The Battle for Wesnoth Lithuanian translation
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 

1728 lines
67 KiB

# Copyright (C) Wesnoth development team, 2007-2019.
# Translators:
# Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>, 2007-2019.
# Marius Tauba, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 1.11\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.wesnoth.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2020-11-21 04:40 UTC\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-09 00:09+0000\n"
"Last-Translator: Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>\n"
"Language-Team: Lithuanian <wesnoth-lt@googlegroups.com>\n"
"Language: lt\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n"
"%100>=20) ? 1 : n%10==0 || (n%100>10 && n%100<20) ? 2 : 3);\n"
"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
#. [campaign]: id=Two_Brothers
#: data/campaigns/Two_Brothers/_main.cfg:13
msgid "A Tale of Two Brothers"
msgstr "Pasakojimas apie du brolius"
#. [campaign]: id=Two_Brothers
#: data/campaigns/Two_Brothers/_main.cfg:14
msgid "AToTB"
msgstr "PaDB"
#. [campaign]: id=Two_Brothers
#: data/campaigns/Two_Brothers/_main.cfg:18
msgid "Beginner"
msgstr "Pradedantysis"
#. [campaign]: id=Two_Brothers
#: data/campaigns/Two_Brothers/_main.cfg:18
msgid "Horseman"
msgstr "Raitelis"
#. [campaign]: id=Two_Brothers
#: data/campaigns/Two_Brothers/_main.cfg:19
msgid "Challenging"
msgstr "Iššaukiantis"
#. [campaign]: id=Two_Brothers
#: data/campaigns/Two_Brothers/_main.cfg:19
#, fuzzy
msgid "Grand Knight"
msgstr "Riteris"
#. [campaign]: id=Two_Brothers
#: data/campaigns/Two_Brothers/_main.cfg:21
msgid ""
"An evil mage is threatening the small village of Maghre and its inhabitants. "
"The village’s mage sends to his warrior brother for help, but not all goes "
"as planned. Can you help?\n"
"\n"
msgstr ""
"Piktasis magas grasina nedideliam kaimui Magrei ir jo gyventojams. Kaimo "
"magas paprašo savo brolio pagalbos, bet ne viskas einasi kaip planuota. Ar "
"galite padėti?\n"
"\n"
#. [campaign]: id=Two_Brothers
#: data/campaigns/Two_Brothers/_main.cfg:23
#, fuzzy
msgid "(Novice level, 4 scenarios.)"
msgstr "(Pradedančiojo lygis, 4 scenarijai.)"
#. [about]
#: data/campaigns/Two_Brothers/_main.cfg:30
msgid "Campaign Design"
msgstr "Kampaniją kūrė"
#. [about]
#: data/campaigns/Two_Brothers/_main.cfg:39
msgid "Prose and Story Edits"
msgstr "Prozos ir istorijos redagavimas"
#. [about]
#: data/campaigns/Two_Brothers/_main.cfg:48
msgid "Campaign Maintenance"
msgstr "Kampanijos priežiūra"
#. [about]
#: data/campaigns/Two_Brothers/_main.cfg:57
msgid "Artwork and Graphics Design"
msgstr "Grafiką kūrė"
#. [about]
#: data/campaigns/Two_Brothers/_main.cfg:73
msgid "Miscellaneous"
msgstr "Įvairūs"
#. [entry]
#: data/campaigns/Two_Brothers/_main.cfg:87
msgid "And special thanks to everyone else who I forgot to mention."
msgstr "Didelis ačiū visiems kitiems, kuriuos pamiršau paminėti."
#. [scenario]: id=01_Rooting_Out_a_Mage
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:5
msgid "Rooting Out a Mage"
msgstr "Išrauti magą"
#. [part]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:50
msgid ""
"The remote freehold of Maghre in the western reaches of the kingdom of "
"Wesnoth was once a peaceful place, its inhabitants largely unaware of the "
"comings and goings of the wider world. Wars and the rumor of wars touched "
"them not, until the day a dark mage settled in the region and began seeking "
"sacrifices for his evil summonings."
msgstr ""
"Kadaise tolimas Magrė kaimas vakariniuose Vesnoto karalystės pakraščiuose "
"buvo taiki vieta, jo gyventojai nelabai ką žinojo apie įvykius plačiajame "
"pasaulyje. Karai ir gandai apie juos jų nepalietė iki tos dienos, kai "
"tamsusis magas apsigyveno jų krašte ir pradėjo ieškoti aukų savo blogio "
"kūriniams."
#. [part]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:54
msgid ""
"Skeletons and zombies killed cattle and fired fields. <i>“Fear and obey "
"Mordak the Mage!”</i> they cried in fell voices as they did their foul "
"deeds. People vanished from isolated farmsteads. Men and women began to fear "
"the night, and their children even the bright day. But the nearest lord was "
"more than a day’s ride distant, and messengers sent to seek his help did not "
"return."
msgstr ""
"Skeletai ir zombiai skerdė galvijus ir degino laukus. <i>„Bijokite ir "
"pakluskite Magui Mordakui!“</i> šaukė jie kraupiais balsais, darydami savo "
"piktus darbus. Žmonės išnyko iš nutolusių fermų. Vyrai ir moterys pradėjo "
"bijoti nakties, o jų vaikai netgi šviesios dienos. Bet artimiausias valdovas "
"buvo toliau, nei diena kelio arkliu, o pasiuntiniai, išsiųsti prašyti jo "
"pagalbos, negrįžo."
#. [part]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:58
msgid ""
"There was a man named Baran who had shown talent as a mage when he was "
"young, gone to the great Academy on the Isle of Alduin, and returned to work "
"his magic in the land where he was born. The people looked to him for help "
"and leadership. He found weapons half-forgotten from the times of their "
"sires and grandsires hanging in many houses, and bade the villagers to take "
"them down and clean and oil them. He set the smiths of Maghre to making "
"spearheads and ax-blades for the rest."
msgstr ""
"Buvo vyras, vardu Barenas, kuris, būdamas jaunas, parodė gabumų magijai ir "
"išvyko į didžiąją Akademiją Alduino saloje, paskui grįžo į gimtąjį kraštą "
"dirbti su savo magija. Žmonės jame matė vadovą ir gelbėtoją. Jis rado "
"ginklus, beveik pamirštus nuo jų tėvų ir senelių laikų, kabojusius daugelyje "
"namų, liepė kaimiečiams juos nuimti, nuvalyti ir sutepti alyva. Jis liepė "
"Magrės kalviams nukaldinti ietigalius ir kirvapeilius likusiems."
#. [part]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:62
msgid ""
"Now Baran had a brother named Arvith who had also left Maghre to seek his "
"fortune, and had become the leader of a small band of horsemen who hired out "
"as guards to merchant caravans. Fortunate it was for all that when Baran was "
"but an apprentice mage, he had made a pair of amulets for himself and his "
"brother, with which they might call to each other when in dire need. Baran "
"sent out that call."
msgstr ""
"Barenas turėjo brolį vardu Arvitas, kuris taip pat paliko Magrę ieškodamas "
"savo likimo ir tapo mažos raitelių grupelės vadu, kurie samdėsi pirklių "
"karavanams saugoti. Laimei, besimokydamas magijos Barenas padarė porą "
"amuletų sau ir broliui, kuriais labai prireikus jie galėjo vienas kitą "
"pašaukti. Barenas išsiuntė pagalbos šauksmą."
