker=second_unit
 1042. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:710
 1043. msgid "There’s a key in his robes."
 1044. msgstr "Jo rūbuose yra raktas."
 1045. #. [message]: speaker=Arvith
 1046. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:720
 1047. msgid ""
 1048. "That may well be the key to the cell they’re holding Baran in! I will take "
 1049. "it."
 1050. msgstr ""
 1051. "Visai gali būti, kad tai raktas nuo vienutės, kurioje jie laiko Bareną! "
 1052. "Paimsiu jį."
 1053. #. [message]: speaker=Arvith
 1054. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:748
 1055. msgid "It may be important, I best take it."
 1056. msgstr ""
 1057. #. [message]: speaker=unit
 1058. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:766
 1059. msgid "This castle seems as dark as a cave!"
 1060. msgstr ""
 1061. #. [message]: speaker=narrator
 1062. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:772
 1063. msgid ""
 1064. "This castle is under a constant, <i>chaotic</i> time of day (equivalent to "
 1065. "permanent night), except for illuminated hexes adjacent to lit stone walls "
 1066. "(neutral time of day). Place your units carefully, as your troops will be "
 1067. "weaker and enemy units stronger."
 1068. msgstr ""
 1069. #. [message]: speaker=unit
 1070. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:792
 1071. msgid "Look what I have found in here! I can count a hundred pieces of gold."
 1072. msgstr "Žiūrėkite, ką čia radau! Priskaičiuoju šimtą auksinių."
 1073. #. [message]: speaker=unit
 1074. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:806
 1075. msgid "Look what I have found in here! I can count fifty pieces of gold."
 1076. msgstr "Žiūrėkite ką čia radau! Priskaičiuoju penkiasdešimt auksinių."
 1077. #. [message]: speaker=unit
 1078. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:845
 1079. msgid "I found Baran. He is in this cell."
 1080. msgstr "Radau Bareną. Jis šioje vienutėje."
 1081. #. [message]: speaker=Baran
 1082. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:856
 1083. msgid "It’s good to see you, Arvith."
 1084. msgstr "Džiaugiuosi tave matydamas, Arvitai."
 1085. #. [message]: speaker=Arvith
 1086. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:861
 1087. msgid "And you too, brother."
 1088. msgstr "Ir tave, broli."
 1089. #. [message]: speaker=Baran
 1090. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:867
 1091. msgid ""
 1092. "You must be one of Arvith’s men. Please help me get out of this dungeon."
 1093. msgstr ""
 1094. "Tu turbūt vienas iš Arvito vyrų. Prašau, padėk man ištrūkti iš šito požemio."
 1095. #. [message]: speaker=Baran
 1096. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:874
 1097. msgid ""
 1098. "The accursed dark sorcerer Rotharik has imprisoned me behind this magically "
 1099. "enhanced iron gate. It can only be opened with the correct key. You must get "
 1100. "it from him to free me."
 1101. msgstr ""
 1102. "Prakeiktasis tamsos burtininkas Rotarikas įkalino mane už šių magija "
 1103. "sutvirtintų geležinių grotų. Jas galima atidaryti tik su tinkamu raktu. "
 1104. "Privalai jį atimti iš burtininko, kad mane išlaisvintum."
 1105. #. [message]: speaker=Arvith
 1106. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:886
 1107. msgid ""
 1108. "I have already met, and killed, the sorcerer. Is this the key to which you "
 1109. "referred?"
 1110. msgstr "Jau sutikau ir užmušiau magą. Ar tai raktas, kurį paminėjai?"
 1111. #. [message]: speaker=Baran
 1112. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:890
 1113. msgid ""
 1114. "Yes, it is. Come, unlock this cell door, and let us depart this place, "
 1115. "brother!"
 1116. msgstr ""
 1117. "Taip. Ateik, atrakink vienutės duris, ir tada kartu išvyksime iš šios "
 1118. "vietos, broli!"
 1119. #. [message]: speaker=Baran
 1120. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:944
 1121. msgid "Thank you for saving me. I... was not certain you would come."
