The Battle for Wesnoth Lithuanian translation
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 

2518 lines
99 KiB

# Copyright (C) Wesnoth development team, 2007-2019.
# Translators:
# Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>, 2007-2019.
# Jurgis Sūdžius <saveid@gmail.com>, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 1.11\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.wesnoth.org/\n"
"POT-Creation-Date: 2020-12-19 01:26 UTC\n"
"PO-Revision-Date: 2019-02-21 00:57+0000\n"
"Last-Translator: Andrius Štikonas <andrius@stikonas.eu>\n"
"Language-Team: Lithuanian <wesnoth-lt@googlegroups.com>\n"
"Language: lt\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n"
"%100>=20) ? 1 : n%10==0 || (n%100>10 && n%100<20) ? 2 : 3);\n"
"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
#. [campaign]: id=The_Hammer_of_Thursagan
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:10
msgid "The Hammer of Thursagan"
msgstr "Tursagano kūjis"
#. [campaign]: id=The_Hammer_of_Thursagan
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:12
msgid "THoT"
msgstr "TK"
#. [campaign]: id=The_Hammer_of_Thursagan
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:19
msgid "Easy"
msgstr "Lengvas"
#. [campaign]: id=The_Hammer_of_Thursagan
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:19
msgid "Fighter"
msgstr "Kovotojas"
#. [campaign]: id=The_Hammer_of_Thursagan
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:20
msgid "Normal"
msgstr "Normalus"
#. [campaign]: id=The_Hammer_of_Thursagan
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:20
msgid "Steelclad"
msgstr "Šarvuotis"
#. [campaign]: id=The_Hammer_of_Thursagan
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:21
msgid "Challenging"
msgstr "Iššaukiantis"
#. [campaign]: id=The_Hammer_of_Thursagan
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:21
msgid "Lord"
msgstr "Valdovas"
#. [campaign]: id=The_Hammer_of_Thursagan
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:24
msgid ""
"In the first years of the Northern Alliance, an expedition from Knalga seeks "
"out their kin at Kal Kartha and to learn the fate of the legendary Hammer of "
"Thursagan. The perils of their journey through the wild Northern Lands, "
"though great, pale beside the evil they will face at its end.\n"
"\n"
msgstr ""
"Pirmaisiais Šiaurinės sąjungos metais ekspedicija iš Knalgos ieško savo "
"giminaičių Kal Kartoje ir stengiasi išsiaiškinti legendinio Tursagano kūjo "
"likimą. Jų kelionės per laukines šiaurines žemes sunkumai nors ir "
"didžiuliai, tačiau nublanksta prieš blogį, su kuriuo jiems teks susidurti "
"kelionės pabaigoje.\n"
"\n"
#. [campaign]: id=The_Hammer_of_Thursagan
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:26
#, fuzzy
msgid "(Intermediate level, 8 scenarios.)"
msgstr "(Vidutinis lygis, 11 scenarijų.)"
#. [about]
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:29
msgid "Author"
msgstr "Autorius"
#. [about]
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:35
msgid "Special Guest Designer"
msgstr "Kviestinis dizaineris"
#. [about]
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:41
msgid "Art"
msgstr "Dailė"
#. [about]
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:54
msgid "Brainstorming, playtesting, and spousal support"
msgstr "Minčių lietus, testavimas žaidžiant ir žmonos palaikymas"
#. [about]
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/_main.cfg:60
msgid "Campaign Maintenance"
msgstr "Kampanijos priežiūra"
#. [scenario]: id=01_At_the_East_Gate
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:5
msgid "At the East Gate"
msgstr "Prie rytinių vartų"
#. [part]
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:26
#, fuzzy
msgid ""
"In the first few years after the founding of the Northern Alliance, the "
"dwarves of Knalga and the human population of Dwarven Doors were fully "
"preoccupied with rebuilding what had been broken by the long orcish "
"occupation. But soon enough they prospered once again. The dwarves began "
"mining their past for inspiration to rebuild Knalga even greater than "
"before, and began also reaching out for contact with their scattered kinfolk."
msgstr ""
"Pirmaisiais Šiaurinės sąjungos įkūrimo metais Knalgos dvarfai ir Dvarfų durų "
"žmonių populiacija visą dėmesį buvo sutelkę atstatymui to, kas buvo "
"sugriauta ilgos orkų okupacijos metu. Ir štai netrukus jie vėl suklestėjo. "
"Dvarfai ėmė kapstytis savo praeityje, ieškodami įkvėpimo, kaip atstatyti "
"Knalgą, kad ji būtų dar didingesnė nei anksčiau, bei ėmė siekti atkurti "
"ryšius su išblaškytais savo giminaičiais."
#. [part]
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:30
msgid ""
"But the threat from hostile orcs, wild men, and remnant undead was not yet "
"ended. The dwarves kept strong guards on the approaches to Knalga. In the "
"year 550 after the founding of Wesnoth, the captain of the East Gate "
"received a warning that a small band of rogue orcs had been sighted."
msgstr ""
"Tačiau priešiškų orkų, laukinių žmonių ir nemirėlių likučių grėsmė dar "
"nepraėjo. Dvarfai Knalgos prieigose laikė stiprias sargybos pajėgas. 550-"
"aisiais metais po Vesnoto įkūrimo, Rytinių vartų kapitonas buvo įspėtas, kad "
"buvo pastebėta nedidelė plėšikaujančių orkų gauja."
#. [side]
#. [side]: type=Dwarvish Lord, id=Hamel
#. [side]: type=Orcish Warrior, id=Marth-Tak
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:43
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:34
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:48
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:36
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:52
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_High_Pass.cfg:34
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:32
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:27
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:32
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:47
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:36
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:22
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:20
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:70
msgid "Alliance"
msgstr "Sąjunga"
#. [unit]: type=Gryphon Rider, id=Pelmathidrol
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:54
msgid "Pelmathidrol"
msgstr "Pelmatidrolis"
#. [side]: type=Orcish Warlord, id=Tan-Morgh
#. [side]: type=Orcish Warlord, id=Tan-Garukh
#. [side]: type=Orcish Warlord, id=Tan-Wagran
#. [side]: type=Orcish Warrior, id=Bashnark
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:70
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:82
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:127
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:169
msgid "Orcs"
msgstr "Orkai"
#. [side]: type=Orcish Warrior, id=Bashnark
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:75
msgid "Bashnark"
msgstr "Bašnarkas"
#. [label]
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:87
msgid "East Gate"
msgstr "Rytiniai vartai"
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:96
msgid "Defeat Bashnark"
msgstr "Nugalėkite Bašnarką"
#. [objective]: condition=lose
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:100
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:125
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_High_Pass.cfg:106
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:121
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:362
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:136
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:221
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:135
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:215
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:764
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:930
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1098
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1151
msgid "Death of Aiglondur"
msgstr "Aiglonduro mirtis"
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:118
msgid ""
"<i>Up axes!</i> We will be the Northern Alliance’s arm today, and kill or "
"scatter these invaders."
msgstr ""
"<i>Už kirvių!</i> Šiandie mes būsim Šiaurinės sąjungos kumštis ir nudobsim "
"arba išvaikysim įsibrovėlius."
#. [message]: speaker=Bashnark
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:123
msgid ""
"We are the true orcs, not the weaklings who ally with human-worms and stinky-"
"midgets like you. You will be meat for our wolves."
msgstr ""
"Mes esam tikri orkai, o ne silpnieji, kurie vienijasi su kirminais žmonėmis "
"ar smirdančiais neūžaugomis, kaip jūs. Jūs tapsit mėsa mūsų vilkams."
#. [message]: speaker=second_unit
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:135
#, fuzzy
msgid ""
"What is this? Their vanquished leader wears a cloak-pin of dwarvish make. "
"And it bears a loremaster’s emblem. Why would an orc be carrying metalwork "
"of dwarvish make?"
msgstr ""
"O kas čia? Jų nugalėtas vadas nešioja dvarfų darbo apsiausto segę. Ir ji su "
"išminčiaus emblema."
#. [unit]: id=Movrur, type=Dwarvish Masked Steelclad
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:145
msgid "Movrur"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Movrur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:158
msgid ""
"Hail, kinsmen of Knalga. I have been tracking that orc for several days. He "
"be part of a band of raiders that attacked us a few weeks ago and stole many "
"arms from our forges."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Movrur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:168
msgid "Yes, this cloak-pin be of our work."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:173
msgid "Hold... kinsman. Who are you and from where do you hail?"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Movrur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:178
msgid "I be Movrur, of the ancient stronghold of Kal Kartha."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:183
msgid ""
"Kal Kartha, the hold of the forges and the olden birthplace of our kind? "
"That Kal Kartha? We have not heard from you in years! It was thought that "
"your hold was lost to the orcs long ago."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Movrur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:188
msgid ""
"Aye, our hold was once overrun by orcs, but in recent times, we have begun "
"to clear them out and reclaim the lands that were once ours. However, as you "
"saw here, our troubles with the orcs are far from over."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:193
msgid ""
"In that case, we had best consult Lord Hamel. We may yet be able to send you "
"some aid against these orcish marauders."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Movrur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/01_At_the_East_Gate.cfg:198
msgid "If you wish it. Let us see what you can offer."
msgstr ""
#. [scenario]: id=02_Reclaiming_the_Past
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:5
msgid "Reclaiming the Past"
msgstr "Praeities išaiškinimas"
#. [part]
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:23
msgid ""
"Following the victory against the orcs, Aiglondur was summoned to the "
"audience hall of Hamel, lord of Knalga and Lord Companion of the Northern "
"Alliance. Beside the dais stood a stranger in the robes of the Order of "
"Loremasters..."
msgstr ""
"Po pergalės prieš orkus Aiglonduras buvo iškviestas į Hamelio, Knalgos "
"valdovo ir Šiaurinio aljanso legato audiencijų salę. Šalia pakylos stovėjo "
"nepažįstamasis apsisiautęs Išminčių ordino mantija. "
#. [side]: type=Dwarvish Lord, id=Hamel
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:53
msgid "Hamel"
msgstr "Hamelis"
#. [message]: speaker=Hamel
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:98
#, fuzzy
msgid ""
"Aiglondur, the news ye bring is disturbing, for all it seems a small thing. "
"I make known to ye Angarthing, loremaster in training."
msgstr ""
"Aiglondurai, tai, ką tu radai, trikdo, tačiau tai smulkmena. Pažindinu tave "
"su Angartingu, išminčiumi ir mokytoju, katras atpažino žymę ant jo."