#. [part]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:66
msgid ""
"12 V, 363 YW\n"
"Excerpt from the journal of Baran of Maghre\n"
"\n"
"If I could but face this ‘Mordak’! I think my magic might prove stronger "
"than his. But he bides in the hills, well-guarded by his servants, and I "
"muster frightened peasants to fight his minions with blades and sticks. I "
"need my brother; he always had a better head for battle than I.\n"
"\n"
"Will he heed the call? I do not know if he has kept the amulet; we have not "
"spoken since that evil day at Toen Caric. If he will not come for me, "
"perhaps he will return to aid our village in its hour of desperate need."
msgstr ""
"12 V, 363 VM\n"
"Ištrauka iš Bareno iš Magrės dienoraščio\n"
"\n"
"Jei tik galėčiau susikauti akis į akį su šiuo „Mordaku“! Manau, kad mano "
"magija gali būti stipresnė už jo. Bet jis gyvena kalvose, gerai saugomas "
"savo tarnų, ir aš surinkau išgąsdintus valstiečius kautis su jo tarnais su "
"geležtėmis ir lazdomis. Man reikia mano brolio; jis visada mūšyje turėjo "
"geresnę galvą nei aš.\n"
"\n"
"Ar jis atkreips dėmesį į kvietimą? Nežinau, ar jis išsaugojo amuletą; mes "
"nekalbėjome nuo tos blogos dienos prie Toen Kariko. Jei jis negrįš dėl "
"manęs, galbūt jis grįš padėti mūsų kaimui, kai to labiausiai reikia."
#. [part]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:75
msgid ""
"Heeding the call of his amulet, Arvith gathered such men as he could and "
"hurried to Maghre to help Baran."
msgstr ""
"Atsakydamas į amuleto šaukimą, Arvitas surinko tuos vyrus, kuriuos sugebėjo "
"ir išskubėjo į Magrę padėti Barenui."
#. [side]
#. [side]: type=Longbowman, id=Reeve Hoban
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:93
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:66
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:56
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:58
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:111
msgid "Humans"
msgstr "Žmonės"
#. [side]: type=Dark Sorcerer, id=Rotharik
#. [side]
#. [side]: type=Dark Sorcerer, id=Mordak
#. [side]: type=Orcish Warlord, id=Tairach
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:114
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:81
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:131
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:82
msgid "Enemies"
msgstr "Priešai"
#. [side]: type=Dark Sorcerer, id=Mordak
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:119
msgid "Mordak"
msgstr "Mordakas"
#. [event]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:146
msgid "Alwyn"
msgstr "Alvynas"
#. [event]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:147
msgid "Brent"
msgstr "Brentas"
#. [event]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:148
msgid "Cadell"
msgstr "Kadellis"
#. [event]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:149
msgid "Dannen"
msgstr "Dannenas"
#. [event]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:150
msgid "Efran"
msgstr "Efranas"
#. [event]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:151
msgid "Faren"
msgstr "Farenas"
#. [event]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:154
msgid "Tarek"
msgstr "Tarekas"
#. [event]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:155
msgid "Hann"
msgstr "Hanas"
#. [event]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:156
msgid "Magrid"
msgstr "Magridas"
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:161
msgid "Slay Mordak, the evil mage"
msgstr "Nužudykite Mordaką, piktąjį magą"
#. [objective]: condition=lose
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:165
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:270
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:339
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:143
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:288
msgid "Death of Arvith"
msgstr "Arvito mirtis"
#. [objectives]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:176
msgid ""
"Use footpads as fodder to protect your loyal units and attack during the day "
"to minimize the damage your forces take."
msgstr ""
"Naudokite plėšikus, kaip patrankų mėsą, kad apsaugotumėte savo ištikimus "
"karius ir pulkite dienos metu, kad sumažintumėte žalą, kurią patirs jūsų "
"pajėgos."
#. [message]: speaker=Baran
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:186
msgid "Greetings, brother, and welcome home."
msgstr "Sveikas, broli, sveikas sugrįžęs namo."
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:191
msgid "Hail."
msgstr "Labas."
#. [message]: speaker=Baran
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:196
msgid "Is that all, Arvith? I understand, but..."
msgstr "Ir tai viskas, Arvitai? Aš suprantu, bet..."
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:201
msgid "You called, and I came; be content with that. What ails Maghre?"
msgstr "Tu pakvietei, aš atėjau, pasitenkinkim tuo. Kas ištiko Magrę?"
#. [message]: speaker=Baran
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:206
msgid ""
"A dark mage has come upon us; his creatures call him Mordak. They have been "
"terrorizing outlying farms, and we fear they may soon attack the village "
"itself! The villagers of Maghre have taken up weapons but they are not "
"trained fighters; we need your men, and you to lead them."
msgstr ""
"Tamsusis magas užpuolė mus; jo sutvėrimai vadina jį Mordaku. Jie terorizuoja "
"tolimesnius ūkius, ir mes bijome, kad jie tuoj gali užpulti patį kaimą! "
"Magrės gyventojai pakėlė ginklus, bet jie nėra treniruoti kariai; mums "
"reikia tavo vyrų ir tavęs, kad juos vestum."
#. [message]: speaker=Baran
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:211
msgid ""
"I can feel Mordak’s foul touch on the hidden currents of the earth and air. "
"He is somewhere due north of here, I would say not more than two days’ ride."
msgstr ""
"Jaučiu piktą Mordako prisilietimą prie slaptų žemės ir oro srovių. Jis yra "
"kažkur į šiaurę nuo čia, sakyčiau, nedaugiau nei dvi dienos kelio."
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:216
msgid ""
"All right. I will do this for the village. Can you keep the mage off our "
"backs?"
msgstr ""
"Gerai. Pagelbėsiu kaimui. Ar sugebėsit išlaikyti magą atokiau nuo mūsų?"
#. [message]: speaker=Baran
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:221
msgid ""
"I will go stealthily with a handful of our best scouts and woodsmen. While "
"you demonstrate against him and kill his creatures, I will try to defeat "
"Mordak himself with magic at an unguarded moment. You shall be the right "
"hand, I the left... aye, brother?"
msgstr ""
"Eisiu slaptai, su saujele geriausių mūsų žvalgų ir miškininkų. Kol tu "
"atvirai rodysies jam ir žudysi jo sutvėrimus, aš pabandysiu nugalėti patį "
"Mordaką pasitelkęs magiją, kai jis bus nesaugomas. Tu būsi dešinioji ranka, "
"aš kairioji... Ane, brolau?"
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:226
msgid "... Aye. Just make sure you’re there when we need you."
msgstr "... Gerai. Svarbiausia, būkit vietoje kai mums jūsų prireiks."
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:237
msgid ""
"Baran should be in position by now. Press them, distract the adept so Baran "
"can spring his trap!"
msgstr ""
"Barenas jau turėtų būti vietoje. Paspauskite juos, atitraukite mago dėmesį, "
"kad Barenas galėtų paspęsti savo spąstus!"
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:248
msgid "Baran has not made his attack!"
msgstr "Barenas neužpuolė!"
#. [message]: role=Mercenary
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:253
msgid "Could he have abandoned us?"
msgstr "Ar jis galėjo mus apleisti?"
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:258
msgid ""
"No... No. This is something else. I’m worried about him... but right now it "
"means we have to deal with this Mordak ourselves."
msgstr ""
"Ne... Ne. Tai kažkas kita. Nerimauju dėl jo... Bet tai reiškia, kad "
"privalome patys susitvarkyti su šiuo Mordaku."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:270
msgid "Argh!"
msgstr "Argh!"
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:275
msgid "Good work, men! But what has become of my brother?"
msgstr "Puikus darbas, vyrai! Bet kas atsitiko mano broliui?"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:280
msgid "Worried about him, are you? E-he-he... hergh... gaargh..."
msgstr "Susirūpinęs dėl jo, ar ne? Ė-che-che... hergh... gaargh..."
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:290
msgid ""
"There’s nothing more to be had from this one; we will have to search for "
"Baran ourselves!"
msgstr "Iš šito daugiau nieko nebeišgausime; turėsime patys surasti Bareną!"
#. [message]: role=Reporter
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:312
msgid ""
"Sir, our scouts report that Baran was seen captured and carried away further "
"north!"
msgstr ""
"Pone, mūsų žvalgai pranešė, kad Barenas buvo pastebėtas surištas ir "
"gabenamas tolyn į šiaurę!"