 1122. msgstr "Ačiū, kad mane išgelbėjai. Aš... nebuvau tikras, kad ateisi."
 1123. #. [message]: speaker=Arvith
 1124. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:949
 1125. msgid "Have you no faith in your brother, Baran?"
 1126. msgstr "Ar jau visai nebetiki savo broliu, Barenai?"
 1127. #. [message]: speaker=Baran
 1128. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:954
 1129. msgid ""
 1130. "It’s not that. Perhaps I deserved to rot here. I failed you. I failed you "
 1131. "again."
 1132. msgstr ""
 1133. "Ne, ne tai. Galbūt aš nusipelniau čia supūti. Aš tave nuvyliau. Aš ir vėl "
 1134. "tave nuvyliau."
 1135. #. [message]: speaker=Arvith
 1136. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:959
 1137. msgid ""
 1138. "That is as may be. But you are my brother still. And... I never doubted you "
 1139. "would have come for me."
 1140. msgstr ""
 1141. "Galbūt taip ir yra. Bet tu vis dar mano brolis. Ir aš... Aš niekada "
 1142. "neabejojau, kad ateisi manęs."
 1143. #. [message]: speaker=Arvith
 1144. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:964
 1145. msgid ""
 1146. "It was no great trial, after all. A few elves, one or two dark sorcerers, a "
 1147. "gang of orcs and some undead. Really just a day’s work for the company."
 1148. msgstr ""
 1149. "Galiausiai, tai nebuvo didis išbandymas. Keli elfai, vienas ar du tamsos "
 1150. "burtininkai, krūvelė orkų ir kažkiek nemirėlių. Nuobodi samdinių kasdienybė."
 1151. #. [message]: speaker=Baran
 1152. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:969
 1153. msgid "Thank you for coming to my aid. Let us return to the village."
 1154. msgstr "Ačiū, kad atėjai į pagalbą. Grįžkime į kaimą."
 1155. #. [unit]: id=Rotharik, type=Orcish Assassin
 1156. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:1003
 1157. msgid "Minion of Tairach"
 1158. msgstr "Tairačo pakalikas"
 1159. #. [message]: speaker=Rotharik
 1160. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:1015
 1161. msgid "You are too late! Your brother is already dead! Muahahaha...!"
 1162. msgstr "Pavėlavai! Tavo brolis jau miręs! Muchachachacha!.."
 1163. #. [message]: speaker=Arvith
 1164. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:1020
 1165. msgid "Argh!!"
 1166. msgstr "Argh!!"
 1167. #. [scenario]: id=04_Return_to_the_Village
 1168. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:5
 1169. msgid "Return to the Village"
 1170. msgstr "Sugrįžimas į kaimą"
 1171. #. [part]
 1172. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:26
 1173. msgid ""
 1174. "27 V, 363 YW\n"
 1175. "Excerpt from the journal of Baran of Maghre\n"
 1176. "\n"
 1177. "Almost home now. The last week has been full of mixed feelings for me — "
 1178. "blissful and difficult by turns. It was wonderful to be out of that dungeon "
 1179. "cell and in the sunlight again without the threat of death or worse hanging "
 1180. "over my head... but with that behind me, I turned to the almost equally "
 1181. "daunting task of making amends with my brother.\n"
 1182. "\n"
 1183. "Arvith had largely forgiven me by the time he freed me from my cell. All the "
 1184. "same, it has taken all of the past week for us to rebuild the sense of "
 1185. "comfort in each other we once had. It is fortunate that we have been able to "
 1186. "take our time getting back — we gave the Grey Woods a wide berth, and on our "
 1187. "way around it we traveled through some truly beautiful countryside. It has "
 1188. "given us plenty of time to talk."