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:103
#, fuzzy
msgid ""
"As you know, the mark on this cloak-pin is that of our ancient kin at Kal "
"Kartha in the high mountains. That an orc should come to possess this is "
"troubling, for no orc should know even that loremasters exist, let alone "
"come near enough to one to get this."
msgstr ""
"Ženklas ant šios apsiausto segės yra mūsų giminaičių iš Kal Kartos rytinėse "
"kalvose, iš kurių mes nieko negirdėjome nuo tada, kai Talinas nutraukė orkų "
"okupaciją Knalgoje. Mus neramina tai, kad orkas tapo jo savininku; nė vienas "
"orkas net neturėtų žinoti, kad išminčiai yra, nešnekant jau apie tai, kad "
"prieitų pakankamai arti, kad šitai gautų."
#. [message]: speaker=Hamel
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:108
#, fuzzy
msgid "Has some grave ill become of Kal Kartha?"
msgstr "Bijau, kad Kal Kartą ištiko kas nors baisaus."
#. [message]: speaker=Movrur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:113
msgid ""
"Nay, it was merely... bad luck. We had just uncovered a magma bed for a new "
"forge, one hot enough to reforge the ruined Hammer of Thursagan. We brought "
"a loremaster to survey the site, but orcs ambushed us not long after he "
"arrived."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:118
msgid "The Hammer of Thursagan?"
msgstr "Tursagano kūjis?"
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:123
#, fuzzy
msgid ""
"Aye. The very tool with which our greatest runesmith made the Sceptre of "
"Fire. But it is ancient, far older than Thursagan; he was but the last to "
"wield it, and our oldest histories hint that this very hammer was used to "
"forge the dwarves themselves in the heart of the deepest forges beneath Kal "
"Kartha."
msgstr ""
"Jo. Patsai įrankis, kuriuo mūsų didingiausias runakalys nukalė Ugnies "
"skeptrą. Tik jis senovinis, kur kas senesnis už Tursaganą, katras buvo "
"paskutinysis jį turėjęs; seniausi mūsų istorijos šaltiniai užsimena, kad tuo "
"kūju žemės širdyje nukaldinti patys dvarfai."
#. [message]: speaker=Movrur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:128
msgid ""
"We recovered the pieces from the Caverns of Flame long ago, but were unable "
"to repair the artifact. The consequences of the Hammer’s ruination have thus "
"been irreparable."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:133
msgid "What consequences?"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Hamel
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:138
#, fuzzy
msgid ""
"When Thursagan burned to death with his hand on the Hammer, all the "
"runemasters and arcanisters then living — all those who had sworn to the "
"craft and bound themselves to the power o’ the Hammer — dropped dead without "
"a mark on them, all struck down at the same moment. Their craft secrets died "
"with them. That is why there are nae runesmiths among the Dwarves today, and "
"sorely we miss them."
msgstr ""
"Bo kai Tursaganas, uždėjęs ranką ant Kūjo, sudegė, visi tuomet gyvavę "
"runvedžiai ir arkanisteriai – visi prisiekę amatui ir susisieję su Kūjo "
"galiomis – krito negyvi be regimos priežasties, pakirsti tuo pat metu. Jų "
"amato paslaptys mirė su jais. Štai ko nebėr tarp dvarfų runakalių ir trūksta "
"jų mum labai."
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:143
msgid ""
"That is what is said, my lord Hamel, and it is true. Except this; the Order "
"of Loremasters has given me leave to reveal that the craft secrets were not, "
"actually, quite as lost as we believed."
msgstr ""
"Taip yra sakoma, mano valdove Hameli, ir tai yra tiesa. Išskyrus štai ką: "
"Išminčių ordinas man davė leidimą atskleisti, jog amato paslaptys, tiesą "
"sakant, ne visiškai prarastos, kaip kad galvota."
#. [message]: speaker=Hamel
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:148
msgid "What is this ye say? Nae lost?"
msgstr "Tu ką sakai? Neprarastos?"
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:153
msgid ""
"Aye. Ye’ll recall that in repairing the western galleries we cleared a small "
"cave-in hard by where Thursagan himself once had a workshop here, before he "
"left to study in solitude in the further North."
msgstr ""
"Jo. Atmeni, kai atstatinėjant vakarines galerijas išvalėm mažą įgriuvą šalia "
"tos vietos, kur kadaise pats Tursaganas, prieš išvykdamas toliau šiaurėn "
"studijuoti ramybėje, turėjo dirbtuves?"
#. [message]: speaker=Hamel
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:158
msgid "And ye found something?"
msgstr "Ir jūs kažką radot?"
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:163
msgid ""
"A book. Thursagan’s book, in a secret and locked compartment he must have "
"dug from the living rock himself by unaided runecraft. The cave-in breached "
"it. It has taken us great effort to puzzle out his code. But it might be "
"that, with the book and the Hammer to hand, we could train and initiate "
"runesmiths once more."
msgstr ""
"Knygą. Tursagano knygą, slaptoje ir užrakintoje kameroje, kurią jis turbūt "
"pats iškirto gyvoje uoloje, naudodamasis vien tik runų amatu. Įgriuva ją "
"atvėrė. Mums teko įdėti daug pastangų, kad perkąstume jo kodą. Tačiau gali "
"būt taip, kad turėdami knygą ir Kūjį galėsime vėlei apmokyti ir įšventinti "
"runakalius."
#. [message]: speaker=Hamel
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:168
msgid "And for what cause ha’ I heard naught o’ this?"
msgstr "Ir ko tada aš nieko apie tai negirdėjau?"
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:173
msgid ""
"My lord, the find was very recent. We are still deciphering the book. And "
"there is this: with the Hammer at Kal Kartha and the book here, the question "
"of which holding shall have the training of the new runesmiths in its hands "
"would be... delicate."
msgstr ""
"Mano valdove, šis atradimas visai naujas. Mes vis dar šifruojame knygą. Ir "
"dar štai kas: Kūjui esant Kal Kartoje, o knygai čia, klausimas, kieno "
"rankose bus naujųjų runakalių paruošimas, tampa labai... Subtilus."
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:178
msgid ""
"We feared stirring up a controversy before the book was even properly "
"understood."
msgstr ""
"Bijojome, kad neužvirtų ginčai pakol mes knygos iki galo dar nesuprantame."
#. [message]: speaker=Hamel
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:183
msgid ""
"I’ll grant that was well thought, even if I am nae entirely pleased to have "
"been kept in the dark. But ye came to me with a request, and I think I ken "
"what it will be."
msgstr ""
"Sutinku, kad galvojot teisingai, nors nesu visiškai patenkintas, jog laikėt "
"mane nežinioj. Bet jūs atėjot pas man’ su prašymu ir manau, jog nutuokiu "
"kokiu."
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:188
#, fuzzy
msgid ""
"That is obvious; the Order of Loremasters wants to send an expedition to Kal "
"Kartha to examine the possibility of restoring the order of Runemasters."
msgstr ""
"Tatai akivaizdu; Išminčių ordinas nori pasiųst ekspediciją į Kal Kartą, kad "
"išsiaiškintų, kas nutiko mūsų giminaičiams ir Kūjui."
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:193
msgid "Indeed, Lord Hamel, that is what we came to ask."
msgstr "Išties, valdove Hameli, to prašyti mes ir atėjom."
#. [message]: speaker=Hamel
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:198
msgid "And you spoke my guess, Aiglondur. Are you nae kin of mine?"
msgstr "Išsakei mano spėliones, Aiglondurai. A nesi mano giminaitis?"
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:203
msgid "Your great-nephew, my lord."
msgstr "Tavo tolimas sūnėnas, mano valdove."
#. [message]: speaker=Hamel
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:208
#, fuzzy
msgid ""
"Ye’re young and not tested... but ye have the rank, and ye’ve shown the wits "
"to use it well. Movrur? What think ye?"
msgstr ""
"Tu jaunas ir neišbandytas... Tačiau turi rangą ir parodei, jog moki "
"vadovauti. Aš nusprendžiau. Tu kartu su Angartingu bei geriausiais vyrais iš "
"savo būrio kiek įmanoma greičiau trauksit į Kal Kartą."
#. [message]: speaker=Movrur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:213
msgid ""
"As the orcs recently slew one of our invaluable loremasters, we would "
"welcome the wisdom of one of our kin from Knalga."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Hamel
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:218
#, fuzzy
msgid ""
"Then I have decided. Aiglondur, you and Angarthing will fare to Kal Kartha "
"together, as soon as may be, with the best men of your guard."
msgstr ""
"Tu jaunas ir neišbandytas... Tačiau turi rangą ir parodei, jog moki "
"vadovauti. Aš nusprendžiau. Tu kartu su Angartingu bei geriausiais vyrais iš "
"savo būrio kiek įmanoma greičiau trauksit į Kal Kartą."
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:235
msgid "Aye, my Lord Hamel."
msgstr "Jo, mano valdove Hameli."
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:240
msgid "The Order thanks you, Lord Hamel."
msgstr "Ordinas dėkoja tau, valdove Hameli."