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:317
msgid "That they should dare this! We will give chase at once."
msgstr "Kaip jie išdrįso! Vykimės juos tuojau pat."
#. [message]: speaker=Mordak
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:343
msgid "Your brother’s plan to ambush me has failed. He is our prisoner now."
msgstr ""
"Tavo brolio planas užklupti mane iš pasalų nepavyko. Jis dabar mūsų kalinys."
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:348
msgid ""
"My brother, kidnapped? I have failed you, Baran! And even now Mordak’s "
"forces descend upon the village!"
msgstr ""
"Mano brolis, pagrobtas? Nuvyliau tave, Barenai! Ir netgi dabar Mordako "
"pajėgos puola kaimą!"
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:364
msgid "I hear these creatures are nigh-immune to our weapons, let us see!"
msgstr ""
"Girdėjau, kad šitiems padarams beveik nebaisūs mūsų ginklai, pažiūrėkime!"
#. [message]: speaker=second_unit
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/01_Rooting_Out_a_Mage.cfg:380
msgid "That was not so hard!"
msgstr "Nebuvo taip jau sunku!"
#. [scenario]: id=02_The_Chase
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:5
msgid "The Chase"
msgstr "Persekiojimas"
#. [part]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:27
msgid "Arvith and his band rode north in search of his missing brother."
msgstr "Arvitas ir jo gauja nujojo į šiaurę ieškoti pradingusio brolio."
#. [part]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:34
#, fuzzy
msgid ""
"16 V, 363 YW\n"
"Excerpt from the journal of Arvith of Maghre\n"
"\n"
"We’ve been searching three days for Baran, and turned up nothing. My best "
"hunch was to head north into the borderlands, where the necromancer’s "
"minions could safely hide; everywhere else is more farmland. At first I "
"thought the search might be useless, but late in the first day we found a "
"set of tracks. Some of them had been made by skeletal feet, although after "
"their first campsite the tracks were merely those of men carrying heavy "
"loads.\n"
"\n"
"We’re close enough to be certain now: those tracks are heading into the Grey "
"Woods. No one from Maghre or any of the other villages has gone into that "
"forest in living memory. Stories have been passed down for generations "
"warning against it. Supposedly the place is haunted by lost souls who hunger "
"for the living, and anyone who dies there is doomed to join them."
msgstr ""
"16 V, 363 VM\n"
"Ištrauka iš Arvito iš Magrės dienoraščio\n"
"\n"
"Ieškojome Bareno tris dienas, bet nieko neradome. Geriausias mano spėjimas "
"buvo traukti į šiaurę, pasienio link, kur nekromanto pakalikai galėjo "
"saugiai pasislėpti; visur kitur yra tik dirbama žemė. Pirmiausia galvojau, "
"kad paieška gali baigtis be rezultatų, bet artėjant į pabaigą pirmajai "
"dienai radome pėdsakų. Kai kuriuos iš jų paliko skeletinės pėdos.\n"
"\n"
"Dabar esame pakankamai arti, kad būtume tikri: šie pėdsakai veda Pilkosios "
"girios link. Niekas iš dabartinių Magrės, ar kurio nors kito kaimo "
"gyventojų, nėra taip toli įėjęs į mišką. Pasakojimai, perduodami iš kartos į "
"kartą, įspėja to nedaryti. Manoma, kad šioje vietoje vaidenasi sielos "
"išalkusios gyvenimo, ir bet kas čia miręs yra pasmerktas prisijungti prie jų."
#. [part]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:43
msgid ""
"16 V, 363 YW\n"
"Excerpt from the journal of Arvith of Maghre\n"
"\n"
"But I’m past superstitions now; I’ve seen enough of the world to guess at "
"the truth behind these sorts of tales. The forest is home to elves — "
"unfriendly ones, if the stories have any basis at all. I worry for my men; "
"horses don’t fight well in forests, and the elves will be more dangerous in "
"their own territory. But there are things that need done and questions that "
"need answered. Something bigger is happening. One necromancer terrorizing "
"townsfolk is nothing new, but why didn’t his servants scatter when he was "
"killed? Where are they headed now? And most importantly, why did they take "
"Baran with them?\n"
"\n"
"Besides... I want my brother back."
msgstr ""
"16 V, 363 VM\n"
"Ištrauka iš Arvito iš Magrės dienoraščio\n"
"\n"
"Bet aš dabar išaugau iš prietarų; pasaulyje mačiau pakankamai, kad atspėčiau "
"tiesą, slypinčią už tokių pasakų. Miškas yra nedraugiškų elfų namai, jei "
"pasakojimai turi nors šiek tiek pagrindo. Nerimauju dėl savo vyrų; žirgai "
"blogai kaunasi miškuose, o elfai bus pavojingesni savo pačių teritorijoje. "
"Bet yra darbų, kuriuos reikia atlikti, ir klausimų, į kuriuos reikia "
"atsakyti. Vyksta kažkas reikšmingesnio. Vienas nekromantas, terorizuojantis "
"miestiečius, nėra nieko naujo, bet kodėl jo tarnai išsibarstė, kai jis buvo "
"užmuštas? Kur link jie dabar traukia? Ir, svarbiausia, kodėl jie su savimi "
"pasiėmė Bareną?\n"
"\n"
"Be to... Noriu atgauti savo brolį."
#. [side]: type=Elvish Rider, id=Nil-Galion
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:88
msgid "Elves"
msgstr "Elfai"
#. [side]: type=Elvish Rider, id=Nil-Galion
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:93
msgid "Nil-Galion"
msgstr "Nil-Galionas"
#. [side]: type=Dark Adept, id=Muff Toras
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:170
msgid "Kidnappers"
msgstr "Pagrobėjai"
#. [side]: type=Dark Adept, id=Muff Toras
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:174
msgid "Muff Toras"
msgstr "Muff Toras"
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:239
msgid "Fight your way through the woods before the kidnappers escape"
msgstr "Prasiskinkite kelią per miškus kol pagrobėjai nepaspruko"
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:256
msgid "Catch the kidnappers"
msgstr "Pagaukite pagrobėjus"
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:266
msgid "Kill the Dark Adept before his reinforcements arrive"
msgstr "Nužudykite tamsos žinovą prieš atvykstant pastiprinimui"
#. [objectives]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:282
msgid ""
"The Elvish forces are spread out. Seek to fight them one at a time with "
"several of your units."
msgstr ""
"Elfų pajėgos yra išsisklaidžiusios. Stenkis vienu metu kovoti su keliais "
"savo kariais prieš vieną jų karį."
#. [objectives]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:295
msgid ""
"Use horsemen or footpads to quickly explore the shrouded woods to locate the "
"kidnappers."
msgstr ""
"Greitai ištyrinėk miškus naudoda raitelius ar plėšikus, kad rastumėte "
"pagrobėjus."
#. [objectives]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:310
msgid ""
"Separate the Dark Adept from his guards and attack in force for an easy kill."
msgstr ""
"Atskirkite tamsos žinovą nuo jo sargybinių ir pulkite visa jėga, jei norite "
"lengvai nugalėti."
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:353
msgid ""
"Come on, men. A stroll through such lovely green woods, what could be finer?"
msgstr ""
"Eime, vyrai. Pasivaikščiojimas po mielą žalią girią, kas gali būti smagiau?"
#. [message]: speaker=Nil-Galion
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:358
msgid "You there! Halt and explain yourself."
msgstr "Ei tu ten! Stok ir pasiaiškink."
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:363
msgid "We’re chasing after some men who kidnapped my brother!"
msgstr "Vejamės žmones, kurie pagrobė mano brolį!"