 1189. msgstr ""
 1190. "27 V, 363 VM\n"
 1191. "Ištrauka iš Bareno iš Magrės dienoraščio\n"
 1192. "\n"
 1193. "Jau beveik namie. Pastarąją savaitę man vis maišėsi jausmai — tai "
 1194. "džiaugsmas, tai vėl sunkumai. Viena vertus, puikus jausmas, išsivadavus iš "
 1195. "to požeminio kalėjimo, būti saulėje ir be nuolatos virš galvos kabančios "
 1196. "baimės mirti, ar dar blogiau... Bet pasitraukus šitiems vargams, susidūriau "
 1197. "su ne ką lengvesniu uždaviniu — kaip atsidėkosiu broliui.\n"
 1198. "\n"
 1199. "Kai Arvitas išlaisvino mane iš vienutės, jis jau buvo beveik viską atleidęs. "
 1200. "Ir visgi, užtrukom visą praeitą savaitę, kol atgaivinom ankstesnį tarpusavio "
 1201. "pasitikėjimą. Mums pasisekė, kad turėjom daug laiko pakeliui atgal — Pilkąją "
 1202. "girią aplenkėm dideliu lanku, o kelias aplinkui ėjo per labai gražias "
 1203. "apylinkes. Tai suteikė mums daugybę laiko pokalbiams."
 1204. #. [part]
 1205. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:34
 1206. msgid ""
 1207. "27 V, 363 YW\n"
 1208. "Excerpt from the journal of Baran of Maghre\n"
 1209. "\n"
 1210. "Though I am more at ease now, my thoughts often turn back to Toen Caric. We "
 1211. "should have been able to repel the orcs without great loss — the pincer "
 1212. "attack Arvith devised would surely have carried the day but for me. It was "
 1213. "reckless of me to leave my men behind — I wounded the warlord and forced him "
 1214. "to flee the field, but the cost far outweighed the gain. Those under my "
 1215. "command could have been saved if I had remained with them.\n"
 1216. "\n"
 1217. "I can hardly blame Arvith for having taken their deaths ill, and I can never "
 1218. "undo the wrong that I have done, but I suppose that time heals some things. "
 1219. "We return to the village as brothers once more.\n"
 1220. "\n"
 1221. "But I am still troubled. I wonder... is this sense of foreboding I feel "
 1222. "merely a remnant of my time locked away in that dungeon, or is it a sign of "
 1223. "something real?"
 1224. msgstr ""
 1225. "27 V, 363 VM\n"
 1226. "Ištrauka iš Bareno iš Magrės dienoraščio\n"
 1227. "\n"
 1228. "Nors jau kažkiek apsiraminau, mano mintys dažnai grįžta prie Toen Kariko. "
 1229. "Turėjome atstumti orkus be didesnių aukų — Arvito paspęstas puolimas turėjo "
 1230. "pagauti priešą tarp kūjo ir priekalo, jeigu ne aš. Palikdamas savo vyrus, "
 1231. "pasielgiau neatsakingai — taip, aš sužeidžiau jų vadą ir priverčiau jį bėgti "
 1232. "iš mūšio lauko, bet to kaina daug kartų viršijo naudą. Man pavaldūs vyrai "
 1233. "galėjo išsigelbėti, jei tik būčiau likęs su jais.\n"
 1234. "\n"
 1235. "Negaliu kaltinti Arvito dėl to, kaip jis priėmė žinias apie jų mirtį, ir "
 1236. "niekada nebegalėsiu ištaisyti savo klaidos, bet regis, laikas gydo. Mes vėl "
 1237. "grįžtame į savo kaimą kaip broliai.\n"
 1238. "\n"
 1239. "Bet man vis neramu. Įdomu... Šita negera nuojauta — tai mano kalėjimo "
 1240. "požemyje aidai, ar tikras ženklas, kad kažkas artėja?"
 1241. #. [side]: type=Orcish Warlord, id=Tairach
 1242. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:87
 1243. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/05_Epilogue.cfg:56
 1244. msgid "Tairach"
 1245. msgstr "Tairačas"
 1246. #. [side]: type=Longbowman, id=Reeve Hoban
 1247. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:116
 1248. msgid "Reeve Hoban"
 1249. msgstr "Ryvas Hobanas"
 1250. #. [objective]: condition=win
 1251. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:139
 1252. msgid "Find out what is happening in the village"
 1253. msgstr "Išsiaiškinkite, kas vyksta kaime"
 1254. #. [objectives]
 1255. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:155
 1256. msgid ""
 1257. "Recruit or Recall some high-move units to be able to see as far as possible "
 1258. "through the fog for approaching units."