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/02_Reclaiming_the_Past.cfg:245
msgid ""
"We must make haste; winter approaches, and travel over the mountains will "
"soon grow dangerous."
msgstr ""
"Turim paskubėti; artinasi žiema ir keliauti per kalnus greit taps pavojinga."
#. [scenario]: id=03_Strange_Allies
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:5
msgid "Strange Allies"
msgstr "Keisti sąjungininkai"
#. [part]
#. 'march' is *not* a typo for 'marsh' here. In archaic English, 'march' means 'border'.
#. The same word, as '-mark', is in the name of 'the Estmarks': the hills of the eastern border.
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:23
#, fuzzy
msgid ""
"Angarthing, Aiglondur, Movrur, and the dwarvish troop traveled swiftly to "
"the east through the settled lands of the Northern Alliance. Soon enough "
"they came to the wilder march country, where raids by large bands of hostile "
"orcs and men were all too common."
msgstr ""
"Angartingas ir Aiglonduras su dvarfų kariais apgyvendintomis Šiaurinės "
"sąjungos žemėmis spėriai keliavo į rytus. Netrukus jie pasiekė ne tokį ramų "
"pasienio kraštą, kur didelių priešiškai nusiteikusių orkų ir žmonių gaujų "
"antpuoliai buvo ne retenybė. "
#. [side]: type=Orcish Warrior, id=Marth-Tak
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:57
msgid "Marth-Tak"
msgstr "Mart-Takas"
#. [side]: type=Orcish Slayer, id=Gorthas
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:82
msgid "Invaders"
msgstr "Įsibrovėliai"
#. [side]: type=Orcish Slayer, id=Gorthas
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:88
msgid "Gorthas"
msgstr ""
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:121
#, fuzzy
msgid "Help Marth-Tak defeat Gorthas"
msgstr "Padėkite Mart-Takui nugalėti Gotrą"
#. [objective]: condition=lose
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:129
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_High_Pass.cfg:110
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:125
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:366
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:140
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:225
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:139
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:219
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:768
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:934
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1102
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1155
msgid "Death of Angarthing"
msgstr "Angartingo mirtis"
#. [objective]: condition=lose
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:133
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_High_Pass.cfg:114
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:129
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:370
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:144
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:229
#, fuzzy
msgid "Death of Movrur"
msgstr "Aiglonduro mirtis"
#. [objective]: condition=lose
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:137
msgid "Death of Marth-Tak"
msgstr "Mart-Tako mirtis"
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:167
msgid "Movrur, I had meant to ask you this before, but why do you wear a mask?"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Movrur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:173
msgid ""
"Kal Kartha is the stronghold of numerous, ancient forges. We are at home in "
"deep firepits, as smiths and craftsmen. The mask is a sign of our mastery of "
"the forge."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:178
msgid ""
"And more practically, it shields the face from flying sparks and molten "
"steel. Even the forgemasters of Knalga don the mask, though perhaps not as "
"continuously as our friend Movrur does. But we have no time to discuss this "
"further right now; I see trouble brewing down the road!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Marth-Tak
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:183
msgid "In the name of the Alliance, quit these lands now!"
msgstr "Sąjungos vardu, tučtuojau palikite šias žemes!"
#. [message]: speaker=Gorthas
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:188
msgid ""
"Stinkin’ weakling! No true orc would fight for somethin’ as stupid as the "
"Alliance."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Marth-Tak
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:193
msgid ""
"You underestimate our strength. We shall see who the true orc is after this "
"battle is over!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:198
msgid ""
"Now that is a sight still strange to my eyes — an orc fighting for the "
"Northern Alliance."
msgstr ""
"O va čia tai keistas reginys mano akims – orkas besikaunantis už Šiaurinę "
"sąjungą."
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:203
#, fuzzy
msgid ""
"I’m surprised myself that so many of the orcish tribes came over to the "
"Alliance."
msgstr ""
"Negaliu atsistebėti, kad tiek daug orkų genčių prisijungė prie Sąjungos. "
"Deja, ne taip keista matyt mus puldinėjančius žmones."
#. [message]: speaker=Marth-Tak
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:210
msgid "You, on the road! Are you of the Northern Alliance or not?"
msgstr "Jūs, kelyje! Jūs už Šiaurinę sąjungą ar ne?"
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:215
msgid "We are."
msgstr "Mes už."
#. [message]: speaker=Marth-Tak
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:220
msgid "Well, then, honor the treaty as I have."
msgstr "Gerai, tuomet gerbkite sutartį taip, kaip gerbiu aš."
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:225
#, fuzzy
msgid "That is our duty. For the Alliance!"
msgstr "Neatlikom savo pareigos Sąjungai."
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:237
msgid "We have failed our duty to the Alliance."
msgstr "Neatlikom savo pareigos Sąjungai."
#. [message]: speaker=Marth-Tak
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:253
msgid ""
"My thanks, dwarves. There have been many attacks on the border tribes of "
"late, and though we have repelled them thus far, the assaults have gotten "
"only more fierce with each passing day."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:258
msgid ""
"Indeed? What disturbs me is that these orcs bear arms and coins of dwarvish "
"make. It intimates that this war-band was hired for this purpose."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Movrur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:263
msgid ""
"Nonsense. It may very well be that these orcs defeated a garrison of dwarves "
"and raided their supplies. You need not draw such drastic conclusions from "
"such an insignificant encounter."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:268
msgid ""
"And what of the orcs that Aiglondur fended off at the East Gate of Knalga? "
"Their leader’s cloak-pin bore the emblem of Kal Kartha—"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Movrur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:273
msgid ""
"Several of our scouting bands were ambushed recently. These orcs must have "
"been among those who slew our kinsmen. It is all the better we slaughtered "
"them here!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:278
msgid "Indeed..."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:283
#, fuzzy
msgid ""
"What matters is that these raiders are defeated now. My thanks to you, Marth-"
"Tak, for proving there are orcs I can fight alongside rather than against. "
"But we cannot linger here to celebrate; we are journeying east."
msgstr ""
"O mano padėka jums, kad įrodėt, jog yra orkų su kuriais verčiau kaučiausi "
"petys į petį, o ne prieš. Tačiau negalime užtrukti čia ir švęsti; keliaujame "
"į rytus."
#. [message]: speaker=Marth-Tak
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/03_Strange_Allies.cfg:288
msgid "East, eh? You won’t find many friends in that direction. Travel safely."
msgstr "Į rytus, ane? Ta kryptim daug draugų nesutiksit. Saugios kelionės."
#. [scenario]: id=04_High_Pass
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_High_Pass.cfg:5
msgid "High Pass"
msgstr "Aukštoji perėja"
#. [side]: type=Gryphon, id=Kaara
#. [side]
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_High_Pass.cfg:51
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_High_Pass.cfg:67
msgid "Monsters"
msgstr "Monstrai"
#. [side]: type=Gryphon, id=Kaara
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_High_Pass.cfg:55
msgid "Kaara"
msgstr "Kaaras"
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_High_Pass.cfg:102
msgid "Move Aiglondur to the signpost at the east end of the pass"
msgstr "Nuveskite Aiglondurą iki kelrodžio rytiniame perėjos gale"
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_High_Pass.cfg:142
msgid ""
"Behold, the High Pass. By the old maps, we are halfway to Kal Kartha here."
msgstr ""
"Žiūrėkit, Aukštoji perėja. Pasak senų žemėlapių, mes pusiaukelėje į Kal "
"Kartą."
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_High_Pass.cfg:147
msgid ""
"We must push through quickly; there is a vicious storm coming in behind us. "
"Being caught in a blizzard on those heights would be no laughing matter."
msgstr ""
"Turim prasibrauti greitai; už mūsų slenka nirti audra. Būti užkluptam pūgos "
"tokiuose aukščiuose būtų visai nejuokinga."
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_High_Pass.cfg:239
msgid ""
"It has begun to snow. Move, everyone! To be trapped here would be death."
msgstr "Pradėjo snigti. Pasijudinkit visi! Būti įkalintiems čia reikštų mirtį."
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_High_Pass.cfg:248
msgid ""
"We’re snowed in. Our mission has failed, even if we live until the spring."
msgstr ""
"Mes užsnigti. Mūsų užduotis žlugo, net jei ir išgyventume iki pavasario."
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_High_Pass.cfg:262
msgid "We’re through the pass!"
msgstr "Mes įveikėm perėją!"
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_High_Pass.cfg:267
#, fuzzy
msgid ""
"That may not be a blessing. Something has been driving these orcish raiders "
"to push into Alliance territory. Don’t you wonder what it is?"
msgstr ""
"Tai negali būti palaima. Kažkas tuos orkus, su kuriais kovėmės tarp plėšikų "
"kaimų, išgąsdino taip, kad privertė juos brautis į vakarus, Sąjungos "
"teritoriją. Kaži kas tai galėjo būti?"
#. [message]: speaker=Movrur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_High_Pass.cfg:272
msgid ""
"The same that has been driving them to attack us at Kal Kartha. But, no "
"matter the reason for their aggression, we shall slaughter them all the same."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_High_Pass.cfg:277
msgid ""
"We are coming to Kal Kartha to study the Hammer of Thursagan, not mindlessly "
"slay orcs."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Movrur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_High_Pass.cfg:282
msgid ""
"Indeed, you are, but you musn’t lose sight of the end goal. Restoring the "
"Hammer will revive the ancient art of runecraft and bring dwarven-kind back "
"to glory. With the Hammer restored, no orc shall ever be a threat to us ever "
"again."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/04_High_Pass.cfg:287
msgid ""
"I hope so, for the sake of peace and the safety of our people. For now, "
"however, we must content ourselves with pressing onward toward Kal Kartha."
msgstr ""
#. [scenario]: id=05_Fear
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:5
msgid "Fear"
msgstr "Baimė"
#. [side]
#. [side]: type=Dwarvish Masked Lord, id=Dufon
#. [side]: type=Dwarvish Masked Lord, id=Aragoth
#. [side]: type=Dwarvish Masked Lord, id=Dranath
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:52
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:58
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:101
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:134
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:163
msgid "Masked Dwarves"
msgstr "Kaukėti dvarfai"
#. [side]
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:78
msgid "Peasants"
msgstr ""
#. [side]
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:106
#, fuzzy
msgid "Raiders"
msgstr "Įsibrovėliai"
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:117
msgid "Find the inhabitants"
msgstr "Raskite gyventojus"
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:182
msgid ""
"We should be on the outskirts of the settled country around Kal Kartha, but "
"something doesn’t feel right here."
msgstr ""
"Turėtume būti apgyvendintos vietovės aplink Kal Kartą pakrašty, bet kažkas "
"čia atrodo negerai."