#. [message]: speaker=Nil-Galion
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:368
msgid ""
"Those men caught their prisoner practicing necromancy; for your sake, I hope "
"he was not your brother. Assume that the man they caught was your brother’s "
"murderer, and rest assured that the grey mages will release all of the souls "
"that their prisoner’s evil magic has bound to this world."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:379
msgid ""
"We killed the necromancer on the battlefield! I struck the killing blow "
"myself."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:385
msgid ""
"We killed the necromancer on the battlefield! I saw the killing blow with my "
"own eyes."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Nil-Galion
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:392
msgid ""
"We heard the sounds of battle three days ago, but the foul reek of death was "
"unmistakable as the prisoner passed us; if your brother really is the "
"prisoner then he is also a necromancer. Remember your brother as we all hope "
"he was, and know that the prisoner’s fate will be revenge as dire as you "
"could wish.\n"
"\n"
"Either way, nothing will be gained by your intrusion into our woods. Now "
"advance no further, or you will die."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:399
#, fuzzy
msgid ""
"So much for those ghost stories, but even ghosts might have been more "
"observant than these elves. Still, they will not stop me from freeing Baran!"
msgstr ""
"Tai tiek tų pasakojimų apie vaiduoklius. Paprasti elfai nesutrukdys man "
"išlaisvinti Bareną!"
#. [message]: role=Mercenary
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:404
msgid ""
"I am glad at least that we will not have to face ghosts. But those elves "
"will have us at a disadvantage; our horses will not maneuver well in the "
"trees."
msgstr ""
"Džiaugiuosi, kad mums neteks kautis prieš vaiduoklius. Bet šitie elfai mus "
"pastatys į nepalankią padėtį; mūsų žirgai tarp medžių negalės gerai "
"manevruoti."
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:409
msgid ""
"Bah, just stay on the paths; our spearmen and bowmen can fight in the deeper "
"woods. We have faced and won through greater perils than those amateurs can "
"offer."
msgstr ""
"Hm, tiesiog likite ant kelio; mūsų ietininkai ir lankininkai gali kautis "
"giliau miškuose. Kovėmės ir nugalėjome didesnius pavojus, nei šie mėgėjai "
"gali pasiūlyti."
#. [message]: speaker=second_unit
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:450
msgid "I see them! There they are!"
msgstr "Matau juos! Jie ten!"
#. [message]: speaker=Muff Toras
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:461
#, fuzzy
msgid ""
"Curses! If they had been an hour slower, our master’s reinforcements would "
"already be here to meet us."
msgstr ""
"Prakeikimas! Jei jie būtų pasirodę bent valanda vėliau, mūsų šeimininko "
"pastiprinimas jau būtų čia."
#. [message]: speaker=Arvith
#. it's likely that all the elves are already dead, and Arvith is just shouting to the forest
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:497
msgid "Well, elves? Now do you see who the necromancers are?"
msgstr ""
#. [message]: speaker=messenger_elf
#. a elven scout rides in from off-map, takes their first look at the situation, and realises that they have no idea what's going on
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:516
msgid ""
"I heard sounds of battle, but did not expect to see this. I will inform the "
"Council, they can work out who the necromancers are."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:543
msgid "Come on, men, let’s catch those kidnappers!"
msgstr "Pirmyn, vyrai, pričiupkime tuos pagrobėjus!"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:557
msgid ""
"Hah! You have captured me, but it will avail you nothing. I sent your "
"precious brother the mage north with half my men a day since; he will be "
"safely locked away in our master’s dungeons by now."
msgstr ""
"Cha! Jūs sučiupote mane, bet tai jums nepadės. Nusiunčiau tavo brangųjį "
"brolį magą į šiaurę kartu su puse savo vyrų; dabar jis jau bus saugiai "
"užrakintas mūsų šeimininko požemiuose."
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:562
msgid ""
"My blade is at your throat. Give us the way to my brother now, or I will "
"spill your wretched blood on the ground."
msgstr ""
"Mano kardas tau prie gerklės. Tuojau pat nurodyk kelią pas mano brolį, arba "
"praliesiu tavo niekingą kraują ant žemės."
#. [event]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:565
msgid "Sithrak"
msgstr "Sitrakas"
#. [event]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:566
msgid "Eleben"
msgstr "Elebenas"
#. [event]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:567
msgid "Jarlom"
msgstr "Džarlomas"
#. [event]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:568
msgid "Hamik"
msgstr "Hamikas"
#. [event]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:572
msgid "Akranbral"
msgstr "Akranbralas"
#. [event]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:573
msgid "Drakanal"
msgstr "Drakanalas"
#. [event]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:574
msgid "Xaskanat"
msgstr "Zaskanatas"
#. [event]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:575
msgid "Katklagad"
msgstr "Katklagadas"
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:581
msgid ""
"Three days ride to the northeast, in a deserted castle. The passwords to the "
"guards are $first_password_$first_password and $second_password_"
"$second_password|."
msgstr ""
"Trys dienos kelio į šiaurės rytus, apleistoje pilyje. Slaptažodžiai "
"sargybiniams yra $first_password_$first_password ir $second_password_"
"$second_password|."
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:589
msgid "Bind him and take him with us. If he has played us false, he will die."
msgstr "Suriškit jį ir paimkit kartu su mumis. Jei jis mus apgavo — mirs."
#. [message]: role=Mercenary
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:602
msgid ""
"Captain, what are we riding into? I thought you wanted nothing to do with "
"Baran any more, not since Toen Caric."
msgstr ""
"Kapitone, kur mes jojam? Maniau, kad po Toen Kariko nebenorite turėti jokių "
"reikalų su Barenu."
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:607
msgid ""
"I’m no longer sure. What’s between us remains, but knowing someone else has "
"lain hands on him changes things. Mount up, and let’s get moving."
msgstr ""
"Nebeesu tikras. Kas tarp mūsų buvo, tas buvo, bet kai žinau, kad kažkas "
"kitas prikišo prie jo nagus, tai keičia reikalus. Ant žirgų ir judam."
#. [event]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:622
msgid "Brena"
msgstr "Brenas"
#. [message]: speaker=Brena
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:631
msgid ""
"Greetings. I am Brena, a knight errant. I saw you pursuing and fighting the "
"foul undead. Are there more of them to be destroyed?"
msgstr ""
"Sveikinimai. Aš Brenas, keliaujantis riteris. Mačiau jus besivejančius ir "
"besikaunančius su bjauriais nemirėliais. Ar yra jų ir daugiau, kuriuos "
"reikia sunaikinti?"
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:636
msgid ""
"Aye. We think there’s a nest of them north-east of here. They’ve captured my "
"brother."
msgstr ""
"Taip. Manome, kad jų irštva yra į šiaurės rytus nuo čia. Jie pagrobė mano "
"brolį."
#. [message]: speaker=Brena
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:641
msgid ""
"I bear a great hatred towards their kind. I will follow and fight them with "
"you, if you permit."
msgstr ""
"Didžiai nekenčiu jų rūšies. Seksiu ir kovosiu prieš juos kartu su jumis, jei "
"leisite."
#. [message]: role=Mercenary
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:646
msgid "He would only slow us down!"
msgstr "Jis tik sulėtins mus!"
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:651
msgid "It is my place to decide this."
msgstr "Čia aš sprendžiu."
#. [option]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:653
msgid "Oh, all right then. Come along with us."
msgstr "Na gerai. Eime kartu su mumis."
#. [message]: speaker=Brena
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:657
msgid "Thank you. My comrades and I will help you on your noble quest."
msgstr ""
"Ačiū jums. Mano bendražygiai ir aš padėsime jums jūsų kilniose paieškose."
#. [option]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:662
msgid "I am sorry. We have not the time to spare."
msgstr "Apgailestauju. Mes neturime daugiau laiko."
#. [message]: speaker=Brena
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:666
msgid ""
"Take this, then, for I see that you are on a quest. My comrades will help "
"you whenever you call for them."
msgstr ""
"Paimk šitai, nes aš matau, kad tu paieškose. Mano bendražygiai visada padės "
"tau, kai tik juos pašauksi."