 1259. msgstr ""
 1260. "Pasamdykite ar grąžinkit toli judančius karius, kad rūke matytumėte "
 1261. "besiartinančius karius iš kaip galima toliau."
 1262. #. [message]: speaker=Arvith
 1263. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:171
 1264. msgid ""
 1265. "There. The village is just across those hills, and already I see men coming "
 1266. "to greet us!"
 1267. msgstr ""
 1268. "Ten. Kaimas iškart už šių kalvų ir aš jau matau žmones ateinančius mūsų "
 1269. "pasveikinti!"
 1270. #. [message]: speaker=Baran
 1271. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:176
 1272. msgid ""
 1273. "No, they are fleeing from something. We must find out what is happening over "
 1274. "there!"
 1275. msgstr "Ne, jie nuo kažko bėga. Privalome išsiaiškinti, kas ten vyksta!"
 1276. #. [message]: speaker=Arvith
 1277. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:181
 1278. msgid "Men! Ready your arms!"
 1279. msgstr "Vyrai! Paruoškite ginklus!"
 1280. #. [message]: speaker=Baran
 1281. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:186
 1282. msgid "We should find Reeve Hoban. Maybe he knows what is going on here."
 1283. msgstr "Turime surasti Ryvą Hobaną. Gal jis žino, kas čia vyksta."
 1284. #. [message]: speaker=second_unit
 1285. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:201
 1286. msgid "We’re almost there!"
 1287. msgstr "Beveik atvykome!"
 1288. #. [message]: speaker=Baran
 1289. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:206
 1290. msgid "That warlord! It’s..."
 1291. msgstr "Tas vadas! Jis..."
 1292. #. [message]: speaker=Arvith
 1293. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:211
 1294. msgid "Yes, I’d know that face anywhere. Especially after what you did to it."
 1295. msgstr "Taip. Pažinčiau šitą veidą bet kur. Ypač po to ką tu jam padarei."
 1296. #. [message]: speaker=Baran
 1297. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:216
 1298. msgid "The warlord from Toen Caric."
 1299. msgstr "Karžygys iš Toen Kariko."
 1300. #. [message]: speaker=Tairach
 1301. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:221
 1302. msgid "You! The mage who scarred me with fire! KILL THEM!"
 1303. msgstr "Tu! Magas, kuris išgąsdino mane su ugnimi! UŽMUŠKITE JUOS!"
 1304. #. [message]: speaker=Baran
 1305. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:226
 1306. msgid "Let’s finish what we started, brother."
 1307. msgstr "Pabaikime ką pradėjome, broli."
 1308. #. [message]: speaker=Arvith
 1309. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:231
 1310. msgid "Aye. I’ll be the right arm, and you’ll be the left. Let’s go!"
 1311. msgstr "Taip. Aš būsiu dešinioji ranka, o tu kairioji. Eime!"
 1312. #. [message]: speaker=Reeve Hoban
 1313. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:250
 1314. msgid "I am glad to see you returned."
 1315. msgstr "Džiaugiuosi matydamas tave grįžusį."
 1316. #. [message]: speaker=Baran
 1317. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:255
 1318. msgid "No gladder than I am to be here. But what has happened to Maghre?"
 1319. msgstr "Tikrai ne daugiau, nei aš čia būdamas. Bet kas atsitiko Magrėje?"
 1320. #. [message]: speaker=Reeve Hoban
 1321. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:260
 1322. msgid ""
 1323. "Soon after you departed we were beset by orcs. With half the men of Maghre "
 1324. "gone, we could not stop them."
 1325. msgstr ""
 1326. "Vos jums išvykus mus apgulė orkai. Išvykus pusei Magrės vyrų, negalėjome jų "
 1327. "sustabdyti."
 1328. #. [message]: speaker=Reeve Hoban
 1329. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:265
 1330. msgid ""
 1331. "The orcish warlord aims to enslave us. We will not be able to hold out for "
 1332. "much longer."