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:187
msgid "It’s too quiet... and I think I smell traces of smoke on the wind."
msgstr "Čia per tylu... Ir jaučiu dūmų tvaiką vėjuje."
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:192
#, fuzzy
msgid "There has been fire near here recently, and not a clean one."
msgstr ""
"Aš nejaučiu priešiškos magijos aplink. Tačiau neseniai čia liepsnojo ugnis, "
"ir anaiptol ne tyra."
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:197
msgid ""
"Look sharp for the inhabitants here. They might have something to tell us."
msgstr ""
"Atidžiai dairykitės vietinių gyventojų. Jie gali turėti ką nors mums "
"pasakyti."
#. [message]: role=peasantry
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:234
msgid "Help! Someone please help!"
msgstr ""
#. [message]: role=peasantry
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:244
msgid "Help!"
msgstr ""
#. [message]: role=slaver
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:254
msgid ""
"<i>Quiet, dirtgrubber. Ye’ll not cry for help from these newcomers, else "
"I’ll torture yer family ta death bef’re yer eyes.</i>"
msgstr ""
#. [message]: role=peasantry
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:259
msgid "They’ll stop you!"
msgstr ""
#. [message]: role=slaver
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:264
msgid "<i>Look again, slave. We march among their ranks too!</i>"
msgstr ""
#. [message]: role=peasantry
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:277
msgid "<i>It can’t be...</i>"
msgstr ""
#. [message]: speaker=slaver
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:282
msgid "<i>Now, be silent while the master speaks.</i>"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:287
msgid "What in the world is going on here?"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Masked Dwarf Leader
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:292
msgid ""
"Fellow dwarves, hail! Kinsman Movrur, are ye back so soon from your journey "
"to Knalga?"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Movrur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:297
msgid ""
"Aye. I’ve brought some of our brethren from the Dwarven Doors; we make for "
"the forges of Kal Kartha to examine the Hammer."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Masked Dwarf Leader
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:302
msgid "Excellent. As for the current project, we—"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:307
msgid ""
"You two haven’t answered my question. Burnt homes? The peasants in a panic? "
"Something is very wrong here."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Masked Dwarf Leader
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:312
msgid ""
"... aye. We’ve been under attack by some marauding orcs, who’re hidin’ out "
"in some of the villages. I put some guards out in the fields to... protect "
"the peasants, but we haven’t the forces to root out all of them orcs."
msgstr ""
#. [message]: role=peasantry
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:317
msgid "<i>That’s not what the guards are for...</i>"
msgstr ""
#. [message]: role=slaver
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:322
msgid "<i>Did I not tell you to be silent?</i>"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:327
msgid "Orcs, you say?"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Movrur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:332
msgid ""
"Yes, orcs. The outskirts of Kal Kartha are a dangerous place. We’ve been "
"forced to dedicate more of our forces here just to protect the peasants "
"while they... go about their business."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:337
msgid ""
"Well, then. Since we are already here, why don’t we... help you root out "
"these orcs? It will help the peasants get back to their lives."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Masked Dwarf Leader
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:342
msgid "Certainly..."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:347
msgid "<i>Angarthing, is something wrong?</i>"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:352
msgid ""
"<i>Something is suspicious here. Stay alert and keep an eye on what those "
"masked dwarves do. Movrur, too.</i>"
msgstr ""
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:358
msgid "Find and defeat the orcish intruders"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:424
msgid "The orcs are here! Up axes!"
msgstr ""
#. [unit]: type=Orcish Slayer, type=Orcish Nightblade, id=Maluk
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:570
msgid "Maluk"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Movrur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:584
msgid ""
"So, the filth shows its face at last. You may think yourself mighty for "
"preying on weak humans, but you stand no chance against us dwarves."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Maluk
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:589
msgid "We shall see, masked one."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Maluk
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:601
#, fuzzy
msgid "They are too powerful! Retreat!"
msgstr "Jie nugalėti!"
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:614
msgid "Their leader has fled! We have won!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Movrur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:625
msgid "In his haste to escape, it seems like the orc dropped some coins."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:630
msgid "Let me see those."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:639
msgid ""
"These look as if they are of dwarven make! Movrur, what is the meaning of "
"this?"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:650
msgid ""
"In his haste to escape, it seems like the orc dropped some coins. It looks "
"as if they are of dwarven make! Movrur, what is the meaning of this?"
msgstr ""
#. [message]: speaker=second_unit
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:657
msgid ""
"In his haste to escape, it seems like the orc dropped some coins. It looks "
"as if they are of dwarven make!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:662
msgid "What, are you sure? Movrur, what is the meaning of this?"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Movrur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:669
msgid ""
"Thieves and raiders, that be what these orcs are. They oft steal our gold "
"and weapons in their raids, for such beasts have little ability to create "
"either on their own."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:674
msgid "So you say."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Movrur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:679
msgid ""
"We of Kal Kartha have no reason to give these foul orcs any of our hard-"
"earned gold, if that is what you are insinuating, <i>loremaster</i>."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:684
msgid ""
"Indeed. Although I find it odd that the orcs would have found such a sum of "
"dwarven currency from raiding human villages..."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Movrur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:689
msgid ""
"If it pleases you, I will distribute this gold to these... poor... humans. "
"That way, they can return to their fields with their money returned to them, "
"and we can be on our way to Kal Kartha."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:694
msgid ""
"<i>That did not really answer your concern.</i> Very well, that sounds "
"reasonable to me."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/05_Fear.cfg:699
msgid ""
"<i>Aye, we shall have to watch him more closely. Something is strange about "
"him and the rest of these masked ones.</i> Lead the way, Movrur."
msgstr ""
#. [scenario]: id=06_Forbidden_Forest
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:5
msgid "Forbidden Forest"
msgstr "Uždraustasis miškas"
#. [side]: type=Elvish High Lord, id=Telcherion
#. [side]: type=Elvish Enchantress, id=Iluvarda
#. [side]: type=Ancient Wose, id=Burumardir-Athelorand
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:54
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:79
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:104
msgid "Forest"
msgstr "Miškas"
#. [side]: type=Elvish High Lord, id=Telcherion
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:59
msgid "Telcherion"
msgstr "Telcherionas"
#. [side]: type=Elvish Enchantress, id=Iluvarda
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:84
msgid "Iluvarda"
msgstr "Iluvarda"
#. [side]: type=Ancient Wose, id=Burumardir-Athelorand
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:108
msgid "Burumardir-Athelorand"
msgstr "Burumardiras-Atelorandas"
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:132
msgid "Move both Aiglondur and Angarthing to the eastern signpost"
msgstr "Nuveskite ir Aiglondurą, ir Angartingą iki rytinio kelrodinio stulpo"
#. [note]
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:151
msgid ""
"To win, either move Aiglondor to the signpost and Angarthing next to him, or "
"move Angarthing to the signpost and Aiglondur next to him."
msgstr ""
#. [unit]: type=Elvish Scout, id=Elurin
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:192
msgid "Elurin"
msgstr "Elurinas"
#. [message]: speaker=Elurin
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:201
msgid "Who disturbs our forest?"
msgstr "Kas trukdo mūsų mišką?"
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:206
msgid ""
"A delegation of the Northern Alliance, seeking the road through to Kal "
"Kartha."
msgstr "Šiaurinės sąjungos delegacija, ieškanti kelio į Kal Kartą."
#. [message]: speaker=Elurin
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:211
msgid ""
"We allow few outsiders in our forest paths, and no dwarves since the masked "
"ones began to trouble our eastern margins. No axe-bearers shall come near "
"our trees. Return whence you came!"
msgstr ""
"Nedaug pašaliečių mes praleidžiam mūsų miškų takais, ir nė vieno dvarfo nuo "
"to laiko, kai kaukėtieji pradėjo trikdyti rytinius pakraščius. Joks kirvio "
"nešiotojas neprisiartins prie mūsų medžių. Grįžkit ten, iš kur atsidanginot!"
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:216
msgid "No. We have our duty. We must pass."
msgstr "Ne. Mes reikia atlikti savo pareigą. Privalome praeiti."
#. [message]: speaker=Elurin
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:221
msgid "You shall not pass here."
msgstr "Jūs čia nepraeisite."
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:226
msgid ""
"Winter comes on our heels, and your forest straddles the only gap in these "
"mountains. You leave us no choice but to fight you."
msgstr ""
"Žiema lipa mums ant kulnų, o jūsų miškas užima vienintelį tarpą tarp kalnų. "
"Jūs nepaliekate mums kitos išeities, tik kautis."
#. [message]: speaker=Elurin
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:231
msgid ""
"So be it, then. Yours will not be the first bones to nourish the earth of "
"our forest."
msgstr ""
"Tada tebūnie. Jūsų kaulai bus ne pirmieji, kurie patręš mūsų miško žemę."