#. [message]: speaker=narrator
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:681
msgid "You receive 70 pieces of gold!"
msgstr "Jūs gaunate 70 auksinių!"
#. [message]: speaker=Muff Toras
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:704
msgid "My reinforcements are here!"
msgstr "Mano pastiprinimas jau čia!"
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:709
msgid "He escaped us..."
msgstr "Jis paspruko nuo mūsų..."
#. [message]: speaker=Nil-Galion
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:721
msgid ""
"Deluded fool, you are rescuing a necromancer. I can only hope that you are "
"too late, and that our souls will rest in peace."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/02_The_Chase.cfg:731
msgid "Follow their back trail!"
msgstr "Sekite jų pėdomis!"
#. [scenario]: id=03_Guarded_Castle
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:5
msgid "Guarded Castle"
msgstr "Saugoma pilis"
#. [part]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:26
msgid ""
"19 V, 363 YW\n"
"Excerpt from the journal of Rotharik the Clanless\n"
"\n"
"The last of Mordak’s servants arrived this morning bearing the news of his "
"death, as well as a bundle so well-bound it was barely recognizable as a "
"man. Mordak was always reckless. This whole desperate scheme was his, and I "
"suppose I could blame him for everything that we have suffered through if it "
"still mattered. It was he who brought the wrath of the orcs down on us, too. "
"But all the same, he managed to accomplish what he set out to do. I still "
"cannot believe the finality of what has happened; until now we had always "
"managed to make it through somehow.\n"
"\n"
"We had hoped to deliver the mage to Tairach in return for our lives. I do "
"not know what the warlord wants with this man, but he matches the "
"description. I suppose that Mordak’s plan would have worked perfectly if not "
"for the appearance of the horse warriors. Now they are coming here, led by a "
"man rumored to be this mage’s brother. If that is true, he will stop at "
"nothing, no more than would I if they held Mordak."
msgstr ""
"19 V, 363 VM\n"
"Ištrauka iš Rotariko dienoraščio\n"
"\n"
"Šįryt atkeliavo paskutinis iš Mordako tarnų ir atnešė žinią apie jo mirtį ir "
"kartu nešulį, taip supančiotą, kad sunkiai ėjo suprasti, kad tai žmogaus "
"palaikai. Mordakas niekada nebuvo atsargus. Visas šitas beviltiškas planas "
"buvo jo ir tikriausiai galėčiau jį kaltinti dėl visko ką mums teko "
"išgyventi, jei tik iš to dar būtų naudos. Ir dėl į mus atsigręžusio orkų "
"pykčio taip pat kaltas jis. Nepaisant visko, jis sugebėjo padaryti tai, ką "
"pradėjo. Vis dar negaliu patikėti tuo, kas įvyko; iki šiol vis sugebėdavom "
"kažkaip išsisukti.\n"
"\n"
"Tikėjomės pristatyti magą Tairačui, mainais į mūsų gyvybes. Nežinau kodėl "
"karžygiui prireikė šito vyro, bet aprašymą jis atitinka. Manau, Mordako "
"planas būtų puikiai pavykęs, jeigu ne tų raitelių pasirodymas. Dabar jie "
"atjoja čia, vedami vyro, kuris, pasak gandų, yra šito mago brolis. Jeigu tai "
"tiesa, niekas jo nesustabdys, panašiai kaip niekas nesustabdytų manęs, jeigu "
"jie kalintų Mordaką."
#. [part]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:34
msgid ""
"19 V, 363 YW\n"
"Excerpt from the journal of Rotharik the Clanless\n"
"\n"
"I have done what I can to fortify this dilapidated castle. The orcs who came "
"with us stand guard at the gates, and I am gathering all of my servants to "
"me in the inner sanctum. But ill fate awaits. Whether I defeat this horse-"
"warrior or no, the orcs will still come for me; they have been scouring the "
"borderlands and raiding the northern farm country in search of us.\n"
"\n"
"Yet for some reason I fear these brothers more. If Mordak were here it would "
"be different, but we are broken... and these two men are whole. In each "
"other, in the ties that bind them, they have strength."
msgstr ""
"19 V, 363 VM\n"
"Ištrauka iš Rotariko dienoraščio\n"
"\n"
"Sustiprinau apgriuvusią pilį kaip tik mokėjau. Su mumis atvykę orkai saugo "
"vartus, o aš renku savo tarnus pas mane, vidiniame kieme. Laukia liūdna "
"lemtis. Ar man pavyks nugalėti tuos raitelius ar ne, orkai vis tiek atvyks "
"manęs. Ieškodami mūsų, jie šukavo pasienius ir puldinėjo šiaurines fermas.\n"
"\n"
"Bet kažkodėl aš labiau baiminuosi brolių. Jeigu Mordakas būtų čia, būtų "
"kitaip, bet mes išskirti... O šie du vyrai yra kartu. Juose abiejuose, juos "
"siejančiuose saituose, slypi jėga."
#. [side]: type=Dark Sorcerer, id=Rotharik
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:86
msgid "Rotharik"
msgstr "Rotarikas"
#. [unit]: role=Guard, id=Guard_leader, type=Assassin
#. [unit]: role=Guard, type=Bandit
#. [unit]: role=Guard2, id=Guard2_leader, type=Rogue
#. [unit]: role=Guard2, type=Thug
#. [unit]: role=Guard2, type=Bandit
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:94
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:102
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:111
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:119
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:583
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:593
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:602
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:612
msgid "Guard"
msgstr "Sargybinis"
#. [unit]: id=Knago-Brek, type=Orcish Warrior
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:138
msgid "Knago-Brek"
msgstr "Knago-Brekas"
#. [unit]: type=Orcish Grunt
#. [unit]: type=Orcish Warrior
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:146
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:154
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:163
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:171
msgid "Castle Guard"
msgstr "Pilies sargybinis"
#. [time]: id=indoors_dark_castle
#. similar string in the wesnoth-help textdomain
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:236
msgid "Indoors (dark castle)"
msgstr ""
#. [time]: id=indoors_dark_castle_lit
#. similar string in th4e wesnoth-help textdomain
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:252
msgid "Indoors (lit)"
msgstr ""
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:309
msgid "Rescue Baran"
msgstr "Išvaduokite Bareną"
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:321
msgid "Kill the dark sorcerer to get the cell key"
msgstr "Nužudykite tamsos burtininką, kad gautumėte vienutės raktą"
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:335
msgid "Move Arvith to the cell with his brother to free him"
msgstr "Nuveskite Arvitą iki vienutės su jo broliu, kad išlaisvintumėte"
#. [objective]: condition=lose
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:348
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:147
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:292
msgid "Death of Baran"
msgstr "Bareno mirtis"
#. [objectives]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:360
msgid ""
"When facing an unknown situation, take into account details from story and "
"dialog to inform your strategy."
msgstr ""
"Kai susiduriate su nežinoma situacija, atkreipkite dėmesį į pasakojimo "
"detales ir dialogą, kad tinkamai pasirinktumėte strategiją."
#. [objectives]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:369
msgid ""
"The dark sorcerer is a strong unit; attack him with multiple units at once "
"and try to force him off his keep."
msgstr ""
"Tamsos žinovas yra stiprus karys; pulkite jį su keliais kariais vienu metu "
"ir pabandykite jį išstumti iš jo bokšto."
#. [objectives]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:379
msgid ""
"Markings or decorations on hexes may indicate something to be found. If you "
"can, it is usually a good idea to investigate."
msgstr ""
"Paženklinimai ar dekoracijos laukeliuose gali reikšti, kad ten kažkas gali "
"būti rasta. Jei gali, paprastai yra verta ištirti."