 1333. msgstr "Orkų karžygys nori mus pavergti. Ilgiau nebegalėsime priešintis."
 1334. #. [message]: speaker=Reeve Hoban
 1335. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:270
 1336. msgid ""
 1337. "Have a care, his men are fell fighters and have killed many. Very few remain "
 1338. "who can bear arms, but I will send them to aid you in battle."
 1339. msgstr ""
 1340. "Būk atsargus, jo vyrai yra žiaurūs kovotojai ir daugelį užmušė. Visai nedaug "
 1341. "liko galinčių pakelti ginklą, bet aš juos atsiųsiu tau į pagalbą."
 1342. #. [objective]: condition=win
 1343. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:284
 1344. msgid "Slay the Orcish Warlord to free the village"
 1345. msgstr "Užmuškite orkų karžygį ir išlaisvinkite kaimą"
 1346. #. [objectives]
 1347. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:300
 1348. msgid "You can use Reeve Hoban’s keep to recruit or recall additional units."
 1349. msgstr ""
 1350. "Galite naudoti Ryvo Hobano bokštą, kad pasamdytumėte ar grąžintumėte "
 1351. "papildomų karių."
 1352. #. [message]: speaker=Tairach
 1353. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:341
 1354. msgid "Today, you shall pay for disfiguring my face, mage!"
 1355. msgstr ""
 1356. #. [message]: speaker=Baran
 1357. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:346
 1358. msgid ""
 1359. "I have already paid with the lives of my men at Toen Caric. It is time I "
 1360. "righted that mistake and finished this once and for all."
 1361. msgstr ""
 1362. #. [message]: speaker=Arvith
 1363. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:355
 1364. msgid ""
 1365. "It is finished. We’ve defeated him at last. It was good to have you at my "
 1366. "side, Baran."
 1367. msgstr ""
 1368. "Baigta. Pagaliau jį nugalėjome. Gera buvo eiti su tavimi petys petin, "
 1369. "Barenai."
 1370. #. [message]: speaker=Baran
 1371. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:360
 1372. msgid ""
 1373. "So much has been destroyed. It will be difficult to repair all that the orcs "
 1374. "and undead have wrecked. And they could come again."
 1375. msgstr ""
 1376. "Tiek daug buvo sunaikinta. Bus sunku atitaisyti viską, ką orkai ir "
 1377. "nemirėliai sugriovė. Ir jie dar gali grįžti."
 1378. #. [message]: speaker=Arvith
 1379. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:365
 1380. msgid ""
 1381. "I must go back to earning my living. But we have our amulets, little "
 1382. "brother. If you are beset again, I will come."
 1383. msgstr ""
 1384. "Privalau grįžti atgal ir uždirbti pragyvenimui. Bet mes turime savo "
 1385. "amuletus, mažasis brolau. Jei vėl pakliūsi į bėdą, aš ateisiu."
 1386. #. [message]: speaker=Arvith
 1387. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:383
 1388. msgid "I don’t think we can rescue anyone from these villages. It is too late."
 1389. msgstr "Nemanau, kad dar galima ką nors išgelbėti iš šių kaimų. Per vėlu."
 1390. #. [message]: speaker=Baran
 1391. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:388
 1392. msgid "I was too weak to protect these people. Oh, why did this happen to me?!"
 1393. msgstr ""
 1394. "Buvau per silpnas, kad apsaugočiau šiuos žmones. O, kodėl tai nutiko man?!"