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:282
msgid ""
"Rally on me, everyone. We have better things to do than brawl with elves."
msgstr "Visi paskui mane. Turime svarbesnių reikalų nei peštis su elfais."
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/06_Forbidden_Forest.cfg:291
#, fuzzy
msgid "Kal Kartha should be only another day’s march north of here."
msgstr "Kal Karta turėtų būti už dienos kelio į rytus nuo čia."
#. [scenario]: id=07_The_Siege_of_Kal_Kartha
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:5
msgid "The Siege of Kal Kartha"
msgstr "Kal Kartos apsiaustis"
#. [side]: type=Orcish Warlord, id=Tan-Morgh
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:87
msgid "Tan-Morgh"
msgstr "Tan-Morghas"
#. [side]: type=Orcish Warlord, id=Tan-Garukh
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:132
msgid "Tan-Garukh"
msgstr "Tan-Garukhas"
#. [side]: type=Orcish Warlord, id=Tan-Wagran
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:174
msgid "Tan-Wagran"
msgstr "Tan-Vagranas"
#. [label]
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:208
msgid "West Gate"
msgstr "Vakariniai vartai"
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:217
#, fuzzy
msgid "Defeat the orcish leaders"
msgstr "Nugalėkite kaukėtą dvarfą"
#. [objective]: condition=lose
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:233
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:143
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:223
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:772
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:938
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1106
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1159
msgid "Death of Dulcatulos"
msgstr "Dulkatuloso mirtis"
#. [message]: speaker=Movrur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:261
msgid "Behold! The West Gate of Kal Kartha!"
msgstr "Tik pažiūrėkit! Kal Kartos vakariniai vartai!"
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:266
msgid ""
"And under siege, I see. There is a mighty host of orcs between us and that "
"gate."
msgstr "Ir apsiausty, matau. Tarp mūsų ir vartų didžiulė orkų minia."
#. [message]: speaker=Tan-Morgh
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:271
msgid ""
"Ahhh... more stinky-midgets, come to get killed just like these cowards in "
"their den."
msgstr ""
"Aaa... Daugiau smirdančių neūžaugų, ateikit ir būsit nudobti kaip tie "
"bailiai savo urve."
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:276
msgid "Let us bring our kin that orc’s head as a guesting-gift."
msgstr "Įteikime savo giminaičiui to orko galvą kaip pasveikinimo dovaną."
#. [message]: speaker=Dulcatulos
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:292
msgid "Kal Kartha shall not fall!"
msgstr "Kal Karta nepasiduos!"
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:304
msgid "Kal Kartha is taken. Our mission has failed."
msgstr "Kal Karta paimta. Mūsų užduotis žlugo."
#. [message]: speaker=Dulcatulos
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:317
msgid ""
"Well fought, and our thanks; we were sore pressed. You are our honored "
"guests, and I will show you to the best quarters we have myself. Our lord, "
"the runemaster Karrag, will want to have speech with you on the morrow."
msgstr ""
"Šauniai kovėtės, mūsų padėka; mus buvo kaip reikiant prispaudę. Jūs esate "
"mūsų garbingi svečiai ir aš pats jus palydėsiu į geriausius būstus kokius "
"turime. Mūsų valdovas, runvedys Karagas, ryte norės su jumis pasišnekėti."
#. [message]: speaker=Movrur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:322
msgid "<i>Dulcatulos, you dunce...</i>"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Dulcatulos
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:327
msgid "<i>Did I say something I should have not?</i>"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Movrur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:332
msgid "<i>Never mind. I shall deal with you later.</i>"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:337
#, fuzzy
msgid ""
"A runemaster? There have been none such since Thursagan’s day. And for one "
"to lead a holding was unheard-of; they tended towards the solitary life."
msgstr ""
"Runvedys? Tokių nebūta nuo Tursagano laikų. O kad jis vadovautų valdai, "
"visai negirdėtas dalykas; jie labiau linko prie atsiskyrėliško gyvenimo "
"būdo. "
#. [message]: speaker=Dulcatulos
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:342
#, fuzzy
msgid ""
"Aye? Well, you’d know such things better than I, loremaster. Lord Karrag "
"toiled for long years to recover the craft lore. He was elevated when our "
"old lord fell in battle against the besieging orcs. Karrag himself was "
"wounded near to death; none thought he would recover."
msgstr ""
"Jo? Na, išminčiau, tau tokius dalykus geriau žinot nei man. Mūsų Karagas "
"ilgus metus triūsė, kad atgautų amato žinias. Jis buvo iškeltas, kai senasis "
"mūsų valdovas krito mūšyje su mus apgulusiais orkais. Pats Karagas buvo "
"beveik mirtinai sužeistas; niekas netikėjo, kad jis atsigaus. Tačiau jis "
"veda mus šiandie ir jo runų išmanymas nesyk buvo vienintelis skydas tarp "
"mūsų ir orkų."
#. [message]: speaker=Movrur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:347
msgid ""
"But he revived himself and stands with us now. That is all that matters."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:352
#, fuzzy
msgid ""
"He has grasped the Hammer of Thursagan, then? Else I know not how he "
"recovered the runelore of old."
msgstr "Jis griebėsi Tursagano kūjo, ane?"
#. [message]: speaker=Movrur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:357
msgid ""
"Aye. Shattered though the Hammer may be, it still retains some of its old "
"power. With your knowledge and help, loremaster, we can reforge the hammer "
"and use its power to smash all enemies that oppose us."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:362
#, fuzzy
msgid "The Hammer is a tool of crafting and making, not a weapon."
msgstr ""
"Šitai keista. Kūjis yra amato ir gaminimo įrankis, o ne ginklas. Ką jis "
"ketina su juo daryti?"
#. [message]: speaker=Dulcatulos
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:367
msgid ""
"Is it not? Lord Karrag has wielded it in battle to great effect, even broken "
"as it is."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Movrur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:372
msgid ""
"<i>Stop speaking, you imbecile.</i> That would be the power of runecraft you "
"witness. No fool would take a broken weapon into battle, much less a "
"precious artifact like the Hammer. Karrag holds it as a symbol of his "
"knowledge and mastery of lore, no more than that."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Dulcatulos
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/07_The_Siege_of_Kal_Kartha.cfg:377
#, fuzzy
msgid ""
"As you say. These things are for lords and loremasters to worry about, not "
"the likes of me. I must see to my troop’s care. Food will be brought to you; "
"rest well. We will speak again."
msgstr ""
"Čia valdovų ir išminčių rūpestis, o ne tokių kaip aš. Mano reikalas – "
"pasirūpint savo kariais. Maistas jums bus atneštas; gerai pailsėkit, mes dar "
"pasišnekėsim."
#. [scenario]: id=08_The_Court_of_Karrag
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:5
msgid "The Court of Karrag"
msgstr "Karago teismas"
#. [side]
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:50
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:100
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:46
msgid "Kal Karthans"
msgstr "Kal Kartiečiai"
#. [unit]: type=Dwarvish Masked Steelclad, id=Magog
#. [unit]: type=Dwarvish Masked Ulfserker, id=Hekyll
#. [unit]: type=Dwarvish Masked Ulfserker, id=Jekyll
#. [unit]: type={TYPE}
#. [side]: type=Dwarvish Masked Lord, id=Dufon
#. [side]: type=Dwarvish Masked Lord, id=Aragoth
#. [side]: type=Dwarvish Masked Lord, id=Dranath
#. [event]
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:64
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:72
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:80
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:47
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:106
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:139
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:168
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/macros.cfg:25
msgid "Masked Dwarf"
msgstr "Kaukėtas dvarfas"
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:131
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1094
msgid "Defeat Karrag"
msgstr "Nugalėkite Karagą"
#. [message]: speaker=Movrur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:178
msgid ""
"I shall go take my place by Lord Karrag. See to it that you offer him the "
"respect that he is due."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:190
msgid "Angarthing... I have a bad feeling about this."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:195
#, fuzzy
msgid "Indeed. There is something very wrong here."
msgstr "Matau. Kažkas čia labai negerai."
#. [message]: speaker=Karrag
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:200
msgid "Hail, fellow dwarves. All Kal Kartha thanks you for your timely rescue."
msgstr ""
"Būkit pasveikinti, bičiuliai dvarfai. Visa Kal Karta jums dėkoja už tokį "
"savalaikį išgelbėjimą."
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:205
msgid ""
"We are from Knalga; your clans are kin to ours of old. We but did our duty "
"to kin."
msgstr ""
"Mes iš Knalgos, jūsų klanai nuo seno giminingi mūsų klanams. Mes tik "
"atlikome pareigą giminei."
#. [message]: speaker=Karrag
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:210
#, fuzzy
msgid ""
"All dwarves are kin, and must prevail against orcs and humans and other "
"dirtgrubbers. You can be part of the fist that smites them through the power "
"of our ancient heirloom, the Hammer of Thursagan."
msgstr ""
"Visi dvarfai yra giminės, ir turi triumfuoti prieš orkus, žmones ir kitus "
"purvarausius. Jūs galite būti tarp pirmųjų, kurie smogs jiems."
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:215
msgid ""
"We did not come to smite anyone, especially not using the most prized "
"artifact of our heritage as a mere weapon."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Karrag
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:220
msgid ""
"Weapon? No, no, loremaster... you mistake my intentions. You know, as well "
"as I do, that the Hammer is hardly a paltry weapon. The Hammer holds the "
"soul of the dwarves, the true people. It is that which forged our flesh and "
"blood, that which binds our will and forges our resolve. It is a symbol of "
"our superiority as the true people of Irdya, an image that the other races "
"shall respect and fear!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:225
msgid "... so... what are you suggesting?"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Karrag
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:230
msgid ""
"The Hammer is still incomplete; we need the knowledge of a loremaster to "
"reforge the remaining shards and restore the artifact to its most powerful "
"state. Once that is done, none will be able to stand before me! Join us, "
"loremaster. We can put your talent to good use."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:235
msgid ""
"On one condition. You must take off that mask and show your true face. I am "
"a witness."
msgstr ""
"Su viena sąlyga. Tu privalai nusiimti kaukę ir parodyti savo tikrąjį veidą. "
"Aš esu liudytojas."