#. [message]: speaker=narrator
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:416
msgid ""
"Arvith and his men halt outside of the castle, gazing for a moment at the "
"hulking mass of stone looming in the fog. There is movement in the mist."
msgstr ""
"Arvitas ir jo vyrai sustojo priešais pilį, kurį laiką spoksodami į rūke "
"stūksančią akmens masę. Pro rūką matėsi kažkoks judesys."
#. [message]: speaker=Guard_leader
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:421
msgid "Halt! Friend or foe? Give the password."
msgstr "Stok! Draugas ar priešas? Sakyk slaptažodį."
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:426
msgid "The password is"
msgstr "Slaptažodis yra"
#. [option]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:429
msgid "Sithrak!"
msgstr "Sitrakai!"
#. [option]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:432
msgid "Eleben!"
msgstr "Elebenas!"
#. [option]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:435
msgid "Jarlom!"
msgstr "Džarlomas!"
#. [option]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:438
msgid "Hamik!"
msgstr "Hamikas!"
#. [message]: speaker=Guard_leader
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:451
msgid "Pass, friend."
msgstr "Praeik, drauge."
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:466
msgid ""
"The adept didn’t lead us astray after all. I’ll keep my word, distasteful as "
"it may be; cut him loose, and let’s be rid of him."
msgstr ""
"Visgi tas pakalikas mūsų neapgavo. Tesėsiu savo žodį, kad ir koks jis būtų "
"keistas. Nukirskite jo pančius ir tegul nešdinasi."
#. [message]: speaker=Guard_leader
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:477
msgid "Wrong! Die!"
msgstr "Neteisingai! Mirkite!"
#. [message]: speaker=Knago-Brek
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:495
#, fuzzy
msgid ""
"Haha! We not kill people for long time. Weapon wants blood. We now kill "
"humans!"
msgstr ""
"Chacha! Jau seniai nežudėme žmonių. Ginklas nori kraujo. Dabar žudysime "
"žmones!!"
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:500
#, fuzzy
msgid ""
"My sword-arm shall have a say in who will do the dying. Come on, men, let’s "
"kill some orcs."
msgstr ""
"Mano kardas-ranka pasakys, kas mirs! Pirmyn, vyrai, nužudykime keletą orkų."
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:512
msgid "One less braggart orc in the world."
msgstr "Vienu orku-pagyrūnu pasaulyje mažiau."
#. [message]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:520
msgid "Captain, what are <i>orcs</i> doing this far south?"
msgstr "Kapitone, ką <i>orkai</i> daro taip toli pietuose?"
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:525
msgid "Good question. Perhaps my brother will have found out."
msgstr "Geras klausimas. Galbūt mano brolis bus išsiaiškinęs."
#. [message]: speaker=Guard2_leader
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:625
msgid "Are you our relief arriving? Does this mean we get to leave here now?"
msgstr "Ar jūs esate mūsų pamaina? Ar tai reiškia, kad jau galime išeiti?"
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:630
msgid "Um, yes. Fine. You can go."
msgstr "Hm, taip. Gerai. Galite eiti."
#. [message]: speaker=Guard2_leader
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:635
msgid "Um, you’re supposed to give the password."
msgstr "Hm, jūs turėtumėte pasakyti slaptažodį."
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:640
msgid "Oh, of course. I had nearly forgotten."
msgstr "O, žinoma. Jau beveik užmiršau."
#. [option]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:643
msgid "Akranbral!"
msgstr "Akranbral!"
#. [option]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:646
msgid "Drakanal!"
msgstr "Drakanal!"
#. [option]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:649
msgid "Xaskanat!"
msgstr "Zaskanatas!"
#. [option]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:652
msgid "Katklagad!"
msgstr "Katklagadas!"
#. [message]: speaker=Guard2_leader
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:665
msgid "Thanks! Irritating little formality, isn’t it?"
msgstr "Dėkui! Mažas erzinantis formalumas, ar ne?"
#. [message]: speaker=Guard2_leader
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:675
msgid "That’s the wrong password! These aren’t our relief! Get them!"
msgstr "Slaptažodis neteisingas! Tai ne mūsų pamaina! Čiupkite juos!"
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:683
msgid ""
"I think I should better support my men at the front to make sure we can free "
"my brother."
msgstr ""
"Manau, kad reikia daugiau paramos vyrams priekyje, kad užsitikrinčiau "
"galimybę išvaduoti savo brolį."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:695
msgid "Your hand or Tairach’s, death is still death... (argh)"
msgstr "Tavo ranka, ar Tairačo, mirtis lieka mirtimi... (argh)"
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:705
msgid "‘Tairach’? Who or what is Tairach?"
msgstr "„Tairačas?“ Kas tas Tairačas?"
#. [message]: speaker=second_unit
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:710
msgid "There’s a key in his robes."
msgstr "Jo rūbuose yra raktas."
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:720
msgid ""
"That may well be the key to the cell they’re holding Baran in! I will take "
"it."
msgstr ""
"Visai gali būti, kad tai raktas nuo vienutės, kurioje jie laiko Bareną! "
"Paimsiu jį."
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:748
msgid "It may be important, I best take it."
msgstr ""
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:766
msgid "This castle seems as dark as a cave!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=narrator
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:772
msgid ""
"This castle is under a constant, <i>chaotic</i> time of day (equivalent to "
"permanent night), except for illuminated hexes adjacent to lit stone walls "
"(neutral time of day). Place your units carefully, as your troops will be "
"weaker and enemy units stronger."
msgstr ""
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:792
msgid "Look what I have found in here! I can count a hundred pieces of gold."
msgstr "Žiūrėkite, ką čia radau! Priskaičiuoju šimtą auksinių."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:806
msgid "Look what I have found in here! I can count fifty pieces of gold."
msgstr "Žiūrėkite ką čia radau! Priskaičiuoju penkiasdešimt auksinių."
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:845
msgid "I found Baran. He is in this cell."
msgstr "Radau Bareną. Jis šioje vienutėje."
#. [message]: speaker=Baran
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:856
msgid "It’s good to see you, Arvith."
msgstr "Džiaugiuosi tave matydamas, Arvitai."
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:861
msgid "And you too, brother."
msgstr "Ir tave, broli."
#. [message]: speaker=Baran
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:867
msgid ""
"You must be one of Arvith’s men. Please help me get out of this dungeon."
msgstr ""
"Tu turbūt vienas iš Arvito vyrų. Prašau, padėk man ištrūkti iš šito požemio."
#. [message]: speaker=Baran
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:874
msgid ""
"The accursed dark sorcerer Rotharik has imprisoned me behind this magically "
"enhanced iron gate. It can only be opened with the correct key. You must get "
"it from him to free me."
msgstr ""
"Prakeiktasis tamsos burtininkas Rotarikas įkalino mane už šių magija "
"sutvirtintų geležinių grotų. Jas galima atidaryti tik su tinkamu raktu. "
"Privalai jį atimti iš burtininko, kad mane išlaisvintum."
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:886
msgid ""
"I have already met, and killed, the sorcerer. Is this the key to which you "
"referred?"
msgstr "Jau sutikau ir užmušiau magą. Ar tai raktas, kurį paminėjai?"
#. [message]: speaker=Baran
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:890
msgid ""
"Yes, it is. Come, unlock this cell door, and let us depart this place, "
"brother!"
msgstr ""
"Taip. Ateik, atrakink vienutės duris, ir tada kartu išvyksime iš šios "
"vietos, broli!"
#. [message]: speaker=Baran
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:944
msgid "Thank you for saving me. I... was not certain you would come."
msgstr "Ačiū, kad mane išgelbėjai. Aš... nebuvau tikras, kad ateisi."
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:949
msgid "Have you no faith in your brother, Baran?"
msgstr "Ar jau visai nebetiki savo broliu, Barenai?"
#. [message]: speaker=Baran
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:954
msgid ""
"It’s not that. Perhaps I deserved to rot here. I failed you. I failed you "
"again."
msgstr ""
"Ne, ne tai. Galbūt aš nusipelniau čia supūti. Aš tave nuvyliau. Aš ir vėl "
"tave nuvyliau."