 1395. #. [scenario]: id=05_Epilogue
 1396. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/05_Epilogue.cfg:5
 1397. msgid "A Tale of Two Brothers — Epilogue"
 1398. msgstr "Pasakojimas apie du brolius — Epilogas"
 1399. #. [part]
 1400. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/05_Epilogue.cfg:18
 1401. msgid ""
 1402. "22 IX, 365 YW\n"
 1403. "Excerpt from the journal of Arvith of Maghre\n"
 1404. "\n"
 1405. "Maghre is looking much better than the last time I saw it. Baran has done "
 1406. "wonders in two years. The village is rebuilt, and the surrounding farmlands "
 1407. "are restored and reoccupied. Despite my brother’s worries, our people have "
 1408. "faced no new threats in that time.\n"
 1409. "\n"
 1410. "It has been more difficult to stay away in those two years, but I have my "
 1411. "calling and Baran has his, and we have had little opportunity to meet again. "
 1412. "But as the company and I are passing through this part of the kingdom with a "
 1413. "new patron, I have asked leave of him to visit my brother and he gave it."
 1414. msgstr ""
 1415. "22 IX, 355 VM\n"
 1416. "Ištrauka iš Arvito iš Magrės dienoraščio:\n"
 1417. "\n"
 1418. "Magrė atrodo daug geriau, nei tada, kai mačiau paskutinį kartą. Per dvejus "
 1419. "metus Barenas padarė stebuklus. Kaimas atstatytas, o aplinkinės sodybos "
 1420. "sutvarkytos ir vėl apgyvendintos. Nepaisant mano brolio nuogąstavimų, mūsų "
 1421. "žmonėms per tą laiką daugiau niekas nebegrėsė.\n"
 1422. "\n"
 1423. "Per tuos metus man buvo sunkiau vis būti kur išvykus, bet aš turiu savų "
 1424. "reikalų, o Barenas savų, tad progų susitikti turėjome mažai. Bet kas kartą, "
 1425. "kai su gvardija keliaujame pro šią karalystės dalį, aš vis atsiklausdavau "
 1426. "mūsų naujojo vado išeiginių broliui aplankyti, ir jis leisdavo."
 1427. #. [part]
 1428. #: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/05_Epilogue.cfg:27
 1429. msgid ""
 1430. "22 IX, 365 YW\n"
 1431. "Excerpt from the journal of Arvith of Maghre\n"
 1432. "\n"
 1433. "This patron is, of all things, an elf. I never thought I’d befriend one, but "
 1434. "he is less arrogant than the rest. Kalenz, he calls himself. He’s seen too "
 1435. "much; I can tell that just by meeting his eyes. I think we will have to work "
 1436. "for our pay soon.\n"
 1437. "\n"
 1438. "In the meantime, though, it’s good to relax and enjoy the peace."
 1439. msgstr ""
 1440. "22 IX, 355 VM\n"
 1441. "Ištrauka iš Arvito iš Magrės dienoraščio:\n"
 1442. "\n"
 1443. "Šis vadas, be kita ko, yra elfas. Niekada nemaniau, kad teks susidraugauti "
 1444. "su elfu, bet šitas ne toks arogantiškas kaip kiti. Jis vardu Kalenzas. Ir "
 1445. "matęs jis daug ko — per daug; tai matosi vien tik pažiūrėjus jam į akis. "
 1446. "Regis, greitai mums teks padirbėti už mums mokamas algas.\n"
 1447. "\n"
 1448. "O kol kas labai gera atsipalaiduoti ir pasimėgauti taika."
 1449. #: data/campaigns/Two_Brothers/utils/characters.cfg:6
 1450. msgid "Arvith"
 1451. msgstr "Arvitas"
 1452. #. [message]: speaker=Arvith
 1453. #: data/campaigns/Two_Brothers/utils/characters.cfg:21
 1454. msgid "All is lost now that I am dead..."
 1455. msgstr "Dabar, kai aš negyvas, viskas prarasta..."
 1456. #. [message]: speaker=Baran
 1457. #: data/campaigns/Two_Brothers/utils/characters.cfg:39
 1458. msgid "It is over, I am vanquished."
 1459. msgstr "Baigta, aš nugalėtas."
 1460. #. [unit]: id=Baran, type=Red Mage
 1461. #: data/campaigns/Two_Brothers/utils/characters.cfg:128
 1462. msgid "Baran"
 1463. msgstr "Barenas"
 1464. #: data/campaigns/Two_Brothers/utils/macros.cfg:4
 1465. msgid "Hint:"
 1466. msgstr "Patarimas:"