#. [message]: speaker=Movrur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:240
msgid "Impertinent cur! You dare—"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Karrag
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:245
#, fuzzy
msgid ""
"Quiet, Movrur. Loremaster, you... do not wish to see what is beneath this "
"mask. I was terribly wounded in an orcish attack. Disfigured."
msgstr ""
"Tu... Nenori pamatyti to, kas yra už kaukės. Orkų antpuolio metu buvau "
"siaubingai sužeistas. Subjaurotas."
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:250
msgid ""
"But the Law must see. A dwarf must put his name and his face behind his "
"deeds. I am a witness."
msgstr ""
"Tačiau Paprotys privalo matyti. Dvarfo darbai turi turėti vardą ir veidą. Aš "
"esu liudytojas."
#. [message]: speaker=Movrur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:255
#, fuzzy
msgid ""
"Master, you need not answer to this fool. Even for a loremaster, to dictate "
"to a lord in his own holding... and one who holds the very soul of the "
"dwarves in his hand. It is unthinkable!"
msgstr ""
"Kvailas akiplėša! Ne tau nurodinėti valdovui jo paties valdose, o juolab ne "
"tam, kuris savo rankoje laiko pačią dvarfų sielą."
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:260
msgid ""
"The Law speaks. Against him with the eyes to see, no deception can hold. I "
"AM A WITNESS!"
msgstr ""
"Paprotys kalba. Prieš jo akis jokia apgaulė negali atsilaikyti. AŠ ESU "
"LIUDYTOJAS!"
#. [message]: speaker=Movrur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:265
msgid "Master—"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Dulcatulos
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:296
msgid "No... no... it is horrible! My lord, how did you come to this?"
msgstr "Ne... Ne... Tai siaubinga! Mano valdove, kaip tu tapai šituo?"
#. [message]: speaker=Karrag
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:301
msgid ""
"I lingered for weeks in agony. Only my hatred and the runelore of old "
"sustained me, until I became as I am. I will have revenge; I will destroy "
"the orcs, and the humans, and the elves, and all but the true people!"
msgstr ""
"Agonija truko savaites. Tik mano neapykanta ir senovinės runų žinios palaikė "
"mane, kol tapau tokiu koks esu. Išauš mano keršto valanda; aš sunaikinsiu ir "
"orkus, ir žmones, ir elfus, ir visus kitus, išskyrus išrinktąją tautą."
#. [message]: speaker=Karrag
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:306
msgid ""
"And you have sealed your doom. Hundreds of dirtgrubbers have already died to "
"weave a web of blood around the Hammer and the soul of the dwarves. You and "
"your new friends will be the last sacrifices I require to bind the entire "
"dwarvish race to my purpose. TAKE THEM!"
msgstr ""
"Ir jūs apsprendėte savo lemtį. Šimtai purvarausių jau mirė tam, kad būtų "
"nuaustas kraujo tinklas aplink Kūjį ir dvarfų sielą. Tu ir tavo draugai bus "
"paskutiniosios aukos, kurių man reikia norint savo tikslams pajungti visą "
"dvarfų rasę. ČIUPKIT JUOS!"
#. [message]: speaker=narrator
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:319
msgid ""
"Neither side can recruit or recall. You must win with the troops you have."
msgstr ""
"Nė viena pusė negali samdyti ar grąžinti karių. Privalote laimėti su "
"pajėgomis, kurias turite."
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:336
msgid ""
"Wait... the lich’s apparent death was another illusion. In truth he ran "
"through that doorway behind the throne."
msgstr ""
"Palaukite... Tariama ličo mirtis buvo dar viena iliuzija. Iš tiesų jis "
"paspruko pro tą išėjimą už sosto."
#. [message]: speaker=Dulcatulos
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:341
msgid ""
"Then Karrag has fled to the underlevels. None but his masked ones go there "
"any more."
msgstr ""
"Tada Karagas paspruko į požemius. Niekas išskyrus jo kaukėtuosius ten "
"daugiau nebesilanko."
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/08_The_Court_of_Karrag.cfg:346
msgid ""
"We must follow. Quickly! It may be his talk of perverting the Hammer was "
"merely mad raving, but we cannot allow the risk that his foul spell might "
"succeed."
msgstr ""
"Turime sekti iš paskos. Mikliai! Gal jo kalbos apie Kūjo išniekinimą tebuvo "
"pamišėlio kliedesiai, bet mes negalime sau leisti rizikuoti, jog jo bjaurus "
"burtas galėtų pavykti."
#. [scenario]: id=09_The_Underlevels
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:5
msgid "The Underlevels"
msgstr "Požemiai"
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:211
#, fuzzy
msgid "Find and defeat Karrag"
msgstr "Nugalėkite Karagą"
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:277
#, fuzzy
msgid "This place reeks of death."
msgstr "Ši vieta atsiduoda mirtimi."
#. [message]: speaker=Dulcatulos
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:282
#, fuzzy
msgid ""
"It has been... so many years since I’ve been down here. Only Karrag and his "
"personal followers used this level. I can't believe I never wondered about "
"that before."
msgstr ""
"Jau... Jau ne vieni metai praėjo nuo to, kai aš buvau čia. Tik Karagas ir jo "
"asmeniniai pasekėjai naudojosi šiais lygiais. Negaliu patikėti, kad niekad "
"apie tai nesusimąsčiau."
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:288
#, fuzzy
msgid ""
"It is Karrag's doing—his will, and his dark magic. I think he has been "
"casting glamours on all of you ever since he passed over."
msgstr ""
"Tai Karago darbas – jo valia ir tamsioji magija. Manau, kad jis skleidė "
"kerus ant jūsų visų nuo tada, kai pasikeitė."
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:293
msgid ""
"Where <i>is</i> Karrag? We can’t have been more than seconds behind him."
msgstr ""
"<i>Kur</i> Karagas? Mes negalėjome atsilikti daugiau, nei kelias sekundes."
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:298
#, fuzzy
msgid ""
"Most likely he has cloaked himself, thinking to run ahead to gather his "
"followers. He could be within a spear-cast of us now and we wouldn’t know it "
"in this gloom."
msgstr ""
"Greičiau jis slapstydamasis nubėgo pirmyn norėdamas sušaukti pasekėjus. Net "
"dabar jis gali būti ieties metimo atstumu, bet mes jo vis vien nepastebėsime "
"šiame patamsyje."
#. [message]: speaker=Dulcatulos
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:307
msgid "Those are war-drums!"
msgstr "Tai karo būgnai!"
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:312
msgid ""
"Aye. Karrag, calling his troops to battle. Only the Dark Gods know what "
"hellspawn the lich will summon. AXES UP!"
msgstr ""
"Jo, Karagas kviečia karius į mūšį. Vien tamsieji dievai žino, kokias pragaro "
"išperas ličas iššauks. UŽ KIRVIŲ! "
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:335
msgid "Someone died here."
msgstr ""
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:364
msgid "Poor guy didn't make it."
msgstr ""
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:395
msgid "There's some gold in here!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:415
msgid "I found some gold!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:449
msgid "The gates are locked. I will have to break them open by force!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:455
msgid "The gates are locked!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:460
msgid "Force them open!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:465
msgid "Yes, sir!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:498
msgid "Let us proceed onward."
msgstr ""
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:524
msgid "There's something behind this door. I shall break it down!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:530
msgid "There's something behind this door."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:535
msgid "Break it down!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:572
msgid "It looks like there is a rune behind this gate!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:610
msgid "The dirtgrubber-friends have come! Slay them all!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=second_unit
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:615
msgid "You could not stop us before and you won't be stopping us now!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Dufon
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:636
#, fuzzy
msgid ""
"You shall never pass through here! The doors I guard are sealed by the power "
"of the Hammer itself."
msgstr ""
"Niekad per čia nepraeisit! Durys, kurias aš saugau, yra užantspauduotos "
"paties Kūjo galia."
#. [message]: speaker=second_unit
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:641
msgid "You won't stop us!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Dufon
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:646
msgid ""
"Fools! Even should you defeat me, the master's ritual will soon be complete "
"and you shall all become his slaves!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Aragoth
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:666
msgid ""
"Your path forward ends here! Once the lord's spell is complete, your souls "
"will soon be chained to his will!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Dranath
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:687
msgid "The dirtgrubbers have come! Stop their advance!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:714
msgid "This must be one of the runic keys!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:754
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:920
msgid "We still need to find the other one!"
msgstr ""
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:760
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:926
msgid "Find and activate the runic keys (one remaining)"
msgstr ""
#. [note]
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:776
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:942
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1110
msgid ""
"You may teleport units between matching runes (the destination must be clear)"
msgstr ""
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:880
msgid "We've found a runic key!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1036
#, fuzzy
msgid "The keys have been found. The door should open..."
msgstr "Raktai rasti. Durys turėtų atsidaryti..."
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1088
msgid "The lich surely awaits us within. We must be on guard."
msgstr ""
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1136
#, fuzzy
msgid ""
"It seems that the guard spoke the truth. These doors will not open to us!"
msgstr "Panašu, kad sargybinis sakė tiesą. Šios durys mums neatsivers!"