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:959
msgid ""
"That is as may be. But you are my brother still. And... I never doubted you "
"would have come for me."
msgstr ""
"Galbūt taip ir yra. Bet tu vis dar mano brolis. Ir aš... Aš niekada "
"neabejojau, kad ateisi manęs."
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:964
msgid ""
"It was no great trial, after all. A few elves, one or two dark sorcerers, a "
"gang of orcs and some undead. Really just a day’s work for the company."
msgstr ""
"Galiausiai, tai nebuvo didis išbandymas. Keli elfai, vienas ar du tamsos "
"burtininkai, krūvelė orkų ir kažkiek nemirėlių. Nuobodi samdinių kasdienybė."
#. [message]: speaker=Baran
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:969
msgid "Thank you for coming to my aid. Let us return to the village."
msgstr "Ačiū, kad atėjai į pagalbą. Grįžkime į kaimą."
#. [unit]: id=Rotharik, type=Orcish Assassin
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:1003
msgid "Minion of Tairach"
msgstr "Tairačo pakalikas"
#. [message]: speaker=Rotharik
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:1015
msgid "You are too late! Your brother is already dead! Muahahaha...!"
msgstr "Pavėlavai! Tavo brolis jau miręs! Muchachachacha!.."
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/03_Guarded_Castle.cfg:1020
msgid "Argh!!"
msgstr "Argh!!"
#. [scenario]: id=04_Return_to_the_Village
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:5
msgid "Return to the Village"
msgstr "Sugrįžimas į kaimą"
#. [part]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:26
msgid ""
"27 V, 363 YW\n"
"Excerpt from the journal of Baran of Maghre\n"
"\n"
"Almost home now. The last week has been full of mixed feelings for me — "
"blissful and difficult by turns. It was wonderful to be out of that dungeon "
"cell and in the sunlight again without the threat of death or worse hanging "
"over my head... but with that behind me, I turned to the almost equally "
"daunting task of making amends with my brother.\n"
"\n"
"Arvith had largely forgiven me by the time he freed me from my cell. All the "
"same, it has taken all of the past week for us to rebuild the sense of "
"comfort in each other we once had. It is fortunate that we have been able to "
"take our time getting back — we gave the Grey Woods a wide berth, and on our "
"way around it we traveled through some truly beautiful countryside. It has "
"given us plenty of time to talk."
msgstr ""
"27 V, 363 VM\n"
"Ištrauka iš Bareno iš Magrės dienoraščio\n"
"\n"
"Jau beveik namie. Pastarąją savaitę man vis maišėsi jausmai — tai "
"džiaugsmas, tai vėl sunkumai. Viena vertus, puikus jausmas, išsivadavus iš "
"to požeminio kalėjimo, būti saulėje ir be nuolatos virš galvos kabančios "
"baimės mirti, ar dar blogiau... Bet pasitraukus šitiems vargams, susidūriau "
"su ne ką lengvesniu uždaviniu — kaip atsidėkosiu broliui.\n"
"\n"
"Kai Arvitas išlaisvino mane iš vienutės, jis jau buvo beveik viską atleidęs. "
"Ir visgi, užtrukom visą praeitą savaitę, kol atgaivinom ankstesnį tarpusavio "
"pasitikėjimą. Mums pasisekė, kad turėjom daug laiko pakeliui atgal — Pilkąją "
"girią aplenkėm dideliu lanku, o kelias aplinkui ėjo per labai gražias "
"apylinkes. Tai suteikė mums daugybę laiko pokalbiams."
#. [part]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:34
msgid ""
"27 V, 363 YW\n"
"Excerpt from the journal of Baran of Maghre\n"
"\n"
"Though I am more at ease now, my thoughts often turn back to Toen Caric. We "
"should have been able to repel the orcs without great loss — the pincer "
"attack Arvith devised would surely have carried the day but for me. It was "
"reckless of me to leave my men behind — I wounded the warlord and forced him "
"to flee the field, but the cost far outweighed the gain. Those under my "
"command could have been saved if I had remained with them.\n"
"\n"
"I can hardly blame Arvith for having taken their deaths ill, and I can never "
"undo the wrong that I have done, but I suppose that time heals some things. "
"We return to the village as brothers once more.\n"
"\n"
"But I am still troubled. I wonder... is this sense of foreboding I feel "
"merely a remnant of my time locked away in that dungeon, or is it a sign of "
"something real?"
msgstr ""
"27 V, 363 VM\n"
"Ištrauka iš Bareno iš Magrės dienoraščio\n"
"\n"
"Nors jau kažkiek apsiraminau, mano mintys dažnai grįžta prie Toen Kariko. "
"Turėjome atstumti orkus be didesnių aukų — Arvito paspęstas puolimas turėjo "
"pagauti priešą tarp kūjo ir priekalo, jeigu ne aš. Palikdamas savo vyrus, "
"pasielgiau neatsakingai — taip, aš sužeidžiau jų vadą ir priverčiau jį bėgti "
"iš mūšio lauko, bet to kaina daug kartų viršijo naudą. Man pavaldūs vyrai "
"galėjo išsigelbėti, jei tik būčiau likęs su jais.\n"
"\n"
"Negaliu kaltinti Arvito dėl to, kaip jis priėmė žinias apie jų mirtį, ir "
"niekada nebegalėsiu ištaisyti savo klaidos, bet regis, laikas gydo. Mes vėl "
"grįžtame į savo kaimą kaip broliai.\n"
"\n"
"Bet man vis neramu. Įdomu... Šita negera nuojauta — tai mano kalėjimo "
"požemyje aidai, ar tikras ženklas, kad kažkas artėja?"
#. [side]: type=Orcish Warlord, id=Tairach
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:87
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/05_Epilogue.cfg:56
msgid "Tairach"
msgstr "Tairačas"
#. [side]: type=Longbowman, id=Reeve Hoban
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:116
msgid "Reeve Hoban"
msgstr "Ryvas Hobanas"
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:139
msgid "Find out what is happening in the village"
msgstr "Išsiaiškinkite, kas vyksta kaime"
#. [objectives]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:155
msgid ""
"Recruit or Recall some high-move units to be able to see as far as possible "
"through the fog for approaching units."
msgstr ""
"Pasamdykite ar grąžinkit toli judančius karius, kad rūke matytumėte "
"besiartinančius karius iš kaip galima toliau."
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:171
msgid ""
"There. The village is just across those hills, and already I see men coming "
"to greet us!"
msgstr ""
"Ten. Kaimas iškart už šių kalvų ir aš jau matau žmones ateinančius mūsų "
"pasveikinti!"
#. [message]: speaker=Baran
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:176
msgid ""
"No, they are fleeing from something. We must find out what is happening over "
"there!"
msgstr "Ne, jie nuo kažko bėga. Privalome išsiaiškinti, kas ten vyksta!"
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:181
msgid "Men! Ready your arms!"
msgstr "Vyrai! Paruoškite ginklus!"
#. [message]: speaker=Baran
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:186
msgid "We should find Reeve Hoban. Maybe he knows what is going on here."
msgstr "Turime surasti Ryvą Hobaną. Gal jis žino, kas čia vyksta."
#. [message]: speaker=second_unit
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:201
msgid "We’re almost there!"
msgstr "Beveik atvykome!"
#. [message]: speaker=Baran
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:206
msgid "That warlord! It’s..."
msgstr "Tas vadas! Jis..."
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:211
msgid "Yes, I’d know that face anywhere. Especially after what you did to it."
msgstr "Taip. Pažinčiau šitą veidą bet kur. Ypač po to ką tu jam padarei."
#. [message]: speaker=Baran
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:216
msgid "The warlord from Toen Caric."
msgstr "Karžygys iš Toen Kariko."