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1141
msgid ""
"They are sealed by the ancient runelore of the Hammer. No amount of force "
"can open these doors - we will need to find the keys to the seals here."
msgstr ""
#. [objective]: condition=win
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1147
msgid "Find and activate the runic keys to the sealed door"
msgstr ""
#. [message]: speaker=unit
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1179
msgid "My lord, the dirtgrubbers have entered our sanctuary!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Karrag
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1184
msgid "Excellent! Their blood will provide plenty of fuel for my ritual!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Karrag
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1205
msgid "So, the usurpers have arrived at last."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1210
msgid ""
"We are not the usurpers but the liberators of Kal Kartha! We are here to "
"free our kin from your dark sorcery!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Karrag
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1215
msgid ""
"You insolent fool! It is I who have led Kal Kartha to glory and I who have "
"cleansed the lands of the true people from all unworthy scum! Kal Kartha "
"owes me everything!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1220
msgid ""
"No! You are the one who owes our brethren their freedom! You have ensnared "
"their minds with your foul magic and now we are here to put an end to your "
"tyrannical rule!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Karrag
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1225
msgid ""
"Any enemy of my rule is no better than the filthiest of dirtgrubbers. You no "
"longer belong to the true people. You will become my slaves!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1230
msgid "Not if we stop you here. AXES UP!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Karrag
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1248
msgid "No! No! No! Dirtgrubbers must die! The true people must rule all!"
msgstr ""
"Ne! Ne! Ne! Purvarausiai turi mirti! Išrinktoji tauta turi valdyti visus!"
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1253
msgid "The ‘true people’ speak through our axes. Die, foul lich."
msgstr "„Išrinktoji tauta“ kalba mūsų kirviais. Mirk, bjaurus liče."
#. [message]: speaker=Karrag
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1258
msgid "Nooo! My power... it wanes..."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Dulcatulos
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1268
msgid "And your rule is at an end, Karrag, once the brave lord of Kal Kartha."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1273
msgid ""
"Do not mourn his passing, Dulcatulos. The Karrag you knew died many years "
"ago when his lust for power consumed him. It is now time to put the past "
"behind and right the wrongs that have been wrought here."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1278
msgid ""
"Aiglondur speaks the truth. The deed is done. Though the heart of the "
"darkness is gone, there is still much to do. Much will have to be done to "
"amend the desecration of the Hammer and the evil that has been done here."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1283
msgid ""
"But first, we must bring this news to the rest of Kal Kartha. A new Lord "
"must be chosen."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1288
msgid "Aye, let us go."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Dufon
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1310
#, fuzzy
msgid "The master's ritual... must not be... interrupted..."
msgstr "Mūsų šeimininko ritualas negali būti nutrauktas. Sulaikykite juos!"
#. [message]: speaker=Dranath
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1322
msgid ""
"Imbeciles! Once the master's dark rite is complete, I will return to slay "
"you myself!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Aragoth
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1334
msgid "The heathens... have slain me-"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1345
msgid "The air is cold with the stench of death."
msgstr ""
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1350
msgid ""
"No doubt it is this ritual that the masked ones spoke of. We must hurry and "
"stop Karrag!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1369
msgid "I feel as if the life is being sapped out of my body!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1374
msgid ""
"Karrag's spell grows more powerful with every passing moment. If we do not "
"defeat him now, we will all turn into his thralls!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Karrag
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/09_The_Underlevels.cfg:1383
msgid ""
"HAHAHAHA! Yes, yes, YES! The rite of death is complete at last! Die, you "
"filthy dirtgrubbers, die so that I may raise you again as my mindless slaves!"
msgstr ""
#. [scenario]: id=10_Epilogue
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:5
msgid "Epilogue"
msgstr "Epilogas"
#. [side]
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:51
msgid "Glamcatsil"
msgstr "Glamkatsilas"
#. [side]
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:52
msgid "Trithdurus"
msgstr "Tritdurusas"
#. [side]
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:53
msgid "Althasol"
msgstr "Altasolas"
#. [side]
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:54
msgid "Dulalas"
msgstr "Dulalas"
#. [side]
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:55
msgid "Pelalsol"
msgstr "Pelalsolas"
#. [side]
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:56
msgid "Aigthaing"
msgstr "Aigtaingas"
#. [side]
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:57
msgid "Pelcatol"
msgstr "Pelkatolas"
#. [side]
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:58
msgid "Narithil"
msgstr "Naritilas"
#. [side]
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:59
msgid "Glamdrsol"
msgstr "Glamdrsolas"
#. [side]
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:60
msgid "Pelaithil"
msgstr "Pelaitilas"
#. [side]
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:61
msgid "Alaithus"
msgstr "Alaitusas"
#. [unit]: type=Lancer, id=Pelias
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:76
msgid "Pelias"
msgstr "Pelias"
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:127
msgid ""
"Dwarves of Kal Kartha, I speak the Law. Your house is cast down; you have "
"harbored a great evil. Who now will take the burden of cleansing this "
"holding of its taint?"
msgstr ""
"Kal Kartos dvarfai, paprotys skelbia štai ką. Jūsų dinastija nutraukta; jūs "
"priglaudėt didį blogį. Kas dabar prisiims naštą išvalyti valdas nuo šios "
"dėmės?"
#. [message]: speaker=narrator
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:132
msgid ""
"The dwarves of Kal Kartha muttered among themselves and looked at one "
"another uneasily. None stepped forward."
msgstr ""
"Kal Kartos dvarfai murmėjo tarpusavy ir neramiai žvalgėsi. Nė vienas nežengė "
"pirmyn."
#. [message]: speaker=Dulcatulos
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:138
msgid ""
"Loremaster... None of us is fit to take up the lordship. Karrag fooled us "
"all, made us the tools of his foul scheme."
msgstr ""
"Išminčiau... Nė vienas iš mūsų nėra tinkamas perimti vadovavimą. Karagas "
"apmulkino mus visus, pavertė savo bjauraus plano sraigteliais."
#. [message]: speaker=Pelias
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:163
msgid ""
"I was told I’d find Aiglondur of Knalga here. I bear a message from Tallin, "
"the Lord Protector of the Alliance."
msgstr ""
"Man sakė, kad aš Aiglondurą iš Knalgos rasiu čia. Aš nešu žinią nuo Talino, "
"Sąjungos lordo protektoriaus."
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:168
msgid "I am he. Speak your message."
msgstr "Aš ir esu jis. Sakyk savo žinią."
#. [message]: speaker=Pelias
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:174
#, fuzzy
msgid ""
"I have been on your track for weeks. Word of your rout of Tan-Morgh and his "
"allies spread, and reached Tallin. You did the Alliance better service than "
"you knew that day; Tan-Morgh had exchanged messages with certain orcish "
"chieftains within the Alliance, and your victory prevented a dangerous "
"revolt."
msgstr ""
"Sekiau jūsų pėdsakais kelias savaites. Kalbos apie Tan-Malgaro ir jo "
"sąjungininkų sutriuškinimą plačiai pasklido ir pasiekė Taliną. Tądien "
"Sąjungai jūs padarėte didesnę paslaugą, nei galvojote; Tan-Malgaras "
"apsikeitė žinutėmis su tam tikrais orkų vadais Sąjungos viduje ir jūsų "
"pergalė apsaugojo mus nuo pavojingo sukilimo."
#. [message]: speaker=Pelias
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:179
msgid ""
"Aiglondur, the Protector dubs you a Lord Companion of the Alliance. He bids "
"you return to Knalga as soon as convenient, for your investiture."
msgstr ""
"Aiglondurai, lordas protektorius paskiria Jus sąjungos legatu. Jis kviečia "
"Jums patogiu laiku grįžti į Knalgą inauguracijai."
#. [message]: speaker=Dulcatulos
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:184
msgid "(<i>Wonderingly</i>) A Lord Companion? And kin of ours..."
msgstr "(<i>Besistebėdami</i>) Legatas? Mūsų giminaitis..."
#. [message]: speaker=Narithil
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:189
msgid ""
"It would be no shame for a Lord Companion to rule this holding, as Hamel "
"does at Knalga."
msgstr ""
"Legatui nebūtų gėda vadovauti šiai valdai, kaip kad Hamelis vadovauja "
"Knalgai."
#. [message]: speaker=narrator
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:194
msgid ""
"The Kal Karthans looked at each other, and Aiglondur, with dawning hope."
msgstr ""
"Kal Kartiečiai susižvalgė tarpusavy ir pažvelgė į Aiglondurą su brėkštančia "
"viltim."
#. [message]: speaker=Angarthing
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:200
msgid "It would be fitting. The Loremasters will approve."
msgstr "Toks sprendimas būtų priimtinas. Išminčiai sutiks."
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/scenarios/10_Epilogue.cfg:205
msgid ""
"Pelias, my thanks to the Lord Protector; I will attend him in the spring. "
"But it seems that I have some work to do here first."
msgstr ""
"Peliasai, mano padėka lordui protektoriui; aš pas jį atvyksiu pavasarį. Bet "
"pirmiausia turiu šį tą nuveikti čia."
#. [unit_type]: id=Dwarvish Annalist, race=dwarf
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Annalist.cfg:4
msgid "Dwarvish Annalist"
msgstr "Dvarfų metraštininkas"
#. [unit_type]: id=Dwarvish Annalist, race=dwarf
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Annalist.cfg:21
msgid ""
"Dwarvish Annalists are the historians of this ancient and proud race. They "
"are few in number, and their very existence is not generally known to the "
"other peoples of the Great Continent. To the abilities of the Witness they "
"add, through the study of herb and mineral lore, the ability to cure poison."
msgstr ""
"Dvarfų metraštininkai yra šios senos ir išdidžios rasės istorikai. Jų yra "
"labai mažai, net pats jų buvimas kitoms Didžiojo Kontinento tautoms nėra "
"apskritai žinomas. Bestudijuodami žolelių ir mineralų mokslą ir apjungdami "
"šias žinias su Liudijimo galia, jie geba gydyti nuo nuodų."
#. [attack]: type=impact
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Annalist.cfg:65
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Loremaster.cfg:69
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Witness.cfg:69
msgid "bolas"
msgstr "rutuliai"
#. [unit_type]: id=Dwarvish Loremaster, race=dwarf
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Loremaster.cfg:4
msgid "Dwarvish Loremaster"
msgstr "Dvarfų Išminčius"
#. [unit_type]: id=Dwarvish Loremaster, race=dwarf
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Loremaster.cfg:23
msgid ""
"Loremasters are the sages of the dwarvish race. Their counsel is greatly "
"valued by war-leaders and chieftains, and they are viewed with awe by "
"ordinary dwarves, for they alone have plumbed the deepest and most closely-"
"held secrets of dwarven knowledge. It is said that where a loremaster "
"stands, there is the soul of the dwarves. To the abilities of the Annalist "
"they add a limited ability to heal."
msgstr ""
"Dvarfų išminčių patarimai labai vertinami karo vadų ir valdovų, o paprasti "
"dvarfai į išminčius žvelgia su pagarbia baime, nes tik jie vieninteliai yra "
"perpratę didžiausias ir labiausiai saugomas dvarfų žinių paslaptis. Sakoma, "
"kad ten kur stovi išminčius, ten ir yra dvarfų siela. Be metraštininko "
"gebėjimų jie dar turi ir ribotas gydymo galias."
#. [unit_type]: id=Dwarvish Masked Berserker, race=dwarf
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Masked_Berserker.cfg:4
#, fuzzy
msgid "Dwarvish Masked Berserker"
msgstr "Kaukėtas dvarfų perkūntrankis"
#. [unit_type]: id=Dwarvish Masked Dragonguard, race=dwarf
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Masked_Dragonguard.cfg:4
msgid "Dwarvish Masked Dragonguard"
msgstr "Kaukėtas dvarfų slibingriausmis"
#. [unit_type]: id=Dwarvish Masked Fighter, race=dwarf
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Masked_Fighter.cfg:4
msgid "Dwarvish Masked Fighter"
msgstr "Kaukėtas dvarfų kovotojas"
#. [unit_type]: id=Dwarvish Masked Guardsman, race=dwarf
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Masked_Guardsman.cfg:4
msgid "Dwarvish Masked Guardsman"
msgstr "Kaukėtas dvarfų sargybinis"
#. [unit_type]: id=Dwarvish Masked Lord, race=dwarf
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Masked_Lord.cfg:4
msgid "Dwarvish Masked Lord"
msgstr "Kaukėtas dvarfų valdovas"
#. [unit_type]: id=Dwarvish Masked Lord, race=dwarf
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Masked_Lord.cfg:17
#, fuzzy
msgid ""
"Feared in dwarven legend is the Dwarf Lord who masks his face, using the "
"formidable fighting powers of his kind without accounting to his peers and "
"to the loremasters of Dwarven-kind for the dark and bloody uses to which he "
"puts his weapons. Like his barefaced kin, the Dwarf Lord wields axe and "
"hammer with masterful skill, and can hit a target with a thrown hand axe at "
"several paces. Though slow on their feet, these dwarves are a testament to "
"the prowess of their kind."
msgstr ""
"Bijomas dvarfų legendose yra dvarfų valdovas, kuris slepia savo veidą, "
"neatsižvelgdamas nei į sau lygius, nei į išminčius, naudojantis savosios "
"rūšies grėsmingą kovos galią tamsiems ir kruviniems darbams. Kaip ir jo "
"atviraveidis giminaitis, dvarfų valdovas meistriškai įgudęs naudotis kirviu "
"bei kūju, iš kelių žingsnių atstumo pataikyti į priešininką svaidomuoju "
"kirviu. Nors lėti žygūnai, tačiau šie dvarfai yra gyvas savosios rūšies "
"meistriškumo įrodymas."
#. [unit_type]: id=Dwarvish Masked Sentinel, race=dwarf
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Masked_Sentinel.cfg:4
msgid "Dwarvish Masked Sentinel"
msgstr "Kaukėtas dvarfų sergėtojas"
#. [unit_type]: id=Dwarvish Masked Stalwart, race=dwarf
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Masked_Stalwart.cfg:4
msgid "Dwarvish Masked Stalwart"
msgstr "Kaukėtas dvarfų stipruolis"
#. [unit_type]: id=Dwarvish Masked Steelclad, race=dwarf
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Masked_Steelclad.cfg:4
msgid "Dwarvish Masked Steelclad"
msgstr "Kaukėtas dvarfų šarvuotis"
#. [unit_type]: id=Dwarvish Masked Steelclad, race=dwarf
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Masked_Steelclad.cfg:17
msgid ""
"More experienced Dwarvish fighters wear heavy chain mail and plate armor, "
"for which they are rightly famous. In the dark dreams of dwarvenkind, some "
"conceal their faces behind riveted masks."
msgstr ""
"Labiau patyrę dvarfų kovotojai dėvi sunkius grandininius arba plokštinius "
"šarvus, už ką vadinami šarvuočiais ir yra pelnytai žymūs. Tamsiuose dvarfų "
"tautos sapnuose kai kurie slepia savo veidus už kniedytų kaukių."
#. [unit_type]: id=Dwarvish Masked Thunderer, race=dwarf
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Masked_Thunderer.cfg:4
msgid "Dwarvish Masked Thunderer"
msgstr "Kaukėtas dvarfų perkūntrankis"
#. [unit_type]: id=Dwarvish Masked Thunderguard, race=dwarf
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Masked_Thunderguard.cfg:4
msgid "Dwarvish Masked Thunderguard"
msgstr "Kaukėtas dvarfų perkūnšaudis"
#. [unit_type]: id=Dwarvish Masked Ulfserker, race=dwarf
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Masked_Ulfserker.cfg:4
#, fuzzy
msgid "Dwarvish Masked Ulfserker"
msgstr "Kaukėtas dvarfų perkūntrankis"
#. [unit_type]: id=Dwarvish Witness, race=dwarf
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Witness.cfg:10
msgid "Dwarvish Witness"
msgstr "Dvarfų liudytojas"
#. [unit_type]: id=Dwarvish Witness, race=dwarf
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/units/Dwarvish_Witness.cfg:27
msgid ""
"A Witness functions as the eyes of the dwarves’ history, a deep lore that "
"they never share with outsiders. The presence of a Witness inspires dwarvish "
"warriors with the knowledge that their deeds (and their deaths) will not go "
"unrecorded. They learn a fighting style deliberately unlike that of their "
"fellows, one designed to turn the vaunted strength of the dwarves against "
"itself. The person of a Witness is considered sacred, and Witnesses are "
"often used as envoys between dwarvish clans."
msgstr ""
"Liudytojai veikia tarsi dvarfų istorijos akys, gili išmintis, kuria jie "
"niekuomet nesidalina su pašaliečiais. Liudytojo buvimas šalia įkvepia dvarfų "
"karius, nes jie žino, jog jų darbai (ir mirtys) nebus užmirštos. Jie "
"sąmoningai mokosi visiškai nepanašaus į jų bičiulių kovos stiliaus, sukurto "
"taip, kad apgręžtų liaupsinamą dvarfų jėgą prieš juos pačius. Liudytojo "
"asmuo laikomas šventu, tad Liudytojai dažnai naudojami kaip pasiuntiniai "
"tarp dvarfų klanų."
#. [special_note]
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/abilities.cfg:5
#, fuzzy
msgid ""
"The presence of this unit inspires own units next to it to deal more damage "
"in combat, though this only applies to units of lower or equal level."
msgstr ""
" Šio dalinio buvimas šalia įkvepia savus dalinius daryti daugiau žalos "
"mūšyje, tačiau tai veikia tik tokio pat ar žemesnio lygio dalinius."
#. [leadership]: id=inspire
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/abilities.cfg:16
msgid "inspire"
msgstr "įkvėpia"
#. [leadership]: id=inspire
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/abilities.cfg:17
msgid "female^inspire"
msgstr "įkvėpia"
#. [leadership]: id=inspire
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/abilities.cfg:18
#, fuzzy
msgid ""
"This unit can inspire own units that are next to it, making them fight "
"better. Adjacent own units of lower or equal level will deal 25% more damage "
"plus 25% for each level they are below the inspiring unit."
msgstr ""
"Šis karys gali įkvėpti savus L0 ar L1 karius esančius greta, priversdamas "
"juos kautis geriau. Šalia esantys L1 kariai darys 25% daugiau žalos; L0 "
"kariai darys 50% daugiau žalos."
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/characters.cfg:6
msgid "Aiglondur"
msgstr "Aiglonduras"
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/characters.cfg:19
msgid "Angarthing"
msgstr "Angartingas"
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/characters.cfg:32
msgid "Ratheln"
msgstr "Ratelnas"
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/characters.cfg:43
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/characters.cfg:56
msgid "Dulcatulos"
msgstr "Dulkatulosas"
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/characters.cfg:69
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/characters.cfg:78
msgid "Karrag"
msgstr "Karagas"
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/herodeaths.cfg:12
msgid "I fall!"
msgstr "Aš kritau!"
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/herodeaths.cfg:30
msgid "Oh no! Without a loremaster we cannot complete our mission!"
msgstr "O ne! Be išminčiaus pagalbos mes negalime atlikti užduoties!"
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/herodeaths.cfg:48
msgid "We needed Movrur to accompany us to Kal Kartha!"
msgstr ""
#. [message]: speaker=Aiglondur
#: data/campaigns/The_Hammer_of_Thursagan/utils/herodeaths.cfg:66
msgid ""
"Without Dulcatulos to explain our actions to the Kal Karthans we’ll have to "
"fight them, too. Our mission has failed."
msgstr ""
"Be Dulkatuloso, kuris paaiškintų mūsų veiksmus Kal Kartiečiams, mes turėsime "
"kautis ir su jais. Mūsų užduotis žlugo."