#. [message]: speaker=Tairach
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:221
msgid "You! The mage who scarred me with fire! KILL THEM!"
msgstr "Tu! Magas, kuris išgąsdino mane su ugnimi! UŽMUŠKITE JUOS!"
#. [message]: speaker=Baran
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:226
msgid "Let’s finish what we started, brother."
msgstr "Pabaikime ką pradėjome, broli."
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:231
msgid "Aye. I’ll be the right arm, and you’ll be the left. Let’s go!"
msgstr "Taip. Aš būsiu dešinioji ranka, o tu kairioji. Eime!"
#. [message]: speaker=Reeve Hoban
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:250
msgid "I am glad to see you returned."
msgstr "Džiaugiuosi matydamas tave grįžusį."
#. [message]: speaker=Baran
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:255
msgid "No gladder than I am to be here. But what has happened to Maghre?"
msgstr "Tikrai ne daugiau, nei aš čia būdamas. Bet kas atsitiko Magrėje?"
#. [message]: speaker=Reeve Hoban
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:260
msgid ""
"Soon after you departed we were beset by orcs. With half the men of Maghre "
"gone, we could not stop them."
msgstr ""
"Vos jums išvykus mus apgulė orkai. Išvykus pusei Magrės vyrų, negalėjome jų "
"sustabdyti."
#. [message]: speaker=Reeve Hoban
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:265
msgid ""
"The orcish warlord aims to enslave us. We will not be able to hold out for "
"much longer."
msgstr "Orkų karžygys nori mus pavergti. Ilgiau nebegalėsime priešintis."
#. [message]: speaker=Reeve Hoban
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:270
msgid ""
"Have a care, his men are fell fighters and have killed many. Very few remain "
"who can bear arms, but I will send them to aid you in battle."
msgstr ""
"Būk atsargus, jo vyrai yra žiaurūs kovotojai ir daugelį užmušė. Visai nedaug "
"liko galinčių pakelti ginklą, bet aš juos atsiųsiu tau į pagalbą."
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:284
msgid "Slay the Orcish Warlord to free the village"
msgstr "Užmuškite orkų karžygį ir išlaisvinkite kaimą"
#. [objectives]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:300
msgid "You can use Reeve Hoban’s keep to recruit or recall additional units."
msgstr ""
"Galite naudoti Ryvo Hobano bokštą, kad pasamdytumėte ar grąžintumėte "
"papildomų karių."
#. [message]: speaker=Tairach
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:341
msgid "Today, you shall pay for disfiguring my face, mage!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Baran
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:346
msgid ""
"I have already paid with the lives of my men at Toen Caric. It is time I "
"righted that mistake and finished this once and for all."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:355
msgid ""
"It is finished. We’ve defeated him at last. It was good to have you at my "
"side, Baran."
msgstr ""
"Baigta. Pagaliau jį nugalėjome. Gera buvo eiti su tavimi petys petin, "
"Barenai."
#. [message]: speaker=Baran
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:360
msgid ""
"So much has been destroyed. It will be difficult to repair all that the orcs "
"and undead have wrecked. And they could come again."
msgstr ""
"Tiek daug buvo sunaikinta. Bus sunku atitaisyti viską, ką orkai ir "
"nemirėliai sugriovė. Ir jie dar gali grįžti."
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:365
msgid ""
"I must go back to earning my living. But we have our amulets, little "
"brother. If you are beset again, I will come."
msgstr ""
"Privalau grįžti atgal ir uždirbti pragyvenimui. Bet mes turime savo "
"amuletus, mažasis brolau. Jei vėl pakliūsi į bėdą, aš ateisiu."
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:383
msgid "I don’t think we can rescue anyone from these villages. It is too late."
msgstr "Nemanau, kad dar galima ką nors išgelbėti iš šių kaimų. Per vėlu."
#. [message]: speaker=Baran
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/04_Return_to_the_Village.cfg:388
msgid "I was too weak to protect these people. Oh, why did this happen to me?!"
msgstr ""
"Buvau per silpnas, kad apsaugočiau šiuos žmones. O, kodėl tai nutiko man?!"
#. [scenario]: id=05_Epilogue
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/05_Epilogue.cfg:5
msgid "A Tale of Two Brothers — Epilogue"
msgstr "Pasakojimas apie du brolius — Epilogas"
#. [part]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/05_Epilogue.cfg:18
msgid ""
"22 IX, 365 YW\n"
"Excerpt from the journal of Arvith of Maghre\n"
"\n"
"Maghre is looking much better than the last time I saw it. Baran has done "
"wonders in two years. The village is rebuilt, and the surrounding farmlands "
"are restored and reoccupied. Despite my brother’s worries, our people have "
"faced no new threats in that time.\n"
"\n"
"It has been more difficult to stay away in those two years, but I have my "
"calling and Baran has his, and we have had little opportunity to meet again. "
"But as the company and I are passing through this part of the kingdom with a "
"new patron, I have asked leave of him to visit my brother and he gave it."
msgstr ""
"22 IX, 355 VM\n"
"Ištrauka iš Arvito iš Magrės dienoraščio:\n"
"\n"
"Magrė atrodo daug geriau, nei tada, kai mačiau paskutinį kartą. Per dvejus "
"metus Barenas padarė stebuklus. Kaimas atstatytas, o aplinkinės sodybos "
"sutvarkytos ir vėl apgyvendintos. Nepaisant mano brolio nuogąstavimų, mūsų "
"žmonėms per tą laiką daugiau niekas nebegrėsė.\n"
"\n"
"Per tuos metus man buvo sunkiau vis būti kur išvykus, bet aš turiu savų "
"reikalų, o Barenas savų, tad progų susitikti turėjome mažai. Bet kas kartą, "
"kai su gvardija keliaujame pro šią karalystės dalį, aš vis atsiklausdavau "
"mūsų naujojo vado išeiginių broliui aplankyti, ir jis leisdavo."
#. [part]
#: data/campaigns/Two_Brothers/scenarios/05_Epilogue.cfg:27
msgid ""
"22 IX, 365 YW\n"
"Excerpt from the journal of Arvith of Maghre\n"
"\n"
"This patron is, of all things, an elf. I never thought I’d befriend one, but "
"he is less arrogant than the rest. Kalenz, he calls himself. He’s seen too "
"much; I can tell that just by meeting his eyes. I think we will have to work "
"for our pay soon.\n"
"\n"
"In the meantime, though, it’s good to relax and enjoy the peace."
msgstr ""
"22 IX, 355 VM\n"
"Ištrauka iš Arvito iš Magrės dienoraščio:\n"
"\n"
"Šis vadas, be kita ko, yra elfas. Niekada nemaniau, kad teks susidraugauti "
"su elfu, bet šitas ne toks arogantiškas kaip kiti. Jis vardu Kalenzas. Ir "
"matęs jis daug ko — per daug; tai matosi vien tik pažiūrėjus jam į akis. "
"Regis, greitai mums teks padirbėti už mums mokamas algas.\n"
"\n"
"O kol kas labai gera atsipalaiduoti ir pasimėgauti taika."
#: data/campaigns/Two_Brothers/utils/characters.cfg:6
msgid "Arvith"
msgstr "Arvitas"
#. [message]: speaker=Arvith
#: data/campaigns/Two_Brothers/utils/characters.cfg:21
msgid "All is lost now that I am dead..."
msgstr "Dabar, kai aš negyvas, viskas prarasta..."
#. [message]: speaker=Baran
#: data/campaigns/Two_Brothers/utils/characters.cfg:39
msgid "It is over, I am vanquished."
msgstr "Baigta, aš nugalėtas."
#. [unit]: id=Baran, type=Red Mage
#: data/campaigns/Two_Brothers/utils/characters.cfg:128
msgid "Baran"
msgstr "Barenas"
#: data/campaigns/Two_Brothers/utils/macros.cfg:4
msgid "Hint:"
msgstr "Patarimas:"